Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu. AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu Adresa: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu. AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu Adresa: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu."— Transkript prezentace:

1 AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu

2 AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu Adresa: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 8 771 11 Olomouc tel.: 585 63 7550 IČ školy: 61989592 č. účtu: 19-1096330227/0100

3 OBSAH PREZENTACE: -Studijní oddělení -Harmonogram akad. roku 2016/2017 -Studijní plány -Organizace studia na PF UP v Olomouci -Systém STAG -Kreditový systém -Zápis předmětů -Uznávání zápočtů, kolokvií a zkoušek -Plnění studijních povinností -Kontrola plnění studijních povinností -Důležité předpisy a formuláře -ISIC -Index a formuláře

4 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – budova A, 1. poschodí Studijní referentky: Bc. Lenka Sedláková 1. ročník magisterského oboru Právo; bakalářské a navazující magisterské studium; fakultní rozvrhář, tel.: 585 637 511, e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz Úřední hodiny: pondělí, středa: 8,00 - 11,30 hod. úterý: 13,00 - 15,00 hod. lenka.sedlakova@upol.cz Mgr. Martina Burýšková 2. - 5. ročník magisterského studia oboru Právo, tel.: 585 637 706, e-mail: martina.buryskova@upol.cz Úřední hodiny: pondělí, středa, čtvrtek: martina.buryskova@upol.cz 8,00 - 11,30 hod. úterý: 13,00 - 15,00 hod. Bc. Vladěna Břeňová, DiS. – vedoucí studijního odd. správa a zajištění agendy související se studiem na fakultě; databáze STAG; přijímací řízení; tel.: 585 637 510 e-mail: vladena.brenova@upol.cz; studijni.pf@upol.czvladena.brenova@upol.czstudijni.pf@upol.cz PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH HODIN!!!

5 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ODKAZ: http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/

6

7 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 1. Akademický rok 2016/2017:1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 2. Zápisy do 1. ročníku studia:1. 9. 2016 3. Imatrikulace:30. září 2016 4. Harmonogram výuky na PF UP Zimní semestr:1. 9. 2016 – 12. 2. 2017 výuka:19. 9. 2016 – 16. 12. 2016 (13 týdnů) zkouškové období:2. 1. 2017 – 10. 2. 2017 Letní semestr:13. 2. 2017 – 30. 6. 2017 výuka:13. 2. 2017 – 12. 5. 2017 (13 týdnů) Akademický týden UP:20. 2. 2017 – 26. 2. 2017 Sportovní den UP:10. 5. 2017 a 28. 9. 2017 zkouškové období:15. 5. 2017 – 4. 9. 2017 Mezní termín splnění studijních povinností za akademický rok 2016/2017: do 4. 9. 2017

8 UPOZORNĚNÍ: Od 16. 9. 2016 již nebude možné se z předmětu odepsat! Termín pro zápis předmětů do systému STAG pro ZS 1. ročníku akad. roku 2016/2017 začíná 6. 9. 2016 od 13.00 hod. – viz Příkaz rektora UP č. B3-16/1

9 STUDIJNÍ PLÁNY Odkaz: http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/studijni-plany-a-rozvrhy/http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/studijni-plany-a-rozvrhy/ OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘEDMĚTŮ Odkaz: http://portal.upol.cz/wps/portal/StudyingAndTeaching/Browsing/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPdxNXd0dLAw P3QCcTAyPTIHNnF19_IwMDI30_j_zcVP2CbEdFALRlqSM!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ http://portal.upol.cz/wps/portal/StudyingAndTeaching/Browsing/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPdxNXd0dLAw P3QCcTAyPTIHNnF19_IwMDI30_j_zcVP2CbEdFALRlqSM!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ NEBO SEZNAM PŘEDNÁŠEK - Odkaz: http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/seznam-prednasek/http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/seznam-prednasek/

10 Předměty dělíme na: -Povinné /A/ -Povinně volitelné /B/ -Volitelné /C/

11 ORGANIZACE STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UP Odkaz: http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/organizace-studia/http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/organizace-studia/

12 Informace k systému STAG Veškerá studijní agenda je vedena elektronickým systémem STAG ( Studijní agenda). Prostřednictvím systému STAG probíhá mj. zapisování předmětů včetně přihlašování na konkrétní rozvrhové akce a dále zapisování ke splnění studijních povinností. Po prvním zápisu ke studiu je studentovi přiděleno osobní číslo, které ho provází během celého studia. Přístup do systému STAG vyžaduje zadání ID uživatele (Portal ID) a hesla. ID uživatele student vyhledá na http://portal.upol.cz zadáním svého jména a příjmení v záložce Kontakty, jako heslo student použije své rodné číslo bez lomítka a bez mezer. http://portal.upol.cz Pro zamezení neoprávněného přístupu doporučujeme toto úvodní heslo změnit. Své heslo pro přístup do systému STAG nikomu nesdělujte, tím nejspolehlivěji předejdete tomu, že vás někdo jiný např. odepíše z termínu zkoušky či z některého předmětu v rozvrhu!

13 Kreditový systém Kredity se získávají za absolvování předmětu, tj. ukončením předmětu stanoveným způsobem daným studijním plánem pro příslušný akademický rok. Student je povinen v průběhu studia získat celkem takový počet kreditů, který odpovídá součinu standardní doby studia v akademických rocích a čísla 60, to znamená, že v pětiletém magisterském studiu je nutno získat jako předpoklad pro možnost přihlášení se k vykonání státní závěrečné zkoušky 300 kreditů, v bakalářském studiu 180 kreditů a v navazujícím magisterském studiu 120 kreditů. Z celkového počtu kreditů, jež je student povinen získat v průběhu studia podle čl. 11 odst. 1 řádu, které připadají dle studijního oboru na povinně volitelné předměty (předměty kategorie B) a volitelné předměty (předměty kategorie C) je student povinen získat alespoň 90 procent kreditů za předměty povinně volitelné. Splnění této povinnosti je podmínkou pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce.

14 Zápis předmětů ve vyhlášených termínech zimního a letního semestru (viz. www.upol.cz – právnická fakulta – odkaz Studentům – Harmonogram ak. roku):www.upol.cz Základní informace o zápisu na předměty a přihlášení se do systému - viz odkaz PORTÁL UP - http://portal.upol.cz – kliknout na „Přihlásit se“ v pravém rohu obrazovky; vyplnit ID a heslo; odkaz - Studium a výuka - Moje studium - Předzápis http://portal.upol.cz Vytištění osobního rozvrhu doporučujeme jako potvrzení při řešení případných problémů.

15 Uznávání zápočtů, kolokvií a zkoušek Žádost o uznání předmětu se podává na předepsaném formuláři. Dokladované povinné přílohy: - kopie dokladu o absolvování předmětu - anotace předmětu (žádá-li uchazeč o uznání absolvování předmětu z jiné fakulty) Při uznávání studijních povinností (zápočty, kolokvia, zkoušky) na PF UP platí pravidlo, že se neuznávají zkoušky hodnocené stupněm „dobře“ resp. stupněm „E“. Obecně mohou být uznány studijní povinnosti vykonané v době do tří let před podáním žádosti o uznání. Podrobnosti ve Studijním a zkušebním řádu UP a ve Směrnici děkanky S-2/2011 FORMULÁŘE PRO STUDENTY Odkaz: http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/predpisy-a-formulare/http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/predpisy-a-formulare/

16 Plnění studijních povinností Ke splnění studijních povinností se student hlásí prostřednictvím systému STAG v rámci termínů vypsaných katedrou. Splněnou studijní povinnost příslušná katedra zaznamená do elektronického systému a studentovi je připočítán určený počet kreditů. Pokud se studentovi nepodaří splnit studijní povinnosti předmětu, zapíše si nesplněný předmět znovu. Na takto zapsaný předmět se pohlíží jako na podruhé zapsaný s nutností jeho splnění. - Pokud student v daném akad. roce neabsolvuje některý ze zapsaných povinných předmětů /A/, je povinen si tento předmět zapsat v nejbližším akad. roce. - Jestliže student nesplní povinně volitelný /B/či volitelný předmět /C/ v akademickém roce, ve kterém si tento předmět zapsal, je povinen si jej zapsat znovu v průběhu studia. !!!Předmět Ústavní základy organizace státu si může student v rámci téhož studia zapsat pouze jednou!!! (viz. Studijní a zkušební řád UP a Článek 2 a 3 Směrnice děkanky č. 2/2011).

17 Kontrola plnění studijních povinností za předchozí akademický rok probíhá po stanoveném mezním termínu pro splnění studijních povinností za daný akademický rok (např. pro akademický rok 2015/2016 po 5. 9. 2016) pouze na základě údajů vložených (do doby mezního termínu) v elektronické studijní agendě STAG. Student průběžně provádí kontrolu provedených zápisů splněných studijních povinností v systému STAG (http://portal.upol.cz - odkaz Moje studium, Zkoušky, Známky studenta nebo www.upol.cz, právnická fakulta– záložka Studentům-odkaz STAG). V případě nejasností kontaktuje sekretářku příslušné katedryhttp://portal.upol.czwww.upol.cz Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů (za předměty typu A + B + C celkem) s nutností absolvovat podruhé zapsaný předmět, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahovat alespoň 80 rovněž s nutností absolvovat podruhé zapsaný předmět. Při splnění výše uvedených podmínek student postupuje do vyššího ročníku bez administrativního ukončení ročníku ve výkazu o studiu (index) a přepíše si předměty, které má zapsané v systému STAG do indexu včetně předmětů nesplněných v předchozím akademickém roce. V případě nedodržení některé z výše uvedených vymezujících podmínek bude zahájeno řízení ve věci ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

18 DŮLEŽITÉ PŘEDPISY A FORMULÁŘE PRO STUDENTY Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkanky S 2/2011, k provedení Studijního a zkušebního řádu UP, Disciplinární řád pro studenty UP, Směrnice děkanky S 2/2015 k provedení Stipendijního řádu Univerzity Palackého v Olomouci o prospěchovém stipendiu, atd. Formuláře: Žádost, Žádost o uznání předmětu, Potvrzení o studiu, Zápisový list… Odkaz: http://www.pf.upol.cz/menu/uredni-deska/vnitrni-predpisy/http://www.pf.upol.cz/menu/uredni-deska/vnitrni-predpisy/ http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/predpisy-a-formulare/ Všechny informace o studijních záležitostech jsou umístěny na webu fakulty. /www.pf.upol.cz/ Doporučujeme sledovat e-nástěnku – www.pf.upol.cz - odkaz - Studentům - Nástěnkawww.pf.upol.cz

19 Identifikační karty (ISIC i karta UP) pro studenty prvních ročníků se vydávají v budově Zbrojnice (Biskupské nám. 1), ve 2. patře ve vstupním prostoru před CVT od 12. 9. 2016 do 30. 9. 2016 v době 7:30 – 15:30. Karty budou připraveny studentům do 7 dnů od data zápisu, nejdříve však v den zahájení výdeje 12. 9. 2016. To však neplatí pro studenty, kteří přinesou Přihlášku uživatele identifikační karty s fotografií až k fyzickému zápisu ke studiu na UP. Každý student má možnost zjistit si, zda karta je již vyrobena či nikoli, aby zbytečně neztrácel čas u výdeje karet čekáním. Informace nalezne na Portále UP (http://portal.upol.cz) v sekci Kontakty – Hledání studentů, po zadání svého Příjmení a Jména v odstavci Datum výroby karty. Proč není karta vyrobena, může být způsobeno nejen sedmidenní lhůtou pro výrobu karty, ale také např. nesprávnou platbou kauce, chybně uvedeným variabilním symbolem, apod. V tomto případě po sedmi dnech kontaktujte Kancelář IK (osobně nebo písemně). Po dobu výdeje karet jsou dočasně rozšířeny úřední hodiny Kanceláře Identifikačních karet na CVT na 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00.http://portal.upol.cz

20 VYPLNĚNÍ VÝKAZU O STUDIU (INDEXU) ADAM NOVÁK 1. 1. 2000 Olomouc Olomoucký ČR Právo a právní věda, /Právní specializace, Politologie/ Olomouci1. 9. 2016 NALEPIT FOTOGRAFII PODPIS 9 3 0 9 0 9 5 7 1 1 Adam Novák 1. 1. 1990 Olomouci Olomouc Olomoucký ČR Právnická fakulta UP v Olomouci Právo a právní věda Právní specializace, Politologie Olomouci 1. 9. 2016

21 Adam Novák 2016 2017 PRÁVO, PRVS, EVST 1. Římské právo 1 4 JUDr. Bubelová

22 POTVRZENÍ O STUDIU Studenty PF UP v Olomouci se stáváte dnem zápisu. Univerzita Palackého v Olomouci Právnická Právo ------------- ----------- Adam Novák 1. 1. 1993 Olomouc Olomoucký 2016 2017 1. 9. 2016 31. 8. 2017 1. Olomouci1. 9. 2016


Stáhnout ppt "AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu. AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu Adresa: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google