Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1702_POJIŠTĚNÍ Téma: Pojem F. G._ Pojištění Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1702_POJIŠTĚNÍ Téma: Pojem F. G._ Pojištění Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1702_POJIŠTĚNÍ Téma: Pojem F. G._ Pojištění Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 24. 4. 2013Datum ověření: 6. 5. 2013

2 Anotace Prezentace je ur č ena pro ž áky 6. – 9. ro č níku., vzd ě lávací oblast finan č ní gramotnost, tematický okruh Pojišt ě ní. Cílem prezentace je, seznámit ž áky co nám pojišt ě ní m ůž e vše zabezpe č it a pro č by m ě li nad pojišt ě ním p ř emýšlet.

3 Pojišt ě ní Pojišt ě ní rozd ě líme podle dvou hledisek: Prvním hlediskem je rozd ě lení na škodová a obnosová pojišt ě ní, druhým hlediskem je, co pojiš ť ujeme – osoby nebo majetek.  Škodová pojišt ě ní nahrazují ur č itou výši škody, která vznikla v d ů sledku pojistné události. Pojiš ť ovna vy č íslí, kolik škoda č inila, a proplatí nám tuto č ástku.  Obnosová pojišt ě ní jsou taková pojišt ě ní, kde vyplácená pojistná náhrada nezávisí na výši škody, která vznikla. Tuto škodu by v n ě kterých p ř ípadech bylo obtí ž né, ba nemo ž né vy č íslit – nap ř íklad u ž ivotního pojišt ě ní. Proto výše pojistného pln ě ní není dána velikostí této„škody“, ale výší pojistné č ástky, kterou si pojišt ě ný s pojistníkem sjednal (zjednodušen ě č ástka, na kterou si pojišt ě ný cení svého zdraví).

4 Pojišt ě ní Pojišt ě ní osob Škodová pojišt ě ní – úrazové pojišt ě ní – pojišt ě ní pro p ř ípad nemoci Obnosová pojišt ě ní – úrazové pojišt ě ní – pojišt ě ní pro p ř ípad nemoci – pojišt ě ní pro p ř ípad smrti – pojišt ě ní pro p ř ípad do ž ití

5 Pojišt ě ní Pojišt ě ní v ě ci a jiného majetku Škodová pojišt ě ní – pojišt ě ní v ě ci a majetku – pojišt ě ní finan č ních ztrát – poj. odpov ě dnosti za škodu – pojišt ě ní právní ochrany – pojišt ě ní úv ě ru a záruky Obnosové pojišt ě ní – pojišt ě ní jiného majetku ne ž v ě ci nebo souboru v ě cí

6 Pojišt ě ní Pojišt ě ní se č asto d ě lí také na ž ivotní a ne ž ivotní. Ž ivotní pojišt ě ní jsou pojišt ě ní osob, která zahrnují pojišt ě ní pro p ř ípad smrti, do ž ití se ur č itého v ě ku nebo ob ě dohromady. Pojišt ě ní bývá n ě kdy rozši ř ováno o další druhy krytí rizik (nemoc, úraz, invalidita). Ne ž ivotními pojišt ě ními pak ozna č ujeme veškeré ostatní druhy pojišt ě ní. Jde tedy o pojišt ě ní v ě cí a jiného majetku, pojišt ě ní odpov ě dnosti za škody a také pojišt ě ní podnikatel ů.

7 Citace: Petr Klínský, Danuše Chromá, Svatava Tesařová, Michal Janák – Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 87063 ‑ 13 ‑ 2


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1702_POJIŠTĚNÍ Téma: Pojem F. G._ Pojištění Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google