Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění osob Pojištění Všichni jsme vystaveni riziku neo č ekávaných událostí T ě mito událostmi m ů že být úraz nebo smrt, ztráta nebo poškození majetku…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění osob Pojištění Všichni jsme vystaveni riziku neo č ekávaných událostí T ě mito událostmi m ů že být úraz nebo smrt, ztráta nebo poškození majetku…"— Transkript prezentace:

1

2 Pojištění osob

3 Pojištění Všichni jsme vystaveni riziku neo č ekávaných událostí T ě mito událostmi m ů že být úraz nebo smrt, ztráta nebo poškození majetku… Pojišt ě ním zmír ň ujeme d ů sledky t ě chto událostí – zmírn ě ní finan č ních d ů sledk ů Pojišt ě ní sjednáme v pojiš ť ovn ě – instituce, jejíž hlavní č inností je pojišt ě ní Pojiš ť ovna s klientem uzav ř e pojistnou smlouvu a p ř ebere za klienta rizika Na základ ě uzav ř ené smlouvy platíme dohodnutou č ástku - pojistné

4 Pojistná událost Dojde-li k neo č ekávané události, na kterou se vztahuje pojišt ě ní – pojistná událost, pojiš ť ovna vyplatí klientovi nebo blízkým osobám dohodnutou č ástku – pojistné Proto je d ů ležité v č as rozmyslet, co chceme pojistit, jaká bude výše pojistného pln ě ní, komu budou peníze vyplaceny, jaká bude výše pravidelných pojistných splátek, výb ě r pojiš ť ovny

5 Pojišťovny V České republice Č eská pojiš ť ovna Kooperativa Generali pojiš ť ovna Pojiš ť ovna Č eské spo ř itelny

6 Druhy pojištění osob Životní pojišt ě ní - Sjednává se v ě tšinou pro finan č ní výpomoc blízkým č lov ě ka v p ř ípad ě jeho smrti Úrazové pojišt ě ní - Pomáhá zmírnit d ů sledky úrazu – zmírnit finan č ní potíže vyplacením odškodného

7 Životní pojištění Kdo by se m ě l pojistit? - Zejména ti, na nichž jsou finan č n ě závislé jiné osoby - ti, kdo splácejí r ů zné p ů j č ky Životní pojišt ě ní bývá v ě tšinou spojeno se spo ř ením. Pokud se klient dožije ukon č ení pojišt ě ní, naspo ř ená č ástka mu bude vyplacena. Jaké jsou podmínky pojišt ě ní? - Zdravotní rizika – pojiš ť ovna p ř ihlíží p ř i uzav ř ení smlouvy k zdravotnímu stavu a v ě ku klienta - Podle t ě chto kritérií vypo č ítá pojiš ť ovna klientovi výši splátky - P ř i v ě tším riziku – vyšší splátka pojistného

8 Otázky a úkoly: 1. Podívej se na stránky pojiš ť oven a zjisti, jaké typy životních pojišt ě ní nabízejí. 2. M ů že uzav ř ít životní pojišt ě ní dít ě do 18 let? 3. Zjisti, kdo je to „oprávn ě ná osoba“.

9 Úrazové pojištění - Sjednává se pro zmírn ě ní následk ů úrazu po finan č ní stránce – vyplacení odškodného - Úraz je bu ď zcela vylé č en nebo m ů že mít ur č ité trvalé následky – invalidita - Výši pojistného pln ě ní mívá každá pojiš ť ovna vlastní P ř i uzavírání smlouvy p ř ihlíží pojiš ť ovny k rizik ů m, která klient podstupuje – nebezpe č né povolání, nebezpe č né zájmové aktivity, sportovní aktivity…. N ě které klienty m ů že pojiš ť ovna z t ě chto d ů vod ů odmítnout. Úrazové pojišt ě ní se nevztahuje na nemoci.

10 Otázky a úkoly: 1. Bude vyplaceno pojistné, pokud klient ř ídil automobil po požití alkoholu a zp ů sobil si úraz? 2. M ů že si sjednat úrazové pojišt ě ní vrcholový sportovec?

11 Použité zdroje http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Andriy_Sadovyy_with_family.jpg/220px- Andriy_Sadovyy_with_family.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Andriy_Sadovyy_with_family.jpg/220px- Andriy_Sadovyy_with_family.jpg http://media5.picsearch.com/is?qNWBrI8ZCVcLMSHL0M_T07qkyH_jW5gZMhzsFTf-TUc http://media2.picsearch.com/is?bnVhE04GvOBJRFH_GMyfEny7py2Now2ldSbvqqgNnHE http://media3.picsearch.com/is?p5hjuvRa2uspjXdj6Rcvi5Wap_HX8N2uFc2qaxViwqw http://media1.picsearch.com/is?zivGvLwGDBITSRCj-_ldlCAV-swfWOgewtGVGPWhpxQ Kliparty: Dostupné z: http://office.microsoft.com: 00359927.wmf, 00290917.wmf, 00444890.jpg, 00332990.wmfhttp://office.microsoft.com Jakeš, P. a kolektiv, Finan č ní gramotnost pro první stupe ň základní školy, FORTUNA, Praha 2011, ISBN 978-80-7373-087-1

12 Šablona č.: VI/2 – Inovace a zkvalitn ě ní výuky sm ěř ující k rozvoji finan č ní gramotnosti Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a spole č nost P ř edm ě t:Ob č anská výchova Ro č ník:8.ro č ník ZŠ praktické Autor:Mgr. Monika Nováková Škola:Základní škola, M ě stec Králové, Nám ě stí Republiky 303 Datum:kv ě ten 2013


Stáhnout ppt "Pojištění osob Pojištění Všichni jsme vystaveni riziku neo č ekávaných událostí T ě mito událostmi m ů že být úraz nebo smrt, ztráta nebo poškození majetku…"

Podobné prezentace


Reklamy Google