Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 89 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 89 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 89 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Způsob a forma předkládání žádostí a hodnocení žádostí Mgr. Lucie Kučerová, Bc. Karel Ritschel oddělení hodnocení projektů IOP a OP LZZ lucie.kucerova@mvcr.cz, karel.ritschel@mvcr.cz

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit7 (elektronická žádost) na www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu.www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.eu POZOR: Žádost musí být založena ve správné výzvě! Žádost o finanční podporu se předkládá v tištěné podobě v počtu 1 originál a 1 kopie (musí být totožné s originálem, tzn. i zadní strana s podpisem!). POZOR: Kroužková vazba není považována za pevné spojení! Jeden žadatel může předložit více žádostí.

3 Způsob a forma předkládání žádostí Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně) nebo jiným obdobným způsobem a podepsána z obou stran (případně podepsána a orazítkována). Povinné přílohy žádosti: Doklad o právní subjektivitě (IČO) Výpis z volby statutárního zástupce Podrobné informace pro vyplnění žádosti o finanční podporu z OP LZZ naleznete v Průvodci vyplněním projektové žádosti OP LZZ (D6), která je součástí desatera OP LZZ. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Požadovaná forma: Na obálce musí být uvedeny následující informace – adresa vyhlašovatele (včetně jména příslušného kontaktního pracovníka), název programu, číslo prioritní osy a oblasti podpory, číslo výzvy, název projektu, plný název a adresa žadatele, heslo „NEOTVÍRAT“ (levý horní roh) Stav žádosti lze po celou dobu procesu hodnocení sledovat v IS Benefit (záložka Konto žádosti) Povinnosti žadatele jsou blíže specifikovány v příloze Desatera OP LZZ č. D1 - Příručka pro žadatele

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Provádí se podle checklistu, který obsahuje jednotlivá formální kritéria a kritéria přijatelnosti formou odpovědi ANO/NE Přehled kritérií naleznete v Příručce pro žadatele (D1) Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti probíhá do 30 dnů od uzávěrky příjmu žádostí u všech zaregistrovaných žádostí v IS Monit7+

6 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Formální hodnocení – nedostatky žádostí V případě nesplnění formálních kritérií je žadatel vyzván, aby svou žádost opravil – nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění nedostatku. Opravitelné jsou 2 chyby ve formálních kritériích Žadatel uvedené nedostatky doplní do 10 pracovních dnů od odeslání požadavku na doplnění žádosti, resp. odstranění nedostatků. Pokud žadatel udělá 3 a více chyb, nebo v případě neodstranění nedostatků ze strany žadatele je žádost vyřazena z dalšího hodnocení.

7 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Hodnocení přijatelnosti – nedostatky žádostí Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná! Pokud žadatel udělá v žádosti o finanční podporu chybu v náležitostech, které jsou hodnoceny v kritériích přijatelnosti, je jeho žádost z dalšího hodnocení vyřazena. V případě, že žádost splňuje všechna kritéria pro formální hodnocení a kritéria přijatelnosti, postupuje do věcného hodnocení.

8 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kritéria věcného hodnocení = kvalita Smysl a cíle projektu Cílová skupina Žadatel Projektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu Rozpočet projektu Výsledky a výstupy Rozpor s horizontálními tématy

9 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Další informace o věcném hodnocení Věcné hodnocení proběhne do 60 dnů od uzávěrky příjmu žádostí. Věcné hodnocení se skládá ze 2 individuálních hodnocení (v případě velkého bodového rozdílu 3 hodnotitelé) a následného hodnocení prostřednictvím výběrové komise. Každý projekt hodnotí alespoň 2 hodnotitelé, individuální hodnocení je podkladem pro jednání výběrové komise. VK proběhne do 30 dnů od ukončení věcného hodnocení. Na zasedání výběrové komise jsou projednávány projekty, které ve věcném hodnocení získaly v průměru minimálně 65 bodů. Projekty jsou schvalovány do vyčerpání alokovaných prostředků. Při vyčerpání alokovaných prostředků se další schválené žádosti řadí na seznam náhradních projektů. Výběrová komise může projekt doporučit k financování za podmínek např. krácení rozpočtu, úpravy či doplnění klíčové aktivity, apod. Podmínky, za kterých je projekt doporučen k financování jsou závazné!!!

10 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Schválení projektu  Doporučená žádost k financování je zaslána na ŘO OP LZZ k odsouhlasení potvrzení postupu výběru grantových projektů do 5 pracovní dnů od vyhotovení zápis z jednání VK.  Do 15 pracovních dnů od schválení postupu ŘO OP LZZ jsou žadatelé seznámeni s výsledkem výběrového procesu prostřednictvím Vyrozumění o výsledku výběrového procesu.  Do 15 pracovních dnů vypracuje OSF právní akt a zahájí proces jeho podpisu.  Hodnotící proces trvá cca 2 měsíce (dle kvality projektu)

11 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Formální náležitosti –Neodpovídá počet listů uvedený v žádosti se skutečností. –Žádost není podepsána na přední a na zadní straně. –Žádost je podepsána „VZ“ bez přiloženého pověření. –Žádost není správně, popř. vůbec svázána. –Doporučujeme interní kontrolu žádosti před odesláním na OSF dle Kontroly žádosti Identifikace žadatele –Špatně vybrané plátcovství DPH vzhledem k aktivitám projektu !!! –Neaktuální kontaktní osoba (nebývá pracovník úřadu)

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Realizační tým –Neadekvátní počet členů RT –Nadhodnocené úvazky, nereálné sazby –Nejasně vymezený popis činnosti (problém u kontroly pracovních výkazů) Klíčové aktivity –Stručný a obecný popis. –Klíčové aktivity nejsou provázány s položkami v rozpočtu a VZ, nejsou uvedeny výstupy z KA. Cílová skupina –Nejasné vymezení cílové skupiny, není kvantifikována –Nedostatečně popsaná práce s cílovou skupinou –Nejasné dopady projektu na cílovou skupinu

13 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Rozpočet –Nadhodnocené výdaje, zejména kapitola osobní náklady a zařízení a vybavení –Nesoulad klíčových aktivit – rozpočtu – harmonogramu –Chybně vyplněné údaje (zařazení položek rozpočtu – viz D5) –Překročené limity pro jednotlivé kapitoly (viz D1) –Nesprávný poměr nepřímých nákladů (viz bod 9 textu výzvy) –Nastavení jednotkových cen, které nejsou v realizaci dodržovány Hodnoty indikátorů –Nesoulad mezi deklarovanými výsledky – hodnotami ukazatelů. –Nejasný způsob naplňování ukazatelů, chybné nastavení (doporučujeme nastavit systém jejich výpočtu před zahájením projektu) –Chybně nastavené datum dosažení plánované hodnoty –Neúplné vyplnění ukazatelů (některé chybí úplně). Povinné indikátory:počet podpořených osob, počet podpořených organizací počet úspěšných absolventů kurzu počet nově vytvořených/inovovaných produktů

14 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Harmonogram –Nastavení volných měsíců v projektu, i když jsou čerpány mzdové náklady Zdroje financování a náklady projektu –Uvedení povinného spolufinancování pod soukromými zdroji Výběrová řízení –Absence uvedení nákladů –Částka není bez DPH –Chybně nastavený režim zadání VZ Další informace –Cokoli je třeba vysvětlit nebo doplnit, tak není uvedeno v této kapitole

15 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Lucie Kučerová, Bc. Karel Ritschel oddělení hodnocení projektů IOP a OP LZZ lucie.kucerova@mvcr.cz, karel.ritschel@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 89 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech."

Podobné prezentace


Reklamy Google