Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní činnost odborových organizací v oblasti prevence a účast zástupců zaměstnanců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní činnost odborových organizací v oblasti prevence a účast zástupců zaměstnanců."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní činnost odborových organizací v oblasti prevence a účast zástupců zaměstnanců

2 STATISTICKÉ ÚDAJE ELI ČMKOS sdružuje 30 odborových svazů: Českomoravský OS civilních zaměstnanců armády Českomoravský OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Českomoravský OS pracovníků školství Herecká asociace Nezávislý OS prac. potrav. prům. a příbuzných odvětví Čech a Moravy OS dopravy OS ECHO OS hasičů OS KOVO OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu OS pracovníků knihoven OS pracovníků kulturních zařízení OS pracovníků kultury a ochrany přírody OS pracovníků obchodu

3 STATISTICKÉ ÚDAJE ELI OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy OS pracovníků vědy a výzkumu OS pracovníků výrobních a účelových organizací kultury OS státních orgánů a organizací OS STAVBA ČR OS UNIOS OS zaměstnanců letectví OS zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče Severočeské sdružení odborových organizací důlního průmyslu Svaz odborářů služeb a dopravy Unie - profesní a odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR UNIE odborový svaz profesionálních zpěváků ČR Vysokoškolský OS

4 STATISTICKÉ ÚDAJE - KONTROLY 2011 Počet kontrol organizovaných odborovým orgánem 2 938 Počet zjištěných závad u zaměstnavatele 10 470

5 STATISTICKÉ ÚDAJE ELI Počet základních organizací 6 583 Počet registrovaných členů 411 647 Počet zastupovaných pracovníků 1 721 667 Počet svazových inspektorů BP 72,79 na plný pracovní úvazek 50 na částečný pracovní úvazek 20,79

6 POČET ŠETŘENÝCH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ Smrtelný 26 Ostatní2 318 Nemoci z povolání Počet NzP 156 Příčina – rizikový faktor: zánět karpálních tunelů, fyzická zátěž, jednostranné a dlouhodobé zatížení pohybového aparátu, vibrace, alergie, ekzém, borelioza

7 PŘÍČINY – RIZIKOVÝ FAKTOR Porušování předpisů Selhání lidského činitele Nesprávný technologický postup Dopravní nehody Nepředvídatelné riziko Kontakt s nebezpečným místem stroje Technická závada stroje Selhání lidského činitele Nedostatečně vyhodnocené riziko

8 NEJČASTĚJŠÍ ZDROJE ÚRAZŮ Stroje a zařízení Dopravní prostředek Špatný stav komunikace Kontakt se strojním zařízením Úrazy elektrickým proudem Pád materiálu Nesprávné používání OOPP Pád z výšky Manipulace s materiálem Elektrický proud

9 ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI Smrtelný 20 Ostatní 1 233 Příčiny Selhání lidského činitele Chybějící technologický postup Běžné riziko práce Porušení pracovního postupu Nedostatečné vyhodnocení rizika

10 POZNATKY ZJIŠTĚNÉ KONTROLOU Špatný technický stav zřízení, nevyžadování používání OOPP, nedostatečné či formálně provedené vyhodnocení rizik, nevhodné pracovní podmínky, při úrazovém ději tlak na zaměstnance, aby úraz nebyl vyhodnocen jako pracovní. Zaznamenány neoprávněné zásahy pojišťovny, která zaměstnavateli vede zákonné pojištění (osobuje si právo rozhodovat co je a co není pracovní úraz). Při šetření NzP jsou podávány mnohdy zkreslené informace o skutečné pracovní činnosti zaměstnanců.

11 POZNATKY ZJIŠTĚNÉ KONTROLOU Dokumentace BOZP je zpracována bez ohledu na skutečnost u zaměstnavatele Chybné zařazovaní pracovníků do kategorií Práci provádí osoby bez předepsané kvalifikace - zejména OSVČ Nejsou řešeny práce zakázané zaměstnankyním, těhotným ženám a mladistvým

12 PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE PŘI VÝKONU KONTROLY Neochota zaměstnavatelů spolupracovat se zástupci odborové organizace v oblasti BOZP Zaměstnavatel někdy nepředává konkrétní informace o stavu BOZP odborovým organizacím, např. vznik pracovního úrazu Obtížná domluva termínu kontroly, kdy je nutná přítomnost odpovědného pracovníka ze strany zaměstnavatele

13 PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE PŘI VÝKONU KONTROLY Při kontrole nejsou dostupné některé doklady. Nepřítomnost odpovědného zástupce zaměstnavatele, resp. odborně způsobilé osoby v době kontroly. Snaha o hledání úspor na úkor BOZP - zejména v oblasti poskytování OOPP a školení zaměstnanců. Omezováním výroby dochází k častým změnám pracovního zařazení, prostředí a tím i rizik, o kterých však nejsou zaměstnanci informováni. Chybějící dokumentace ke starším technickým zařízením.

14 KOMISE BOZP Komise BOZP a jejich počátek se datuje rokem 1948, kdy po znárodnění některých klíčových odvětví byla činnost živnostenského inspekce začleněna do tehdejších odborů práce a sociálních věcí krajských národních výborů a v závodech byly zakládaný komise ochrany bezpečnosti práce jako základ nově se rodící koncepce dozoru nad bezpečností práce. Tyto komise se staly poradním orgánem tehdejších závodních a dílenských rad a sledovaly zejména stav pracovního prostředí a pracovněprávních předpisů. Od této doby uplynulo 64 let. Z níže uvedeného je zřejmé, že pokud existují komise, převažuje na jejich činnost kladný názor. Faktem však zůstává, že ustavení komisí je iniciativou odborových organizací. České právní předpisy tuto oblast neupravují.

15 SPECIFICKÉ INFORMACE O PODNIKU Jsou zde určitá nebezpečí, která jsou specifická pro váš podnik nebo odvětví průmyslu? Riziko úrazu zapříčiněno používaným pracovním zařízením 41 % Nevýhodné pozice pro práci 25 % Monotónní práce 22 % Intenzita práce 20 % Chemická nebezpečí 28 % Biologická nebezpečí 7 % Hluk 64 % Vibrace 28 % Radioizotopy/radionuklidy 4 % Jiné 34 % (popálení, pády, pokousání psem, dopravní nehody, el. proud, práce ve výškách, vnucené tempo; v hornictví uhelný prach, těžba hnědého uhlí, jeho zpracování a distribuce produktů; nebezpečí pádu stromu na zaměstnance, napadení ze strany zákazníků, popálení…)

16 PREVENTIVNÍ SLUŽBY BOZP Zaměstnává váš podnik specialisty pro prevenci a/nebo zajišťuje tyto služby externě? (Např. bezpečnostní technik, požární technik, pracovní lékař, zdravotní sestra, hygienik, ergonom, psycholog) Ano 86 % Ne 7 % Neví 2 % Neodpovědělo 5 % Komentář: Z procenta odpovědí lze usuzovat, že informace o výše uvedených specialistech je mezi zaměstnanci rozšířená.

17 ČINNOST ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ Práva zástupců zaměstnancůAno (%)Ne (%) Vyhledávání a vyšetřování možných nebezpečí 816 Požadování přijetí vhodných opatření a předkládání návrhů ke snižování rizika a odstraňování rizika u zdroje 87 6 Vyšetřování příčin pracovních úrazů 91 6 Účast na hodnocení rizika 55 37 Prošetřování stížností zaměstnanců na BOZP a na pohodu při práci 828 Předkládání návrhů ke zlepšování stavu BOZP 85 7 Získávání informací a možnost konzultací o veškerých opatřeních, které mohou ovlivnit BOZP zaměstnanců (v dostatečném předstihu tak, aby mohly být včas uplatněny námitky) 5734 Konzultace o jmenování specialistů pro BOZP anebo najmutí externí preventivní služby 2563 Konzultace v oblasti plánování a organizace školení a tréninku 5634 Získávání informací od inspektorů práce během jejich kontrol 6329 Předávání názorů a stížností inspektorům během jejich inspekčních návštěv 5732 Možnost předávání stížností orgánům státního odborného dozoru 62 44 Účast na zasedáních Komise pro BOZP 45 Přístup k externím expertům 6618 Kter á z n á sleduj í c í pr á v uplatňujete při sv é pr á ci jako z á stupce zaměstnanců pro BOZP, kter á ne a proč.

18 ÚČASTNÍCI SCHŮZEK. ÚčastníkVždy Nejméně dvakrát za rok Nejméně jednou ročně NikdyNeodpovědělo Vedoucí pracovníci 291828916 Zástupce zaměstnavatele pro oblast BOZP 57171457 Uvolněný odborový funkcionář 6056821 Pozitivním zjištěním je, že schůzek se vždy účastní téměř ve stejném procentu zástupce zaměstnavatele pro oblast BOZP a odborový funkcionář, horší situace je v četnosti schůzek. Tento stav naznačuje určitou formálnost.

19 ROČNÍ ZPRÁVA – INFORMACE ( v %). Obdrželi jste dokumenty? Váš celkový názor na kvalitu dokumentu. Kvalita stanovisek a diskuze v komisi k předloženým dokumentům ANONEZajímavé Užitečné pro činnost a prevenci NeúplnéIrelevantníŽádnáNedostatečná Kvalitní umožňující činnost Roční zpráva o činnosti komise7528548437450 Zpráva o výsledku zdravotních prohlídek 42534304110331 Roční plán činnosti k prevenci pracovních rizik 6537342428441 Bezpečnostní listy o chemických nebezpečích 5440630328332 Kniha pracovních úrazů8718451107253 Seznam pracovníků s povinnosti podrobit se preventivním prohlídkám 5537234229331 Dopady na životni prostředí, studie hodnoceni dopadu 3453522236424

20 VYHLEDÁVÁNÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK JE PROVÁDĚNO?. Ano61 % Ne 7 % Nevím 15 % Neodpovědělo17 %

21 DÁVAJÍ ZÁSTUPCI ODBORŮ PRO BOZP NÁVRHY K OZDRAVNÝM OPATŘENÍM. Ano43 % Ne45 % Nevím 10 % Neodpovědělo 2 % Poměrně nízké procento odpovědí ANO by bylo možné klasifikovat jako nízké zapojení odborových zástupců do témat týkajících se zlepšení pracovního prostředí a bezpečnosti práce. Možným důvodem může být také to, že jejich návrhy nebyly v minulosti zaměstnavatelem akceptovány, a tudíž ztratili zájem předkládat další návrhy. Svou roli také sehrává otázka nákladů spojená s ozdravnými opatřeními.

22 PŘEDKLÁDANÉ NÁVRHY. Opatření ke zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců na základě podnětů zaměstnanců, měření škodlivin, mikroklimatické podmínky, pracovní doba - přestávky, příplatky za prostředí, zlepšení pracovního prostředí, OOPP.

23 PRÁVO KOMISE. Pozvat svazového inspektora bezpečnosti práce např. z vašeho odborového svazu 95 Pozvat externího experta mimo váš odborový svaz 55 Vést vyšetřování 65

24 KONTAKTOVÁNÍ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ. Státní zdravotní ústav SIBP OIP Soudní znalec Hygienik Komentář: Ne zcela ojedinělým momentem bývá neochota zaměstnavatelů pustit externího experta do firmy. Zde panuje mnohdy názor, že tento expert může firmě uškodit, i když z hlediska prevence je to právě naopak.

25 KONTAKTOVÁNÍ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ BYLO ROZHODNUTÍ KOMISE KONZULTOVÁNO.

26 KOMENTÁŘ. Komise BOZP mají ve většině případů (95%) právo pozvat specialistu bezpečnosti práce z jejich odborového svazu. Přibližná polovina (55 %) uvedla, že to může být externí expert mimo jejich odborový svaz. V tomto případě se jednalo hlavně o měření hlučnosti pracovního prostředí, nebo měření elektromagnetického pole. V nejednom případě byl přizván hygienik, inspektor nebo soudní znalec. Rozhodnutí komise přizvat specialistu, bylo v nejvíce případech (59 %) konzultováno s odbory, v 55 % s bezpečnostním technikem – osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a v 36 % s managementem podnik u.

27 NEPOZVÁNÍ EXPERTA – DŮVOD v % z odevzdaných dotazníků.. Neshody s podnikovým managementem4 Neshody s odbory2 Neshody s oddělením bezpečnosti práce4 Celá procedura by byla příliš komplikovaná5 Vysoké náklady na expertizu10 Nesouhlas s výsledkem expertizy1

28 DŮVODY KONZULTACE S KOMISÍ v % z odevzdaných dotazníků.. Byla komise konzultována? Měli zástupci zaměstnanců pro BOZP nějaký vliv na výsledek? AnoNeVelkýMalýŽádný Reorganizace pracovní doby, zavedení nových pracovních schémat 5726232013 Zavedení nových technologií3633111314 Nákup strojního vybavení27388911 Používání chemikálií273113311 Signifikantní změny organizace práce (pracovní tempo, apod.)30378815 Významná restrukturace (spojování, uzavírání, apod. ve spojitosti s jinými výrobními jednotkami) 3728131216 Opatření, za kterých mohou zůstat pracovníci po úraze v práci, popř. pracovníci se sníženou pracovní schopností 34 251211 Výskyt nebezpečí, kterým mohou být vystaveny těhotné ženy28392538 Jiné?04002

29 DŮVODY KONZULTACE S KOMISÍ v % z odevzdaných dotazníků.. Nedůležité Nediskutováno Nejednoduché zahájit diskusi Diskutováno pravidelně Probíráno nepřetržitě Plán BOZP53145607 Výběr strojních zařízení53378231 Rizika vztahující se k chemikáliím56283313 OOPP471025616 Pracovní podmínky2559818 Organizace práce32114989 Restrukturalizace154828 6 Pracovní úrazy44936920 Nemoci z povolání1425196111 Stres při práci43197110 Harassment61400120

30 DŮVODY KONZULTACE S KOMISÍ v % z odevzdaných dotazníků.. Nedůležité Nediskutováno Nejednoduché zahájit diskusi Diskutováno pravidelně Probíráno nepřetržitě Sexuální harassment63420100 Rizika vztahující se k jiným firmám58314269 Zaměstnání žen5274854 Dočasní agenturní pracovníci a/nebo pracovníci na dobu určitou 8313734 Pracovnici se sníženou pracovní schopností57255401 Alkohol a drogy541928510 Hluk4143977 Vibrace54182437 Školení zaměstnanců v oblasti BOZP18526813 Vlivy na životní prostředí53215395 Jiné:21111

31 KDO PROVÁDÍ HODNOCENÍ RIZIK v % z odevzdaných dotazníků. Oddělení bezpečnosti práce39 Externí služba44 Někdo bez zodpovědnosti za BOZP v podniku2 Komise pro BOZP12

32 OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ v % z odevzdaných dotazníků. Oblast Jsou zde opatření?Jakého druhu? anoneinformaceškoleníprevence Poruchy pohybového aparátu (MSD) 28136816 Práce ve vnucené poloze20144611 Stres3344457 Harassment – zastrašování920525 Sexuální harassment8213024 Drogy329352512 Alkohol504411521 Kouření476411320 Jiné, specifikujte jaké41133

33 OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ.

34 KDO JE HYBNOU SÍLOU V PODNIKU V OBLASTI BOZP v % z odevzdaných dotazníků. Vnitřní Manažérská strategie27 Tlak pracovníků13 Komise pro BOZP28 Pracovní lékař6 Oddělení bezpečnosti práce36 Výrobní úseky5 Ekonomické ohledy (náklady a zisky z přehlížení BOZP)8 Jiné:7 Vnější Tlak z vnějšku – odvětví, aktivisté, skupiny30 Inspekce práce38

35 NA CO JE KLADEN ZE STRANY ŠKOLENÍ DŮRAZ.

36 . Je podle vašeho názoru oddělení bezpečnosti práce dostatečně nezávislé na vedení podniku? Ano21 % Ne22 % Nevím 18 % Neodpovědělo39 % Má oddělení bezpečnosti práce a její zaměstnanci přímý přístup k vedení podniku? Ano44 % Ne 4 % Nevím 12 % Neodpovědělo40 %

37 ÚROVEŇ ODPOVĚDNOSTI ZA POŽADAVKY BOZP v % z odevzdaných dotazníků DobrýSlušnýNedostatečný Vedoucí pracovníci 542713 Komise pro bezpečnost35163 Oddělení bezpečnosti práce 31137 Výrobní management172112 Vedoucí oddělení282112 Odbory 77161 Pracovníci173932.

38 ZMĚNY U RIZIK v % z odevzdaných dotazníků. ZlepšeníŽádná změnaZhoršení Toto riziko v mém podniku není Pracovní úrazy 44 40 Biologická rizika713158 Hluk 2846113 Vibrace1724146 Ergonomické problémy1650310 Intenzita práce 1522426 Stres 622478 Harassment517423 Sexuální harassment519030 Násilí na pracovišti416430 Zlepšování prostředí pracoviště592260

39 VZTAHY v % z odevzdaných dotazníků. Vztahy: Důvěra Obousměrné informace Nedůvěra Nikdy jsme se nepotkali Bezpečnostní technik 537481 Pracovní lékař 3153325 Inspektor OIP 2638532 Zástupce odborové organizace 778801

40 POMOC ODBORŮ v%.

41


Stáhnout ppt "Kontrolní činnost odborových organizací v oblasti prevence a účast zástupců zaměstnanců."

Podobné prezentace


Reklamy Google