Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Publicita v OP VK Mgr. Eva Kurucová. 2 Publicita Publicita je velice důležitou součástí čerpání peněz z Evropských fondů. Není možno ji podceňovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Publicita v OP VK Mgr. Eva Kurucová. 2 Publicita Publicita je velice důležitou součástí čerpání peněz z Evropských fondů. Není možno ji podceňovat."— Transkript prezentace:

1 1 Publicita v OP VK Mgr. Eva Kurucová

2 2 Publicita Publicita je velice důležitou součástí čerpání peněz z Evropských fondů. Není možno ji podceňovat. Věnujte proto pozornost pokynům pro dodržování povinné publicity OP VK. Pozor! Pokud ve smlouvě nebo na důležitém dokumentu nejsou povinná loga nebo jinak splněna pravidla povinné publicity, náklady, které se k této smlouvě váží, mohou být zpětně považovány za nezpůsobilé.

3 Příručka pro příjemce finanční podpory z OPVK, VERZE: 5 Kapitola 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit Pozor, v případě tisku dokumentů je důležité zvolit pro barevný tisk barevnou variantu logolinku a pro černobílý tisk černobílou. Při černobílém kopírování barevného originálu bude předmětem kontroly správnost použití log na originálu, nikoliv na kopii. Součástí logolinku nesmí být žádná jiná loga, není možno ho upravovat (deformovat apod.). Logolink (v plné verzi, nebo v minimální verzi, v případě, že se plná verze nevejde) – musí být součástí všech dokumentů, výstupů projektu apod. Logolinkem také musí být opatřeno veškeré zařízení, vybavení a učebny, které souvisí s projektem. 3

4 Označení učeben a kanceláří Všechny učebny, ve kterých se budou vyučovat projektové kurzy, budou opatřeny logy Samolepky s logolinkem budou nalepeny na cedulkách před učebnami (3 druhy samolepek) Fotodokumentace (vlaječky – 1. pozice ČR, 2. pozice EU) Příjemce musí také označit předepsanými logy také kanceláře užívané pro řízení realizace projektu např. formou cedulky na dveřích + logolinky 4

5 Označení dokumentů a zařízení Označení dokumentů Každý dokument či materiál vztahující se k projektu (např. prezenční listiny, zápisy z porad, certifikáty, publikace, tiskoviny, propagační a informační materiály, programy školení a konferencí, hlavičkové papíry), včetně elektronických dokumentů (odborné a propagační prezentace) musí být označen v souladu s pravidly vizuální identity OP VK. Vzory smluv a dohod pro OP VK již tyto povinné prvky obsahují. Není možno je ze souborů mazat či odstraňovat. Označení zařízení Předepsaná loga a sdělení musí být umístěna např. formou samolepky rovněž na zařízení a vybavení zakoupeném z prostředků ESF (např. nábytek, PC sestavy apod.). Registrační číslo a zkrácený název projektu 5

6 Pravidla povinné publicity Publicitu naplňuje příjemce zejména používáním tzv. minima povinné publicity OP VK, které tvoří následující loga a odkazy: a) logo ESF s textem „evropský sociální fond v ČR“ b) logo Evropské unie s textem „EVROPSKÁ UNIE“ c) logo MŠMT s textem „MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY“ d) logo OP VK s textem „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ e) povinné sdělení (slogan) „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“ Tato loga a sdělení (logolink) se používají společně a v žádném případě se od sebe nesmí dělit. Loga tvoří tzv. základní logolink OP VK (viz dále). Je možné zvolit horizontální či vertikální variantu logolinku OP VK. Pravidla jejich konstrukce uvedena v Manuálu vizuální identity OP VK. 6

7 Manuál vizuální identity Manuál vizuální identity obsahuje důležitá pravidla pro grafické zpracování. Upravuje zejména povinná pravidla, kterými se řídí velikost a barevné vlastnosti logolinku. Př. nejmenší přípustná velikost základního horizontálního logolinku je 72x14mm. Nejmenší přípustná velikost základního vertikálního logolinku je 18x54,2mm. apod. 7

8 Logolink, schválený pro projekty MU http://projekty.rect.muni.cz/cs/op-vk/dokumenty/pro- p%C5%99%C3%ADjemce/publicita Horizontální verze logolinku 8

9 Vertikální verze logolinku 9

10 Projektová žádost - obsah, k čemu jsme se zavázali I. Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.) - distribuce informačních materiálů v podobě letáků a brožury účastníkům projektu, ale i ostatním studentům FSS i odborné a laické veřejnosti. - Materiály budou trvale k dispozici v prostorách FSS a navíc budou využívány při konkrétních akcích spojených s projektem (např. tiskové konference). V areálu celé fakulty pak bude vyvěšena řada plakátů informujících o projektu a jeho provázanosti s ESF. V jednotlivých kurzech dále budou studentům pravidelně dávány k podpisu prezenční listiny opatřené stejně jako ostatní materiály logem ESF a EU v souladu s Manuálem vizuální identity ESF v ČR a textem odkazujícím na ESF a ČR dle dotčených Pravidel. Podobně pak budou označovány i veškeré tištěné nástroje oficiální komunikace. 10

11 Projektová žádost - obsah, k čemu jsme se zavázali II. Viditelné umístění trvalé informační desky V otevřených prostorách FSS bude trvale umístěna informační deska poskytující základní přehled o realizovaném projektu a zároveň odkazující na podporu ESF a ČR prostřednictvím textů a vizuálních prvků v souladu s Pravidly pro publicitu projektů a Manuálem vizuální identity ESF v ČR. Uvědomění příjemců pomoci Veškeří příjemci podpory a podpořené osoby (projektový tým, interní a externí experti) budou podrobně seznámeni s průběhem projektu a zároveň jim budou poskytnuty informace o poskytovateli, tj. ESF a ČR, a jeho činnosti, zejména jeho podpoře vzdělávání a rozvoje kompetencí cílové skupiny. 11

12 Projektová žádost - obsah, k čemu jsme se zavázali III. Zvláštní tiskové a mediální zprávy Během realizace projektu budou relevantním regionálním i celostátním médiím pravidelně poskytovány tiskové zprávy či přímé rozhovory informující o průběhu projektu a významu ESF a rozpočtu ČR pro jeho uskutečnění. V rámci press-kitů pak budou médiím poskytnuty i doprovodné fotografie, informační letáky, propagační předměty a další příslušné materiály. Na všech těchto materiálech bude figurovat jak příslušné oznámení odkazující na ESF a jeho význam, tak i vhodná vizualizace dle platných Pravidel publicity projektů a příslušného Manuálu vizuální identity ESF v ČR. Zvláštní pozornost bude věnována pravidelným tiskovým konferencím MU, na kterých bude, v případě tematické relevance, projekt prezentován. 12

13 Projektová žádost - obsah, k čemu jsme se zavázali IV. Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců Souhlas se zveřejněním údajů o žadateli a objemu jemu přidělených finančních prostředků v seznamu příjemců bude v případě udělení dotace vydán. Tato informace se objeví i na webu FSS. Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen V týdnu, na který připadá 9. květen jako Den Evropy, bude na budově FSS vyvěšena vlajka EU ve standardizované podobě za účelem upozornění na podporu vzdělávání a rozvoje dalších praktických kompetencí studentů díky EU respektive ESF. 13

14 Projektová žádost - obsah, k čemu jsme se zavázali V. Propagační předměty Zúčastněným studentům i zájemcům ze strany veřejnosti budou poskytovány drobné propagační předměty jako bloky, propisky, záložky apod. Všechny tyto předměty budou opatřeny informací o financování projektu ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR dle Pravidel pro publicitu projektů. Tyto propagační předměty budou vyhotoveny v nákladu a počtu úměrnému velikosti projektu. Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech. Všichni účastníci budou obeznámeni s významem ESF a ČR pro realizaci konkrétního kurzu, a to jak ústně v úvodních lekcích, tak prostřednictvím všech dokumentů či pracovních podkladů (case studies, tabulky, příklady apod.), které jim budou poskytnuty. Veškerá propagace ESF tohoto typu bude opět prováděna dle Pravidel publicity projektů. 14

15 Projektová žádost - obsah, k čemu jsme se zavázali VI. Oznámení ve všech mediálních prezentacích Při veškeré komunikaci s médii, zejména při jakýchkoliv prezentacích celého projektu, bude zahrnuta i informace o financování projektu ESF a rozpočtem ČR. Bude zdůrazněna jejich podpora zaměstnatelnosti konkrétní cílové skupiny a dalších činností v souladu s Pravidly pro publicitu projektů. Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) Během realizace projektu bude uspořádáno několik tiskových konferencí informujících o celkové podobě projektu a jeho průběhu se zdůrazněním finanční podpory ESF a rozpočtu ČR. Nejintenzivnější komunikace s médii je předpokládána na počátku realizace projektu. Samozřejmostí jsou i vizuální prvky identifikace ESF během všech seminářů a workshopů v rámci projektu v souladu s příslušnými normami. 15

16 Projektová žádost - obsah, k čemu jsme se zavázali VII. Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech Na všech studijních materiálech typu skript, učebnicí a dalších odborných publikací bude umístěna dobře viditelná informace o financování z ESF a rozpočtu ČR včetně povinných prvků vizuální identity podle odpovídajících pravidel. Internetové stránky projektu Jako integrální součást realizace projektu budou zřízeny pravidelně aktualizované webové stránky informující o projektu samotném a jeho vývoji. Chybět na nich nebude ani dobře viditelný odkaz na skutečnost, že financování zajišťuje ESF a rozpočet ČR, přičemž je plánováno i umístění přímého odkazu na stránky ESF v České republice (www.esfcr.cz) na úvodní vizuál serveru v souladu s příslušnými normami. 16

17 Realizovaná publicita - projekty OP VK - společné Web Důležitou součástí publicity je web, jehož součástí by měly být informace o projektu a jeho aktivitách a bude pravidelně aktualizován. Web bude mít na starost Mgr. Magda Pažourková. FSS (www.fss.muni.cz) -Struktura-Projekty OP VK- SOVA/INZAwww.fss.muni.cz Návrh: proklik z centrálního webu na katedrový web – k diskuzi Prezenční listiny Jako podklady pro monitorovací indikátory budou sloužit sjetiny z ISu. Generují se na základě stanovené metodiky. Nutný podpis Odborného garanta. Vzory prezenčních listin budou k dohledání v ISu (Kruh). 17

18 Propagační předměty Propagační předměty budou vydávány na základě žádostí jednotlivých kateder posílaných Magdě Pažourkové, případně konzultovány projektovým týmem (žádosti budou evidencí propagačních předmětů) – bude zde uveden i účel: konference, kurz, workshop Pozor! Je však třeba nejprve o konkrétní počet požádat dostatečně dopředu a ověřit si, zda je od daného předmětu dostatečný počet kusů. Objednané propagační předměty Blok A4, blok A5, propiska ekologická, plastová a propiska v obalu, samolepky (3 rozměry), sloha na dokumenty, dřevěná ekologická tužková sada (guma, ořezávátko, tužky, případně pravítko), bezpečnostní reflexní páska k připnutí na ruku s blikátkem apod. Po obdržení dodávky nových propagačních předmětů budou vždy jednotlivým katedrám poskytnuty vzorky (bez žádosti). 18

19 Archivace Je dobré mít propracovaný způsob zálohování dat, aby byly všechny dokumenty dohledatelné (i pro ostatní pracovníky pro případ nutnosti zastupitelnosti). Bude k tomu další školení – Archivace Heslo: „Inovace pro budoucnost.“ – nápady nám můžete posílat do konce července 2012 19

20 Kontakty Projektové záležitosti: Mgr. Eva Kurucová (kurucova@fss.muni.cz)kurucova@fss.muni.cz Propagační předměty, publicita, web apod. Mgr. Magda Pažourková (magda@fss.muni.cz)magda@fss.muni.cz 20

21 21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Publicita v OP VK Mgr. Eva Kurucová. 2 Publicita Publicita je velice důležitou součástí čerpání peněz z Evropských fondů. Není možno ji podceňovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google