Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb Soustava veřejných rozpočtů 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb Soustava veřejných rozpočtů 1."— Transkript prezentace:

1 Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb Soustava veřejných rozpočtů 1

2 Veřejný sektor  Alokační, redistribuční, stabilizační funkce  Zajištění základních funkcí – veřejné finance, rozpočtová soustava  Veřejné statky, veřejné služby JAK JE BUDEME REÁLNĚ ZABEZPEČOVAT, ZAJIŠŤOVAT?  Rozsah kompetencí ústřední státní správy a úz. sam. dán – způsob zabezpečení ne  Rostoucí počet kompetencí x finanční potenciál 2

3 Mechanismy zajišťování veřejných služeb 3  Některé VS lze částečně hradit uživateli x jiné ne (doprava, vzdělání, zdravotnictví, sociální služby, policie, osvětlení…)  Veřejné statky lze zajistit prostřednictvím: 1. Vlastních organizací a personálu ve veřejné správě, popř. zřízených municipálních / krajských /státních podniků 2. Partnerstvím s vnějšími subjekty 1. jiné obce, města, kraje 2. soukromé firmy 3. nevládní neziskové organizace (soukromoprávní subjekty)

4 4

5 Produkce veřejných statků VS: základní charakteristika 5  Prostřednictvím personálu a organizací obce, kraje, státu VÝZNAM A OMEZENÍ  Vyšší možnost ovlivnit kvalitu, cenu služby  VS jako vlastník majetku, jehož prostřednictvím poskytuje službu, tlak na efektivitu X povinnost poskytovat služby na bázi solidarity, za přiměřené ceny  Nemusí existovat dostatek soukromých organizací pro zajištění veřejných statků  Efektivita a transparentnost výběrových řízení, kvalita veřejných zakázek  Poskytování veřejných služeb VS bývá považováno za neefektivní - někdy nejlepší řešení  Nedostatek prostředků na zajištění služby

6 Komunální/krajské organizace 6  Regulativní úkoly (odbor úřadu) – povolení, registrace, ochrana práv dětí apod.  Výkon služby – hrazen z rozpočtu, odpovědnost vůči tajemníkovi, starostovi, vedoucímu odboru …  Kvalifikační požadavky dané zákonem  Zodpovědnost, kontinuita zabezpečování služeb ?

7 Organizační složky (OS) 7  Veřejné (vládní) neziskové organizace, jejichž činnost je financována z výdajů příslušného rozpočtu  Nemají vlastní majetek, hospodaří s veřejným majetkem  Bez právní subjektivity  Zřizuje je příslušná organizace VS  Vázanost na veřejné finance, RUD – bez vlastního rozpočtu, všechny služby fakturovány zřizovateli  Rozhodnutí zastupitelstva o vzniku, zrušení  Příjmy převážně z veř. rozpočtů, příjem za služby malý  Finanční politika, personální politika  Možnost přímé kontroly ze strany zřizovatele  Sociální služby, kultura, vzdělávací zařízení, technické služby, odpadové hospodářství

8 Muzeum policie, národní archiv 8

9 Příspěvkové organizace 9  Veřejnoprávní NO  Právní subjektivita  Cílem není vytvářet zisk: neziskový charakter  Na zřizovatele napojeni saldem svého rozpočtu  Větší volnost ve financování a personálním řízení, možnost nechat si přebytek hospodaření (do fondu)  hospodaří s financemi získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele, příspěvek na provoz  Zřízeny zřizovací listinou  dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy, fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny, dále například muzea, galerie, knihovny a divadla celostátního významu  Veřejné výzkumné instituce  Školské právnické osoby – možnost převést na ně část majetku

10 10

11 Municipální obchodní společnosti  Právnické osoby založené podle obchodního zákoníku  Obec (DSO, kraj) si udržuje majoritní podíl  S.r.o., a.s.  Cíl zakládání obchodních společností: 1. Podnikání, dosažení zisku, zajištění zdrojů pro obec 2. Poskytování veřejných služeb, které by jinak musely být řešeny ve vlastní režii obce, nebo prostřednictvím veřejné zakázky  Outsourcing  Možnost zajistit kontrolu nad poskytováním dané služby, průběžný monitoring  Snižování nákladů služby a zachování kvality služby  Jednodušší účetnictví, menší vazba na RUD, veřejné rozpočty, standardní podnikatelské účetnictví 11

12 12

13 Zajišťování veřejných služeb prostřednictvím partnerství  Průlomové období 80./90. léta – alternativní způsoby zajišťování veřejných služeb  Liberální koncepce, privatizace VS, změna ekonomiky a společnosti  Růst tlaku na veřejný sektor x prostředky  Dlouhodobý strategický kooperační svazek partnerů  Společně sdílené zájmy, cíle a vize  Synergický efekt (=efekt společného působení více prvků, který je obvykle větší nebo kvalitativně lepší než prostý součet efektů ze samostatného působení jednotlivých prvků) 13

14 Typy partnertsví  Mezi subjekty veřejné správy (DSO)  Mezi VS a nevládními neziskovými organizacemi  Mezi VS a soukromými subjekty 14

15 Zabezpečování služeb a statků prostřednictvím meziobecní spolupráce  Různý stupeň a intenzita spolupráce mezi obcemi  Neformální charakter  Institucionalizovaná spolupráce, vlastní management, finance  Forma spolupráce dle cílů  Jednoúčelová spolupráce  Asociativní typ spolupráce  Alianční, spolkový typ spolupráce  Vliv charakteru spolupráce na financování spolupráce! 15

16 Modely meziobecní spolupráce v ČR  Jednoúčelová spolupráce  Mikroregiony  Asociativní typ spolupráce  Svazek obcí údolí Desné, Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné, Svazek obcí Bez Hranic (Mšec, Řevničov aj. obce) aj.  Společné řízení sociálních a zdravotních služeb (poličská nemocnice, Vápenná aj.)  Spolkový typ spolupráce 16

17 Finanční zdroje meziobecní spolupráce  Vlastní zdroje  Členské příspěvky  Příjmy z vlastní činnosti  Příjmy z úroků  Příjmy z pronájmu majetku  Cizí zdroje  Neinvestiční dotace od obcí, měst, krajů  Dotace ze SR  Leader  Strukturální fondy EU (podpora spolupráce ze strany EU)  Sponzoring  Dotace do nadací a nadačních fondů 17

18 Přenos zkušeností DSO ze zahraničí  Diferencované možnosti dle zemí, účelů a forem spolupráce i způsobů financování spolupráce obcí  Spolupráce obcí založená na rozpočtové (Švýcarsko) i fiskální spolupráci (poplatky, daně do rozpočtu svazku, vedle poplatků do obcí, regionů, státu, výše a rozsah u každého svazku jiný - Francie)  Francie  Příjmy z podnikatelské činnosti firem a živnostníků (daň z nem. zůstává na jednotl. obcích) (40% příjmů svazků)  Daňové příjmy domácností  4 typy dotací státu (30 % příjmů svazků)  Dotace na podporu bydlení  Dotace regionu  Místní produkty  Poplatek za odpad domácností  Přebytek z hospodaření předešlých let  Chybějící fiskální autonomie, specifika daňového systému 18

19 Nevládní neziskové organizace 19  vlastníci a zaměstnanci organizací si nemohou přivlastnit část rozdílu mezi příjmy a výdaji jako osobní příjem  část příjmů organizace nepochází z prodeje jejích produktů  organizace je financována přímo nebo nepřímo zejména z daní  nebo jiných povinných plateb do veřejných rozpočtů  cílem není max zisku, ale max veřejného blahobytu  zabezpečování určité služby (prospěchu pro veřejnost)  problém neziskovosti

20 20 NNO v ČR NNO jsou především chápány tyto organizace (dle funkcí a vlastností): 1. Občanská sdružení (z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) 2. Nadace a nadační fondy (z. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) 3. Obecně prospěšné společnosti (z. č. 248/1995 Sb., o o.p.s.) 4. Církve a církevní PO (z. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náb. spol.)

21 21 Role NNO ve společnosti  Servisní funkce  Kontrolní funkce  Výchovná funkce  Informační funkce  Participační (demokratizační) funkce

22 22 Servisní funkce NNO  Teorie tržních selhání - Veřejný statek – vyloučen z tržního mechanismu (zdravotní péče pro sociálně slabé, ekologie)  Teorie vládních selhání - volič medián, veř. statky a služby nepokryjí všechny potřeby všech skupin obyvatelstva  Důvody  NNO zabezpečí ty služby, které nepokryje ani stát ani soukromý sektor

23 23

24 24

25

26 RC Zahrátka 26 4671

27 27 Tyfloservis, o.p.s.  projekt Tyfloservis, terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých, je realizován nepřetržitě od ledna 1991  nejprve do roku 1996 občanským sdružením Česká unie nevidomých a slabozrakých, poté do konce roku 2000 její nástupnickou organizací, rovněž občanským sdružením, s názvem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR  v roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR založila obecně prospěšnou společnost Tyfloservis, o.p.s., která od 1. 1. 2001 převzala projekt Tyfloservis v plné šíři

28 28 Cíle NO Tyfloservis, o.p.s  vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje  vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých  u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven

29 Občanské sdružení Stéblo  Sedlčansko  uplatnění zdravotně postižených lidí v praktickém životě, denní stacionář  Chráněné zaměstnání  Práce klientů je nástrojem ergoterapie a socioterapie  Spolupráce s rodinou klienta  Odborné konzultace, poradenství  Volnočasové aktivity  Natáčení filmů  Každoroční "Zahradní slavnosti"  Akce "Pojďme tvořit na hřiště"

30 Denní stacionář  Rozvoj již naučených dovedností  čtení, psaní, počítání, všeobecné znalosti, práce s penězi nebo s PC, společenská výchova a také výuka angličtiny  Poté následuje zdravotní TV a praktická část programu  práce na zahradě,vaření, úklid, keramika, košíkářství  canisterapie

31 Průběh výuky

32 Sociálně terapeutické dílny  V roce 2007 byl zrealizován projekt "Denní centrum-pracovní terapie „  Spolufinancován SROPem, Středočeským krajem  Činnosti  Košíkářské práce  Práce s keramikou  Tkaní  Výtvarné, domácí práce  Čištění aut pro veřejnost

33 Koncept PPP 33  Realizace investic veřejného sektoru na základě dlouhodobých dohod a smluv mezi veřejným a soukromým sektorem  Soukromý sektor zajišťuje sám ty veřejné statky na které nemá veřejná správa dostatečné kapacity  Kombinace výhod soukromého a veřejného sektoru  Dlouhodobý charakter – 30 let!  Velká Británie, USA  Na úrovni EU – zelená kniha o PPP, specifika jednotlivých legislativ

34 Co je PPP?  Spolupráce veřejného a soukromého sektoru  Známe mnoho forem partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, závisí na politickém prostředí environment, povaze investic a zkušenostem soukromé firmy Design- Build Design- Build- Maintain Design- Build- Operate Design- Build- Operate- Maintain Build- Own- Operate- Maintain Build- Own- Operate Odpovědnost veřejného sektoru Odpovědnost soukromého sektoru DivestitureConcessionLeaseManagement contracts Service Contracts Existing Services and Facilities

35 Zaměření PPP projektů 35 Široká škála odvětví Doprava Zpracování odpadu Bytová výstavba Vzdělání (školy, univerzity) Zdravotnictví (základní péče, nemocnice) Obrana Justice (soudy, vězení) Tísňové služby (policie, hasiči, záchranná služba) Stavby veřejného sektoru (ubytování, knihovny, volný čas atd.)

36 Přínos Hodnota za peníze Urychlení rozvoje infrastrukturní sítě Snížení nákladů v průběhu životního cyklu projektu Výhodnější rozložení rizik Vyšší motivace Nárůst kvality služeb Tvorba výnosů externích subjektů Zkvalitnění systému řízení veřejných financí Příležitost k využití inovačního potenciálu a manažerských schopností soukromého sektoru

37 Kritika Omezené možnosti řízení rozpočtu Obavy z „privatizování“ veřejných služeb – způsob zajišťování základních služeb zůstává nezměněn Zisk soukromého sektoru z veřejných služeb – faktor hodnoty za peníze Nejasnosti týkající se práv a výhod zaměstnanců – směrnice o zachování práv zaměstnanců (TUPE) Zdání vysokých nákladů – otázka umožnění provozu Nákladné provádění změn – odpovídající plánování a řízení projektů

38 38 Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - květen 2013 Předmět KS Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč Podíl na celkovém objemu koncesních projektů Vodohospodářství46 242 904 38186% Energie2 941 404 0005% Sociální služby999 831 0002% Ostatní3 488 859 6187% CELKEM53 672 998 999100%

39 Říčany, Rychtářka 39

40 Důvody pro implementaci PPP v ČR 40  Tlak na zajištění stále většího množství veřejných služeb a statků ve stále větší kvalitě  Zavádění evropských norem a standardů  Realizace rozvojových projektů prostřednictvím strukturálních fondů x  Finanční kapacita veřejné správy

41 Základní poučení z plánování projektů PPP V některých případech není možné projekty PPP použít Projekty s nízkou kapitálovou hodnotou – nepřiměřené náklady spojené se zadáním zakázky Projekty náchylné k nepředvídatelným změnám – např. IT Projekty modernizace – komplexní riziko Nedostatečná konkurence – obvyklý nejlepší postup = 3 a více uchazečů Ostatní

42 Aktuální stav PPP projektů v ČR 42  Místní úroveň - Diverzifikovaný přístup starostů k realizaci PPP, malé znalosti - Využívané především na realizaci vybraných místních služeb, lokálních veřejných statků - Rozvojové projekty realizované prostřednictvím SF

43 Aktuální stav PPP projektů v ČR 43  Regionální úroveň - kraje, relativně malé zkušenosti x omezené kompetence, finance - některé kraje začínají považovat PPP projekty jako důležitý finanční zdroj pro realizaci svých záměrů - jihočeská dálnice, rekonstrukce nemocničního areálu v Ústí nad Labem

44 Aktuální stav PPP projektů v ČR 44  Národní úroveň - Relativně velká nedůvěra, pomalé přijímání legislativy - 9 pilotních projektů v různé fázi rozpracovanosti - Dopravní infrastruktura (dálnice, modernizace železnic, metro Praha) - Vězení, justiční paláce - Multifunkční sportovní centrum Brno - Multifunkční kulturní centrum Zlín - Rychlodráha Praha – Kladno, napojení na letiště

45 Instituce PPP projektů 45  Vláda  MMR  MF  Asociace PPP

46 Hlavní bariéry implementace PPP projektů v ČR 46  Legislativní rámec (koncesní zákon, jasné vymezení kompetencí jednotlivých úrovní veřejné správy)  Právní prostředí (dlouhodobé soudní procesy, mafie justice, vymahatelnost práva)  Nedostatek zkušeností a znalostí  Technická a managerská kapacita veřejné správy (umění uzavřít dohodu, znalosti investičního managementu…)  Finanční kompetence místních a regionálních samospráv  Neexistence a malé využití strategického řízení, především střednědobého a dlouhodobého  Odpovědnost za dlouhodobé projekty  Nedostatek komunikace  Nedostatečná spolupráce mezi veřejnou správou a veřejností a soukromým sektorem  Korupce, místní zájmové skupiny, lobbing  Nedůvěra společnosti

47 Výzvy intenzivnějšího využití PPP projektů 47  Vzdělání a profesionalizace managementu veřejného sektoru na národní, regionální i místní úrovni  Aplikace nových metod kvality managementu ve veřejné správě  Rozvoj strategického řízení na úrovni regionálních a místních samospráv (investiční plánovací procesy, umět definovat priority)  Rozvoj funkčního partnerství  Intenzivnější komunikace mezi jednotlivými aktéry v území  Posilování neformální kontroly (sociální kontrola občanů)  Široká politická podpora – politická a ekonomická diskuse  Boj s korupcí – PPP jako motivace

48 Závěr 48  Tlak na kvalitu a kvantitu veřejných služeb má rostoucí tendenci x finanční limity veřejného sektoru – rostoucí potřeba PPP projektů  Změna pohledu na soukromý sektor a PPP celé společnosti  Transparentnost rozhodování!


Stáhnout ppt "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb Soustava veřejných rozpočtů 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google