Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDRŽITELNOST PROJEKTU ZÁKLADNÍ POSTUPY, ČINNOSTI A POVINNOSTI PŘÍJEMCE V DOBĚ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDRŽITELNOST PROJEKTU ZÁKLADNÍ POSTUPY, ČINNOSTI A POVINNOSTI PŘÍJEMCE V DOBĚ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU."— Transkript prezentace:

1 UDRŽITELNOST PROJEKTU ZÁKLADNÍ POSTUPY, ČINNOSTI A POVINNOSTI PŘÍJEMCE V DOBĚ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

2 Udržitelnost projektu Obsah prezentace : Základní podmínky Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti - obsah monitorovací zprávy - přílohy monitorovací zprávy Změny v době udržitelnosti - podstatné - nepodstatné - nenaplňování monitorovacích indikátorů Nakládání s majetkem

3 Výsledky a výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě (naprosto bezvadném stavu) ode dne ukončení fyzické realizace projektu, příp. ode dne finančního ukončení projektu po určenou dobu udržitelnosti v souladu s předem definovanými pravidly a podmínkami  3 roky - malé a střední podniky (podnikatelé)  5 let – ostatní: veřejná správa, příspěvkové organizace, neziskové organizace, velké podniky - podnikatelé Základní podmínka udržitelnosti

4 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Příjemce je povinen předložit tuto zprávu vždy do 22 pracovních dnů po uplynutí každého kalendářního roku, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byl projekt fyzicky ukončen, a potom dále po dobu trvání požadované udržitelnosti projektu. Pokud příjemce nedodá monitorovací zprávu včas, je vyzván pracovníkem OKP k dodání v náhradní lhůtě. Poslední zprávu odevzdává příjemce do 22 pracovních dnů po uplynutí kalendářního roku, v němž uplyne lhůta pěti let (v případě MSP tří let) ode dne finančního ukončení projektu.

5 Monitorovací zpráva obsahuje informace o udržitelnosti projektu, naplnění a udržení cílů a indikátorů projektu, změnách v projektu, případných vazbách projektu na další chystané nebo realizované projekty a také o kontrolách, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt.  Popis zajištění udržitelnosti projektu a jeho cílů,  Informace o realizaci navazujících projektů (multiplikační efekt),  Jiné peněžní příjmy projektu v průběhu udržitelnosti projektu v rozdělení na investiční a neinvestiční, ale jen u projektů nad 1 mil EUR celkových výdajů, nezakládajících veřejnou podporu a které vytváří příjmy,  Popis zajištění monitorovacích indikátorů a horizontálních témat, (Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory)  Popis rizik ohrožujících udržitelnost projektu,  Přehled kontrol projektu, které proběhly v daném monitorovacím období (po ukončení projektu),  Požadované přílohy prokazující zajištění udržitelnosti projektu. Obsah monitorovací zprávy

6  Doplňující informace k Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu (údaje, které nejsou součástí webového formuláře),  Doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt - např. analytické účty u podvojného účetnictví, střediska nebo výkon u daňové evidence,  U projektů nezakládajících veřejnou podporu, nad 1 mil. EUR celkových výdajů a které vytváří příjmy – příjemce odevzdá (v souladu s čl. 55 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006) v tištěné podobě vyplněné záložky Příjmy a Výdaje za předchozí kalendářní rok,  Kopie daňového přiznání včetně příloh potvrzená finančním úřadem, rozvahu a výkaz zisku a ztrát. Pro subjekty, které nepředkládají rozvahu a výkaz zisků a ztrát ze zákona, platí toto ustanovení přiměřeně (tzn., že vyberou z rozvahy a výsledovky ty položky, pro které mají věcnou náplň a tyto předají ve formě přehledných tabulek – přehledu o příjmech a výdajích, a přehledu o majetku a závazcích v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Pokud je příjemcem obec, předkládá dále výkaz o plnění rozpočtu. Přílohy monitorovací zprávy

7  Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu v souladu s dokumentem Metodický pokyn Publicita (nejlépe na CD),  Dokumenty prokazující splnění indikátorů – dokumenty prokazující splnění monitorovacích indikátorů, ke kterým se příjemce zavázal ve Smlouvě o poskytnutí dotace v souladu s dokumentem Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory, DOPORUČENÍ: naplňování indikátorů sledujte průběžně, nezjišťujte jejich hodnoty až při vyplňování monitorovací zprávy, případné nenaplnění indikátorů řešte včas!  Dokumenty, jejichž doložení vyplynulo z kontrol a v rámci kontroly Závěrečné monitorovací zprávy,  Specifické přílohy, které nebyly předloženy v rámci Závěrečné monitorovací zprávy V Monitorovací zprávě žadatel nemusí vyplňovat nerelevantní údaje a dále nemusí předkládat nerelevantní přílohy. Přílohy monitorovací zprávy

8  Podstatné změny Podléhají schvalování VRR  Nepodstatné změny Nepodléhají schvalování VRR,  Změny oznamuje příjemce na formuláři D38 – Změnový formulář  Všechny změny (podstatné i nepodstatné) uvede a popíše příjemce v nejbližší Monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu. Změny v době udržitelnosti projektu

9  změna (nedodržení) hodnoty monitorovacích indikátorů  změna horizontálních témat  změna majitele/provozovatele  změna využití projektu  prodej/pronájem majetku pořízeného z dotace  ukončení projektu v době udržitelnosti  vyřazení majetku z účetní evidence Podstatné změny

10 Podstatné změny jsou schvalovány na základě žádosti příjemce Výborem Regionální rady. Některé změny lze povolit na základě odůvodněného požadavku příjemce – např. změnu nájemce. podléhají sankčnímu režimu – např. neplnění smluvních indikátorů, změna využití projektu nelze povolit – např. ukončení projektu v době udržitelnosti, prodej majetku pořízeného z dotace Podstatné změny

11  změna sídla příjemce  změna kontaktní osoby  změna statutárního zástupce  NOVĚ se uvažuje o - změnách, kdy nedochází k zásadní změně nebo odstranění realizovaných výstupů projektu - nahrazení majetku při škodách - doplnění majetku, infrastruktury (značky, lavičky, vyznačení hřiště apod.) Nepodstatné změny oznamuje příjemce formou e-mailu či dopisu ještě před jejich uskutečněním, tyto změny jsou pouze ohlášeny a nepodléhají schvalování ze strany ÚRR Nepodstatné změny

12 Článek 10 Smlouvy o poskytnutí dotace: Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti nakládat s majetkem pořízeným z dotace s péčí řádného hospodáře, tj. nezatěžovat majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob nesmí majetek  převést/prodat/darovat  pronajmout/vypůjčit/zastavit  jinak umožnit nakládání s tímto majetkem třetí osobou Ve specifických případech lze každý požadavek příjemce individuálně posoudit a v případě jeho akceptace schvaluje VRR. Nakládání s majetkem pořízeným z dotace

13 Článek 10 Smlouvy o poskytnutí dotace: Poskytovatel dotace ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem za současného dodržení podmínky udržitelnosti umožňuje dispozici s majetkem třetí osobou. Kategorie dispozicí s majetkem pořízeným z dotace  Dispozice s majetkem, kdy dochází ke změně vlastníka  Dispozice s majetkem, kdy nedochází ke změně vlastníka (dočasné časově vymezené nakládání) Dispozice s majetkem třetí osobou

14 úplatný převod – kupní smlouva bezúplatný převod - darovací smlouva přechod na právní nástupce při zániku příjemce  děděním  na základě rozhodnutí státního orgánu Příjemce je povinen o souhlas poskytovatele požádat VŽDY  s výjimkou přechodu, kdy dochází k převodu majetku nezávisle na vůli smluvních stran Poskytovatel dotace žádosti posuzuje individuálně dle jejich obsahu. Dispozice s majetkem – změna vlastníka

15 Žádost o souhlas s převodem musí obsahovat odůvodnění nezbytnosti převodu z hlediska zákonné úpravy nebo jiného zvlášť závažného důvodu, návrh smlouvy o převodu majetku mezi příjemcem a třetí osobou  podrobné vymezení předmětné části majetku  výše úplaty za převod  závazek nabyvatele dodržet podmínky udržitelnosti  povinnost poskytnout součinnost k plnění povinností příjemce uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace Dispozice s majetkem – změna vlastníka

16 nájemní vztah  časově omezené nakládání s majetkem třetí osobou za úplatu, kdy nájemce platí příjemci výpůjčka  časově omezené nakládání s majetkem třetí osobou bezúplatně smlouva o údržbě/správě  časově omezené nakládání s majetkem třetí osobou za úplatu, kdy příjemce platí jako objednatel správy/údržby třetí osobě omezení/zatížení majetku  zástavním právem nebo právem věcného břemene Dispozice s majetkem – nedochází ke změně vlastníka

17 příjemce je povinen vyžádat si před uzavřením právního úkonu souhlas poskytovatele dotace příloha žádosti o souhlas – návrh smlouvy mezi příjemcem a třetí osobou, která musí obsahovat  podrobné vymezení předmětné části majetku  závazek třetí osoby plnit příslušné povinnosti příjemce ze Smlouvy o poskytnutí dotace  konkrétní výši úplaty za užívání majetku  zákaz dát majetek do podnájmu či jiného užívání další osobě Souhlas s dispozicí se uděluje jako souhlas předchozí, tj. před uzavřením příslušné smlouvy. Dispozice s majetkem – nedochází ke změně vlastníka

18 Omezení/zatížení majetku zástavním právem Metodické oznámení č. 29, příjemce je povinen vyžádat si před uzavřením právního úkonu souhlas poskytovatele dotace doložit :  přesnou specifikaci dotčeného majetku  originál listu vlastnictví budov a pozemků  závazný příslib banky za podmínek využití zástavy V MZ o zajištění udržitelnosti projektu, příjemce je povinen dokládat potvrzení od banky řádně splácí úvěr výši neuhrazeného zůstatku úvěru Dispozice s majetkem – nedochází ke změně vlastníka

19  Příjemce není povinen žádat o předběžný souhlas poskytovatele dotace v případech, když příslušný právní vztah se třetí osobou existoval již před podpisem Smlouvy a zároveň ve studii proveditelnosti/marketingové analýze uvedl, že výsledek projektu bude po dobu udržitelnosti v nájmu/správě/údržbě atd. třetího subjektu u krátkodobých nájmů/podnájmů souvisejících s běžným provozem  jednorázový pronájem ke konkrétní kulturní/sportovní akci  Příjemce je povinen zajistit, aby třetí osoba splnila podmínky uvedené v článku 10 Smlouvy o poskytnutí dotace. Výjimky z povinnosti žádat o souhlas s dispozicí

20 Lubomír Baláš vedoucí oddělení kontroly a plateb Olomouc www.rr-strednimorava.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "UDRŽITELNOST PROJEKTU ZÁKLADNÍ POSTUPY, ČINNOSTI A POVINNOSTI PŘÍJEMCE V DOBĚ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU."

Podobné prezentace


Reklamy Google