Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole."— Transkript prezentace:

1 Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole

2  Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon (č. 82/ 2015 Sb., zvláště pak z § 16.)  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  Vyhláška č. 73/2005 Sb. (novelizace č 27/2016 ), o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

3  Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.  Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.  Děti, žáci a studenti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

4  Uskutečňuje se pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytovaná nad rámec individuálních pedagogických a organizačních záležitostí  Speciální vzdělávací potřeby zjišťují školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - v případě žáků s SMA a DMD speciálněpedagogická centra pro žáky s TP

5  Individuální integrace - běžná škola, případně speciální škola určená pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení  Skupinová integrace - ve třídě, oddělení nebo ve skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo speciální škole určené pro žáky e jiným druhem zdravotního postižení  Ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (speciální školy)

6  Pedagogické, speciálně pedagogické a psychologické služby  Služby pedagogického asistenta  Speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání  Technická pomoc - kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky - speciální učebnice a didaktické pomůcky - snížení počtu žáků ve třídě  IVP  Specifická úprava vyučovací hodiny - Předměty speciálně pedagogické péče

7  vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření  je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb žáka  vypracovává ho třídní učitel žáka (zodpovídá ředitel), jako podklad pro zpracování využívá doporučení školského poradenského zařízení, speciálně pedagogickou diagnostiku, psychologické vyšetření.  vypracován zpravidla před začátkem příslušného školního roku, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy  je součástí dokumentace žáka.

8  SMA (DMD) nepostihuje intelektové schopnosti žáka  onemocnění je doprovázeno zvýšenou únavností a úbytkem sil  speciální potřeby těchto žáků se mohou během dne měnit v závislosti na jejich únavě.

9 Vzdělávání v jiném než školním prostření - domácí vzdělávání (zejména v případě, že se jedná o dítě na umělé plicní ventilaci, u žáků s SMA bez UPV – především v zimních měsících a v obdobích chřipkové epidemie. ) Učitel může docházet za žákem domů, nebo žák docházet na konzultace do školy většinou mimo vyučování. V poslední době je žáky velmi pozitivně přijímáno „web vyučování“ (často s podporu asistenta pedagoga, který je se žákem doma a pomáhá při výuce pod vedením pedagoga ve třídě) Na základě lékařského odborného posudku a doporučení SPC snížení počtu hodin výuky (zejména o hodiny „výchov“) Při jakékoliv formě vzdělávání je však za vedení a za výsledek vyučovacího procesu zodpovědný vyučující pedagog.

10  Vozík, polohovací sedačka, odpovídající pracovní místo (lavice vhodná k vozíku, výškově stavitelná, polohovatelná), ideálně parapodium pro žáky, kteří tak mohou využívat změny polohy - vertikalizaci  Školní pomůcky - PC, vhodné výukové programy (s ohledem na progresivní průběh nemoci lze žákům nabídnout alternativní ovládání PC zrakem), tablet, s aplikacemi k výuce, problémy s otáčením stránek u mnohastránkových publikací by žákům mohla vyřešit elektronická čtečka knih

11  Bezbariérové prostředí školy (vstup, přesuny, umístění třídy, hygiena…)  Prostorové uspořádání třídy(rozmístění nábytku ve třídě, prostor pro pohyb na vozíku, pro relaxaci…)  Další místo ve třídě určené k práci v klidu, případně na počítači, nebo na úkolech s podporou asistence

12  Třídní učitel na základě doporučení ke vzdělávání a zprávy ze speciálně pedagogického vyšetření vypracovává individuální vzdělávací plán (dále IVP)  2x ročně (před pololetím, před koncem školního roku) zasílá učitel krátké písemné hodnocení plnění IVP žáka (případně mailem)  Kontaktuje SPC při problémech nebo při potřebě konzultace  Oznamuje SPC závažné skutečnosti a změny týkající se vzdělávání integrovaného žáka  Umožňuje SPC provádění náhledů ve třídě a konzultací s pedagogy školy, s asistentem pedagoga (metodické návštěvy)

13  předává škole písemně vypracované „Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami“  konzultuje, případně doplňuje IVP pro žáka  předává zákonnému zástupci zprávu ze speciálně pedagogického vyšetření, zákonný zástupce ji předává škole  realizuje speciálně pedagogické intervence ve třídě a konzultace s pedagogickým personálem školy  doporučuje škole potřebné metody postupy a pomůcky pro vzdělávání žáků  předává škole i zákonným zástupcům zápisy ze speciálně pedagogických intervencí, včetně hodnocení integrace  všechny služby škole i zákonným zástupcům poskytuje v souladu s platnými právními předpisy

14  předávají SPC a škole aktuální lékařské zprávy dítěte a informují o změnách podstatných pro vzdělávání žáka  umožňují provedení speciálně pedagogického, případně psychologického vyšetření  písemně vypracovaná doporučení pro vzdělávání předávají škole  spolupracují se školou a se SPC dle konkrétních bodů uvedených v IVP  mají právo obrátit se na SPC či školu s dotazy, problémy či požadavky týkajícími se vzdělávání svého dítěte

15 Mgr. Eva Čadová SPC pro TP, Brno Členka výboru a vedoucí somatopedické sekce APCPC avea@centrum.cz


Stáhnout ppt "Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole."

Podobné prezentace


Reklamy Google