Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:ZNAKY OSOBNOSTI, ZNAKY POVOLÁNÍ AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ:21. 9. 2011 VY_32_INOVACE_21_SH

2 ANOTACE Téma: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY OSOBNOSTI, ZÁKLADNÍ ZNAKY POVOLÁNÍ Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci si formou stručného zopakování připomenou učivo z 8. ročníku – základní osobnostní charakteristiku, a propojí tyto znalosti s informacemi o povolání, aby mohli vhodně vybrat povolání, které se pro ně hodí. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pastelky, pracovní list A – VLASTNOSTI, pracovní list B – SCHOPNOSTI, přílohy – VLASTNOSTI, SCHOPNOSTI Klíčová slova: 4 znaky osobnosti – vlastnosti, schopnosti, zájmy, tělesná a zdravotní charakteristika, 4 znaky povolání – pracovní činnosti, pracovní prostředí, pracovní prostředky, pracovní objekty Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, 4 pracovní úkoly, 2 pracovní listy, 2 přílohy Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 PILOTÁŽ (doporučení – upozornění – zpětná vazba) Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci vypracovali svoji vlastní charakteristiku osobnosti pomocí znaků osobnosti a propojili ji se znaky povolání, které je zajímalo. Práce s materiálem přispívá k sebeuvědomování a sebehodnocení žáků; je třeba žákům pomoci s pojmenováním znaků osobnosti, popř. vysvětlením některých pojmů. Žáci mají problém se slovní zásobou, jako podporu lze použít přílohy. V prezentaci jsou použity hypertextové odkazy podrobněji vysvětlující, rozšiřující nebo doplňující vybrané pojmy prezentace (snímky 4 a 10, 4 a 11, 9, 14). Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4 JÁ VLASTNOSTI ZÁJMY TĚLESNÝ A ZDRAVOTNÍ STAV SCHOPNOSTI CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY OSOBNOSTI

5 vyjadřují naše postoje a hodnoty, které vyznáváme např. cílevědomost, starostlivost, pečlivost, dochvilnost, obětavost, … VLASTNOSTI můžeme je vypozorovat podle toho, jak dokážeme plnit určité úkoly nebo jak se vyrovnáme s určitou činností např. zručnost, umění jednat s lidmi, vyjádřit svůj názor, … SCHOPNOSTI ukazují na oblibu nějaké činnosti např. četba, zájem o umění, sport, kutilství, … ZÁJMY sem patří znaky, které charakterizují náš tělesný a zdravotní stav a které nám umožní nebo neumožní vykonávat určité povolání např. tělesná výška, zrak, sluch, fyzická zdatnost, alergie, nemoci, … TĚLESNÝ A ZDRAVOTNÍ STAV

6 Pracovní úkol 1: Každý žák si vezme pracovní list A - VLASTNOSTI a do kolonky SPOLUŽÁK/SPOLUŽAČKA zapíše jméno toho, kdo podle něj má danou vlastnost (jedno jméno se smí opakovat max. dvakrát). Potom každý rozstříhá pracovní list na proužky a předá vlastnosti zapsaným žákům. (Možno zadat jako DÚ.) REFLEXE (ve třídě nebo ve skupině): Jaké vlastnosti ti spolužáci vybrali? Jak jsi spokojený/á s tím, jak tě vidí ostatní? Která vlastnost tě překvapila příjemně a která ne? Se kterou vlastností budeš nadále pracovat a jak?

7 VLASTNOSTKOMENTÁŘSPOLUŽÁK/SPOLUŽAČKA upovídanýpříliš mnoho, stále povídá citlivý, vnímavýschopný vnímat a reagovat i na nepatrné podněty urážlivýsnadno se urazí hodnýdobrý, laskavý, nezlobí starostlivýmá o vás starost nebo se pečlivě o někoho stará odvážnýmá odvahu, je statečný dobrosrdečnýmyslí to s vámi dobře, má dobré srdce vznětlivý, popudlivýsnadno se nechá vyvést z míry, horkokrevný závistivýnelíbí se mu, že druhý má úspěch a on ne, závidí tvrdohlavý, neústupný, paličatýnesnadno ho přesvědčíte, i kdybyste měli pravdu usměvavýstále se usmívá zamračenýneustále se mračí nápomocnýpomůže, přispěje pomocí ustrašený, bojácnýstále se něčeho bojí, má strach lenivý, línýzahálčivý, do ničeho se mu nechce pilný, pracovitýsnaživý, plní svoji práci včas, rád pracuje vyrovnaný, klidný, rozvážnýhned tak ho něco nerozhodí hulvátskýsprostě, hrubě jedná samotářskýmá rád samotu a vyhledává ji, je rád sám šikovný, zručný, obratnýchytře si se vším umí poradit PRACOVNÍ LIST A – VLASTNOSTI (tisk pro každého žáka)

8 PRACOVNÍ LIST B – SCHOPNOSTI (tisk do skupin nebo IA tabule) SCHOPNOST předvídat činit rozhodnutí dobře organizovat a řídit svůj čas stanovit cíle a priority a na základě nich udělat plány disciplína sebeovládání vést sám sebe rychlé přizpůsobení se podmínkám reagovat na podmínky a umět se v nich zorientovat zapadnout do nového kolektivu přijmout pravdivou kritiku jednat asertivně vytrvalost přiměřeně se prosadit pomoci druhým motivovat druhé POVOLÁNÍ sekretářka recepční skladník mechatronik kartograf meteorolog hutní inženýr projektant zahradní a krajinný architekt vizážistka lešenář učitel sklenář řidič autobusu zubní lékař kuchař tlumočník Pracovní úkol 2: Přiřaďte v pracovním listu B – SCHOPNOSTI podle ukázky schopnost k povolání (jedna schopnost může být potřebná u více povolání) – pracujte ve skupinách nebo společně na tabuli.

9 Pracovní úkol 3: Zapiš svoje znaky osobnosti – podle návodu si překresli a doplň. Porovnej svoje sebehodnocení s požadavky na povolání, které se ti líbí. http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/TematickyKatalog.aspx?CiloveSkupiny=1 http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/TematickyKatalog.aspx?CiloveSkupiny=1 TVOJE JMÉNO TVOJE VLASTNOSTI TVOJE ZÁJMY TVOJE TĚLESNÁ A ZDRAVOTNÍ CHARAKTERISTIKA TVOJE SCHOPNOSTI

10 KLADNÉ VLASTNOSTI ZÁPORNÉ VLASTNOSTI +aktivní, asertivní +bodrý, bedlivý, bdělý +cílevědomý, citlivý, ctižádostivý +čestný, čiperný, čilý, čistotný +dobrý, důvěřivý, dobrotivý, dobrosrdečný +energický, elegantní, emancipovaný +fantazijní, famózní +grandiózní, gurmánský, geniální +harmonický, hezký, hodný, hrdý, houževnatý, hravý +chytrý, charakterní, +inspirativní, intuitivní, inteligentní +jemný, jasnozřivý, jistý, jednoduchý +klidný, kreativní, kouzelný, krásný +laskavý, líbezný, láskyplný, lidumilný, lidský +moudrý, milý, mlčenlivý, mocný, mravný, milující, mírný +nadaný, nezištný, něžný, nadšený +obětavý, ochotný, opatrný, opravdový, ostražitý, ostýchavý, odvážný, ohleduplný, originální, otevřený +pracovitý, pilný, pozorný, poctivý, pečlivý, plachý, půvabný, přičinlivý, pružný, přejícný +rychlý, rozumný, rozhodný, rozvážný, realistický, roztomilý +skromný, soucitný, spravedlivý, snášenlivý, soustředěný, sebevědomý, samostatný, starostlivý, svědomitý +šetrný, šikovný +trpělivý, tichý, tvořivý, tajemný, těšící, tolerantní +ušlechtilý, upřímný, uctivý, ukázněný, učenlivý, uklidňující +vytrvalý, velkorysý, veselý, vitální, vtipný, vážný, vůdčí, věrný, vyrovnaný, vnímavý, vynalézavý +zodpovědný, zkušený, zralý, zdravý, zářící, zvídavý, zanícený -arogantní -bezohledný, bojácný, bezcharakterní -hloupý -chamtivý -ignorantský -klamavý -lajdácký, lakomý, ledabylý, lehkomyslný, lhostejný, líný -násilnický, necitelný, nedbalý, nedůvěřivý, nejistý, nemilosrdný, nenávistný, neobratný, nepoctivý, nepřátelský, nepříjemný, neschopný, neslušný, nesnášenlivý, nespolečenský, nespolehlivý, nespravedlivý, nestálý, nesympatický, nešikovný, neústupný, nevěrný, nevlídný, nezdvořilý -pesimistický, podlézavý, pomlouvačný, pomstychtivý, pyšný -slabý, smutný, sobecký -tupý, tvrdohlavý -ulhaný, urážlivý -ústupný, úzkoprsý -vznětlivý -zamračený, závistivý, zbabělý, zlomyslný, zlý PŘÍLOHA – VLASTNOSTI

11 PŘÍLOHA - SCHOPNOSTI SCHOPNOSTI schopnost a odvaha riskovat organizační schopnost schopnost tvůrčím způsobem řešit životní situace, schopnost řešit těžké situace schopnost koncentrace, soustředit se schopnost zvládat své emoce, schopnost kontrolovat vlastní emoce empatie – schopnost vcítit se do jiných lidí (schopnost a ochota porozumět druhým lidem, pochopit jejich jednání, chování, záměry, potřeby, pocity a myšlenky a vztahy mezi nimi); schopnost porozumět vlastním pocitům a náladám schopnost motivovat sebe sama komunikační dovednosti (zřetelnost, stručnost, správnost, úplnost, zdvořilost), schopnost vzájemné komunikace, dovednost orientace a komunikace v multikulturní společnosti schopnost umět se vžít do ostatních lidí a získat si jejich důvěru schopnost přesvědčit druhé schopnost prezentace a sebeprezentace („umět se prodat“), umět vzbudit zájem o svou osobu u ostatních lidí, představit sebe a své schopnosti reálně, ale i přitažlivě a sebevědomě být schopný spolupracovat, řídit skupinu i sám sebe umět rozhodnout umět navazovat nové vztahy rychlá orientace v novém prostředí, přátelský způsob jednání s novými lidmi a schopnost včlenit se mezi stávající kolektiv schopnost řešit problémy a konflikty schopnost vidět problémy v souvislostech, rozpoznat jejich příčiny, určit řešení a ověřit si, zda řešení bylo správné schopnost se podívat na věc z více úhlů pohledu být taktní, umět kritizovat schopnost být nápaditý, mít inovativní schopnosti schopnost být kreativní, schopnost udělat něco jinak nebo přijít s něčím novým mít prostorovou představivost být zručný, manuálně zručný být nadaný sportovně, hudebně, výtvarně, matematicky, jazykově, pohybově, technicky, … mít logické uvažování být samostatný, schopnost samostatné práce a samostatného řešení úkolů schopnost nést zodpovědnost schopnost a ochota učit se umět zacházet s informacemi být asertivní, umět jednat s lidmi schopnost naslouchat ctít nepsaná pravidla chování, slušnost v jednání schopnost akceptovat názory a respektovat druhé schopnost vyjádřit svůj názor

12 ZÁKLADNÍ ZNAKY POVOLÁNÍ POVOLÁNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRACOVNÍ PŘEDMĚTY, OBJEKTY PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

13 Co člověk dělá? např. vaří, zapisuje, opravuje, sestrojuje, učí, … PRACOVNÍ ČINNOSTI Kde člověk dělá, pracuje? např. v kuchyni, kanceláři, dílně, učebně, … PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ S čím člověk pracuje? např. hrnec, PC, vrtačka, psací potřeby, … PRACOVNÍ PROSTŘEDKY O co/koho se člověk stará, o co pečuje? Co vytváří, tvoří? Co zpracovává? např. jídlo, zelenina, dokumenty, stroj, žáci, … PRACOVNÍ PŘEDMĚTY, OBJEKTY

14 Pracovní úkol 4: Vyber si povolání, které tě zajímá, a zapiš jeho základní znaky - podle návodu si překresli a doplň. (Možno zadat jako DÚ nebo hodnocenou samostatnou práci.) Zkontroluj si správnost na http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/TematickyKatalog.aspx?CiloveSkupiny=1 http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/TematickyKatalog.aspx?CiloveSkupiny=1 KONKRÉTNÍ POVOLÁNÍ JEHO PRACOVNÍ ČINNOSTI JEHO PRACOVNÍ PROSTŘEDKY JEHO PRACOVNÍ PŘEDMĚTY, OBJEKTY JEHO PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

15 ZÁVĚR 1.KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ PŘEDPOKLADY PRO NĚJAKÉ POVOLÁNÍ. 2.KAŽDÝ ČLOVĚK SE NEHODÍ PRO VŠECHNA POVOLÁNÍ. 3.NENÍ ŽÁDNÝ ČLOVĚK, KTERÝ BY SE NEHODIL PRO ŽÁDNÉ POVOLÁNÍ. REFLEXE:  Jaké další faktory u tebe ovlivňují výběr povolání? (např. školní výsledky, …)  Jaké další informace o povolání bychom měli mít k dispozici? (např. nasycenost trhu, …)

16 ZDROJE [on line] dostupné z www: Použité kliparty: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google