Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M ĚNOVÝ KURZ. M ĚNOVÝ KURZ A MĚNOVÝ TRH 1. Měnový kurz a jeho určení 2. Typy měnových kurzů 3. Pružné kurzy / pevné kurzy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M ĚNOVÝ KURZ. M ĚNOVÝ KURZ A MĚNOVÝ TRH 1. Měnový kurz a jeho určení 2. Typy měnových kurzů 3. Pružné kurzy / pevné kurzy."— Transkript prezentace:

1 M ĚNOVÝ KURZ

2 M ĚNOVÝ KURZ A MĚNOVÝ TRH 1. Měnový kurz a jeho určení 2. Typy měnových kurzů 3. Pružné kurzy / pevné kurzy

3 M EZINÁRODNÍ TRH KAPITÁLU  Mezinárodní trh kapitálu se soustřeďuje na devizové burzy, kde se obchoduje s valutami a devizami.  Valuty jsou zahraniční peníze v hotovosti, tj. měna cizího státu.  Devizy jsou krátkodobé pohledávky znějící na cizí měnu a v cizině splatné (např. devizové účty).

4 P ŘÍČINY MEZINÁRODNÍHO POHYBU KAPITÁLU Platby za dodávky statků (dovoz), za služby výrobních faktorů (platby úroků, mezd, dividend apod.) Rozdílná očekávaná výnosnost finančních aktiv (obligací, akcií, depozit) v různých národních ekonomikách (rozdílný úrok, dividendy, kapitálové výnosy apod.) Různé zdanění výnosů z finančních aktiv Očekávaná změna měnového kurzu Různá likvidita aktiv Snaha o diverzifikaci rizika

5 M ĚNOVÝ KURZ Nominální měnový kurz je cena cizí měny vyjádřená v jednotkách měny domácí. Přímý zápis kurzu: 25 CZK/1 EUR Nepřímý zápis kurzu: 0,04 EUR/1 CZK spojuje domácí ekonomiku se zbytkem světa jedna z nejvýznamnějších cen v ekonomice Determinanty měnového kurzu: Parita kupní síly Stav a vývoj platební bilance

6 M ĚNOVÝ KURZ na devizovém trhu pro každou měnu dva kurzy: kurz nákup (bid) – cena, za kterou banka nakupuje a kurz prodej (ask, offer) – cena, za kterou banka devizu prodává bid je vždy nižší než offer (kursové rozpětí, spread – krytí transakčních nákladů - zisk).

7 K URSOVÉ REŽIMY DK – nejen objektivní stránku, ale i subjektivní: různé země – různá pravidla a determinace DK a jeho řízení při realizaci plateb do zahraničí a inkas ze zahraničí (systém DK). Odlišná úloha CB, vlády a trhu při determinaci kurzu, rozdílná míra pružnosti či stability kurzu.

8 K URSOVÉ REŽIMY Různé systémy DK působí jinak na platební bilanci, na devizové rezervy. Kritéria klasifikace systémů DK: Kvalitativní charakter měny, její směnitelnost či nesměnitelnost podle MMF počátkem nového milénia přes 80 % ČZ statut směnitelnosti měny (podle článku VIII MMF – v rámci BÚPB);

9 K URSOVÉ REŽIMY směnitelné měny – předmětem koupě a prodeje na mezinárodních devizových trzích – nemají však stejný význam v mezinárodním platebním styku; větší význam měn VTE – mezinárodní obchodní a rezervní měny (USD, EUR, JPY aj.)

10 K URSOVÉ REŽIMY Kurzy nesměnitelných měn se netvoří na devizovém trhu, tržním faktorům se nepřizpůsobují – jsou spojeny s některou z variant nepružných kurzů. KLDR – 140 won/1 USD

11 K URSOVÉ REŽIMY Klasifikace podle způsobu vymezení ústředního kurzu a způsobu změny ústředního kurzu Varianty způsobu vymezení ústředního kurzu podle poměru Au obsahů porovnávaných měn (historie) vztah k jiné národní měně vztahem k individuálnímu měnovému koši vztahem k nadnárodní košové měně (SDR – zvláštní práva čerpání – Special Drawing Rights).

12 K URSOVÉ REŽIMY Varianty způsobu změny ústředního kurzu - změny pravidelné či nepravidelné - skokem nebo postupně - dopředu ohlášené, či ohlášené v době jejich uskutečnění.

13 K URSOVÉ REŽIMY Klasifikace podle intervence CB na devizovém trhu kurz může neomezeně reagovat na tržní podněty pružnost jeho pohybu je intervenčně kontrolována (na základě mezinárodních dohod nebo individuálně podle záměrů kursové politiky jednotlivých zemí);

14 K URSOVÉ REŽIMY Klasifikace systémů DK podle pásma a rozsahu oscilace: úzká pásma oscilace výhodná pro exportéry a importéry – nevýhodná pro CB (nutné intervence - náročnost na rezervy); ČR do 2/96 (+/- 0,5 % - poté +/- 7,5 %); historický posun ve prospěch širších pásem oscilace.

15 K URSOVÉ REŽIMY Klasifikace podle regionální či nadregionální spolupráce při determinaci kurzu – vliv mezinárodní měnové spolupráce – země se řídí doporučeními MMF aj. kurzy regionálně a nadregionálně intervenované; kurzy povinně nebo dobrovolně intervenované.

16 K URSOVÉ REŽIMY Kurzové systémy směnitelných měn plovoucí (floating): volně plovoucí (clean, free, independent floating) řízené plovoucí (managed, dirty floating) pevné (fixed): režim pevného kurzu crawling peg currency board

17 S YSTÉMY PLOVOUCÍHO KURZU volně plovoucí kurz centrální banka nikterak nezasahuje do dění na devizovém trhu ( S a D ) řízený plovoucí kurz centrální banka si vyhrazuje právo zasáhnout do dění na devizovém trhu (intervenovat), pokud to uzná za vhodné (případ ČR)

18 S YSTÉMY PEVNÉHO KURZU Režim pevného kurzu vazba domácí měny na jinou měnu nebo na koš měn závazek centrální banky udržovat kurz domácí měny k referenční měně či koši měn zpravidla bývá stanoveno fluktuační pásmo (ERM II ± 15 %, dobrovolně udržují nižší) v případě nedostatku devizových rezerv může centrální banka domácí měnu devalvovat (revalvace se zpravidla nepoužívá)

19 S YSTÉMY PEVNÉHO KURZU Crawling Peg (posuvné zavěšení) systém pevného kurzu s pravidelnými předem vyhlášenými devalvacemi centrální banka předem vyhlásí, že bude domácí měnu pravidelně (např. každý měsíc či týden) devalvovat používají jej zpravidla ekonomiky s vyšší inflací, cílem je kompenzace rostoucích nákladů domácích firem v minulosti jej používalo Polsko a Maďarsko

20 S YSTÉMY PEVNÉHO KURZU Currency Board (měnová rada) systém absolutně pevného kurzu bez fluktuačního pásma centrální banka se zároveň zavazuje emitovat nové peníze pouze proti zvyšování devizových rezerv do ekonomiky tak nemohou proudit nadbytečné peníze, které způsobují růst cen velmi účinný v boji s inflací často problém pevný kurz udržet (Argentina) používaly jej např. Estonsko (do 6/04), Bulharsko

21 M ĚNOVÝ TRH (USD) Poptávku po USD vytváří poptávka po americkém zboží (vývoz zboží do zahraničí), poptávka po US cenných papírech (cena je v USD). Při střetávání poptávky FD a nabídky FS po dolarech se utváří kurz USD (vyjádřený v eurech), rovnovážný kurz je v bodě E. Při poklesu (znehodnocení) kurzu USD (za 1 USD méně než 0,70 EUR) roste poptávané množství USD a klesá nabídka USD (za menší množství cizí měny, EUR, je možné zakoupit stejné množství statků aj. aktiv oceněných v dolarech). Při růstu (zhodnocení) kurzu USD křivka nabídky FS má rostoucí průběh, nabízené množství dolarů roste s růstem kurzu dolaru (při zhodnocení USD získáme za stejnou sumu USD větší množství jiné měny).

22 M ĚNOVÝ KURZ (USD) x EUR/1 USD USD E FS FD 0,7

23 Z NEHODNOCENÍ KURZU USD Poklesla poptávka po USD při propuknutí recese, při snižování klíčové úrokové sazby a očekávání nižších výnosů z US obligací. Kurz klesá na nižší, rovnovážnou úroveň, kde se vyrovnává nižší FD s FS. x EUR/1 USD USD E FS FD 0,70 FD´ E´ 0,60

24 P ŘÍČINOU ZNEHODNOCOVÁNÍ DOLARU JE POKLES POPTÁVKY PO DOLARECH ZPŮSOBENÝ : snižováním klíčové úrokové sazby US centrální bankou (Fed), a tím i poklesem úroků (výnosů) z amerických cenných papírů vyšší cenou některého zboží v USA ve srovnání s cenou zboží z Asie a EU růstem importu USA z ostatních zemí intervencemi na devizových burzách ( prodejem dolarů a US cenných papírů znějících na USD) očekáváním dalšího poklesu měnového kurzu USD

25 Z NEHODNOCENÍ A ZHODNOCENÍ KURZU Depreciace (znehodnocování) a apreciace (zhodnocování) měny je způsobena průběžnými tržními výkyvy měnového kurzu v systému pružného měnového kurzu. Devalvace (popř. revalvace) je oficiální znehodnocení (popř. zhodnocení) měnového kurzu domácí měny vůči cizím měnám vyhlášené centrální bankou k určitému dni (v systému fixního měnového kurzu). Depreciace (popř. devalvace) zvýhodňuje vývoz, zdražuje dovoz a vede k růstu čistého vývozu NX), apreciace (popř. revalvace) působí v opačném směru.

26 M ĚNOVÁ ARBITRÁŽ Měnová arbitráž představuje nákupy a prodeje určité měny v závislosti na rozdílech v úrovni její ceny na různých devizových trzích (např. nákup CZK za EUR na měnových trzích, kde je CZK levnější a prodej CZK na trzích, kde je dražší). Měnovou arbitráží dochází k vyrovnávání kurzu koruny na různých měnových trzích (v Praze, Londýně atd.).

27 Z ÁKON JEDINÉ CENY  Zákon jediné ceny říká, že identická zboží musí být v různých zemích prodávána za stejnou cenu při vyjádření ceny těchto zboží ve stejné měně  Zákon jediné ceny se prosazuje jen jako tendence. V praxi se ceny určitého zboží liší z důvodu dopravních nákladů, cla aj. omezení volného obchodu.

28 P ARITA KUPNÍ SÍLY Parita kupní síly (PPP - Purchasing Power Parity) dvou měn (např. USD a CZK) je rovnost kupní síly uvedených měn, kdy za určité množství peněz můžeme uskutečnit ve dvou zemích stejné nákupy. PPP vysvětluje pohyb kurzu na základě zbožových arbitráží. Vedle PPP závisí dlouhodobě kurz národní měny rovněž na vývoji domácí platební bilance.

29 P ARITA KUPNÍ SÍLY Teorie parity kupní síly říká, že měnový kurz mezi měnami dvou zemí je determinován poměrem cenových úrovní těchto dvou zemí (při abstrahování od dopravních nákladů, od překážek mezinárodního obchodu a za předpokladu dokonalé konkurence). E CZK/USD = P CR / P USA Jestliže např. referenční koš zboží stojí 30 000,- Kč v ČR a 2 000 USD v USA, potom podle teorie parity kupní síly by měl být rovnovážný měnový kurz:  30 000 Kč : 2 000 USD = 15 Kč za 1 USD  Tzv. Big Mac Index zahrnuje jen 1 výrobek

30 A BSOLUTNÍ FORMA ( VERZE ) TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY  Absolutní forma teorie parity kupní síly říká, že měnový kurz mezi měnami dvou zemí je určován poměrem cenových úrovní těchto dvou zemí:

31 P ŘEDPOKLADY PLATNOSTI ABSOLUTNÍ FORMY TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY dokonale konkurenční struktura mezinárodního trhu bez překážek v mezinárodním obchodě neexistence dopravních a dalších transakčních nákladů v mezinárodním obchodě pružné ceny a mzdy dokonalá informovanost neexistence neobchodovaného zboží neexistence zásahů centrální banky do měnového kurzu

32 R ELATIVNÍ VERZE TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY  Relativní forma teorie parity kupní síly říká, že procentní změna měnového kurzu mezi dvěma zeměmi se rovná rozdílu mezi procentními změnami národních cenových úrovní těchto dvou zemí: Rychlejší růst inflace v ČR ve srovnání s USA by vedl ke znehodnocování CZK ve vztahu k USD. Platí to i v opačném případě.

33 P ARITA ÚROKOVÝCH SAZEB Investice do finančních aktiv (akcie, obligace, termínované vklady aj.) v různých zemích přinášejí různé očekávané výnosy (úroky). Měnové arbitráže a tendence k paritě (rovnosti) úrokových sazeb z finančních aktiv vede k takové úrovni kurzu, kdy se očekávané výnosy z finančních aktiv denominovaných (vyjádřených) v různých měnách vyrovnávají.

34 S YSTÉMY MĚNOVÝCH KURZŮ  Pevné měnové kurzy  zlatý standard  standard zlaté devizy  Pohyblivé (plovoucí, pružné) kurzy  volně plovoucí měnové kurzy (tzv. čistý floating )  měnové kurzy regulované kurzovými intervencemi CB (relativně fixní s malými výkyvy, s výkyvy v daném pásmu nebo tzv. řízený floating )

35 V ÝHODY PEVNÉHO MĚNOVÉHO KURZU Při vysoké domácí inflaci nedochází k znehodnocování domácí měny (kurz je zafixován k USD, EUR aj.) a nerostou tak ceny dovážených statků. Snižuje riziko pro domácí vývozce a zahraniční investory, a tak podporuje příliv zahraničních investic a rozvoj mezinárodního obchodu.

36 V ÝHODY VOLNÉHO MĚNOVÉHO KURZU  zabraňuje přenosu inflace z jedné země do druhé  centrální banka může provádět nezávislou měnovou politiku  dochází ke snížení spekulačních útoků na měnu (např. v roce 1997 při měnové krizi v ČR přešla ČNB od pevného měnového kurzu CZK k volnému kurzu, a tak snížila spekulaci na znehodnocení CZK)


Stáhnout ppt "M ĚNOVÝ KURZ. M ĚNOVÝ KURZ A MĚNOVÝ TRH 1. Měnový kurz a jeho určení 2. Typy měnových kurzů 3. Pružné kurzy / pevné kurzy."

Podobné prezentace


Reklamy Google