Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravenost orgánů krizového řízení na území Jč kraje k řešení MU/KS Ing. Stanislav MRVKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravenost orgánů krizového řízení na území Jč kraje k řešení MU/KS Ing. Stanislav MRVKA."— Transkript prezentace:

1 Připravenost orgánů krizového řízení na území Jč kraje k řešení MU/KS Ing. Stanislav MRVKA

2 Připravenost orgánů krizového řízení v JčK na mimořádné události velkého rozsahu a krizové situace -zóna havarijního plánování JE Temelín -grafické znázornění -havarijní a krizová připravenost v JčK -odpovědnost územních samospráv při RH 2

3 CELKEM : 36 obcí27 177 obyvatel CELKEM : 36 obcí27 177 obyvatel Velikost ZHP JE Temelín je stanovena Rozhodnutím SÚJB č. 311/1997 ze dne 5. srpna 1997 na základě návrhu držitele povolení ČEZ a.s. V ZHP JE Temelín jsou naplánovány úkoly a opatření k omezení a likvidaci následků radiační havárie, k provádění záchranných a likvidačních prací, k ochraně obyvatelstva, hospodářského zvířectva a životního prostředí. 5 km5 obcí9 796 obyvatel13 km31 obcí17 381obyvatel Vnitřní ZHP Vnější ZHP 3

4 4

5 Opatření jsou plánována v celé ZHP JE Temelín (vyhl. 307/2002Sb., o radiační ochraně) Neodkladná opatření - varování - ukrytí - jodová profylaxe - evakuace Následná opatření - regulace potravin, vody a krmiv 5

6 Havarijní připravenost je připravenost na mimořádné události dle zákona č. 239/2000Sb., o IZS (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně) Mimořádná událost (MU) – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Dokumentace k zajištění havarijní připravenosti Jč. kraje -Požární poplachový plán JčK (nasazení a zásady součinnosti JPO při provádění ZaL prací) -Poplachový plán IZS JčK (nasazení a zásady pro zásah 2 a více složek IZS) -Havarijní plán JčK (koordinace provádění ZaL prací při MU velkého rozsahu) -Vnější havarijní plány objektů/zařízení nakládajících s nebezpečnými látkami (provádění ZaL prací a opatření na ochranu obyvatelstva v okolí zdroje nebezpečí) Vnější havarijní plán JE Temelín (VHP JETE) – je zpracován k řešení radiační havárie jako mimořádné události dle zákona č. 239/2000Sb.,o IZS resp. vyhl. MV č. 328/2001Sb., k provedení zákona o IZS, pro objekt nakládající s nebezpečnými látkami /jaderné energetické zařízení/, pro který byla stanovena zóna havarijního plánování. 6

7 Krizová připravenost je připravenost na krizové situace dle zákona č. 240/2000Sb.,o krizovém řízení. Krizová situace – mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav tzn. stav nebezpečí (hejtman na území kraje), nouzový stav nebo stav ohrožení státu (vláda). umožňuje, mimo jiné, využívat krizová opatření, kterými je možné omezit lidská práva a svobody. Krizová opatření hejtmana a vlády jsou uvedena v zákoně č. 240/2000Sb., o krizovém řízení. 7

8 Krizový plán JčK - je souhrnný plánovací dokument, který obsahuje opatření a postupy pro případ řešení krizové situace, která dosáhla takové úrovně, že k jejímu řešení je nezbytné použít krizová opatření. –součástí krizového plánu jsou všechny dokumenty havarijní připravenosti –určené obce v Jihočeském kraji rozpracovávají Krizový plán JčK na podmínky svého správního obvodu Radiační havárie se cvičí jako krizová situace (cvičení ZÓNA 2002, 2004, 2007, 2010) 8

9 na území JčK k řešení radiační havárie Havarijní připravenost pro případ vzniku radiační havárie je příprava opatření na odvrácení dopadů radiační havárie nebo jejich zmírnění. Jde o souhrn činností spojených s přípravou podkladů pro zpracování VHP JETE, jejich zpracování a připravenost jednotlivých složek IZS, orgánů státní správy a samosprávy (orgánů krizového řízení), které se budou podílet na plnění opatření stanovených v plánu včetně účasti na taktických či prověřovacích cvičeních. Souhrn oprávnění a povinností vyplývá pro jednotlivé složky IZS, orgány státní správy a samosprávy z příslušných právních předpisů ČR. Struktura organizace havarijní připravenosti Struktura vzájemných vazeb jednotlivých orgánů je dána jejich kompetencemi a postavením v systému státní správy a samosprávy a podílem jednotlivých subjektů v oblasti havarijní připravenosti a při realizaci ZaL prací a plánovaných ochranných opatření v případě vzniku radiační havárie. 9

10 10

11 Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení územních samospráv (kraj, obec) 11 Jihočeský kraj V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, vykonávají na území kraje orgány kraje státní správu ve věcech, které jim stanoví zákon. Orgány kraje zajišťují připravenost kraje na  řešení mimořádných událostí, provádění ZaL prací a ochranu obyvatelstva podle § 10 a § 11 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS  řešení krizových situací podle §14 zákona č.240/2000Sb., o krizovém řízení. Hejtman JčK Odpovídá za připravenost kraje k řešení radiační havárie  organizuje IZS na úrovni kraje  koordinuje a kontroluje přípravu na vznik mimořádné události na JE Temelín prováděnou orgány kraje, územními správními úřady s krajskou působností, právnickými a fyzickými osobami  schvaluje Poplachový plán IZS JčK, Havarijní plán JčK, VHP JETE, Krizový plán JčK  nařizuje a účastní se cvičení  zajišťuje finanční prostředky kraje (krizová rezerva) 11

12 Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení územních samospráv (kraj, obec) Krajský úřad JčK:  organizuje součinnost mezi obcemi s RP a dalšími správními úřady a obcemi v kraji (zejména při zpracování PP IZS)  usměrňuje IZS na úrovni kraje  zajišťuje havarijní připravenost v ZHP a ověřuje ji cvičeními  sjednocuje postupy obcí s RP a územních správních úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva v ZHP  zpracovává a koordinuje zpracování Poplachový plán IZS JčK, Havarijní plán JčK, VHP JETE a KP JčK  uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu  koordinuje přípravu a účastní se cvičení Úkoly KÚ JčK v havarijní připravenosti plní HZS JčK. KÚ JčK vykonává tyto činnosti tak, aby byly přiměřené a svým obsahem a rozsahem odpovídaly účelu a podmínkám konkrétní MU. 12

13 Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení územních samospráv (kraj, obec) Zastupitelstvo a Rada JčK mimo jiné:  schvaluje rozpočet kraje /finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace IZS, ochranu obyvatelstva, cvičení k ověření připravenosti k provádění ZaL prací, vč. zajištění přípravy na krizové situace  schvaluje změny v rozpočtu kraje  dle situace projednává finanční prostředky na náhrady za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci  rada kraje vydává nařízením kraje Požární poplachový plán JčK  projednává a schvaluje vybrané smlouvy (např.s dopadem na rozpočet) 13

14 Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení územních samospráv (kraj, obec) Bezpečnostní rada JčK Bezpečnostní radu kraje jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace zřizuje a její členy jmenuje hejtman. V oblasti příprav na radiační havárii projednává zejména:  plánovací dokumentaci (Poplachový plán IZS, Havarijní plán JčK, VHP JETE, Krizový plán JčK)  finanční zabezpečení přípravy a řešení radiační havárie vč. informace o náhradách za omezení vlastnického nebo užívacího práva a poskytnutí pomoci a náhrady škody vzniklé při cvičení při zásahu IZS,  zprávu o stavu monitorovacích, informačních a spojových systémů pro prevenci a likvidaci radiační havárie,  dokumenty související s činností složek IZS v kraji. 14

15 Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení územních samospráv (kraj, obec) 15 Krizový štáb JčK Krizový štáb kraje zřizuje hejtman jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací.Krizový štáb může hejtman využít i při koordinaci ZaL prací při řešení mimořádné události velkého rozsahu a taktickém či prověřovacím cvičení. Krizový štáb JčK:  projednává zásadní záležitosti týkající se řešení radiační havárie  připravuje návrhy na řešení radiační havárie  zabezpečuje součinnost, jednotnost a usměrňuje soulad činností orgánů veřejné správy, složek IZS a ostatních subjektů zapojených do řešení radiační havárie s cílem dosažení efektivity přijímaných opatření  posuzuje přiměřenost krizových opatření přijatých v určených obcích a navrhuje jejich pozastavení, změnu nebo zrušení  v případě závažných nedostatků v době krizového stavu doporučuje hejtmanovi převedení plnění úkolů starosty obce na zmocněnce

16 Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení územních samospráv (kraj, obec) 16 Obce v JčK Orgány obcí zajišťují připravenost obce na mimořádné události a krizové situace a podílejí se na provádění ZaL prací a na ochraně obyvatelstva. Starosta obce v ZHP JE Temelín odpovídá za zajištění připravenosti obce na řešení radiační havárie  varování a ukrytí osob nacházejících se na území obce  provedení ZaL prací ve spolupráci s velitelem zásahu a složkami IZS  provedení a organizaci evakuaci osob z ohroženého území obce  organizování činnosti obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce za tímto účelem dostává výpis z VHP JETE  může k řešení krizové situace zřídit krizový štáb obce  informuje obyvatelstvo na území obce o připravených opatřeních  účastní se cvičení 16

17 Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení územních samospráv (kraj, obec) 17 Obecní úřady obcí v ZHP JETE  organizují přípravu obce na mimořádné události (radiační havárii) –podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS –zajišťují varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak –podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce  poskytují HZS JčK podklady a informace pro zpracování VHP JETE  seznamují P+FO v obci s charakterem možného ohrožení a připravenými ZaL pracemi pro případ radiační havárie. Za tímto účelem organizují jejich školení 17

18 Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení územních samospráv (kraj, obec) Obce s rozšířenou působností dotčené ZHP (obce s RP) Starosta obce s RP  zřizuje bezpečnostní radu a krizový štáb obce jako obec určená HZS JčK  účastní se cvičení Obecní úřady obcí s RP  plní stejné úkoly jako obecní úřady na správním území své obce  zajišťují připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s RP na radiační havárii, provádění ZaL prací a ochranu obyvatelstva (zabezpečení varování a vyrozumění, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, příprava k organizování a koordinaci evakuace a humanitární pomoci,…) Úkoly obecních úřadů obcí s RP plní HZS JčK. 18

19 HZS JčK dále pro potřeby obecních úřadů obcí s RP a přípravu ZaL prací:  organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s RP a územními správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi  shromažďuje a používá pro zpracování VHP JETE potřebné údaje  seznamuje obce a P+FO ve správním obvodu obce s RP s charakterem možného ohrožení radiační havárií a s připravenými ZaL pracemi  řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí IZS  organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek IZS vyplývající z VHP JETE  zabezpečuje varování a vyrozumění Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení územních samospráv (kraj, obec) 19

20 Kompetence a odpovědnost orgánů krizového řízení s územní působností na území JčK Správní úřady s územní působností (např. KHS JčK, KVS JčK, KVV ČB, úřady práce, finanční úřady)  vedou přehled možných zdrojů rizik, provádí analýzy ohrožení v oblasti své působnosti  podílí se na zpracování VHP JETE  rozpracovávají vlastní činnosti pro případ radiační havárie vyplývající z VHP JETE (příprava nařízení ochranných opatření a kontrola jejich dodržování)  zřizují krizové štáby  účastní se cvičení  vyčleňují zástupce do krizového štábu kraje 20

21 Děkuji za pozornost Ing. Stanislav Mrvka tel.: 386 720 291 e-mail: mrvka@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Připravenost orgánů krizového řízení na území Jč kraje k řešení MU/KS Ing. Stanislav MRVKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google