Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.1 Mistr Jan Hus Název sady: Pozdní středověk a počátky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.1 Mistr Jan Hus Název sady: Pozdní středověk a počátky."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.1 Mistr Jan Hus Název sady: Pozdní středověk a počátky novověku Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Jedná se o výkladovou prezentaci, která seznamuje žáky 7. ročníku s životem a dílem mistra Jana Husa. V závěru je ponechán prostor pro zopakování nového učiva. Prezentace obsahuje doprovodný obrazový materiál a animace.

2

3 * 1378 – 1419 českým králem Václav IV. * vzdělaný, ale slabý panovník, pod vlivem šlechty * zpočátku dobré vztahy mezi Janem Husem a Václavem IV. narušeny po Husově kritice prodeje odpustků * kolem roku 1380 postihla Čechy nákaza moru (černá smrt) – ztráty na životech, úpadek hospodářství * německým králem Zikmund Lucemburský * svolal do Kostnice církevní sněm s cílem odstranit trojpapežství a umlčet kritiky církve * podíl na Husově smrti

4 * napětí ve společnosti – kritika církve * požadována náprava (=reforma) církve * církevní kritici (=reformátoři) * církev sama nežila podle zásad bible (po věřících to však požadovala) * vlastnila velký majetek (1/3 veškeré půdy) * od poddaných „desátky“ (1/10 úrody aj.) * poplatky za služby věřícím (křty, zpověď, pohřby…) * prodávala „odpustky“ (za peníze odpuštěny tresty i za nejtěžší hříchy)

5 učitel kazatel spisovatel reformátor pravopisu církevní reformátor; obhájce pravdy

6 * základní vzdělání získal pravděpodobně v Prachaticích (jižní Čechy) * 1385 příchod na studia do Prahy – na univerzitu * 1393 získal na artistické fakultě hodnost bakaláře, 1396 mu byl propůjčen titul mistra * od 1398 přednáší na univerzitě jako mistr * 1401 děkanem artistické fakulty * po vydání Dekretu kutnohorského, 1409 rektorem(= ředitelem) univerzity Mistr = magister = vysokoškolský učitel

7 * 1400 vysvěcen na kněze * od 1402 kázal v Betlémské kapli (Staré Město pražské) * kázal česky ! * jeho kázání oblíbena a hojně navštěvována * 1412 nucen odejít z Prahy, pokračuje v kázání na venkově, v okolí Kozího hrádku a na hradě Krakovci; získává sympatie venkovského lidu

8 * pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky * „O církvi“ – život podle bible, hlavou církve Kristus, ne papež * „Proti bule papežské“ – proti prodeji odpustků * „Dcerka“ – náboženská výchova pro dívky * „Knížky o svatokupectví“ – kritika církve * kázání * „Postila“ – soubor kázání (mimopražských) * dopisy * „Dekret kutnohorský“ * o počeštění pražské univerzity * Češi 3 hlasy X cizinci 1 hlas

9 „O českém pravopise“ * snaha o zjednodušení českého jazyka * odstranil spřežky, např. cz = č, rrz,rzs,rzss,rz = ř, sz = š * dodnes dochováno „ch“ * měkkost se měla označovat tečkou (nabodeníčko krátké) * délka se měla označovat čárkou (nabodeníčko dlúhé) místo zdvojených hlásek, např. aa = á, ee = é * spis nalezl F. Palacký v Třeboni, 1826 * Husovo autorství není 100% prokázáno

10 Husovy zásady : * život podle bible * návrat k chudé církvi * poddaní nemusí poslouchat představené, pokud sami nejednají v souladu s Biblí Kritizoval rozmařilý život církve a bohatých. Volal po nápravě. 1410 zakázána kázání – neuposlechl – do klatby 1412 vystupuje proti prodeji odpustků – nad Prahou vyhlášen interdikt 1414 pozván Zikmundem na církevní sněm do Kostnice, aby obhájil své učení Pojmy

11 * 1414 pozván Zikmundem na církevní koncil do Kostnice * doufal v možnost obhajoby svého učení * přátelé jej zrazovali od této cesty * Zikmund slíbil Husovi (glejtem= ochranným listem) bezpečnost, svobodný průchod, pobyt (a prý i návrat - ?) * zatčen a uvězněn * vyzván, aby své učení odvolal – odmítl * 6.7. 1415 upálen * jeho učení zakázáno, knihy spáleny * Husův popel vhozen do Rýna, aby nemohl být jeho hrob uctíván * v Čechách jeho smrt vyvolala obrovskou vlnu protestů

12 Památník na místě Husova upálení 6.7. 1415

13 Jan Viklef (1320 – 1384) * anglický kněz * učitel na univerzitě v Oxfordu * církevní reformátor (kritik) * 1377 obviněn, že učí bludy * Husův vzor Jeroným Pražský * Husův žák a přítel * Mistr čtyř univerzit (Sorbona, Kolín nad Rýnem, Heidelberg, Praha) * podíl na přípravě Dekretu kutnohorského * do Kostnice podpořit Husa, 1416 upálen Jakoubek ze Stříbra * spolužák a přítel Jana Husa * Mistr na univerzitě * husitský kněz (Betlémská kaple), zavedl přijímání z kalicha

14 Víš, kde se nachází tento Husův pomník?

15 J. Hus žil za vlády, ve století. Působil na pražské univerzitě jako, kázal v, kritizoval rozmařilý život. Podílel se na vypracování a po jeho vydání roku se stal univerzity. Za svou kritiku církve byl pronásledován a roku 1414 pozván na církevní sněm do. V té době byl německým králem z rodu, který má podíl na Husově smrti. Koncil Husa vyzval, aby své učení odvolal. Ten odmítl a dne byl za své názory upálen. Stejný osud postihl o rok později jeho přítele. Velkým Husovým vzorem byl anglický kněz, univerzitní učitel a církevní reformátor. krále Václava IV.14./15. mistr Betlémské kapli církve Dekretu kutnohorského 1409 rektorem Kostnice ZikmundLucemburků 6.7. 1415 Jeronýma Pražského Jan Viklef

16 * 1371 narození Jana Husa - asi v Husinci (jižní Čechy) * 1378 českým králem Václav IV. * 1385 příchod na studia do Prahy * 1391 založena Betlémská kaple * 1396 přednáší na univerzitě * 1400 vysvěcen na kněze * 1402 začíná kázat v Betlémské kapli * 1409 vydán Dekret kutnohorský * 1412 vystupuje proti prodeji odpustků – odchod z Prahy * 1414 na církevní sněm do Kostnice * 6.7. 1415 smrt - upálen v Kostnici * 1419 první pražská defenestrace = počátek husitské revoluce, smrt Václava IV.

17 * Reforma = náprava * Koncil = církevní sněm * Kacíř = ten, kdo se odchyluje od učení církve * Klatba = vyloučení z církve * Exkomunikace = vyloučení ze života církve Exkomunikovanému se zakazuje: * udělovat svátosti, přijímat svátosti * aktivně se podílet na mši či jakémkoli jiném bohoslužebném úkonu * zastávat jakýkoli církevní úřad, službu, úkol nebo konat úkony z moci úřední církve * Interdikt = zákaz konání bohoslužeb, křtů, svateb, pohřbů (na určitém území)

18 „Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží...“ (J. Hus, Výklad viery,1412) „Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti (opustiti) pravdu.“ „Zlořečený (zatracený) je ten, kdo pro skývu (krajíc) chleba opustí pravdu.“

19 „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny (prostitutky) kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.“ (Mistr Jan Hus, z kázání…)

20 Použité zdroje AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 31.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_2.jpg ilustrace klipart www.office.microsoft.com VYKOUPIL, Libor; ANTONÍN, Robert; FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis. Středověk a počátky novověku pro 7.ročník ZŠ. Brno: Nová škola, s.r.o., 2008, ISBN 80-7289-089-1 MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátků novověku. Liberec: Dialog, 2002, ISBN 80-86218-82-1 SOCHROVÁ, Marie. Dějepis I. v kostce.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-336-4 VILÍMEK, Jan. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 31.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zikmund_Zho%C5%99elecka_radnice.jpg WIKIPEDISTA:KF. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Betlemska_kaple.jpg SAUBER, Wolfgang. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bethlehem-Kapelle_-_Kanzelwand.jpg BROŽÍK, Václav. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brozik,_Vaclav_-_Jan_Hus_souzen_na_snemu_Kostnickem_r._1415.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_at_the_Stake.jpg MUTTICH, Kamil Vladislav. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Muttich,_Kamil_Vladislav_-_Mistr_Jan_Hus_na_hranici_v_Kostnici_1415.jpg

21 Použité zdroje GORTYNA. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hus_pam%C3%A1tn%C3%ADk.jpg VILGUS, Petr. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_hus_statue.jpg JOHN M. KENNEDY T.0. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jwycliffejmk.jpg AUTOR NEUVEDEN., Originally Uploaded 0:01, 17 March 2003 By Magnus Manske. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikiquote.org/wiki/Soubor:Jan_Hus.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.1 Mistr Jan Hus Název sady: Pozdní středověk a počátky."

Podobné prezentace


Reklamy Google