Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDRŽITELNOST PROJEKTU DLE ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDRŽITELNOST PROJEKTU DLE ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA."— Transkript prezentace:

1 UDRŽITELNOST PROJEKTU DLE ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA

2 2 Uhrazení závěrečné žádosti o platbu na účet příjemce neznamená konec projektu. Projekt bude i nadále kontrolován a jeho výstupy musí být udrženy. Pro tuto kontrolu slouží Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Výstupy a výsledky projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po určitou dobu od finančního ukončení projektu v souladu s předem definovanými pravidly a podmínkami. Udržitelnost je sledována po dobu 5ti let od data finančního ukončení projektu. Pokud je však příjemce malý a střední podnikatel (dále i MSP), platí tato lhůta po dobu 3 let.  3 roky - malé a střední podniky (podnikatelé)  5 let – ostatní: veřejná správa, příspěvkové organizace, neziskové organizace, velké podniky - podnikatelé Udržitelnost projektů

3 3 Příjemce se k udržitelnosti projektu zavazuje ve smlouvě o poskytnutí dotace, kterou podepisuje před obdržením dotace. Příjemce se dále zavazuje k naplnění stanovených cílových hodnot monitorovacích indikátorů projektu v průběhu jeho realizace a také se zavazuje k plnění indikátorů sledovaných pro potřeby evaluace následně v době udržitelnosti projektu podle ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace. V rámci monitorovacích hlášení a zpráv je příjemce povinen dodávat informace o naplňování těchto monitorovacích indikátorů. Udržitelností projektu se sleduje, jak příjemce nakládá po dobu udržitelnosti projektu s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých podle Smlouvy o poskytnutí dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžuje tento majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. Udržitelnost projektů

4 4 Datum finančního ukončení projektu Datem finančního ukončení projektu se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a všechny finanční prostředky budou převedeny z účtu poskytovatele na účet příjemce. Za finanční ukončení projektu se tedy považuje den odepsání poslední částky finančních prostředků z účtu poskytovatele (závěrečné platby). Tento termín souvisí s povinností příjemce zajistit udržitelnost výstupů projektu po dobu 5ti let (malí a střední podnikatelé 3 roky) od tohoto data. Datum fyzického ukončení projektu Datem ukončení fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu, tzn. den, kdy bude dokončena fyzická realizace, nebo den, kdy přestane poskytování služeb podporovaných z programu ROP Střední Morava. Příjemce má povinnost do 22 pracovních dní od data ukončení fyzické realizace projektu zaslat závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu. Základní pojmy

5 5 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána příjemcem po dobu trvání požadované udržitelnosti projektu tj. v období 5 let (3 roky pro MSP) od finančního ukončení projektu. Příjemce je povinen předložit tuto zprávu vždy do 22 pracovních dnů po uplynutí každého kalendářního roku, počínaje rokem následujícím po roce, kdy nastalo finanční ukončení, a potom dále po dobu trvání požadované udržitelnosti projektu. Poslední zprávu odevzdává příjemce do 22 pracovních dnů po uplynutí lhůty pěti let (v případě MSP tří let) ode dne finančního ukončení projektu. Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

6 6 Projekt vytvářející příjmy Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoliv projekt, jehož předmětem je poskytování služeb nebo prodej výrobků, a to včetně projektů, které zahrnují investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Při posuzování, zda je nutno příjmy odečítat, není rozhodující investiční či neinvestiční charakter projektu. Pravidlo vychází z čl. 55 Obecného nařízení č. 1083/2006 a neaplikuje se na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení ES. Podle nařízení rady (ES) č. 1341/2008, které novelizuje Obecné nařízení č. 1083/2006, se pravidlo čl. 55 použije jen u projektů vytvářející příjmy, jejichž celkové náklady přesahují 1 000 000 EUR. Základní pojmy

7 7 Monitorovací zpráva obsahuje informace o udržitelnosti projektu, naplnění a udržení cílů a indikátorů projektu, změnách v projektu, případných vazbách projektu na další chystané nebo realizované projekty a také o kontrolách, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt.  Popis zajištění udržitelnosti projektu a jeho cílů,  Informace o realizaci navazujících projektů (multiplikační efekt),  Jiné peněžní příjmy projektu v průběhu udržitelnosti projektu v rozdělení na investiční a neinvestiční, ale jen u projektů nad 1 mil EUR celkových výdajů, nezakládající veřejnou podporu a které vytváří příjmy,  Popis zajištění monitorovacích indikátorů a horizontálních témat, (Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory)  Popis rizik ohrožujících udržitelnost projektu,  Přehled kontrol projektu, které proběhly v daném monitorovacím období (po ukončení projektu),  Požadované přílohy prokazující zajištění udržitelnosti projektu. Obsah monitorovací zprávy

8 8  Doplňující informace Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu (údaje, které nejsou součástí webového formuláře),  Doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt - např. analytické účty u podvojného účetnictví, střediska nebo výkon u daňové evidence,  U projektů nezakládajících veřejnou podporu, nad 1 mil. EUR celkových výdajů a které vytváří příjmy – příjemce odevzdá (v souladu s čl. 55 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006) v tištěné podobě vyplněné záložky Příjmy a Výdaje za předchozí kalendářní rok,  Kopie daňového přiznání včetně příloh potvrzená finančním úřadem, rozvahu a výkaz zisku a ztrát jen u projektů nezakládající veřejnou podporu nad 1 mil. EUR a které vytváří příjmy. Přílohy monitorovací zprávy

9 9  Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu v souladu s dokumentem Metodický pokyn Publicita (nejlépe na CD),  Dokumenty prokazující splnění indikátorů – dokumenty prokazující splnění monitorovacích indikátorů, ke kterým se příjemce zavázal ve Smlouvě o poskytnutí dotace v souladu s dokumentem Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory,  Dokumenty, jejichž doložení vyplynulo z kontrol a v rámci kontroly Závěrečné monitorovací zprávy,  Specifické přílohy, které nebyly předloženy v rámci Závěrečné monitorovací zprávy V Monitorovací zprávě příjemce nemusí vyplňovat nerelevantní údaje a dále nemusí předkládat nerelevantní přílohy. Přílohy monitorovací zprávy

10 10 Příjemce musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. od data finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku 2021. V případech, že legislativa ČR či EU stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta (např. evidence mezd, atd.). Příjemce musí zajistit udržitelnost projektu. Důraz bude kladen zejména na naplnění monitorovacích indikátorů. V případě nedodržení podmínek se příjemce vystavujete nebezpečí krácení dotace, případně odebrání celé dotace a odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele. Výčet výše uvedeného mimo jiné naleznete v řídící dokumentaci ROP SM v rámci konkrétní výzvy, která je uložena na webových stránkách www.rr- strednimorava.cz.www.rr- strednimorava.cz UPOZORNĚNÍ

11 Lubomír Baláš lubomir.balas@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "UDRŽITELNOST PROJEKTU DLE ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google