Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řecko. Úvod starověké Řecko je první evropskou civilizací všechny další už jím byly ovlivněny – nebo z něj přímo vycházely ve starověkém Řecku byly položeny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řecko. Úvod starověké Řecko je první evropskou civilizací všechny další už jím byly ovlivněny – nebo z něj přímo vycházely ve starověkém Řecku byly položeny."— Transkript prezentace:

1 Řecko

2 Úvod starověké Řecko je první evropskou civilizací všechny další už jím byly ovlivněny – nebo z něj přímo vycházely ve starověkém Řecku byly položeny základy moderních věd, jako je matematika, fyzika, filozofie, historie vytvořila se demokratická uspořádání států, která jsou v mnohém velmi podobná našim vzniklo umění, jež bylo po staletí pokládáno za nepřekonané pouze řecká (i římská) kultura je všemi evropskými národy chápána jako společné kulturní dědictví je důležité se s řeckými dějinami a kulturou seznámit

3 Přírodní podmínky nejstarší evropské civilizace a státy se vytvořily v egejské oblasti nazýváme tak ostrovy v Egejském moři, které se rozkládá mezi Řeckem a Malou Asií, přilehlá pobřeží – především řeckou pevninu – a ostrov Krétu kromě vysokých hor jsou v celé egejské oblasti téměř stejné přírodní podmínky střídají se tu mírné a deštivé zimy s horkými a suchými léty hornatá krajina (= málo zemědělské půdy) řeky nemají mnoho vody – pobřeží od moře strmě stoupá do velkých výšek → tok řeky krátký → nestačí nasbírat dostatek přítoků na Krétě v létě některé řeky dokonce úplně vysychají při zakládání sídlišť důležité, aby byl v blízkosti vydatný vodní zdroj

4 Zemědělství zemědělství z Předního východu hornatá krajina = málo zemědělské půdy plodiny: pšenice, ječmen, luštěniny, fíky, ovoce, později olivy a vinná réva olivy – k výrobě oleje chov: kozy a ovce (hovězí dobytek vyžaduje rozlehlé pastviny, kterých je zde nedostatek) dubové lesy – prasata (množství žaludů) rybolov – důležitý zdroj obživy lov – vysoká zvěř, kanci, ptáci

5 Otázky 1.Jaké jsou v Řecku přírodní podmínky? 2.Čím se vyznačují řeky? 3.Odkud se do egejské oblasti rozšířilo zemědělství? 4.Které plodiny tu lidé pěstovali? 5.Proč se nemohl chovat hovězí dobytek? 6.Která zvířata se chovala?

6 Řemeslo a obchod původně husté lesy postupem času vymýceny – dřevo potřeba na stavbu obchodních i válečných lodí později se dřevo muselo dovážet ze severního Řecka a Makedonie loďařství a kovářství prvními specializovanými řemesly dovoz: dřevo, zlato, stříbro, cín vývoz: vzácný mramor, hrnčířská hlína, železo na odbyt šlo také víno, olivový olej a umělecké předměty

7 Pravda x lež Řekové vyváželi hojně dřevo. Dřevo využívali ke stavbě lodí. Loďařství a kovářství patří k prvním specializovaným řemeslům v této oblasti. Kromě dřeva se dováželo také víno a olivový olej. K vyváženým produktům patří mramor, hrnčířská hlína a železo.

8 Krétské báje a pověsti str. 72 Jak se jmenuje vládce bohů? Jakou měl podobu? Jak se jmenovala dcera fénického krále? Co se podle ní jmenuje? Kým byl nejstarší syn Dia a Europy? Kdo je Minotauros? Kde byl ukryt? Co sestavil Daidalos? Jak se jmenoval jeho syn? Proč museli Athéňané platit krutou daň? Jak vypadala? Jak končí pověst?

9 Kréta a první Řekové (doba bronzová) - Kréta (20. – 14. st. př. n. l.) Kréta měla ve Středozemním moři výhodnou polohu z hlediska silných států ležela dost blízko, aby s ní mohly obchodovat, ale příliš daleko na to, aby se ji snažily ovládnout

10 Krétské paláce města s velmi rozlehlými paláci vznikala na Krétě už od počátku 2. tis. př. n. l. nejvýznamnější z nich bylo město Knossos, v němž podle bájí vládl král Minos podle něj se celé toto období nazývá minojské

11 Krétské paláce středem každého paláce velký dvůr obklopený obytnými i úředními místnostmi, dílnami a hospodářskými budovami paláce byly rozlehlé, nebylo snadné se v nich vyznat – pověst o labyrintu v palácích kanalizace, bohatě vybavené koupelny, znali i vany paláce zdobeny sochami a krásnými nástěnnými malbami – freskami (výjevy ze života v paláci + mořská zvířata – delfíni a ryby) paláce byly správními a hospodářskými středisky

12 Doplňte Název minojské období je odvozen od ………………………………… Krétské paláce byly …………………………………………………………….. Nejdůležitější krétské paláce se nazývají …………………………….. (najdete na str. 72) Krétské paláce měly funkce …………………………………………………

13 Společnost uměli stavět dobré lodě – dováželi měď a cín, polodrahokamy a slonovinu vyváželi ovčí vlnu, hotové řemeslnické výrobky krétská civilizace byla velmi vyspělá vlastní písmo 14. st. př. n. l. minojská civilizace na Krétě zanikla – pravděpodobně ničivé zemětřesení a vpád Achájů (řecké kmeny)

14 Popište obchod krétská civilizace zánik Kréty

15 Křížovka

16 Křížovka - řešení fresky Minotauros minojské labyrint palác

17 rychlý testík

18 První Řekové (Mykénské období) (16. – 12. st. př. n. l.) Řekové nebyli původními obyvateli Řecka první řecké kmeny přišly kolem roku 2000 př. n.l. ze severnějších končin - Indoevropané na nižší kulturní úrovni než starousedlíci – vývoj v Řecku se na čas zastavil, než se rozdíly vyrovnaly Řekové postupně s původním obyvatelstvem splynuli

19 Vykopávky v Mykénách str. 74 Kdo vedl první vykopávky v Mykénách? Kde udělal největší objev? Co nalezl? Jak získal peníze na archeologický výzkum?

20 Paláce

21 opevněné paláce stávaly na vyvýšeném místě archeologové našli obytné a úřední místnosti, sklady a hospodářské budovy + velké množství tabulek s úředními záznamy = paláce byly v Řecku stejně jako na Krétě správními středisky písmo převzaté z Kréty opevnění paláců z mohutných kvádrů – kyklopské zdivo (kvůli velikosti pozdější Řekové věřili, že hradby stavěli Kyklopové – jednoocí bájní obři) v palácích také hrobky místních vládců – bohatá výbava: zbraně, zbroj, zlaté a stříbrné čelenky, náramky a jiné šperky, poháry, vázy a posmrtné masky nejznámější palác v Mykénách na poloostrově Peloponés další paláce: Athény, Théby

22 Otázky Proč příchod Řeků do Řecka způsobil kulturní úpadek? Popište mykénské paláce. Porovnejte je s krétskými. Jak vzniklo označení kyklopské zdivo? Ukažte na mapě nejvýznamnější mykénské paláce.

23 Společnost velké rozdíly mezi prostým obyvatelstvem a bohatou vládnoucí vrstvou prosté obyvatelstvo – neopevněné vesnice, zemědělství a řemesla bohatá vládnoucí vrstva – mohutné hrady, pevnosti a paláce (střediska okolní ovládané krajiny) vznik malých států, které spolu často válčily o území, o stáda dobytka nebo o poklady panovnické rodiny mezi sebou uzavíraly i sňatky společnost lovců a válečníků – nedostatek surovin, hlavně kovů – dálkový obchod

24 Doplňte Rozdíl mezi prostým obyvatelstvem a vládnoucí vrstvou byl ……………………………………………………………. Vládnoucí vrstva si budovala …………………………………. Malé státy mezi sebou často …………………………………. Nedostatek surovin byl řešen …………………………………

25 Pověsti o Troji str. 76 Jak se Řekům podařilo dobýt Troju? Co prožil Odysseus cestou domů? Znáte další trojské hrdiny?

26 Konec mykénského Řecka ve 13. st. př. n. l. největší rozmach mykénské kultury jednotlivé státy se navzájem oslabovaly válkami, které mezi zebou vedly v průběhu sta let nemohly odolat náporu dalších řeckých kmenů – Dórové poslední centra mykénské kultury podlehla jejich náporu v polovině 12. st. př. n. l.

27 Pravda x lež Ve 13. st. př. n. l. prožívala mykénská kultura období svého největšího úpadku. Státy se navzájem oslabovaly válkami. Mykéňané nemohli odolat náporu Dórů.

28 Homérské období (12. – 9. st. př. n. l.) po příchodu Dórů do Řecka vznikly nejslavnější řecké eposy – Ilias a Odyssea za jejich autora je pokládán slepý básník Homér, proto období homérské

29 Osídlení Malé Asie mykénští králové nedokázali čelit vpádu nových kmenů → mykénští Řekové částečně vytlačeni na ostrovy v Egejském moři až na západní pobřeží Malé Asie Dórové na nižší úrovni než původní obyvatelstvo = úpadek kultury stěhování do Malé Asie dalo zřejmě základ pověsti o tažení řeckých bojovníků proti maloasijskému městu Troji – v pověstech skutečná města a jména králů

30 Osídlení Malé Asie maloasijští Řekové ve styku s Řeckem a celá egejská oblast zůstala řeckou díky osídlení Malé Asie Řekové navázali vztahy s Předním východem, odkud asi v 9. st. př. n. l. převzali písmo, z nějž se vyvinula dodnes používaná řecká abeceda - alfabeta

31 Otázky Jak vzniklo označení homérské období? Co vedlo k osídlení maloasijského pobřeží? Jaké byly jeho důsledky?

32 Společnost nově příchozí kmeny většinou zemědělské → úrodné roviny, oddělené horskými hřebeny zemědělci tvořili základ společnosti řemeslo – kováři, loďaři, hrnčíři a lékaři (řadili je mezi řemesla, dnes věda) – málo lidí se jím živilo rozvrstvení společnosti podle majetku

33 Společnost bohatší = významnější postavení → rodová šlechta – aristokracie v čele rodu dědičný král – vojenské, soudní a náboženské povinnosti; vlastník pozemků, dobytka, pokladů a musel být statečný lidová shromáždění – svobodní muži – král je bral v úvahu, jejich význam postupně upadal otroci – z válečných tažení, koupě od pirátů

34 Doplňte Obyvatelé Řecka se živili …………………………… Společnost byla rozvrstvena podle ……………………… Základ společnosti tvořili …………………………… Řemeslem se živilo ………………………….. Mezi řemesla patřilo ………………………………….. Nejvýše byli postaveni ……………………………….. V čele rodu stál ………………………….. Král bral v úvahu ……………………………………….. Nejníže postavení byli ………………………, kteří se získávali ……………………………………………………..

35 Řecká jména str. 78 Proč nám jsou nesrozumitelná? Jak řešili skutečnost, že neměli příjmení?

36 Shrnutí - opakování Čím je pro nás starověké Řecko významné? Jaké jsou v Řecku přírodní podmínky? Jaké plodiny se v Řecku pěstují? Jaká zvířata se v Řecku chovají a které naopak ne? Jaká specializovaná řemesla v Řecku vznikala? Kdy vznikla první města na Krétě? Jak se jmenovalo nejvýznamnější krétské město? Kdo mu podle bájí vládl? Jak se toto období nazývá? Jak vypadaly krétské paláce? Čím byly zdobeny? K čemu byly krétské paláce? Co uměli Kréťané stavět? Byla krétská civilizace vyspělá? Existovalo písmo? Přejali ho, nebo vytvořili? Jak a kdy končí minojská civilizace? Kdy přišly první řecké kmeny do Mykén? Jaký úkol měly paláce v Řecku? Co je to kyklopské zdivo? Kde se nacházely hrobky místních vládců? Kde se nachází nejslavnější paláce? Kde žilo prosté obyvatelstvo? Kde žila bohatá vládnoucí vrstva? Jaký vztah spolu měly malé státy? K čemu je vedl nedostatek surovin? Kdy byl největší rozmach mykénské kultury? Kterému kmenu nemohli Řekové odolat? Kdy jim mykénské Řecko podlehlo? Jak se nazývají nejslavnější řecké eposy? Kdo je pokládán za jejich autora? Proč příchod Dórů znamenal úpadek kultury? Odkud Řekové převzali písmo? Jak se nazývá? Čím se obyvatelé Řecka živili? Podle čeho byla rozvrstvena společnost? Kdo tvořil základ společnosti? Jaká řemesla existovala? Kdo byl nejvýše postaven? Kdo stál v čele rodu? Kdo byl nejníže postaven?


Stáhnout ppt "Řecko. Úvod starověké Řecko je první evropskou civilizací všechny další už jím byly ovlivněny – nebo z něj přímo vycházely ve starověkém Řecku byly položeny."

Podobné prezentace


Reklamy Google