Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_10 Majetková práva – závazky z právních jednání Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1.ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Definice pojmu ochrana spotřebitele, darování, koupě, směna, nájem, dílo, licence, zápůjčka a úvěr, příkazní smlouva, pojistná smlouva. Metodický obsah: Výklad nového učiva, vysvětlení pojmu závazky z právních jednání a ochrana spotřebitele, právní úprava jejich obsahu, typické druhy smluv – přiřazování pojmů k příkladům z praxe.

2 ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ - DEFINICE  Kogentní ustanovení občanského zákoníku zaměřené na ochranu spotřebitele, který uzavírá smlouvu s podnikatelem.  Soulad s právem EU.PLATÍ  Všeobecný zákaz ujednání zakládající nerovnováhu práv nebo povinností smluvních stran v neprospěch spotřebitele. Obr.1 Smlouva (1)

3 DAROVÁNÍ DEFINICE  Darovací smlouvou dárce bezplatně předává věc darovanému, který dar přejímá do svého vlastnictví.PLATÍ:  Při darování nemovitosti – smlouva vždy písemnou podobu. obdarovaný dárce přijetí věci do svého vlastnictví bezplatné předání věci

4 KOUPĚ DEFINICE  Kupní smlouvou prodávající za kupní cenu převádí vlastnictví na kupujícího (forma ústní či písemná – ta nutná při koupi nemovitosti). obdarovanýdárce právo převzít kupní cenu povinnost předat věc a uspokojit příp. reklamaci právo převzít věc do svého vlastnictví a reklamovat vady povinnost zaplatit kupní cenu

5 VADNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY VADNÉ PLNĚNÍ - DEFINICE  Pokud prodávající nepředá předmět ve správné (ujednané či obvyklé) jakosti nebo v dohodnutém množství nebo provedení.  Vada - též nedostatky v dokladech nutných k užívání věci nebo záměna čili plnění jiné věci.PLATÍ  Povinnost prodávajícího upozornit kupujícího na vady věci, o nichž ví. Úkol: Co to je reklamace? Jaký je postup při reklamaci?

6 ODPOVĚDNOST ZA VADY ZÁSADY  Nepodstatné porušení smlouvy - právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.  Podstatné porušení smlouvy - kupující právo volby : dodání nové věci, odstranění vady opravou, poskytnutí slevy z ceny, odstoupení od smlouvy. ZÁRUKA JAKOSTI  Určitá doba způsobilá k užití dané věci.  Obecné pravidlo u spotřebního zboží - na uplatnění práva z vady – 24 měsíců od převzetí.

7 SMLOUVY – TYPY SMĚNA NÁJEM SMĚNA - DEFINICE  Směnná smlouva – výměna věc za věc (např. sběratelé). NÁJEMNÍ SMLOUVA - DEFINICE  Pronajímatel se zavazuje přenechat věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit nájemné.  Pronajmout lze věc movitou.POVINNOSTI  Pronajímatel – udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k užívání.  Nájemce - užívat věc dohodnutým způsobem, platit nájem.

8 SMLOUVY – TYPY SMLOUVA O DÍLO, LICENCE SMLOUVA O DÍLO - DEFINICE  Závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu (vhodná písemná forma).  Dílo např. zhotovení určité věci, oprava či údržba nebo úprava. Stavba vždy dílem. LICENCE – DEFINICE  Poskytovatel dává nabyvateli oprávnění nebo-li licenci k výkonu práva duševního vlastnictví za dohodnutou k výkonu práva duševního vlastnictví za dohodnutou cenu. cenu. Obr. 2 Dílo (2)

9 SMLOUVY – TYPY ZÁPŮJČKA, ÚVĚR ZÁPŮJČKA - DEFINICE  Zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc, aby ji využil a po čase vrátil.  Peněžitá zápůjčka – lze sjednat úroky.  Nepeněžitá zápůjčka – vrácení většího množství věcí. ÚVĚR - DEFINICE  Úvěrující se zavazuje poskytnout úvěrovanému peněžní prostředky a úvěrovaný je povinen je vrátit do ujednané doby vč. zaplacení úroků. Úkol: Zkuste definovat pojem lichva.

10 SMLOUVY – TYPY PŘÍKAZNÍ, POJISTNÁ SMLOUVA PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DEFINICE  Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce (např. vztahy mezi advokáty a klienty). ODVÁŽNÉ SMLOUVY : POJISTNÁ SMLOUVA - DEFINICE  Závazek pojistitele vůči pojistníkovi k dohodnutému plnění, nastane-li pojistná událost.  Závazek pojistníka platit pojistné.  Např. pojištění majetku, osoby, odpovědnost za škodu… Úkol: Uveďte příklady povinného pojištění.

11 KONTROLNÍ OTÁZKY  Vysvětlete, co to jsou závazky z právních jednání.  Charakterizujte kupní smlouvu. Jaká jsou práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.  Jaké možnosti volby má kupující při podstatném porušení smlouvy?  Co to je záruka za jakost?  Vysvětlete rozdíl mezi smlouvou o dílo a licenční smlouvou.  Charakterizujte smlouvu o zápůjčce a smlouvu o úvěru.

12 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr.1 [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/18/23/11/notebook-38206_640.png  Obr.2 [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/MakePCB-step6b.jpg

13 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google