Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Prostě sdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace Název sady:Funkční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Prostě sdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace Název sady:Funkční."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Prostě sdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: Zám ě rem této sady výukových materiál ů s názvem Funk č ní styly a slohové útvary je poskytnout žák ů m pot ř ebné informace ze stylistiky, pou č ení o jednotlivých funk č ních stylech a nejd ů ležit ě jších slohových útvarech tak, aby je žáci mohli využít p ř i písemné i ústní komunikaci. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sad ě popíší postupn ě funk č ní styly (prost ě sd ě lovací, administrativní, odborný) a p ř íslušné slohové útvary, které jsou probírány v p ř edm ě tu Č eský jazyk a literatura ve 2. ro č níku SOU Uherský Brod.

3 Konkrétn ě tato prezentace je zam ěř ena na prost ě sd ě lovací styl a jeho charakteristiku, na hlavní znaky, jazykové prost ř edky a rozd ě lení na slohové útvary.

4 Styl b ě žné každodenní komunikace Prostě sdělovací styl

5 bývá ozna č ován jako styl b ě žn ě dorozumívací č i hovorový má funkci prost ě sd ě lnou: vým ě na, p ř edávání b ě žných informací, hodnocení, citové postoje v neoficiálním a neve ř ejném styku, ale i ve styku oficiálním, ve ř ejném = pot ř eba dorozum ě t se komunikace – neformální, neoficiální ( v rodin ě, mezi p ř áteli, ve škole, v zam ě stnání), formáln ě jší, oficiální (ve ve ř ejných projevech, mezi lidmi bez bližšího osobního vztahu) -

6 Projevy mluvené v osobním kontaktu, konverzaci (b ě žné rozhovory dvou č i více lidí) s menší mírou p ř ipravenosti nebo nep ř ipravenosti jsou doprovázeny neverbálním vyjad ř ováním (gestikulací, mimikou) výraznou roli hraje emocionalita a expresivita

7 Projevy psané jsou založeny na snaze p ř inést co nejvíce informací, které mají ryze praktický všední charakter neobsahují žádná druhotná sd ě lení

8 Hlavní znaky prostě sdělovacího stylu bezprost ř ednost projevy d ů v ě rné i ve ř ejné využívání jazykových prost ř edk ů všech jazykových vrstev

9 Uplatňované slohové postupy informa č ní (stru č né sd ě lení, v ě cná fakta) popisný (jednoduchý popis v ě ci, osoby) vypráv ě cí (jednoduché vypráv ě ní, zážitky, vzpomínky)

10 Jazykové prostředky prostě sdělovacího stylu Užíváme r ů zné druhy národního jazyka, č asto jiné než spisovné: hovorová č eština ná ř e č í obecná č eština profesní mluva slang argot

11 Slohové útvary prostě sdělovacího stylu A) Mluvené útvary: mluvený dialog (hovor) blahop ř ání, p ř ípitek vyjád ř ení soustrasti telefonní hovor p ř ivítání, p ř edstavování omluvy, odmítnutí referát diskuse jednoduché vypravování prostý popis

12 Slohové útvary prostě sdělovacího stylu B) Psané útvary: jednoduché vypravování dopis krátké informa č ní útvary

13 Otázky pro opakování: 1) Jakou funkci má prost ě sd ě lovací styl? 2) Jaké slohové postupy a jazykové prost ř edky využívá prost ě sd ě lovací styl? 3) Jaké projevy využíváme v prost ě sd ě lovacím stylu? 4) Vyjmenujte mluvené projevy prost ě sd ě lovacího stylu. 5) Vyjmenujte psané projevy prost ě sd ě lovacího stylu.

14 Zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř ední školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007,ISBN 978 – 253 – 0298 – 0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7358 – O82 – 9 Pr ů vodce č eským jazykem. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7358 – 019 – 5 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klí č ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978 – 80 – 00 – 01825 - 6


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Prostě sdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace Název sady:Funkční."

Podobné prezentace


Reklamy Google