Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVINNÁ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK JUDr. Roman Vybíral.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVINNÁ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK JUDr. Roman Vybíral."— Transkript prezentace:

1 POVINNÁ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK JUDr. Roman Vybíral 5. 5. 2014

2 Obecně k povinným pojištěním  Teoretické členění pojištění podle formy (podle způsobu vzniku pojištění)  1) Zákonná pojištění  2) Smluvní pojištění A) Dobrovolná (smluvní) pojištění B) Povinná (smluvní) pojištění  Rozdíl mezi zákonným a povinným pojištěním  Možnost výběru pojistitele, možnost využití vedlejších stimulů (bonus/malus)  Důvod existence povinného pojištění  Činnosti, se kterými bývá spojováno zvýšené riziko  Zpravidla ochrana jak škůdce samotného, tak především poškozeného (většinou pojištění odpovědnosti za škodu) 2

3 Zákonná úprava povinných pojištění 3  Obecná zákonná úprava  § 2758 an. NOZ (obecná úprava pojištění)  § 2779 an. NOZ (povinná pojištění) Omezená možnost odchýlit se od úpravy pojištění v NOZ pro případ odlišné úpravy v jiném zákoně - § 2779 Možnost odmítnout pojistné plnění - § 2780  Zvláštní zákonná úprava  Desítky zvláštních zákonů (odlišnost hloubky úpravy)  Další předpisy  Usnesení představenstva ČAK č. 4/2009 Věstníku  Profesní řád Komory veterinárních lékařů…

4 Jednotlivá povinná pojištění - příklady 4  Desítky zvláštních právních předpisů – např.:  Pojištění odpovědnosti advokáta za újmu způsobenou klientovi (zákon o advokacii + usnesení představenstva)  Pojištění odpovědnosti exekutora za újmu způsobenou výkonem činnosti (exekuční řád)  Pojištění odpovědnosti notáře za újmu způsobenou výkonem činnosti (notářský řád)  Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odp. z provozu vozidla)

5 Jednotlivá povinná pojištění - příklady 5  Pojištění odpovědnosti veterinárního lékaře za škodu způsobenou výkonem činnosti (zákon o Komoře veterinárních lékařů + Profesní řád KVL)  Pojištění odpovědnosti daňového poradce za škodu způsobenou výkonem činnosti (zákon o daňovém poradenství a KDP)  Pojištění lovce zvěře za škodu způsobenou při lovu (zákon o myslivosti)  Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (zákon o výkonu některých činností v cestovním ruchu)  …

6 Vybraná povinná pojištění 6  1) Pojištění odpovědnosti advokáta za újmu způsobenou klientovi  Zákon o advokacii + usnesení představenstva č. 4/2009  § 24/1 ZoA – odpovědnost za újmu způsobenou klientovi  § 24a, § 24b – samostatný výkon, v.o.s., k.s., s.r.o. Minimální limity pojistného plnění (3 M u samostatného, 50 M u společníka s.r.o., …)  § 24c – „Hromadné pojištění advokátů“

7 Vybraná povinná pojištění 7  2) Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře  Zákon o výkonu některých činností v cestovním ruchu  § 6 – CK z důvodu úpadku nezajistí návrat zpět do ČR nevrácení zálohy/ceny neuskutečněného zájezdu nevrátí zákazníkovi rozdíl ceny, pokud se zájezd uskutečnil jen zčásti  Pojistná částka min. 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů/tržeb z minulého roku  Není-li CK pojištěna, jde o závažné porušení zvláštního předpisu. Živnostenský úřad následně na návrh zruší/pozastaví oprávnění.

8 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 8  Povinné smluvní pojištění x zákonné pojištění  Právní úprava  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - § 365 – odkaz na starý zákoník práce  Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se provádí § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce  NOZ („přiměřeně“)  Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost od 2015?)  Pouze pracovní úraz/nemoc z povolání (mimo nemocenské pojištění!)  Dnes § 380 zákoníku práce

9 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 9  Pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele  Není uzavírána pojistná smlouva  Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  Dnes 2 pojišťovny (specifické postavení)  Česká pojišťovna, a.s. - zaměstnavatelé, kteří s ní měli sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992  Kooperativa pojišťovna, a.s. - ostatní

10 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 10  Základ pro výpočet pojistného – shodně jako určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (podle zákona č. 589/1992 Sb.)  = Souhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců za uplynulé kalendářní čtvrtletí  Čtvrtletní výpočet!  Sazba podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání  Sazebník – příloha vyhlášky (od 2,8 do 50,4 promile ze základu pro výpočet), minimální pojistné = 100 Kč

11 Pojištění úvěrových rizik 11  Pojištění úvěru obecně  Úvěr v právním x ekonomickém smyslu  Podstata – krytí pro případ nezaplacení ze strany odběratele úvěru  2 skupiny případů A) Případy pojistitelné komerčními pojišťovnami (tržně) Jak exportní aktivity, tak vnitrostátní činnost B) Případy nepojistitelné komerčními pojišťovnami Především exportní aktivity Pokud existuje zájem státu na podpoře exportu, zpravidla se ujímá role garanta právě on

12 Pojištění vývozních úvěrových rizik 12  Případy nepojistitelné komerčními pojišťovnami  Důvod – rizikovost úhrady pohledávky (dluhu) Politická rizika – povaha země vývozu (rizikovost vzniku opatření bránicích splacení dluhu, občanské války, revoluce, generální stávky apod.) Komerční rizika – povaha subjektu (platební neschopnost)  Potřeba pokrýt mezeru na trhu  V ČR – Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

13 Pojištění vývozních úvěrových rizik 13  EGAP  Založena 1992  Akciová společnost, akcionářem výlučně ČR Práva vykonává prostřednictvím 4 ministerstev (MF, MPO, MZV, MZ)  Činnost se řídí zákonem o pojišťovnictví + zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou  Státní podpora = ručení státu za závazky vyplývající z uzavřených pojistných smluv  Dává exportérům možnost hledat obchodní příležitosti i mimo země Evropské unie (často na rozvíjejících se trzích)

14 Pojištění vývozních úvěrových rizik 14  EGAP  Podmínky pro poskytnutí pojištění - Podíl českého zboží a služeb na celkové hodnotě vývozu, jako jedna ze základních podmínek pojištění se státní podporou, musí dosahovat minimálně 50%. Výjimka v podobě nižšího podílu je možná pouze v případech, kdy vývozce jednoznačně prokáže, že se zboží potřebné pro kompletaci vývozu v České republice nevyrábí  Pro určení českého původu je rozhodující, že vývozcem, který dodávky zahraničnímu kupujícímu fakturuje, je společnost registrovaná v ČR nebo její zahraniční dceřiná společnost

15 Pojištění vývozních úvěrových rizik 15  EGAP  Klasifikace zemí do 7 rizikových kategorií (+ kategorie 0) Podklady MMF, Světové banky, OECD (pravidelná zasedání účastníků „Konsenzu OECD“)  Stav pojistné angažovanosti (souhrn všech pojištěných vývozně úvěrových rizik) ke konci 2012 Rusko (30 %) Ázerbajdžán (16 %) Turecko (12 %) …

16 Pojištění vývozních úvěrových rizik 16  EGAP  Limit celkové pojistné kapacity - stanovovaný v zákoně o státním rozpočtu (§ 1/11 ZoSR 2014) – 300 mld. Kč  Možnost pojistit jednotlivá vývozní úvěrová rizika až do výše 20 % pojistné kapacity stanovené pro rok, kdy je na toto riziko sjednáno pojištění  Se souhlasem ministra financí a ministra průmyslu a obchodu je exportní pojišťovna oprávněna pojistit jednotlivé vývozní úvěrové riziko až do výše 40 % pojistné kapacity

17 Pojištění vývozních úvěrových rizik 17  Hlavními klienty EGAP jsou banky (hl. ČEB), a to z cca 80 % Zdroj: www.egap.cz

18 Pojištění vývozních úvěrových rizik 18  Nejčastější produkt (1) - pojištění vývozního odběratelského úvěru 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zdroj: www.egap.cz

19 Pojištění vývozních úvěrových rizik 19  Nejčastější produkt (2) – pojištění investic  Ochrana investora před rizikem zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění, atd. Zdroj: www.egap.cz

20 Pojištění vývozních úvěrových rizik 20  Další cca desítka produktů, např. pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru Zdroj: www.egap.cz

21 21  Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "POVINNÁ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU NEBO NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK JUDr. Roman Vybíral."

Podobné prezentace


Reklamy Google