Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová prezentace a komunikace Písemná komunikace Úvod do písemné komunikace Úvod do písemné komunikace Základy počítačové typografie Základy počítačové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová prezentace a komunikace Písemná komunikace Úvod do písemné komunikace Úvod do písemné komunikace Základy počítačové typografie Základy počítačové."— Transkript prezentace:

1 Počítačová prezentace a komunikace Písemná komunikace Úvod do písemné komunikace Úvod do písemné komunikace Základy počítačové typografie Základy počítačové typografie

2 Přednosti písemné komunikace 1 Příjemce může číst sdělení a odpovídat na ně tehdy, kdy si sám určí. Příjemce může číst sdělení a odpovídat na ně tehdy, kdy si sám určí. Sdělení může obsahovat rozsáhlé a velmi složité informace. Sdělení může obsahovat rozsáhlé a velmi složité informace. Sdělení lze poskytnout současně značně velkému počtu příjemců. Sdělení lze poskytnout současně značně velkému počtu příjemců.

3 Přednosti písemné komunikace 2 Písemná forma je tradiční způsob ukládání informací. Proto existují zavedené (veřejné i neveřejné) instituce na rozmnožování, archivování a šíření takto uložených informací. Písemná forma je tradiční způsob ukládání informací. Proto existují zavedené (veřejné i neveřejné) instituce na rozmnožování, archivování a šíření takto uložených informací. Sdělení písemnou formou vyvolává zpravidla menší emoce než sdělení verbální či neverbální. Sdělení písemnou formou vyvolává zpravidla menší emoce než sdělení verbální či neverbální.

4 Nevýhody písemné komunikace Vyžaduje zpravidla delší čas. Vyžaduje zpravidla delší čas. Má tendenci sklouzávat k formálnosti a vyprázdněnosti. Má tendenci sklouzávat k formálnosti a vyprázdněnosti. Není interaktivní a proto někdy existuje větší nebezpečí desinterpretace a není možná bezprostřední reakce (změna či výměna názorů (v rozumu) a postojů (ve vůli)). Není interaktivní a proto někdy existuje větší nebezpečí desinterpretace a není možná bezprostřední reakce (změna či výměna názorů (v rozumu) a postojů (ve vůli)). Napsané a odeslané sdělení nelze změnit nebo je to obtížné. Napsané a odeslané sdělení nelze změnit nebo je to obtížné.

5 Zásady písemné komunikace 1 Stručnost: Stručnost:  jen taková, jak dovolí cíl a obsah sdělení,  je žádoucí eliminovat neužitečná slova, používat kratší věty a odstavce. Zřetelnost: Zřetelnost:  jasné, jednoduché a přímočaré vyjadřování,  běžné hovorové obraty,  preferovat činný rod před trpným.

6 Zásady písemné komunikace 2 Formální i obsahová přesnost a správnost. Formální i obsahová přesnost a správnost. Soulad způsobu formálního zpracování a druhu práce. Soulad způsobu formálního zpracování a druhu práce. Logická a obsahová uspořádanost a přehlednost. Logická a obsahová uspořádanost a přehlednost. Zdvořilost. Zdvořilost.

7 Příklad kvalitní písemné komunikace Příklad kvalitní písemné komunikace Dostojevskij (převzato z knihy D. V. Grigoroviče) Napsal jsem to takto: „Když kolovrátek přestane hrát, úředník hází z okna pětník, který padá k nohám kolovrátkářovým.“ „To není dobře,“ podrážděně začne znenadání Dostojevskij, „to není vůbec dobře! Vypadá to příliš suše: pětník padl k nohám … Měl jsi říci: pětník padl na dlažbu, zazvonil a poskočil …“ Tato poznámka – pamatuji se na to velmi dobře – byla pro mne celým zjevením.

8 Druhy písemné komunikace 1 Korespondence: Korespondence:  úřední oficiální dopisy úřadům, organizacím i jednotlivcům, od úřadů, organizací i jednotlivců (např. ministerský dopis, soudní obsílka, daňové přiznání, obchodní korespondence, pozvánka),  občanská a společenská (omluvné, blahopřejné, děkovné, soustrastné, zvací dopisy úřadů, životopis, žádost o místo apod.),  soukromá (mezi příbuznými, známými).

9 Druhy písemné komunikace 2 Odborné publikace (písemná formulace výsledku vědecké, technické, technologické práce) Odborné publikace (písemná formulace výsledku vědecké, technické, technologické práce)  výzkumné a technické zprávy (rešeršní, vstupní, průběžné, závěrečné),  vědecko-kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, rigorózní, doktorské, habilitační),  recenzní nebo oponentní posudek,  poster (vývěska, plakátové sdělení).

10 Druhy písemné komunikace 3 Vizitky (v obchodním nebo služebním styku), navštívenky (v soukromém styku), jmenovky (k identifikaci nositele v zaměstnání či na nějaké akci), komplimentky (k vyjádření přání, díků, soustrasti apod.). Vizitky (v obchodním nebo služebním styku), navštívenky (v soukromém styku), jmenovky (k identifikaci nositele v zaměstnání či na nějaké akci), komplimentky (k vyjádření přání, díků, soustrasti apod.).

11 Typografie Význam typografie: Význam typografie:  původně psaní znaků,  po vynálezu knihtisku veškerý knihtisk (na obrázku je Pták Noh – starý cechovní znak knihtiskařů),  dnes pravidla úpravy sazby (= rukopis připravený k tisku).

12 Počítačová typografie S nástupem využívání počítačů pro úpravu písemností mají uživatelé počítačů k dispozici značné prostředky, ale zpravidla nemají odpovídající znalosti. S nástupem využívání počítačů pro úpravu písemností mají uživatelé počítačů k dispozici značné prostředky, ale zpravidla nemají odpovídající znalosti. Klasická typografie, kterou prováděli specializovaní jedinci před rozšířením počítačů, ztrácí na významu a je třeba se seznamovat s typografií adaptovanou možnostem sazby pomocí počítače. Klasická typografie, kterou prováděli specializovaní jedinci před rozšířením počítačů, ztrácí na významu a je třeba se seznamovat s typografií adaptovanou možnostem sazby pomocí počítače.

13 Vybraná typografická pravidla a doporučení použitelná zejména pro vědecko-kvalifikační práce Základním prvkem typografie je písmeno, základem počítačové sazby je odstavec. Základním prvkem typografie je písmeno, základem počítačové sazby je odstavec. Text se dále člení do kapitol a podkapitol (kapitolek). Text se dále člení do kapitol a podkapitol (kapitolek).

14 Používá se desetinné číslování hierarchické struktury: Používá se desetinné číslování hierarchické struktury:  hlavní kapitoly (první úroveň) 1., 2. apod. (za číslem je tečka),  podkapitoly, kapitolky (druhá a další úrovně, pokud to lze, nepoužívat větší než třetí úroveň) 1.1, 1.2 apod. (za číslem bez tečky),  velikost kapitol na stejné úrovni má být přibližně stejná. Čísla stránek se tisknou až od úvodu (ne u obsahu). Čísla stránek se tisknou až od úvodu (ne u obsahu).

15 Nadpis začíná velkým písmenem a na konci se nepíše tečka. Nadpisům úvodu, kapitol, kapitolek, závěru a seznamu použité literatury je třeba přiřadit odpovídající styly a obsah pak vygenerovat příkazem Wordu. Podobně vygenerovat seznam obrázků, tabulek a grafů. Nadpis začíná velkým písmenem a na konci se nepíše tečka. Nadpisům úvodu, kapitol, kapitolek, závěru a seznamu použité literatury je třeba přiřadit odpovídající styly a obsah pak vygenerovat příkazem Wordu. Podobně vygenerovat seznam obrázků, tabulek a grafů.

16 Na konci stránky nesmí zůstat nadpis kapitoly a neměla by tam být samotná první řádka odstavce (vdova, někdy také parchant (slovo parchant je neživotné, množné číslo je parchanty). Na konci stránky nesmí zůstat nadpis kapitoly a neměla by tam být samotná první řádka odstavce (vdova, někdy také parchant (slovo parchant je neživotné, množné číslo je parchanty). Na začátek stránky nesmí přetéci poslední řádka odstavce (sirotek, parchant). Na začátek stránky nesmí přetéci poslední řádka odstavce (sirotek, parchant). Odstavce vyznačovat odsazením prvního řádku o 5–12,5 mm. Odstavce vyznačovat odsazením prvního řádku o 5–12,5 mm. Text zarovnávat jednotně vlevo, nebo oboustranně (do bloku). Text zarovnávat jednotně vlevo, nebo oboustranně (do bloku).

17 Používání velikosti písma Používání velikosti písma  6–7 slovníky, jízdní řády, telefonní seznamy, poznámky, vysvětlivky,  8 noviny,  9 časopisy,  10 většina knih,  11–12 učebnice, knihy většího formátu, vysokoškolské kvalifikační práce,  14 dětské knihy, knihy pro seniory.

18 Ke zdůraznění používat u nadpisů velikost fontů nebo tučné písmo nebo obojí. Ke zdůraznění používat u nadpisů velikost fontů nebo tučné písmo nebo obojí. V textu zdůrazňovat kurzívou nebo tučným písmem. Vyhýbat se zdůraznění podtržením (podtrhává se i interpunkční znaménko), VERZÁLKAMI a nekombinovat dva způsoby zdůraznění. V textu zdůrazňovat kurzívou nebo tučným písmem. Vyhýbat se zdůraznění podtržením (podtrhává se i interpunkční znaménko), VERZÁLKAMI a nekombinovat dva způsoby zdůraznění. TOTO NIKDY NEDOPUSTIT!!! TOTO NIKDY NEDOPUSTIT!!! VERZÁLKÁM V DELŠÍM TEXTU JE DOBRÉ SE VYHÝBAT, PROTOŽE DELŠÍ TEXT PSANÝ VERZÁLKAMI JE HŮŘE ČITELNÝ než text psaný minuskami. VERZÁLKÁM V DELŠÍM TEXTU JE DOBRÉ SE VYHÝBAT, PROTOŽE DELŠÍ TEXT PSANÝ VERZÁLKAMI JE HŮŘE ČITELNÝ než text psaný minuskami.

19 Mezery oddělují jednotlivá slova od sebe. To platí i tehdy, když je slovo vyjádřeno číslicí nebo nějakým znakem (1 + 1 = 2, Mezery oddělují jednotlivá slova od sebe. To platí i tehdy, když je slovo vyjádřeno číslicí nebo nějakým znakem (1 + 1 = 2, 4 % = čtyři procenta, 4% = čtyřprocentní, podobně 3 W, 3W, 10 °C, 10° pivo (Alt+0176), výjimka: úhel 90° (devadesát stupňů), 90° úhel (devadesátistupňový úhel).

20 Pokud je za slovem (číslem) interpunkce, píše se přímo za slovo (číslo) a mezeru nenahrazuje (Mgr. Jan Hus, 1. 1. 2009). Pokud je za slovem (číslem) interpunkce, píše se přímo za slovo (číslo) a mezeru nenahrazuje (Mgr. Jan Hus, 1. 1. 2009). Závorky a uvozovky se přisazují ke slovům, které uzavírají (bez mezery). Závorky a uvozovky se přisazují ke slovům, které uzavírají (bez mezery). Zvláštní je použití mezer k vyznačení oddělení při použití lomítka (Naše nabídka: šunka / prejt) (lomítko se jinak vždy sází bez mezer: km/h, rok 2009/10, tel/fax apod.). Zvláštní je použití mezer k vyznačení oddělení při použití lomítka (Naše nabídka: šunka / prejt) (lomítko se jinak vždy sází bez mezer: km/h, rok 2009/10, tel/fax apod.).

21 Text by neměl obsahovat dvojité nebo vícenásobné mezery – ty lze nejsnáze odstranit příkazem „Najít a nahradit“ (do dialogového okna „Najít“ vložit mezerníkem dvě mezery, do okna „Nahradit čím“ vložit jednu mezeru). Text by neměl obsahovat dvojité nebo vícenásobné mezery – ty lze nejsnáze odstranit příkazem „Najít a nahradit“ (do dialogového okna „Najít“ vložit mezerníkem dvě mezery, do okna „Nahradit čím“ vložit jednu mezeru).

22 Na začátku věty a souvětí je zpravidla velké písmeno, na konci tečka. Uvnitř jsou věty a souvětí členěny dalšími interpunkčními znaménky (čárkami, středníky, dvojtečkami, pomlčkami apod.). Na začátku věty a souvětí je zpravidla velké písmeno, na konci tečka. Uvnitř jsou věty a souvětí členěny dalšími interpunkčními znaménky (čárkami, středníky, dvojtečkami, pomlčkami apod.). To platí i v případě výčtu několika položek To platí i v případě výčtu několika položek  odrážkou,  číslováním nebo  v případě uvádění nějakého matematického vzorce, např. (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2.

23 Jako odrážku ve výčtu neužívat spojovník ani pomlčku. Jako odrážku ve výčtu neužívat spojovník ani pomlčku. Umístění interpunkce a užití velkých písmen má být v souladu s pravidly českého pravopisu. Umístění interpunkce a užití velkých písmen má být v souladu s pravidly českého pravopisu. V textu je vhodné zkontrolovat pomocí Wordu pravopis a gramatiku. V textu je vhodné zkontrolovat pomocí Wordu pravopis a gramatiku.

24 Důležitý je správný slovosled, kdy je text plynulý a nové a neznámé vyplývá ze známého. Náležitý slovosled rovněž umožňuje nenásilně zdůraznit, co je ve větě důležité a co důležité není (ne „co není důležité“). Důležitý je správný slovosled, kdy je text plynulý a nové a neznámé vyplývá ze známého. Náležitý slovosled rovněž umožňuje nenásilně zdůraznit, co je ve větě důležité a co důležité není (ne „co není důležité“).

25 Znakem spojovníku je kratší čárka „-“, znakem pomlčky je čárka delší: „–“. Znakem spojovníku je kratší čárka „-“, znakem pomlčky je čárka delší: „–“. Na počítačové klávesnici nejsou tyto znaky rozlišovány, je ale možné je vygenerovat kombinací kláves levé ALT+číslo (ALT+0150 vygeneruje pomlčku, ALT+045 spojovník). Na počítačové klávesnici nejsou tyto znaky rozlišovány, je ale možné je vygenerovat kombinací kláves levé ALT+číslo (ALT+0150 vygeneruje pomlčku, ALT+045 spojovník). Novější verze Wordu již mezi nimi nějak rozlišují. Novější verze Wordu již mezi nimi nějak rozlišují. Obecná zásada: spojovník se sází bez mezer, pomlčka s mezerami. Obecná zásada: spojovník se sází bez mezer, pomlčka s mezerami.

26 Spojovník (také někdy nazývaný rozdělovník) se používá jako znaménko k dělení slov a jako částice ve složených výrazech. Spojovník (také někdy nazývaný rozdělovník) se používá jako znaménko k dělení slov a jako částice ve složených výrazech. Příklady: je-li, Praha-Žižkov, Turnov-město, propan-butan, slovník česko-anglický. Příklady: je-li, Praha-Žižkov, Turnov-město, propan-butan, slovník česko-anglický. Sází se bez mezer. Sází se bez mezer.

27 Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx. Dojde- Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx. Dojde- -li k rozdělení složeného výrazu v místě spojovníku, opakuje se spojovník na dalším řádku. Xxxxxx xxxxx xxxxx. Rozdělovník na kon- Xxxxxx xxxxx xxxxx. Rozdělovník na kon- ci řádku se na novém řádku neopakuje.

28 Pomlčka se používá především k naznačení přestávky v řeči k naznačení přestávky v řeči (víno – ženy – zpěv); jako náhrada interpunkčních znamének, spojek v souřadných spojeních (jako oddělení jmen autorů: Suchý – Šlitr (tj. dva autoři), závorek (Mnoho studentů – vzhledem k nedostatku jako náhrada interpunkčních znamének, spojek v souřadných spojeních (jako oddělení jmen autorů: Suchý – Šlitr (tj. dva autoři), závorek (Mnoho studentů – vzhledem k nedostatku času – na přednášky nechodí.); k uvedení přímé řeči. k uvedení přímé řeči. Ve všech těchto případech se sází s mezerami.

29 Pomlčka se nemá psát na konec ani začátek řádku. Pomlčka se nemá psát na konec ani začátek řádku. Ve zvláštních případech nahrazuje předložku nebo spojku „od do“, „a“, „až“, „proti“ (dálnice Praha–Brno, strana 3–6, Laurel–Hardy (dvojice), 1945–1948, Sparta–Slavia). Ve zvláštních případech nahrazuje předložku nebo spojku „od do“, „a“, „až“, „proti“ (dálnice Praha–Brno, strana 3–6, Laurel–Hardy (dvojice), 1945–1948, Sparta–Slavia). V těchto případech je v roli spojovníku a sází se bez mezer. V těchto případech je v roli spojovníku a sází se bez mezer. Výjimky: 22. 6. – 26. 6. apod. Výjimky: 22. 6. – 26. 6. apod.

30 Příklad: Trasa Příklad: Trasa  Ostrava-Zábřeh-Brno (nejednoznačné),  Ostrava-Zábřeh–Brno (z městské části Ostravy do Brna),  Ostrava–Zábřeh–Brno (z Ostravy přes město Zábřeh do Brna).

31 Další použití pomlčky: Další použití pomlčky:  zastupuje dvě nuly ve vyjádření peněžní jednotky (Kč 25,–),  náhrada znaménka minus „−“ (Alt+8722) (–3, –10 °C),  odrážka ve výčtu (toto užití se ale nedoporučuje).

32 Správné uvozovky: „ výraz “, před výrazem dvě devítky, za ním dvě šestky ( často je třeba je zadat ručně kombinací Alt+0132 a Alt+0147 a zvolit vhodný font). Správné uvozovky: „ výraz “, před výrazem dvě devítky, za ním dvě šestky ( často je třeba je zadat ručně kombinací Alt+0132 a Alt+0147 a zvolit vhodný font). „ Správné ‚ vkládání ‘ uvozovek “ (vložené uvozovky se vytvoří Alt+0130, Alt+0145). „ Správné ‚ vkládání ‘ uvozovek “ (vložené uvozovky se vytvoří Alt+0130, Alt+0145).

33 Pořadí vložených závorek je opačné než v matematice: Pořadí vložených závorek je opačné než v matematice: (správné [typografické] vkládání závorek). Jako závorku nepoužívat lomítko /. Jako závorku nepoužívat lomítko /. Hranaté závorky se používají k označení výslovnosti [feis] a jednotek [m/s]. Hranaté závorky se používají k označení výslovnosti [feis] a jednotek [m/s].

34 Zápis čísel: Zápis čísel:  U nižších čísel slovně (pět lidí, tři roky),  letopočty, data a čísla ve spojení se zkratkami (5 m) se píší vždy číslicemi,  věta nesmí začít číslicí,  nulu a jedničku nenahrazovat písmeny O (≠0) a l (≠1),

35  trojmístné skupiny číslic (s výjimkou letopočtů a ve čtyřmístných číslech) oddělovat mezerou (ne tečkou): 1 234 567,890 1 správně v češtině (ale i v němčině, francouzštině a ruštině), 1,234,567.890,1 chybně v češtině (správně v angličtině a v Lat. Americe), 1.234.567,890.1 v češtině je možné použít, když je nebezpečí, že by do mezery bylo něco vepsáno,  při sazbě čísel pod sebou zarovnat pod sebou číslice stejných řádů,

36  násobky se píší bez mezer (10krát),  paragraf § je od čísla oddělen mezerou, na začátku věty je nahrazen slovem,  datum: 21. 6. 2009, 21/6 2009, v úředních dokladech 21. června 2009,  čas: 10.45 hod (hod., hodin, h, h.), 45 min (min.), 8:10,32 min, 20 sec (sec., s),

37  peněžní hodnoty: značka měny se píše, jak je to u každé měny obvyklé, zkratka Kč se píše za celé číslo s mezerou (50 Kč), u částek s desetinnou čárkou a pomlčkou se zkratka Kč píše dopředu (Kč 10,50, Kč 45,-).

38 Výpustka (tři tečky, trojtečka) se používá, když chceme naznačit vynechání určité části textu nebo pomlku ve větě. Sází se speciálním znakem (Alt+0133), nikdy ne třemi tečkami. Sází se speciálním znakem (Alt+0133), nikdy ne třemi tečkami. Přisazuje se k příslušnému výrazu bez mezery: „…citát…“. Přisazuje se k příslušnému výrazu bez mezery: „…citát…“. Na konci věty plní funkci koncové tečky (Jestli se neuklidníte, tak…), pokud za ní není jiné interpunkční znaménko (Jestli se neuklidníte, tak…!). Na konci věty plní funkci koncové tečky (Jestli se neuklidníte, tak…), pokud za ní není jiné interpunkční znaménko (Jestli se neuklidníte, tak…!).

39 Psaní některých znaků, které nejsou na české klávesnici: Pomocí panelu jazyků přepnout klávesnici. Pomocí panelu jazyků přepnout klávesnici. Vložení – symbol – další symboly / speciální znaky. Vložení – symbol – další symboly / speciální znaky. Pomocí Mapy znaků (součást Příslušenství Windows, zařazeno pod Systémové nástroje). Pomocí Mapy znaků (součást Příslušenství Windows, zařazeno pod Systémové nástroje).

40 Levé tlačítko Alt + čtyřmístné číslo: Levé tlačítko Alt + čtyřmístné číslo:  $ (Alt+0036)  & (Alt+0038)  @ (Alt+0064, Alt+64, Ctrl+Alt+V, pravé Alt+V)  \ (Alt+0092)  € (Alt+0128)  ‰ (Alt+0137)  © (Alt+0169)  ± (Alt+0177)

41 Internetové adresy: Internetové adresy:  Podle normy: http://www.polac.cz/.  Většina prohlížečů automaticky doplní protokol http://.  V textu stačí tedy zadávat jen ve tvaru www.polac.cz. www.polac.cz  Adresy lze na konci řádků rozdělit za jednoduchým nebo zdvojeným lomítkem (xxxxxxxxxxxxxxxx https://sis.polac.cz/ index.php).  Uvádí se slovy „Dostupné z:“. Před tím je [online]. [datum].

42 Tabulku tvoří hlavička, legenda, sloupce a řádky. Tabulku tvoří hlavička, legenda, sloupce a řádky. Každá tabulka musí mít popisek (v MS Word je používán termín titulek). Za popiskem se nepíše tečka. Každá tabulka musí mít popisek (v MS Word je používán termín titulek). Za popiskem se nepíše tečka. Struktura popisku: Tabulka (nebo Tab.), číslo, Název. Příklad: „Tabulka 1 Velikost písma“, „Tab. 1 Velikost písma“. Struktura popisku: Tabulka (nebo Tab.), číslo, Název. Příklad: „Tabulka 1 Velikost písma“, „Tab. 1 Velikost písma“. Popisek má být umístěný nad tabulkou. Popisek má být umístěný nad tabulkou. Tabulky se číslují průběžně. Tabulky se číslují průběžně.

43 Písmo tabulky má být stejné jako je použito v textu, ale zmenšeno o 1–2 body. Písmo tabulky má být stejné jako je použito v textu, ale zmenšeno o 1–2 body. Údaje se zarovnávají k pravému okraji sloupce, mají-li stejný počet znaků, tak na střed. Údaje se zarovnávají k pravému okraji sloupce, mají-li stejný počet znaků, tak na střed. Čísla se zarovnávají tak, aby číslice stejných řádů byly pod sebou. Čísla se zarovnávají tak, aby číslice stejných řádů byly pod sebou. Výsledky se zdůrazňují tučným písmem. Výsledky se zdůrazňují tučným písmem. Pokud je z tabulky vytvořen graf, umístíme jej pokud možno na stejné stránce jako tabulku. Pokud je z tabulky vytvořen graf, umístíme jej pokud možno na stejné stránce jako tabulku.

44 Jako obrázek označujeme všechny grafy, schémata, kresby, fotografie apod. Jako obrázek označujeme všechny grafy, schémata, kresby, fotografie apod. Každý obrázek musí mít popisek (v MS Word je používán termín titulek). Za popiskem se nepíše tečka. Každý obrázek musí mít popisek (v MS Word je používán termín titulek). Za popiskem se nepíše tečka. Struktura popisku: Obrázek (nebo Obr.), číslo, Název. Příklad: „Obrázek 1 Velikost písma“, „Obr. 1 Velikost písma“. Struktura popisku: Obrázek (nebo Obr.), číslo, Název. Příklad: „Obrázek 1 Velikost písma“, „Obr. 1 Velikost písma“. Popisek má být umístěný pod obrázkem. Popisek má být umístěný pod obrázkem. Obrázky se číslují průběžně. Obrázky se číslují průběžně.

45 Je-li obrázek širší než stránka, umisťujeme ho naležato hlavou doleva a popisek je na pravé straně. Je-li obrázek širší než stránka, umisťujeme ho naležato hlavou doleva a popisek je na pravé straně. Používané symboly a zkratky musí být stejné jako v textu. Používané symboly a zkratky musí být stejné jako v textu.

46 Shrnutí 1 Bez invariantů by se z textu staly jen nahodilé černé skvrny na papíře. Dodržovat v nezbytné míře pravidla a zvyklosti psané řeči je proto zásadní podmínkou komunikace. Bez invariantů by se z textu staly jen nahodilé černé skvrny na papíře. Dodržovat v nezbytné míře pravidla a zvyklosti psané řeči je proto zásadní podmínkou komunikace.

47 Shrnutí 2 Dodržovat tato pravidla ve rozumné vyšší míře je projevem vzdělaného a vychovaného člověka: nedbalý písemný projev zpravidla poukazuje na nějakou nedbalost v mysli. Dodržovat tato pravidla ve rozumné vyšší míře je projevem vzdělaného a vychovaného člověka: nedbalý písemný projev zpravidla poukazuje na nějakou nedbalost v mysli.

48 Shrnutí 3 Snaha dodržovat tato pravidla vždy a za každou cenu je však projevem nezřízenosti a chybné hierarchie hodnot: nižší má sloužit vyššímu, ne naopak. Snaha dodržovat tato pravidla vždy a za každou cenu je však projevem nezřízenosti a chybné hierarchie hodnot: nižší má sloužit vyššímu, ne naopak.

49 Stručně Pravidla je třeba znát a úzkostlivě dodržovat. Pravidla je třeba znát a úzkostlivě dodržovat. Zároveň je třeba vědět, kdy je vhodnější je porušit. Zároveň je třeba vědět, kdy je vhodnější je porušit.


Stáhnout ppt "Počítačová prezentace a komunikace Písemná komunikace Úvod do písemné komunikace Úvod do písemné komunikace Základy počítačové typografie Základy počítačové."

Podobné prezentace


Reklamy Google