Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RWE Transgas 9/24/2016PAGE 1 Změny energetické legislativy v oblasti plynárenství Mgr. Ing. Pavel Dočekal Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RWE Transgas 9/24/2016PAGE 1 Změny energetické legislativy v oblasti plynárenství Mgr. Ing. Pavel Dočekal Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s."— Transkript prezentace:

1 RWE Transgas 9/24/2016PAGE 1 Změny energetické legislativy v oblasti plynárenství Mgr. Ing. Pavel Dočekal Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s.

2 PAGE 2 Změny národní energetické legislativy jsou ovlivněny legislativou evropskou  V červnu 2009 Evropská unie přijala 3. energetický balíček, který je potřeba implementovat do 3. března 2011.  3. energetický balíček má docílit větší liberalizace a integrace energetických trhů v EU.  Hlavními tématy jsou: –Unbundling TSO –Ochrana spotřebitele –Posílení pravomocí ERÚ  Nové nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu ukládá energetickým společnostem působícím na území členských států EU povinnost zajistit minimální standardy bezpečnosti dodávek pro skupinu „chráněných zákazníků“.

3 PAGE 3 Členským státům je uložena povinnost zavést přísná pravidla mající za cíl dále oddělit přepravu plynu od výroby a obchodu s plynem („unbundling“). Požadavky na unbundling provozovatele přepravní soustavy  V souvislosti s oddělením provozovatele přepravní soustavy 3. energetický balíček umožňuje členským státům volbu mezi vlastnickým oddělením, zřízením nezávislého systémového operátora („ISO“) nebo nezávislého provozovatele přepravní soustavy („ITO“).  Model „ITO“ preferovaný pro ČR dále posiluje nezávislost provozovatele přepravní soustavy v rámci dosavadních vlastnických struktur. VýhodyNevýhody –Kompromis mezi zájmem na další liberalizaci energetických trhů a ochranou vlastnictví –Administrativní náročnost –Ztráta synergií

4 PAGE 4 Unbundling TSO: Omezení poskytování služeb Nevýhody –Dodatečné náklady –Nemožnost spolupráce mezi PPS a ostatními provozovateli ze skupiny RWE  Poskytování služeb vertikálně integrovaným podnikatelem (VIU) vůči ITO je zakázáno.  ITO je oprávněn poskytovat služby VIU pouze za předpokladu, že poskytování takových služeb nevede k diskriminaci ostatních účastníků trhu a nenarušuje hospodářskou soutěž. Zákaz Pouze se souhlasem ERÚ 2. energetický balíček 3. energetický balíček VERTIKÁLNĚ INTEGROV ANÝ PODNIKATEL ITO NEZÁVISLÝ PPS („ITO“) ENERGETICKÝ KONCERN VERTIKÁLNĚ INTEGROV ANÝ PODNIKATEL

5 PAGE 5 3. energetický balíček zavádí striktní omezení (tzv. „cooling-off periods“) související s jmenováním členů statutárních orgánů ITO. Unbundling TSO: Omezení výkonu funkce vedoucích zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy Nevýhody –Významné omezení lidských zdrojů pro ITO/vertikálně integrovaného podnikatele  Na pozici vedoucího zaměstnance ITO může být jmenována pouze osoba, která v posledních 3 letech/6 měsících přede dnem jejího jmenování nevykonávala srovnatelnou funkci ve VIU.  Vedoucí zaměstnanci ITO a osoby podřízené vedoucím zaměstnancům ITO v záležitostech týkajících se provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy jsou povinny se po dobu 4 let ode dne odvolání z funkce zdržet výkonu kterékoli ze srovnatelných funkcí ve VIU.

6 PAGE 6 Ochrana spotřebitele Energetický ombudsman Změna smluvních podmínek VýhodyNevýhody –Zvýšení informovanosti a práv spotřebitelů ve vztahu k dodavatelům energie –Komplikovanost rozhodovacích procesů –Nárůst administrativních nákladů Kontrolní seznam spotřebitele energie Plynárenské společnosti musí vypracovat přístupný a pro uživatele srozumitelný kontrolní seznam spotřebitele energie. Členské státy jsou povinny zajistit účinný mechanismus pro mimosoudní vyrovnávání sporů, např. pomocí institutu energetického ombudsmana. Je posíleno právo zákazníka odstoupit od smlouvy v případě rozhodnutí dodavatele upravit smluvní podmínky nebo ceny dodávky plynu.

7 PAGE 7 Posílení pravomocí Energetického regulačního úřadu V působnosti ERÚ je nově podpora hospodářské soutěže.  Energetický regulační úřad bude provádět šetření soutěžních podmínek na trzích s plynem za účelem zjištění, zda na těchto trzích existuje účinná hospodářská soutěž nebo zda tyto trhy řádně fungují. Na návrh zákazníka bude ERÚ mimo jiné rozhodovat spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv o dodávce plynu. Pravomoci v oblasti ochrany hospodářské soutěže Řešení sporů VýhodyNevýhody –Posílení pravomocí v oblasti regulace síťových činností –Nejasné rozdělení kompetencí mezi ERÚ a ÚOHS –Komplikovanost rozhodovacích procesů

8 PAGE 8 Do konce roku 2010 má vstoupit v platnost nové evropské nařízení o bezpečnosti dodávek, které má za cíl posílit připravenost EU na krizové situace. Nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu  Jedním z hlavních opatření je pravidlo N-1, dle kterého v případě narušení jediné největší plynárenské infrastruktury musí zbývající infrastruktura pokrýt celkovou poptávku po plynu v den výjimečně vysoké poptávky, ke které dochází jednou za každých 20 let.  TSO musí rovněž zajistit zpětný tok plynu na všech přeshraničních bodech plynárenské soustavy.  Standard pro dodávky ukládá plynárenským podnikům povinnost přijmout opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům v konkrétních případech. VýhodyNevýhody –Zajištění jednotného bezpečnostního standardu a rovných podmínek pro obchodníky –Kontrola plnění bezpečnostních standardů

9 PAGE 9 Výstavba energetické infrastruktury je klíčová z pohledu posílení energetické bezpečnosti. Návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury  Návrh novely zákona č. 416/2009 Sb.,o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, rozšiřuje aplikovatelnost tohoto zákona i na energetickou infrastrukturu.  Hlavním přínosem existujícího zákona a jeho novely pro výstavbu infrastruktury je tak především zjednodušení postupu vyvlastnění a možnost omezení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění. Výhody –Urychlení/možnost realizace klíčových energetických projektů, které jsou ve veřejném zájmu

10 PAGE 10  Pozitivně vnímané legislativní změny jsou změny, které: –Jsou předvídatelné; –Respektují tržní mechanismy; –Vytvářejí rovné podmínky pro podnikání; –Zachovávají kontinuitu; –Jsou provázané s ostatními právními normami.  Nezbytné jsou legislativní změny, které jsou zároveň předpokladem pro naplnění jiných zákonných povinností (např. povinnost výstavby energetické infrastruktury).  Prosazení zájmu členských států (ČR) vyžaduje intenzívní zapojení do legislativního procesu v rámci evropských institucí. Závěr


Stáhnout ppt "RWE Transgas 9/24/2016PAGE 1 Změny energetické legislativy v oblasti plynárenství Mgr. Ing. Pavel Dočekal Head of Regulatory Affairs RWE Transgas, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google