Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY

2 OBSAH druhy vztahů interakce mezi lidmi – kategorizace fáze vývoje a zániku vztahů závazek ve vztahu láska – nejstudovanější vztah vztahy a zdraví jak udržovat pozitivní vztahy Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/vztahy/dob re-vztahy-delsi-zivot-fungujici-rodina- oddaluje-smrt_176946.html, cit. 17.2.2011, 0:14

3 DRUHY VZTAHŮ interpersonální = vztah mezi dvěma jedinci organizační –vztah rolí –např. učitel – žák, lékař – pacient… sociální = vztah mezi skupinami možné podoby IP vztahů: –povrchní vs. hluboké –formální vs. neformální –pozitivní vs. negativní –krátkodobé vs. dlouhodobé

4 FÁZE INTERAKCE MEZI LIDMI fáze sociálního poznávání, vnímání (percepce) –sociální percepce jako proces –kdy na základě chování (vnějších projevů člověka) usuzuji na jeho vnitřní charakteristiky, –důležitost toho, jak působíme na druhé, pro IP vztahy –chyby v sociálním poznávání fáze sociální komunikace fáze společné činnosti

5 FÁZE VÝVOJE VZTAHU I počátek vztahu –vliv fyzické přitažlivosti, oblečení, názorů, postojů –rozvoj konverzace –první dojmy – podle toho (ne)pokračování ve vztahu sondování –obě strany – úsilí při zjišťování zájmů a zkušeností toho druhého –experimentace předložení názorů, stanovisek… druhému + očekávání reakce –podobné zájmy a hodnoty – možnost rozšířit spektrum témat

6 zintenzivnění vztahu –více společně tráveného času –předmětem diskuze osobní témata –sebeodhalování (roste riziko zranitelnosti) –rozvoj vzájemné důvěry přizpůsobení se –vztah – podoba identifikace –hluboký, vážný vztah vznik vazby –formální kroky, institucionalizace –signál vnějšímu okolí o vážnosti vztahu

7 FÁZE VÝVOJE VZTAHU II seznámení utváření vztahu ustálení = konsolidace zhoršování rozpad = exitus Zdroj: http://www.fcbk.cz/, cit. 17.2.2011, 0:25

8 SEZNÁMENÍ ? dobrovolnosti vzniku vztahu vliv fyzické blízkosti (fyzická vzdálenost určuje psychickou vzdálenost) sociální dostupnost (zapojení do stejné sociální skupiny) ? mého sebepojetí –Swann – teorie verifikace self –druhého mám tím raději, čím jsou naše názory na mě kongruentnější

9 UTVÁŘENÍ VZTAHU teorie sociální penetrace – I. Altman, D. Tylor –? vývoje vztahu –po seznámení výměna informací na povrchové úrovni –interakce přináší výhody → pohyb do šířky i hloubky –druhý vysuzuje můj vztah k němu podle míry intimity sdělovaných informací otázka reciprocity odkrývání –počátek vztahu – neintimní téma – vysoká reciprocita –střední fáze – intimní téma – vysoká reciprocita –dlouhé trvání vztahu – nízká reciprocita

10 SETRVÁNÍ VE VZTAHU C. Rusboltová určení oddanosti ve vztahu podle 3 faktorů: –spokojenost –dostupnost alternativ –investice (nejdůležitější prediktor) ↑ délka trvání vztahu, věrnost ↑ investice  pravděpodobnost přetrvání vztahu

11 NESPOKOJENOST VE VZTAHU EXITVOICENEGLECT LOAJÁLNO ST Dimenze řešení problémů: aktivní/pasivní konstruktivní/destruktivní aktivní pasivní konstruktivní nekonstruktivní snaha o dosažení změn u druhého/u sebe mám toho druhého tak rád(a), že mu všechno odpustím setrvání ve vztahu bez naděje na změnu ukončení vztahu nebo přechod do jiné formy vztahu zanedbávání – pasivní čekání, až vztah zanikne nezájem o další dění

12 ROZPAD VZTAHU = proces začíná maličkostmi - to, co dříve nevadilo, nyní vadí diskuze spíše o rozdílech než o shodách omezení vzájemné komunikace diskuze spíše o neutrálních tématech možnost zastavit rozpad, pokud obě strany začnou otevřeně komunikovat o tom, co jim vadí

13 INTERPERSONÁLNÍ PŘITAŽLIVOST determinanty IP přitažlivosti: –tělesná přitažlivost –blízkost –obeznámenost –podobnost Zdroj: http://www.helpforenglish.cz/slovni- zasoba/vyznam-slov/c2010010202-relation-vs- relationship.html

14 IP přitažlivost TĚLESNÁ PŘITAŽLIVOST tělesná přitažlivost není v náklonnosti k ostatním lidem hodnocena jako důležitá vs. výzkumy skutečného chování důležitost ve vztazích mezi mužem a ženou, dětmi, dospělými a dětmi… příčiny důležitosti: –stereotyp tělesně přitažlivých lidí –zvýšení naší sociální pozice a sebevědomí, jsme-li spatřeni ve společnosti tělesně přitažlivých společníků

15 IP přitažlivost BLÍZKOST Filadelfie, 30. léta – zkoumání žádostí o manželství zjištění: 1/3 párů bydlela do 5 bloků od sebe závěr: to, v jaké vzdálenosti od sebe lidé bydlí, je nejjednodušším prediktorem toho, jestli jsou (stanou se) přáteli začnou otevřeně komunikovat o tom, co jim vadí tzv. EFEKT BLÍZKOSTI (blízkost zvyšuje intenzitu počáteční reakce) Zdroj: http://www.vseprobydleni.cz/clanek. php?id=711, cit. 17.2.2011, 1:24

16 IP přitažlivost OBEZNÁMENOST obeznámenost – důvod, proč blízkost vede k náklonnosti výzkum – krysy: –vystaveny účinkům Mozartovy/Schönbergovy hudby –přednost skladateli, kterého slyšely výzkum – předkládání čínských znaků – upřednostnění těch, které PO viděla častěji ATKINSON radí: „pokud nejste krásní a váš obdiv k někomu není opětován, buďte vytrvalí a zdržujte se v jeho přítomnosti. Blízkost a obeznámenost jsou vaše nejmocnější zbraně.“ (Atkinson, s. 739)

17 IP přitažlivost PODOBNOST co platí? –protiklady se přitahují –vs. vrána k vráně sedá podobnost: –sociologické charakteristiky – věk, rasa, vyznání, výchova, socioekonomická vrstva –psychologické charakteristiky –tělesné charakteristiky protiklady, rozdílnost: –komplementární osobnostní rysy –např. dominance a submisivita Zdroj: http://www.stastnezeny.cz/index.asp?menu=602&record =20531, cit. 17.2.2011, 1:38

18 LÁSKA VÁŠNIVÁ A VĚRNÁ vášnivá láska –„emoční stav, ve kterém se současně vyskytují v citovém zmatku pocity něhy a sexuálního vzrušení, euforie a bolesti, úzkosti a úlevy, altruismu a žárlivosti“ (Atkinson, s. 743) věrná láska –„láska, kterou cítíme k těm, s nimiž jsou naše životy hluboce propojeny“ (Atkinson, s. 743) –vlastnosti: důvěra, péče, tolerance partnerových chyb a zvláštností, emoční vřelost

19 TRIANGULÁRNÍ TEORIE LÁSKY Sternberg, 1986 3 složky lásky: –intimita – emoční složka – blízkost, sdílení pocitů –vášeň – motivační složka – sexuální přitažlivost, pocity zamilovanosti –oddanost – kognitivní složka – záměr člověka zůstat ve vztahu kombinace  8 druhů vztahu

20 INTIMITAVÁŠEŇODDANOST Lhostejnostnízká Náklonnostvysokánízká Zamilovanostnízkávysokánízká Romantická láskavysoká nízká Planá láskanízká vysoká Věrná láskavysokánízkávysoká Pošetilá láskanízkávysoká Dokonalá láskavysoká

21 MOJE SOCIÁLNÍ SÍŤ kdo patří do mé sociální sítě? s kým udržuji kontakty? v jakém vztahu jsem s tímto člověkem?

22 „Lidé s rozvinutými sociálními vazbami žijí podle některých zjištění déle a disponují celkem lepším fyzickým i psychickým zdravím než lidé bez těchto vazeb.“ (L. F. Berkman a L. Breslov in Křivohlavý (2009), s. 93) „Vědomí, že druzí lidé jsou připraveni člověku pomoci, vytváří pocit sociální jistoty, která usnadňuje podstoupení rizika a povzbuzuje člověka k tomu, aby se samostatně pokusil řešit problém, před nímž stojí.“ (N. Krause in Křivohlavý (2009), s. 94)

23 „Systém sociální opory je chápán jako určitý „nárazníkový“ či „tlumicí“ systém, který chrání lidi proti potenciálnímu škodlivému vlivu stresových událostí. Ti, kteří disponují takovýmto silným systémem sociální opory, se proto jeví lépe vybaveni ke zvládání závažných životních změn i každodenních běžných mrzutostí.“ (S. Cohen a T. H. Wills in Křihovahlavý (2009), s. 93)

24 SOCIÁLNÍ OPORA = pomoc, „která je poskytována druhými lidmi člověku, který se nachází v zátěžové situaci. Obecně jde o činnost, která člověku v tísni jeho zátěžovou situaci určitým způsobem ulehčuje.“ sociální síť = „soubor lidí kolem dané osoby, s nimiž je či byla tato osoba v sociálním kontaktu a od nichž je možno očekávat, že by jí v případě potřeby poskytli určitou pomoc.“ podpůrné sociální vztahy = „taková mezilidská pouta, z nichž člověk může získat zdroje, které mu mohou být pomocí při zvládání těžkých životních situací“

25 sociální izolace –opačný pól sociálních vztahů –osamocenost člověka, opuštění jemu nejbližšími lidmi, ostrakizace Phillips effect –úmrtnost lidí po datu narozenin je podstatně větší než před tímto termínem –(v období narozenin dochází k intenzivnějšímu prožívání rodinných a přátelských vztahů, kterou jsou pak zeslabeny, jsou méně frekventované) Křivohlavý (2009), s. 94 - 96

26 MOJE SOCIÁLNÍ SÍŤ II na které z „článků mé sociální sítě“ se obracím, když „něco řeším“? s jakými typy obtíží se obracím na koho? Zdroj: http://www.zsnastrani.cz/vyuka/vko, cit. 17.2.2011, 1:58

27 SOCIÁLNÍ OPORA JAKO USPOKOJOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH POTŘEB proč potřebujeme navazovat vztahy s druhými lidmi? co tím získáváme? co nám to dává?

28 SOCIÁLNÍ POTŘEBY afiliace (styku s druhými) přátelského vztahu sociálního připoutání (attachment) vzájemnosti (být v něčí péči a o někoho pečovat) sociální komunikace sociálního porovnávání – sebe s druhými spolupráce – překračovat omezené individuální možnosti zajištění sociálního bezpečí (proti nežádoucím útokům druhých lidí) kladného sociálního hodnocení sociálního zařazení a začlenění sociální identity – být „někým“ v rámci skupiny lásky

29 Použité zdroje a literatura ATKINSON, R.: Psychologie. 2. aktualizované vyd., v Portálu 1., Praha : Portál, 2003. 751 s. ISBN 80-7178- 640-3. KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie zdraví. 3. vyd. Praha : Portál, 2009. 280 s. ISBN 978-80-7367-568-4. MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi. 2. dplněné vyd. Praha : Grada, 2010. 325 s. ISBN 978-80- 247-2339-6 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Sociální psychologie = Sociálna psychológia. 1. vyd. Praha : ISV, 1997. 453 s. ISBN 80-85866-20-X.

30 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Mgr. Barbora Neuwirthová Předmět: Seminář z psychologie Datum: 16. 2. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google