Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11.6.2013 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11.6.2013 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr."— Transkript prezentace:

1 11.6.2013 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr. Eva Kuzmová

2 11.6.2013 2 1.09:30 – 10:40 – Právní úprava práva na informace – Subjekty povinné poskytovat informace – Působnost informačního zákona – Pojem informace – Pojem poskytování informace a způsoby jeho realizace 2.10:40 – 11:00 – přestávka 3.11:00 – 12:10 – Omezení práva na informace – Vyřizování žádostí o poskytnutí informací 4.12:10 – 12:30 – přestávka 5.12:30 – 13:30 – Nápravné prostředky proti (ne)vyřízení žádosti o informace – Úhrada nákladů

3 11.6.2013 3 1. Právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti územního plánování a stavebního řádu

4 11.6.2013 4 Právní úprava práva na informace v ČR - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí - judikatura Evropské právo - kodex z r. 1993 - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru Mezinárodní právo - čl. 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech - čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 1

5 11.6.2013 5 Ústavní základy práva na informace Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (1) Svoboda projevu a práva na informace jsou zaručeny (2) Každý má právo vyjadřovat svoje názory slovem písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat údaje a informace bez ohledu na hranice státu (4) Svobodu projevu a právo vyhledat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. 1

6 11.6.2013 6 2. Subjekty povinné poskytovat informace

7 11.6.2013 7 Okruh subjektů povinných poskytovat informace § 2 odst. 1 InfZ: Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce § 2 odst. 2 InfZ: Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti 2

8 11.6.2013 8 Okruh subjektů povinných poskytovat informace Státní orgány : -ústavně zakotvené orgány státu -kompetenční zákon a speciální odvětvové zákony -specifické státní orgány – judikaturou uznán Veřejný ochránce práv, Úřad vlády ČR, prezident v souvislosti s jím vykonávanou správní agendou -bezpečnostní sbory 2

9 11.6.2013 9 Územní samosprávné celky a jejich orgány Problémy: 1)Určení působnosti, v níž jsou vyřizovány žádosti Určující je povaha informací: Pokud se týkají přenesené působnosti, poskytují se v přenesené, pokud samostatné, pak se poskytují v působnosti samostatné (§ 20 odst. 6 InfZ) Toto pravidlo se uplatní při jakémkoliv postupu při vyřizování žádosti, tedy i při rozhodování o odmítnutí žádosti, při uplatnění požadavku na úhradu nákladů Informace smíšené (u nichž nelze přesně rozlišit, zda se týkají samostatné či přenesené působnosti) jsou poskytovány v působnosti samostatné (NSS 4 As 57/2007) Poskytování informací není specifickou agendou, ale je vždy součástí příslušné odvětvové působnosti např. na úseku stavebního řádu 2

10 11.6.2013 10 Územní samosprávné celky a jejich orgány 2) Otázka, který subjekt je v podmínkách územních samosprávných celků povinným subjektem Důvodová zpráva k novele 61/2006 Sb. – povinný subjekt územní samosprávný celek jako takový, určení konkrétního orgánu, který bude žádost vyřizovat, je závislé na tom, zda jde o informaci z přenesené nebo samostatné působnosti Tento přístup příznivý i pro žadatele Nemůže dojít k formalismům, kdy rada obce žádost odloží s odůvodněním, že se jedná o působnost zastupitelstva obce apod. – NSS 2 As 12/2007 2

11 11.6.2013 11 Územní samosprávné celky a jejich orgány Judikatura NSS 4 As 13/2008-87 – Pro samostatnou působnost: povinným subjektem je územní samosprávný celek, jenž žádost vyřizuje svými orgány – Pro přenesenou působnost: povinným subjektem je každý jednotlivý orgán (resp. ten, který je věcně příslušný, jemuž je daný úsek státní správy svěřen) 2

12 11.6.2013 12 Územní samosprávné celky a jejich orgány Který konkrétní orgán ÚSC má vyřizovat žádost? – V případě přenesené působnosti je jím ten orgán, jehož působnosti se informace týká (obvykle úřad) – V případě samostatné působnosti je sporné, zda orgán, jehož pravomoci se požadované informace týkají nevyhrazená pravomoc rady ve smyslu § 102 odst. 3 z. o obcích, resp. § 59 odst. 3 z. o krajích aplikace § 130 odst. 1 správního řádu – přílušný orgánem je obecní, krajský úřad – teoreticky a prakticky nejvhodnějí (lhůty pro vyřízení žádosti) Městské obvody (části) jako povinné subjekty 2

13 11.6.2013 13 Veřejné instituce Pojmové znaky veřejné instituce dle právní teorie: Zřízení zákonem, resp. aktem veřejné moci Naplňování veřejného účelu Působnost a pravomoc stanovené zákonem Státní dozor Pojmové znaky veřejné instituce dle judikatury: Veřejný účel Zřizování státem Ustavování orgánů státem Státní dohled nad jejich činností (např. ŘSD, Národní památkový ústav, České dráhy a.s., …) 2

14 11.6.2013 14 Veřejné instituce Mezi pojmové znaky nenáleží: Právní subjektivita Hospodaření s veřejnými prostředky Veřejné instituce v podmínkách územních samosprávných celků: -NSS závěry ÚS aplikoval i ve vztahu na ÚSC (8 As 57/2006-67) -Samostatným povinným subjektem budou: -příspěvkové organizace a organizační složky ÚSC -dobrovolné svazky obcí -právnické osoby, jejichž je obec jediným společníkem nebo které ovládá ve smyslu ObchZ 2

15 11.6.2013 15 Veřejné instituce v podmínkách územních samosprávných celků Smíšené společnosti -Kromě státu či ÚSC se účastní i subjekty soukromého práva Problémy při vyřizování žádostí: 1.Jak vyřizovat žádosti o informace týkající se obecní veřejné instituce, je-li žádost adresována přímo obci? 2.Kdo je nadřízeným (odvolacím) orgánem obecní veřejné instituce? 2

16 11.6.2013 16 Působnost povinného subjektu = informace o činnosti povinného subjektu Informace z výkonu veřejné správy Informace vztahující se k postavení povinného subjektu jako takového V konkrétních případech bude třeba vždy vyložit, zda se požadovaná informace: -vztahuje k působnosti povinného subjektu, která by měla vyplývat z právních předpisů regulujících jeho postavení -je u ní s ohledem na její veřejnoprávní rozměr dán legitimní zájem veřejnosti na seznámení se ve jménu efektivní veřejné kontroly 2

17 11.6.2013 17 3. Působnost informačního zákona

18 11.6.2013 18 Negativní vymezení působnosti InfZ § 2 odst. 3 InfZ Zákon se nevztahuje na poskytování: informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací (komplexní právní úprava) – InfZ se vůbec na poskytování informací nevztahuje – Žádost je vyřizována zcela v režimu zvláštního zákona: z. č 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí z. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 3

19 11.6.2013 19 Informace, jejichž poskytování upravuje zvláštní zákon Nutné rozlišovat: 1.Předpisy, které upravují komplexně přístup k určité informaci 2.Předpisy, které upravují jen určitý aspekt práva na informace – uplatní se pravidlo subsidiarity InfZ – procesní: některé předpisy upravují zvláštní způsob přístupu k informacím (např. nahlížení do spisu § 38 SŘ, 168 odst. 2 SZ) – hmotněprávní: některé předpisy upravují (zužují nebo rozšiřují) přístup k informacím (např. občan obce má podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích širší přístup k informacím) 3

20 11.6.2013 20 Poskytování informací ze správních spisů Správní řád obecně není zvláštní úpravou ve vztahu k InfZ odlišná právní povaha a podmínky uplatnění práva na informace o činnosti správních orgánů a práva nahlížet do správních spisů Správní řád ve vztahu k InfZ zvláštní úpravou pouze ve vztahu k nahlížení do spisu X Požaduje-li žadatel poskytnutí informací ze správního spisu jinou formou (např. poskytnutím kopií), uplatní se InfZ 3

21 11.6.2013 21 Vyřízení žádosti o informace ze správních spisů U řady informací bude nutné zajistit jejich ochranu dle InfZ: 1.Ochrana osobních údajů obsažených ve správním spisu – § 8a InfZ 2.Informace předané třetí osobou - § 11 odst. 2 písm. a) InfZ 3.Informace získané při dozoru a kontrole - § 11 odst. 3 InfZ 4.Podkladové informace - § 11 odst. 1 písm. b) InfZ (pokud správní řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno) 3

22 11.6.2013 22 Vyřízení žádosti o informace ze správních spisů Není nutné prokazovat právní zájem Žadatelem účastník řízení – není třeba aplikovat důvody omezení práva na informace dle InfZ, jiné osoby než účastníci – omezení se uplatní Irelevance zásady neveřejnosti a mlčenlivosti Vyřízení žádosti nepodléhající InfZ: Neformální sdělení žadateli Judikatura stanovila, že zvláštním zákonem dle § 2 odst. 3 InfZ není zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 3

23 11.6.2013 23 4. Pojem informace

24 11.6.2013 24 Vytváření nové informace § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací -situace, v níž žadatel požaduje určitou informaci, která se sice pojmově k působnosti povinného subjektu vztahuje, avšak v okamžiku podání žádosti neexistuje a žadatel se domáhá jejího vytvoření -2 přístupy k výkladu pojmu vytváření nové informace: 1.akcentuje vůli žadatele – požadavek žadatele směřuje do budoucna, žadatel si musí být vědom, že požadovaná informace v době podání žádosti neexistuje 2.vůli žadatele pomíjí – rozhodné pouze to, že žádost směřuje k poskytnutí neexistujících informací přiklánět se k přístupu ad 1) – rozhodující je vůle žadatele 4

25 11.6.2013 25 Vytváření nové informace Povinný subjekt může informaci vytvořit, ale může též žádost o vytvoření nové informace rozhodnutím podle § 2 odst. 4 a § 15 odmítnout (2 As 23/2010-61) Aplikace § 2 odst. 4 InfZ vyloučena i tam, kde povinný subjekt informaci sice nemá (nebyla vytvořena nebo jí nedisponuje), avšak ze zvláštního zákona vyplývá povinnost takovou informaci vytvářet a/nebo mít pak musí být informace doplněna a žadateli poskytnuta Od vytváření nové informace nutno odlišit zpracování odpovědi na žádost – odlišení nespočívá v pracnosti, ale v míře intelektuální náročnosti činnosti – vytvořením nové informace vzniká kvalitativně nová skutečnost, existující informace musely být určitým způsobem (nikoli jen mechanicky) zpracovány 4

26 11.6.2013 26 Dotazy na názory Povinný subjekt nemá povinnost sdělovat žadatelům své názory na konkrétní záležitosti, i zde je pro režim vyřízení žádosti rozhodující vůle žadatele Je možné, aby povinný subjekt nad rámec povinností podle InfZ určitý názor zaujal a informaci poskytl Je možné, že žádost bude vyhodnocena i jako požadavek v režimu zvláštního zákona (např. jako požadavek na projednání určité záležitosti zastupitelstvem obce) Není povinností zaujímat stanoviska k výkladu právních předpisů (MS Praha, 10 Ca 174/2005 – SJS 769/2006) ani různých metodických pomůcek (NSS, 2 As 55/2003 – SJS 555/2005) 4

27 11.6.2013 27 Dotazy na názory Povinný subjekt není povinen vysvětlovat či odůvodňovat, proč jeho představitel určitý názor zaujal X Pokud však žádost směřuje k poskytnutí informací, o které měl představitel tohoto subjektu opírat své stanovisko, pak takové informace mají být poskytnuty – Jak žádost vyřídit? Doložitelným způsobem se pokusit v rámci organizační struktury povinného subjektu zjistit, zda obec (obecní úřad) předal určité informace svému představiteli (např. dotazy na příslušné odbory). Podle výsledků se pak odpoví. 4

28 11.6.2013 28 Budoucí rozhodnutí Povinný subjekt není povinen sdělovat žadateli, jaká opatření má v úmyslu učinit v budoucích záležitostech Rozhodnutí: -správní rozhodnutí -jakékoli řešení určité otázky (srov. § 11 odst. 1 písm. b) InfZ) 4

29 11.6.2013 29 Pojem informace § 3 odst. 3 InfZ: Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informace = zaznamenaný obsah Judikatura právem na informace nechápe automaticky právo na poskytnutí kopie dokumentu (záznamu), v němž je informace obsažena. X Pokud však žádost směřuje k poskytnutí kopie dokumentu (záznamu), pak takto formulovanou žádost lze považovat za přípustnou s tím, že žadatel se vlastně domáhá poskytnutí veškerých informací v dokumentu zachycených (1 As 17/2008-67) 4

30 11.6.2013 30 Pojem informace Informační povinnost se může vztahovat pouze k informacím reálně existujícím Povinnost poskytovat informace směřuje pouze do minulosti, tj. vůči skutečnostem, které již nastaly a trvají (nebo dle názoru žadatele měly nastat) Neexistující informace: – žadatel se domáhá informace, která dle jeho názoru existuje (musí existovat) – např. žádost o informace o zápisu z jednání, které v minulosti proběhlo nebo mělo proběhnout, avšak žádný zápis nebyl vytvořen – povinný subjekt žádost rozhodnutím dle § 15 odst. 1 InfZ odmítne – odmítnout žádost pro neexistenci by nešlo v případě, pokud by povinný subjekt informací nedisponoval, avšak zákon by předpokládal, že informaci musí mít (pak si ji musí opatřit a poskytnout) 4

31 11.6.2013 31 Pojem informace Zaznamenanou informací, tj. informací ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, je každá skutečnost, resp. každý údaj, který lze z existujících záznamů povinného subjektu dovodit, přímo či zprostředkovaně posouzením jiných souvisejících údajů Je-li možné odpovědět na žádost o poskytnutí informace ano/ne, kdy/kde apod., pak samotný fakt, že požadavek žadatele směřuje k informaci de facto nezaznamenané, nemůže vést k odmítnutí žádosti (např. zda se uskutečnilo určité jednání, zda v určité věci bylo rozhodnuto) Právní a faktická existence informace důležitá faktická existence (obsah informace je konečný x nehotová informace – její záznam je nadále zpracováván a měněn) Nehotová informace x podkladová informace x vytváření nových informací 4

32 11.6.2013 32 Pojem informace Specifická situace, pokud určitá informace ve smyslu InfZ existovala, avšak došlo k jejímu zničení (k zániku nosiče, který konkrétní informaci obsahoval) žádost o poskytnutí neexistující informace – rozhodující pouze to, zda informace v době podání žádosti existovala či nikoliv: pokud neexistovala, je nutné postup povinného subjektu potvrdit v případě pokud ano, povinný subjekt nemá právo informaci zničit Původce informace z hlediska informační povinnosti – lhostejné, zda povinný subjekt nebo ne, důležité pouze to, zda se vztahuje k působnosti povinného subjektu 4

33 11.6.2013 33 Pojem informace Vymezení informace v žádosti o její poskytnutí: – pomocí předmětu – označením dokumentů Okamžik rozhodný pro vyhledání informací: – informační povinnosti podléhají informace, které existují ke dni podání žádosti § 3 odst. 4 InfZ: Informací podle tohoto zákona není počítačový program. – rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 3 odst. 4 InfZ 4

34 11.6.2013 34 Pojem informace Poskytování e-mailové korespondence pracovníků povinných subjektů: – pokud má tzv. úřední povahu, pak ano – běžná „pomocná“ pracovní korespondence (není evidována podle pravidel spisové služby), pak ne E-mailová korespondence představitelů povinných subjektů: – bude záviset na povaze korespondence – v případě pochybností na stanovisku představitele povinného subjektu – ve spisu musí být doloženo, že povinný subjekt adekvátně prověřoval existenci požadované korespondence 4

35 11.6.2013 35 Zveřejněná informace § 3 odst. 5 InfZ: Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. základním znakem možnost její vyhledání a získání samotným žadatelem požadavkem není, aby zveřejněná informace byla nepřetržitě přístupná o zveřejněnou informaci nepůjde tehdy, jestliže informace byla sice veřejná, avšak toto zveřejnění netrvá vyřizování žádosti o poskytnutí informace, která byla v minulosti zveřejněná – k předchozímu zveřejnění se nepřihlíží 4

36 11.6.2013 36 Zveřejněná informace Povinnost zveřejnit informace podle InfZ: – povinně - § 5 odst. 1, 2, 3 InfZ – dobrovolně - § 5 odst. 7 InfZ Povinnost zveřejnit informace podle zvláštních zákonů Zveřejňování dokumentů na úřední desce: – dokument zveřejněn se všemi uvedenými údaji (např. včetně osobních údajů) – další zveřejnění po uplynutí zákonem předepsané doby zveřejnění na úřední desce – zveřejnění dobrovolné s nutností ochrany 4

37 11.6.2013 37 Doprovodná informace § 2 odst. 6 InfZ: Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech). vše, co se požadované informace týká a blíže vysvětluje její charakter od požadované informace se liší tím, že jejího poskytnutí se žadatel výslovně nedomáhá poskytnutí doprovodné informace při poskytování informací závisí na úvaze povinného subjektu – vhodné tehdy, jestliže by prosté poskytnutí informace mohlo vést např. k nedorozuměním či k mylným interpretacím ze strany žadatele 4

38 11.6.2013 38 Doprovodná informace Doprovodná informace při odmítnutí části žádosti: – povinnou součástí odůvodnění rozhodnutí důvod odepření – doba odepření a údaj o jeho opětovném přezkoumání vyplývají zpravidla ze samotné povahy odepření Doprovodná informace při ochraně obchodního tajemství a autorského práva: – v odůvodnění rozhodnutí je dle § 15 odst. 2 InfZ nutné uvést: kdo vykonává práva k obchodnímu tajemství nebo předmětu práva autorského, jsou-li tyto osoby povinnému subjektu známy § 3 odst. 6 InfZ speciální vůči § 2 odst. 4 InfZ 4

39 11.6.2013 39 5. Pojem poskytování informace a způsoby jeho realizace

40 11.6.2013 40 Poskytování informací § 4 odst. 1 InfZ: Způsoby poskytování informace: 1.Na základě individuální žádosti o poskytnutí informace 2.Zveřejněním informace: povinné dobrovolné Rozdíl ve způsobu poskytování informací: – zveřejněním – zpřístupnění pro předem neurčený okruh zájemců, zpravidla nedochází k přímé interakci žadatele s povinným subjektem – poskytování informací na základě žádosti – konkrétní žadatel, který podáním žádosti vstupuje do přímé interakce s povinným subjektem 5

41 11.6.2013 41 Poskytování informací Další šíření poskytnuté informace žadatelem a odpovědnost povinného subjektu za využití informace žadatelem – poskytnutí informace povinným subjektem v rozsahu, který zákon připouští a ukládá, není protiprávní nemůže u povinného subjektu vyvolat jakoukoli právní odpovědnost Zveřejnění poskytnuté informace žadatelem: – 2 přístupy: 1.Žadatel může s informací jakkoli volně nakládat, včetně jejího zveřejnění 2.V případě informací, které vypovídají o konkrétní fyzické nebo právnické osobě, akceptuje zpřístupnění informace žadateli, nikoli však její další zveřejnění příklon spíše k tomuto přístupu 5

42 11.6.2013 42 Poskytování informací Zveřejnění informace poskytnuté „privilegovanému“ žadateli: – poskytnutí informací žadateli, jemuž má být s ohledem na jeho privilegované postavení podle zvláštních zákonů poskytnuta určitá informace bez omezení (např. občan obce a jemu vydávaná kopie zápisu z jednání zastupitelstva, v níž není nutné anonymizovat osobní údaje) – privilegovaný žadatel může pak tuto informaci zveřejnit jen v tom rozsahu, v němž by jinak byla poskytnutelná komukoli Odpovědnost povinného subjektu za vyřizování žádostí: – poskytování informací je výkonem veřejné moci zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 5

43 11.6.2013 43 Poskytování informací § 4 odst. 2 InfZ: Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno. § 4 odst. 3 InfZ: Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. 5

44 11.6.2013 44 Poskytování informací Jazyk Formát Podoba (forma) informace Rozdíl mezi formátem a podobou (formou) informace: – Pojem formát užívaný v § 4 odst. 2 a 3 InfZ je nutné vnímat ve dvojím významu: 1.v případě informací listinných, obrazových či zvukových shodně s termínem podoba informace 2.v případě informací elektronických (datových) jako samostatnou kategorii vypovídající o způsobu záznamu dané informace (souborový formát, kódový formát apod.) 5

45 11.6.2013 45 Poskytování informací Zveřejnění informace v elektronické podobě: – musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná použití není uživatelem omezováno tzv. otevřený formát (rtf, pdf, HTML) – Otázka, zda elektronická forma (podoba) informace musí být zveřejněna takovým způsobem, aby s příslušným souborem bylo možné dále pracovat? ANO Pokud by žadatel provedl v informacích úpravy a vydával by je za pravé, podle okolností i míry závažnosti by se tímto postupem mohl dopustit přestupku nebo i některého trestného činu 5

46 11.6.2013 46 Forma poskytnutí informace na základě žádosti § 4 odst. 3 InfZ – odraz i ve formulaci § 14 odst. 5 písm. d) InfZ – v souladu se žádostí – Povinný subjekt je povinen respektovat požadavek žadatele a informaci ve formátu a jazyce podle obsahu žádosti X – Pokud žadatel nesdělí formu poskytnutí informace, volí ji povinný subjekt, který je vázán pravidlem prioritního poskytnutí informace v elektronické podobě - § 4 odst. 5 InfZ Možnost odchýlení se od požadované formy pro nepřiměřenou zátěž: 1.jestliže by povinný subjekt musel formu (formát) informace měnit a zároveň 2.jestliže by taková změna pro něj byla nepřiměřenou zátěží – posuzovat individuálně podle podmínek povinného subjektu (technické, personální) 5

47 11.6.2013 47 Forma poskytnutí informace na základě žádosti Možnost odchýlení se od požadované formy z důvodů stanovených zákonem – situace, v nichž InfZ stanoví jinak - § 7 – 11 nutné poskytnout informaci v takové formě, která tuto ochranu umožní zajistit – možnost odmítnutí celé žádosti pro nepřiměřenou zátěž Pokud není vyhověno požadavku žadatele na informaci v určité formě nebo jazyku a informaci poskytne v souladu s § 4 odst. 3 InfZ v jiné formě nebo jazyce, je třeba vydávat rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti Pokud nelze poskytnout v jiné formě, vydává se rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti 5

48 11.6.2013 48 Forma poskytnutí informace na základě žádosti Lze odmítnout požadavek na poskytnutí kopie odkazem na nepřiměřenou zátěž? – Pouze pokud by jejich pořízení znamenalo změnu formy informace (např. požadavek na naskenování listiny, na vytištění elektronické informace) – Nepřiměřenou zátěž by musel povinný subjekt velmi precizně doložit a odůvodnit Dohoda s žadatelem na poskytnutí informace v jiné než požadované formě – Je možná, pak není nutné vydávat rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ Možnost další zpracovatelnosti poskytnuté informace – k výslovné žádosti žadatele ano 5

49 11.6.2013 49 Informace jako součást většího celku § 4 odst. 4 InfZ: Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem. Poskytnutí celku podmíněno dvěma podmínkami: 1.Nepřiměřená zátěž 2.Přípustnost z hlediska zákonem stanovených důvodů Povinnost vydat rozhodnutí při poskytnutí informace v rámci celku? Není nezbytné vydávat, jestliže součástí tohoto celku budou veškeré žadatelem požadované informace Je nutné vydat, jestliže by z tohoto celku měly být z důvodu ochrany zčásti vyjmuty i ty informace, které spadaly do předmětu žádosti 5

50 11.6.2013 50 Zveřejňování informací 1.Povinné zveřejňování informací - § 5 odst. 1,2,3 InfZ: podle povahy informací, které mají být zveřejněny:  § 5 odst. 1 InfZ - údaje o povinném subjektu – zveřejnění v sídle a úřadovnách povinného subjektu, které jsou všeobecně přístupné např. sazebník úhrad za poskytování informací, adresa elektronické podatelny  § 5 odst. 2 InfZ - dokumenty, které povinný subjekt při své činnosti vytváří nebo které se jeho činnosti týkají – zpřístupnění v sídle povinného subjektu v úředních hodinách tyto informace musí být současně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup 2.Dobrovolné zveřejňování informací - § 5 odst. 7 InfZ 5

51 11.6.2013 51 Povinné zveřejňování informací Povinné zveřejňování podle zvláštních právních předpisů – ve vztahu k InfZ lex specialis – pro rozsah údajů, které se zveřejní, rozhodující zvláštní zákon – např. doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 SŘ Povinně zveřejňované informace a uplatnění ochrany informací – zákonná ochrana údajů se nemůže pojmově uplatnit X – v případě dobrovolného zveřejnění nutnost takové ochrany nesporná 5

52 11.6.2013 52 Povinné zveřejňování informací Otázky: 1.Může být zveřejněný dokument zpřístupněn i po dobu delší, než stanoví příslušný právní předpis? – ano, jakmile však uplyne doba jeho zveřejnění, stává se informace zveřejněnou dobrovolně s nutností ochrany příslušných údajů 2.Je možné jednou zveřejněnou informaci v režimu InfZ poskytovat na základě žádostí o poskytnutí informace bez omezení? – k předchozímu zveřejnění se nepřihlíží, uplatní se ochrana příslušných údajů Působnost, v níž zveřejňují informace ÚSC: – je třeba vycházet z § 20 odst. 6 InfZ 5

53 11.6.2013 53 Povinnost zveřejnit poskytnutou informaci § 5 odst. 3 InfZ: Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Zveřejnění informace na ústně podanou žádost? – ne Zveřejnění obsahu a nikoli přesné podoby poskytnuté informace Zveřejnění žádosti o poskytnutí informace? – je možné, žádost musí být ale anonymizována Ochrana některých informací poskytnutých na základě žádosti před povinným zveřejněním – test proporcionality 5

54 11.6.2013 54 Povinnost zveřejnit poskytnutou informaci Lhůta pro zveřejnění poskytnuté informace: – do 15 dnů od jejího poskytnutí Po jak dlouhou dobu mají být informace zveřejněny? – minimálně po dobu, po kterou musí být zveřejněna výroční zpráva, v níž jsou tyto žádosti vykazovány Výjimka z povinnosti plného zveřejnění poskytnuté informace – informace poskytnuté v jiné než elektronické podobě (rozhodující je pouze forma) – mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace Povinný subjekt zveřejní pouze doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnutých informací. 5

55 11.6.2013 55 Povinnost zveřejnit poskytnutou informaci Informace o jiných způsobech vyřízení žádosti: – není povinností povinného subjektu, ale je možné zveřejnit Rozsah zveřejnění poskytnuté informace v případě „privilegovaných žadatelů“ – uplatnění veškeré ochrany plynoucí z InfZ 5

56 11.6.2013 56 6. Omezení práva na informace

57 11.6.2013 57 Důvody pro neposkytnutí informace 1.Ochrana utajovaných skutečností – 7 InfZ 2.Ochrana soukromí, projevů osobní povahy a osobních údajů - § 8a InfZ – výjimky jsou dány především § 5 odst. 2 ZOOÚ, § 12 OZ, § 8b InfZ 3.Ochrana obchodního tajemství - § 9 InfZ 4.Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - § 10 InfZ 5.Ochrana ve specifických případech - § 11 InfZ – mj.: a)ochrana vnitřních poměrů povinného subjektu - § 11 odst. 1 písm. a) InfZ b)ochrana nových (podkladových) informací vniklých při přípravě rozhodnutí povinného subjektu - § 11 odst. 1 písm. b) InfZ c)ochrana informací předaných třetí osobou - § 11 odst. 2 písm. a) InfZ d)ochrana autorských práv - § 11 odst. 2 písm. c) InfZ e)ochrana kontrolní činnosti povinného subjektu - § 11 odst. 3 InfZ 6

58 11.6.2013 58 Ochrana utajovaných informací § 7 InfZ: Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 6

59 11.6.2013 59 Ochrana soukromí a osobních údajů § 8a InfZ: Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. § 11-16 OZ, § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pouze fyzické osoby! Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí: – posouzení osobní povahy dotčených informací – dva přístupy (příklad zvukového záznamu projevů FO na veřejném zasedání zastupitelstva): 1.Zvukový záznam se vždy týká FO, ochrana všech částí zvukového záznamu 2.Rozhodující obsah slovního sdělení, ochrana pouze těch projevů, které přímo dotýkají soukromí FO - převažuje 6

60 11.6.2013 60 Osobní údaje Pojmosloví ZOOÚ: – § 3 odst. 1 a 2 – tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, ať již ke zpracování osobních údajů dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. – § 4 písm. e) – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 6

61 11.6.2013 61 Osobní údaje § 4 písm. a) ZOOÚ – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů lze považovat za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. – veškeré informace – požadovaný vztah mezi danou informací a subjektem údajů – určenost nebo určitelnost subjektu údajů Střet (kolize) dvou základních práv – použití tzv. testu proporcionality 6

62 11.6.2013 62 Osobní údaje § 5 odst. 2 ZOOÚ: Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat: a)jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinností správce (začarovaný kruh mezi právem na informace a ochranou osobních údajů? – ustanovení § 8a InfZ by pak postrádalo smysl), b)jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, c)pokud je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů, d)jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem, e)pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, f)pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné činnosti 6

63 11.6.2013 63 Osobní údaje Informace o podnikajících fyzických osobách – otázka zpřístupňování informací o provedených kontrolách a pokutách uložených příslušnými orgány fyzickým osobám za porušení právních předpisů v souvislosti s jimi vykonávanou podnikatelskou činností možné bez souhlasu s ohledem na právem chráněný zájem = legitimní zájem veřejnosti na poskytnutí informaci v zájmu zajištění transparentního podnikatelského prostředí a ochrany práv spotřebitelů Informace o osobě známé žadateli o informace – informace týkající se přestupku (i v případě požadavku na vydání kopie správního rozhodnutí) veškeré požadované informace lze považovat za osobní údaje, neboť se vztahují ke konkrétnímu subjektu 6

64 11.6.2013 64 Osobní údaje Petiční archy – osobní údaje uvedené v petičních arších je třeba chránit podle ZOOÚ Audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstev obcí a krajů – k pořízení zvukového záznamu za účelem zpracování zápisu ze zasedání zastupitelstva není nutný souhlas zaznamenaných osob X – při poskytování zvukového záznamu na základě žádosti – ochrana všech zaznamenaných osobních údajů či projevů osobní povahy Údaje z informačních systémů veřejné správy – není třeba uplatnit ochranu – určité údaje v elektronickém katastru nemovitostí Privilegovaný přístup k informacím 6

65 11.6.2013 65 Příjemci veřejných prostředků § 8b odst. 1 InfZ: Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Výjimka z ochrany osobních údajů – bez souhlasu Veřejné prostředky: – § 2 písm. g) a i) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů – široké vymezení jakékoli platby poskytnuté z rozpočtu státu či územního samosprávného celku majetek či práva náležející státu či ÚSC – sporné, do jaké míry tak široké zpřístupnění osobních údajů v souladu s ústavním požadavkem ochrany osobních údajů 6

66 11.6.2013 66 Příjemci veřejných prostředků Poskytování informace o platech a odměnách – NSS č.j. 5 As 57/2010-79 – i údaje o platech zaměstnanců podřadil pod § 8b InfZ chybějící test proporcionality při střetu dvou ústavních práv – práva na informace a práva na ochranu osobních údajů Dělící hranice v souvislosti s postavením osob, jejichž příjmy mají být zpřístupněny – několik skupin veřejných funkcionářů: 1.funkcionáři s klíčovou odpovědností a rozsáhlou řídící a rozhodovací pravomocí – příjmy mohou být zpřístupněny 2.další vysoce postavení úředníci vybavení podstatným oprávněním nebo vlivem ve spojitosti s nakládáním s veřejnými prostředky – test proporcionality 3.nižší úředníci, u nichž není dán zák. důvod poskytovat údaje bez jejich souhlasu (obdobně 4 As 40/2010-60) 6

67 11.6.2013 67 Ochrana obchodního tajemství § 9 InfZ: (1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. (2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. § 17 ObchZ: Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje. Pojmové znaky obchodního tajemství musí být splněny kumulativně 6

68 11.6.2013 68 Ochrana obchodního tajemství Celé dokumenty x dílčí informace – předmětem ochrany obchodního tajemství není urč. dokument (např. smlouva), pouze skutečnosti ve smlouvě uvedené Způsob vyřízení žádosti – povinný subjekt dle § 12 InfZ poskytne kopii požadovaného dokumentu, v níž anonymizuje ty části, které mají povahu obchodního tajemství, a současně vydá rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 InfZ z důvodu ochrany obchodního tajemství X – pokud by bylo nutné anonymizovat natolik podstatnou část smlouvy, že by vydání kopie jejího zbytku představovalo nesrozumitelnou informaci, pak vedle rozhodnutí o odmítnutí žádosti poskytnout pouze shrnující informaci o rozsahu a příjemci veřejných prostředků 6

69 11.6.2013 69 Ochrana obchodního tajemství Požadavky na odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti – objasnit, v čem povinný subjekt spatřuje naplnění všech znaků legální definice obchodního tajemství – nestačí pouhý odkaz na § 17 ObchZ, ani konstatování, že určitý podnikatel určité skutečnosti ve smlouvě označil jako obchodní tajemství Naplnění pojmových znaků již v době podání žádosti o informace § 271 ObchZ – důvěrné informace ve smyslu ObchZ – není důvodem pro odepření poskytnutí informace 6

70 11.6.2013 70 Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů § 10 InfZ: Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. Vztahuje se i na právnické osoby Pojem majetkové poměry Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – obsahové požadavky: – na základě jakého zákona z uvedených oblastí – a při výkonu jaké agendy dle tohoto zákona povinný subjekt požadovanou informaci obdržel – např. informace o poplatnících a plátcích místních poplatků, informace o odvodech za porušení rozpočtové kázně 6

71 11.6.2013 71 Další omezení práva na informace Fakultativní důvody pro neposkytnutí informace - § 11 odst. 1 InfZ povinnému subjektu dána možnost, úvaha, zda tak učiní či nikoli adekvátně zdůvodnit správní uvážení: – podřazení informací pod některý ze zákonných důvodů – zda existuje legitimní zájem na neposkytnutí požadované informace (dle čl. 17 odst. 4 LZPS) § 11 odst. 1 InfZ umožňuje omezit přístup k informacím, nikoli však poskytnutí informací zcela vyloučit – NSS 5 As 28/2007-89 6

72 11.6.2013 72 Ochrana vnitřních poměrů povinného subjektu § 11 odst. 1 písm. a) InfZ: Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. určitý dokument má povahu interního aktu výlučný vztah požadované informace k vnitřnímu pokynu nebo personálnímu předpisu informace se vztahuje výhradně dovnitř povinného subjektu a neovlivňuje žádným způsobem činnost povinného subjektu navenek akty vydané samotným povinným subjektem nebo vydané jemu organizačně nadřízeným orgánem, které jsou pro povinný subjekt interně závazné 6

73 11.6.2013 73 Ochrana nových (podkladových) informací § 11 odst. 1 písm. b) InfZ: Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Nová informace v době podání žádosti existuje Nová informace musí být pořízena při přípravě rozhodnutí povinného subjektu – podkladová informace Pojem budoucí rozhodnutí povinného subjektu: – jakékoli řešení určité záležitosti povinným subjektem – může mít formalizovanou i neformální podobu 6

74 11.6.2013 74 Ochrana nových (podkladových) informací Zákon využití tohoto důvodu omezuje dvěma podmínkami: 1.jen do okamžiku, než se příprava ukončí rozhodnutím 2.zákon nestanoví jinak Jestliže povinnému subjektu poskytl informaci pro účely budoucího rozhodnutí jiný povinný subjekt, pak by taková informace zpravidla poskytnuta být měla Podkladové materiály pro jednání orgánů ÚSC: – před projednáním – v případě rady možno odmítnout dle § 11 odst. 1 písm. b) InfZ, zastupitelstvo jen výjimečně – po projednání – obecně vydatelný dokument po odstranění všech chráněných částí Probíhající správní řízení 6

75 11.6.2013 75 Ochrana informací předaných třetí osobou § 11 odst. 2 písm. a) InfZ: Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Informace vzniklé bez použití veřejných prostředků Předání daných informací není povinností třetích osob – ze zákona, na základě zákona – správní rozhodnutí (§ 53 odst. 1 SŘ) Je nutno existenci souhlasu třetí osoby aktivně prověřit? – ano, výjimka administrativně náročný úkol Lze aplikovat ve vztahu k obsahu uzavřených smluv? – ano Nabídky uchazečů o veřejnou zakázku – v případě vítězných nabídek jako důvod pro odmítnutí žádosti nikoli 6

76 11.6.2013 76 Ochrana autorských práv § 11 odst. 2 písm. c) InfZ: Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Ústavní a zákonná úprava – čl. 34 LZPS – ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) § 10 – výlučná práva osobnostní, výlučná práva majetková Nutné, aby požadovaná informace byla z objektivního hlediska předmětem práva autorského - § 2 autorského zákona: – Základním pojmovým znakem díla je kumulativní splnění podmínek, že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a že je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. 6

77 11.6.2013 77 Ochrana autorských práv Ohrožení ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského: – autor díla – třetí osoba, která má práva k danému předmětu práva autorského osobnostní ani majetková práva k předmětu práva autorského nelze převést X výkon majetkových práv lze prostřednictvím smluvní licence svěřit jiné osobě – pokud povinný subjekt vykonává práva k předmětu práva autorského (i rozmnožování, rozšiřování či sdělování díla), k němuž se vztahují požadované informace, lze požadované informace poskytnout podle § 14a InfZ Projektová dokumentace stavby – naplňuje podmínky autorského díla 6

78 11.6.2013 78 Ochrana kontrolní činnosti povinného subjektu § 11 odst. 3 InfZ: Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. Podmínka aplikovatelnosti – informace byly povinným subjektem získány od třetí osoby Předané informace zahrnuté do kontrolního protokolu a v něm dále zpracované Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – náležitě zdůvodnit Kontrolní, dozorová, dohledová nebo jiná obdobná činnost 6

79 11.6.2013 79 Poskytování kopií smluv uzavřených povinnými subjekty Co vše lze i nelze zohlednit při poskytnutí kopie informace formou kopie uzavřené smlouvy? – Povinnost mlčenlivosti – zveřejnění nebrání - § 19 InfZ – Ochrana důvěrných informací (§ 271 ObchZ) – zveřejnění nebrání – Ochrana informací předaných výlučně druhou smluvní stranou – zveřejnění brání za podmínek daných § 11 odst. 2 písm. a) InfZ – Ochrana obchodního tajemství – ano, příslušné části se nezveřejní (§ 9 InfZ) – Ochrana osobních údajů – ano, příslušné části se nezveřejní (§8a InfZ) – Údaj o příjemci, výši a podmínkách čerpání veřejných prostředků není vyloučen z poskytnutí ani jako obchodní tajemství (§9 odst. 2 InfZ), ani jako osobní údaj (§ 8b InfZ) 6

80 11.6.2013 80 Podmínky omezení § 12 InfZ: Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá. Ústavní podmínky pro omezení práva na informace - čl. 17 odst. 4 LZPS Zákonné provedení ústavních limitů práva na informace: – formální podmínka – zákonné důvody pro neposkytnutí informace - § 7-11 InfZ – materiální podmínka - § 12 InfZ – omezení musí být nezbytné, příkaz restriktivní interpretace a aplikace zákonných důvodů pro omezení 6

81 11.6.2013 81 Podmínky omezení Test veřejného zájmu: – povinnost poměřovat povahu informace a společenskou potřebu (veřejný zájem) na jejím zpřístupnění na jedné straně a důvod, pro který je nutné danou informaci chránit na straně druhé Obsah rozhodnutí o odmítnutí žádosti z hlediska testu veřejného zájmu: – fakultativní důvody pro omezení práva na informace – nutné vždy posuzovat Časové omezení důvodů pro neposkytnutí informace – při opakované žádosti nemůže povinný subjekt odkázat na předchozí odepření informací, ale vždy musí prověřit, zda důvod pro jejich odepření trvá 6

82 11.6.2013 82 7. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

83 11.6.2013 83 Žadatel o poskytnutí informace Žadatel – fyzická osoba: – podání žádosti není omezeno dosažením určitého věku ani zletilosti – § 9 OZ – nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku – opatrovníka dle § 32 odst. 2 písm. a) SŘ ustanovit nelze Žadatel – právnická osoba: – právnické osoby s omezenou způsobilostí nabývat práv a povinností Žadatel – jiný povinný subjekt Zastoupení žadatele Existence žadatele – smyšlené identity Hromadné žádosti – žádosti podané více osobami 7

84 11.6.2013 84 Forma a způsob podání žádosti § 13 odst. 1 InfZ: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Forma podání žádosti: – Ústní – Písemná náležitosti § 14 odst. 2 InfZ, není podáním ve smyslu § 37 SŘ – elektronické žádosti bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu podání žádosti datovou schránkou – žádost podaná písemně Způsob podání žádosti – písemně, elektronicky, datovou schránkou 7

85 11.6.2013 85 Forma a způsob podání žádosti § 13 odst. 2 InfZ: Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Ústně podaná žádost – vyřízení – poskytnutím nebo neposkytnutím informace – lhůta pro vyřízení - § 6 odst. 1 SŘ – bez zbytečných průtahů, ve lhůtě přiměřené – obrana žadatele proti vyřízení ústní žádosti - § 13 odst. 2 InfZ, není možná stížnost dle § 16a InfZ, ani ochrana před nečinností dle § 80 SŘ – vztah ústní a následně podané písemné žádosti – k předchozí ústně podané žádosti se nepřihlíží 7

86 11.6.2013 86 Forma a způsob podání žádosti § 13 odst. 3 InfZ: Ustanovení § 14 až 16a a § 18 platí pouze pro žádosti podané písemně. Rozsah aplikace procesních ustanovení na vyřizování ústních žádostí o poskytnutí informace: – je možná aplikace § 17, § 12, § 7-11 – nevydává však rozhodnutí, základní zásady činnosti správních orgánů dle § 20 odst. 4 InfZ – aplikace § 5 odst. 3 InfZ nikoli 7

87 11.6.2013 87 Podání žádosti § 14 odst. 1 InfZ: Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Okamžik podání žádosti Okamžik podání elektronické žádosti: – až donedávna sporné, zda je žádost považována za doručenou okamžikem, kdy dojde elektronické podatelně nebo až okamžikem, kdy ji obsluha elektronické podatelny zjistí (srov. § 2 odst. 1 vyhl. č. 442/2006 Sb.) – s ohledem na závěr Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu je nutné žádost považovat za doručenou jejím přijetím podatelnou (tedy i např. v pátek večer) Okamžik podání žádosti podané datovou schránkou 7

88 11.6.2013 88 Podání žádosti Odůvodnění podané žádosti o informace – žadatel není povinen svou žádost odůvodňovat Spojování a rozdělování žádostí podaných jedním žadatelem – je možné – jak u žádostí téhož žadatele podaných v jeden den, tak v různých dnech po sobě, pokud ještě neuplynula lhůta pro jejich vyřízení Zpětvzetí žádosti o poskytnutí informace: – je možné – věc bude neformálně ukončena 7

89 11.6.2013 89 Podání žádosti § 14 odst. 3 InfZ: Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. Povinnost podat elektronickou žádost prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu  je-li zřízena a zveřejněna  pokud je žádost podána na jinou elektronickou adresu, podle § 14 odst. 4 InfZ není žádostí podle InfZ (zde postačí neformální sdělení o tom, že žádost nebude vyřizována v režimu InfZ) 7

90 11.6.2013 90 Náležitosti žádosti § 14 odst. 2 InfZ: Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. § 14 odst. 4 InfZ: Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. 7

91 11.6.2013 91 Náležitosti žádosti Určení povinného subjektu, jemuž je žádost adresována Podřízení žádosti procesnímu režimu InfZ: – žadatel uvede výslovně – na úmysl žadatele lze usuzovat z jiných skutečností – v případě pochybností nutné InfZ podřadit Jak vyřídit žádost, z níž nevyplývá podřazení režimu InfZ? – sdělení, součástí i zdůvodnění, proč žádost nebyla vyřizována jako žádost dle InfZ, a poučení o nutnosti podat žádost obsahující všechny náležitosti 7

92 11.6.2013 92 Náležitosti žádosti Identifikace žadatele a neuvedení identifikačních údajů – podle toho, zda je nutná znalost údaje pro další vyřizování žádosti, povinný subjekt buď k nedostatku nebude přihlížet nebo žadatele vyzve podle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ k doplnění žádosti (pokud je uvedena pouze adresa elektronická – dostatečná jen v případě, že jsou informace poskytovány elektronickou formou, jinak nutné údaj s odkazem na § 14 odst. 5 písm. a) InfZ doplnit) Anonymní žádosti – dle § 14 odst. 4 InfZ Žádosti podávané pod smyšlenými identitami – je-li nepochybné, že žadatel neexistuje, pak žádost jako anonymní podání věcně nevyřizovat a odložit, v případě důvodných pochybností vyzvat k doplnění dle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ 7

93 11.6.2013 93 Způsoby vyřízení žádosti 1.Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 InfZ 2.Odložení žádosti, pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti – § 14 odst. 5 písm. a) InfZ 3.Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pokud žadatel neupřesní žádost na základě výzvy povinného subjektu - § 14 odst. 5 písm. b) InfZ 4.Odložení žádosti pro nedostatek působnosti - § 14 odst. 5 písm. c) InfZ 5.Poskytnutí požadované informace - § 14 odst. 5 písm. d) InfZ 6.Rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti - § 15 InfZ 7.Odložení žádosti pro neuhrazení nákladů - § 17 InfZ 7

94 11.6.2013 94 Odkaz na zveřejněnou informaci § 6 odst. 1 InfZ: Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. -Nepřímé poskytnutí informace: -i po zrušení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nadřízeným orgánem -i při vyřizování žádosti na základě rozhodnutí o stížnosti -Není povinností povinného subjektu, ale možností -Zveřejněná informace ve smyslu § 6 odst. 1 InfZ: -i informace poskytnuté na základě předchozích žádostí a zpřístupněné dle § 5 odst. 3 InfZ -informace zveřejněná v době vyřízení žádosti a v přiměřené době poté 7

95 11.6.2013 95 Odkaz na zveřejněnou informaci Lhůta pro odkaz na zveřejněnou informaci – nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí žádosti, příp. upřesnění – uplynutím lhůty možnost odkázat na zveřejněnou informaci zaniká – lhůta je splněna, jestliže sdělení obsahující odkaz na zveřejněnou informaci bylo alespoň v poslední den odesláno žadateli Provedení odkazu – Údaj umožňující vyhledání a získání informace: Přesná specifikace dané informace Přesné určení způsobu získání informace – Odkaz musí být učiněn písemně, doručení zvolit tak, aby jej bylo možné prokázat Stížnost proti odkazu na zveřejněnou informaci - § 16a odst. 1 InfZ 7

96 11.6.2013 96 Odkaz na zveřejněnou informaci § 6 odst. 2 InfZ: Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne. Přímé poskytnutí zveřejněných informací: – povinný subjekt takovému požadavku musí vyhovět – požadavek je chápán jako nová žádost o poskytnutí informace 7

97 11.6.2013 97 Způsoby vyřízení žádosti dle § 14 odst. 5 InfZ Charakteristika úkonů: – provedení úkonu povinného subjektu vůči žadateli – výzvy podle § 14 odst. 5 písm. a) a b) InfZ – nemají povahu rozhodnutí – odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. a) a c) InfZ – lze považovat za rozhodnutí dle § 65 SŘS, která podléhají soudnímu přezkumu Forma úkonů: – nutnost písemné formy – výzva k doplnění nebo upřesnění žádosti, sdělení o odložení žádosti pro nedostatek působnosti – jinou než písemnou formou – poskytnutí informace (např. předání kopií – pak záznam) 7

98 11.6.2013 98 Počítání lhůt pro úkony povinného subjektu Obecně ke lhůtám podle InfZ: – některé lhůty jsou výslovně navázány na správní řád (srov. § 20 odst. 4 InfZ) – v takovém případě se pro počítání lhůty aplikují zcela pravidla plynoucí ze správního řádu – v případě ostatních lhůt je nutné vycházet z obecných právních principů, jejich součástí jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v právu Pravidla počítání lhůt: – zachování lhůty – lhůta je zachována, je-li alespoň v její poslední den předána zásilka k doručení žadateli – soboty, neděle, svátky – lhůta končí až nejbližším následujícím pracovním dnem – počátek lhůty – do počátku lhůty se nezapočítává den rozhodný pro její počátek (např. den přijetí žádosti) 7

99 11.6.2013 99 § 14 odst. 5 písm. a) InfZ § 14 odst. 5 písm. a) InfZ: Povinný subjekt posoudí žádost a brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží. Kdy lze uplatnit výzvu k doplnění žádosti? – Nedostatek údajů brání vyřízení žádosti o informaci – odůvodněná domněnka povinného subjektu 1.(potencionální) odmítnutí žádosti podle § 15 InfZ 2.záměr vyzvat k úhradě nákladů podle § 17 odst. 3 InfZ, záměr žádost odložit podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, záměr odkázat na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 InfZ - pokud je třeba doručovat v listinné formě a žadatel neuvedl jinou adresu než elektronickou 7

100 11.6.2013 100 § 14 odst. 5 písm. a) InfZ Kdy není splněna zákonná podmínka pro výzvu k doplnění žádosti? – veškeré informace budou poskytnuty Kdy lze vyzvat žadatele k doplnění žádosti i v případě, že informace bude poskytnuta? – neexistence žadatele – situace, kdy není možné vyhovět požadavku žadatele na jím požadovaný způsob doručení informace Náležitosti výzvy k doplnění žádosti: – odůvodnění – poučení žadatele o způsobu, jímž má údaje o své osobě doplnit, a v jaké lhůtě tak má učinit – poučení o následcích nedoplnění výzvy 7

101 11.6.2013 101 § 14 odst. 5 písm. a) InfZ Lhůta pro odeslání výzvy k doplnění žádosti – výzvu nutné uplatnit v sedmidenní lhůtě ode dne podání žádosti – výzvou dochází k přerušení patnáctidenní lhůty pro vyřizování žádosti, po řádném doplnění počíná tato lhůta plynout znovu – je svou povahou lhůtou pořádkovou Nesouhlas žadatele s výzvou k doplnění – není možná stížnost dle § 16a InfZ, byla by stížností předčasnou Lhůta pro doplnění žádosti žadatelem – do 30 dnů ode dne doručení výzvy – od doplnění žádosti počíná patnáctidenní lhůta pro vyřízení žádosti – po doplnění je možné žádost vyřídit všemi způsoby 7

102 11.6.2013 102 § 14 odst. 5 písm. a) InfZ Forma odložení žádosti pro její nedoplnění – rozhodnutí ve smyslu § 65 SŘS Ochrana žadatele před odložením žádosti pro její nedoplnění – stížnost dle § 16a InfZ 7

103 11.6.2013 103 § 14 odst. 5 písm. b) InfZ § 14 odst. 5 písm. b) InfZ: Povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti. Důvody pro uplatnění výzvy k upřesnění žádosti: – nesrozumitelná žádost – z žádosti není zřejmé, jaká informace je požadována – příliš obecně formulovaná žádost – důvody se vzájemně vylučují 7

104 11.6.2013 104 § 14 odst. 5 písm. b) InfZ Požadavek poskytnutí informací za určité časové období jako žádost neurčitá? – požadavek na poskytnutí určitých informací od … do dne vyřízení žádosti – je zřejmé, jaká informace je požadována i za jaké období – den vyřízení žádosti – informace se musí poskytnout podle stavu ke dni podání žádosti Výzvu k upřesnění nutné učinit do sedmi dnů ode dne přijetí žádosti Stížnost dle § 16a InfZ přímo proti výzvě k upřesnění žádosti možná není Lhůta pro vyřízení žádosti po jejím upřesnění – do 15 dnů od jejího upřesnění, počátek plynutí lhůty začíná jejím upřesněním, možno pak vyřídit všemi způsoby Důsledky neupřesnění žádosti – rozhodnutí o odmítnutí žádosti – odvolání Výzva k doplnění i k upřesnění žádosti 7

105 11.6.2013 105 § 14 odst. 5 písm. c) InfZ § 14 odst. 5 písm. c) InfZ: Povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Právní povaha odložení žádosti pro nedostatek působnosti rozhodnutí ve smyslu § 65 SŘS (realizováno písemným sdělením, není rozhodnutí o odmítnutí žádosti) Náležitosti sdělení o odložení žádosti – odůvodněno Sedmidenní lhůta je lhůtou pořádkovou Možné podat stížnost dle § 16a InfZ Působnost, v níž odkládají žádosti ÚSC - § 20 odst. 6 InfZ – respektovat povahu požadovaných informací 7

106 11.6.2013 106 § 14 odst. 5 písm. d) InfZ § 14 odst. 5 písm. d) InfZ: Povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku. Lhůta pro poskytnutí informace – lhůta pořádková – povinný subjekt může vyřídit žádost i po jejím uplynutí Povinnost povinného subjektu respektovat žadatelem určenou formu informace a způsob jejího vydání Poskytování listin bez podpisů a razítek – InfZ považuje listinu s podpisy a razítky a bez nich za rovnocenné Poskytnutí kopie dokumentu a jeho přílohy 7

107 11.6.2013 107 § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Neexistující informace – rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 InfZ – postup nadřízeného orgánu při přezkumu tvrzené neexistence – ze spisu jasně vyplývá, že existence požadovaných informací byla dostatečně prověřována a o správnosti závěru povinného subjektu nelze mít důvodné pochybnosti Opakované žádosti - povinný subjekt není povinen žadateli vydávat již jednou poskytnuté informace – Okruh požadovaných informací je totožný s již vyřízenou žádostí rozhodnutím odmítnout – Pokud se žadatel obrací na povinný subjekt postupně s více žádostmi a okruh informací se může překrývat (neúmyslný překryv) poskytnout informace s tím, že ve vztahu k zbývajícím již dříve vydaným postačí jejich označení a sdělení o dřívějším poskytnutí 7

108 11.6.2013 108 Prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti § 14 odst. 7 InfZ: Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou: a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 7

109 11.6.2013 109 Prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti Pro jaké úkony povinného subjektu lze prodloužit lhůtu? – pro poskytnutí informace – pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti – ne pro odložení žádosti, odkaz na zveřejněnou informaci, ani lhůty pro upřesnění nebo doplnění žádosti Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace (stačí je-li vyrozumění odesláno v poslední den základní lhůty) X pokud nevyrozumí včas, povinný subjekt možnost prodloužit lhůtu ztrácí 7

110 11.6.2013 110 Prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti Prodloužení lhůty při novém vyřizování žádosti povinným subjektem na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu – Nadřízený orgán zruší rozhodnutí o odmítnutí žádosti a věc vrátí povinnému subjektu k dalšímu řízení prodloužení lhůty pouze z důvodu konzultace dle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ X výjimka – odmítnutí z důvodu neexistence nebo dle § 2 odst. 4 InfZ – Rozhodnutí nadřízeného orgánu o stížnosti prodloužení není možné, nadřízený orgán stanoví lhůtu pro vyřízení žádosti přímo v rozhodnutí o stížnosti Důvody prodloužení lhůty Obrana žadatele proti prodloužení lhůty – stížnost dle § 16a InfZ možná není – byla by to stížnost předčasná – stížnost možná až v rámci stížnosti na věcné vyřízení žádosti 7

111 11.6.2013 111 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti § 15 odst. 1 InfZ: Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Odmítnutí žádosti úplné – i tehdy, pokud se důvod vztahuje jen na část požadovaných informací, ty však v souladu s § 12 InfZ nelze oddělit od ostatních částečné – Zákonné důvody pro odmítnutí žádosti - § 7-11 InfZ – Fakultativní důvody pro odmítnutí žádosti (judikatura) – neexistence informace, § 2 odst. 4 InfZ, nevyhovění žadatelem požadované formě 7

112 11.6.2013 112 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Neposkytnutí informace z důvodů výslovně stanovených ve zvláštních zákonech? – ano, pokud zvláštní zákon přímo konstruuje určitou skutečnost jako důvod pro neposkytnutí informace (např. krizový zákon) Důvody omezující pouze určitý způsob přístupu k informacím - § 38 SŘ Která omezení stanovená zvláštními zákony nelze považovat za důvody pro neposkytnutí informace? – prokázání právního zájmu – informace vznikla na neveřejném jednání povinného subjektu – povinnost mlčenlivosti – zákonné omezení přístupu k určité informaci pouze pro předem určenou skupinu osob 7

113 11.6.2013 113 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Zneužívání práva na informace – obtížné posoudit, zda žadatel svým postupem již práva na informace zneužívá – množstevní faktor žadatelé, které podávají velké množství žádostí opakovaně se domáhají poskytnutí velkého množství informací – faktor, který bude nepochybně indikovat zneužívání tohoto práva např. snaha paralyzovat množstvím podávaných informací vyřizování běžné agendy povinnými subjekty – rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 InfZ – rozsáhlá právní a skutková argumentace 7

114 11.6.2013 114 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Procesní postup při odmítnutí žádosti – rozsah aplikace správního řádu – § 20 odst. 4 písm. a) InfZ – pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti se použijí ustanovení správního řádu – správní řád se vztahuje pouze na rozhodnutí, ne na řízení předcházející jeho vydání – vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti je prvním úkonem povinného subjektu podle správního řádu při vyřizování žádosti – aplikace některých procesních institutů sporná vyloučení z projednávání a rozhodování věci podle § 14 SŘ nahlížení do správního spisu podle § 38 SŘ spojování řízení dle § 140 SŘ – pouze neformální nejsou aplikovatelná ustanovení o přezkumném řízení, ani o obnově řízení 7

115 11.6.2013 115 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Náležitosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti – Výrok označení žadatele údaji umožňujícími jeho identifikaci odkaz na příslušné ustanovení, podle něhož je rozhodováno identifikace žádosti, resp. těch jejích částí, u nichž dochází k odmítnutí – Odůvodnění důvod pro neposkytnutí požadované informace § 11 odst. 1 – zdůvodnit užité správní uvážení § 15 odst. 2 InfZ – Poučení zda je možné podat proti rozhodnutí odvolání, v jaké lhůtě, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán rozhoduje a že se odvolání podává u povinného subjektu 7

116 11.6.2013 116 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Lhůta pro vydání rozhodnutí – patnáct dní ode dne přijetí žádosti povinným subjektem – lhůta pořádková Může žádost o informace nebo rozhodnutí o jejím odmítnutí zpracovávat pro povinný subjekt externí osoba? – ne, pouze konzultace (anonymizovaná podoba) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve formálním a materiálním smyslu – žádost odmítnuta neformálním sdělením pokud z něj plyne vůle povinného subjektu informaci neposkytnout, jedná se rozhodnutí v materiálním smyslu – odvolání Opakované žádosti 7

117 11.6.2013 117 8. Nápravné prostředky proti (ne)vyřízení žádosti povinným subjektem

118 11.6.2013 118 Nápravné prostředky proti postupu povinného subjektu 1.Odvolání (rozklad) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§16 InfZ) – Proti úplnému nebo částečnému odmítnutí žádosti o poskytnutí informací 2.Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace (§16a InfZ) – Proti úplné nečinnosti povinného subjektu (neposkytnutí informace) – Proti neúplnému vyřízení žádosti – Proti odkazu na zveřejněnou informaci – Proti odložení žádosti o poskytnutí informace – Proti výši úhrady nebo licenční odměně 3.Žádost o ochranu před nečinností podle § 80 správního řádu 4.Ochrana ve správním soudnictví - žaloba proti rozhodnutí nadřízeného orgánu, žaloba na ochranu před nečinností 8

119 11.6.2013 119 Odvolání § 16 odst. 1 InfZ: Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Rozsah aplikace správního řádu – podle § 20 odst. 4 písm. b) InfZ se pro odvolací řízení použijí ustanovení správního řádu – speciální úprava - § 16 odst. 2 a 3 InfZ Lhůta pro podání odvolání – patnáct dní ode dne oznámení rozhodnutí Náležitosti odvolání – 82 odst. 2 SŘ Způsob podání odvolání - § 37 odst. 4 SŘ – písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem Místo podání odvolání – u povinného subjektu, pokud u odvolacího orgánu – nutné postoupit § 12 SŘ, pokud odvolatel podal u nadřízeného orgánu z vážných důvodů, pak ano 8

120 11.6.2013 120 Odvolání § 16 odst. 2 InfZ: Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dní ode dne doručení odvolání. Lhůta pro předložení odvolání nadřízenému orgánu – 15 dnů ode dne doručení odvolání – kromě odvolání a spisového materiálu též stanovisko k podanému odvolání + informace, vůči nimž povinný subjekt uplatnil důvod pro odmítnutí žádosti Autoremedura – § 87 plně aplikovatelný – Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může změnit nebo zrušit, pokud tím plně vyhoví odvolání 8

121 11.6.2013 121 Odvolání § 16 odst. 3 InfZ: Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit. Prodloužení lhůty pro rozhodnutí o odvolání – nelze prodloužit, její překročením je však porušením zákona pořádkové povahy – jen z tohoto důvodu není rozhodnutí nezákonným Aplikace správního řádu při rozhodování o odvolání – § 90, § 92 SŘ – pokud odvolání podáno opožděně, nadřízený orgán dále nezkoumá, zda je dán důvod pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro nové rozhodnutí 8

122 11.6.2013 122 Odvolání Zrušení rozhodnutí povinného subjektu v případě správného výroku ale nedostatečného odůvodnění – neznamená, že povinný subjekt musí informace vždy vydat, ale musí se věcí znovu a řádně zabývat Lhůta pro nové vyřízení žádosti po zrušení rozhodnutí pov. subjektu – věc se vrací do stadia podané žádosti, žádost nutné vyřídit ve lhůtě stanovené § 14 odst. 5 písm. d) InfZ – počátek lhůty ode dne vrácení správního spisu spolu s pravomocným rozhodnutím o odvolání povinnému subjektu Postup při novém vyřízení žádosti – povinný subjekt vázán právním názorem nadřízeného orgánu – lze vyřídit poskytnutím informací, odložením pro nedostatek působnosti, novým rozhodnutím o odmítnutí žádosti, vyzvat k úhradě nákladů, upřesnění + doplnění – pokud je důvodem zrušovacího rozhodnutí, prodloužení lhůty dle § 14 odst. 7 pím. c) InfZ 8

123 11.6.2013 123 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti Dva typy stížnosti na postup povinného subjektu – stížnost na vyřizování žádosti – stížnost na výši úhrady nákladů Problematické aspekty institutu stížnosti Aplikace správního řádu v řízení o stížnosti – podle § 20 odst. 4 písm. c) InfZ se pro řízení o stížnosti správní řád užije pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení – dále ze správního řádu ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178 SŘ – procesní situace, které nejsou v InfZ pojednány, řešit s přihlédnutím k základním zásadám činnosti správních orgánů z odpovídajících věcných řešení SŘ 8

124 11.6.2013 124 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 1 InfZ: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel, a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 InfZ, b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 InfZ nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost na vyřizování žádosti – a), b), c) – společné tvrzení žadatele, že se mu nedostalo požadovaných informací 8

125 11.6.2013 125 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 1 písm. a) InfZ – odkaz na zveřejněnou informaci § 16a odst. 1 písm. b) InfZ – nečinnost při vyřízení žádosti povinného subjektu – stížnost proti odložení žádosti dle § 14 odst. 5 písm. a) a c) InfZ, ne však proti § 17 odst. 5 InfZ – uplatněním úhrady nákladů dochází k přerušení lhůt – stížnost v případě výzvy k doplnění a k upřesnění žádosti – předčasná – stížnost ve vztahu k § 2 odst. 4 InfZ – pokud povinný subjekt zůstal zcela nečinný – stížnost ve vztahu k § 2 odst. 3 InfZ a k § 14 odst. 4 InfZ – povinný subjekt musí předat podání k posouzení nadřízenému orgánu – stížnost v případě neformálního odmítnutí žádosti – bude vyhodnoceno jako odvolání 8

126 11.6.2013 126 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 1 písm. c) InfZ – neúplné vyřízení žádosti – nesouhlas s poskytnutými informacemi – nadřízený orgán se musí zabývat tím, zda poskytnuté informace plně odpovídají předmětu žádosti – není-li spis dostatečně průkazný nové vyřízení žádosti – stížnost proti sdělení povinného subjektu o neexistenci požadovaných informací – stížnost proti poskytnutí informace jinou formou, než požadoval žadatel 8

127 11.6.2013 127 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti §16a odst. 1 písm. d) InfZ – výše úhrady – postup nadřízeného orgánu při přezkumu výše požadované úhrady zda byla uplatněna řádně, ve lhůtě, zda celková výše úhrady odpovídá § 17, nařízení č. 173/2006 Sb. a sazebníku úhrad za poskytování informací v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání – zda se o takové vyhledání jednalo, zda hodinová sazba odpovídá předpisům, zda celková výše úhrady je přezkoumatelná na podkladě spisu – nutné, aby povinný subjekt předložil poskytované informace a náležitě zdůvodnil výši úhrady – stížnost namítající neoprávněnost úhrady nákladů pro nedostatky v odůvodnění – pokud přezkoumatelná na podkladě spisu, nadřízený orgán potvrdí, pokud ne, nucen snížit na částku, která bude ze spisu vyplývat (v krajním případě na nulu) 8

128 11.6.2013 128 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti §16a odst. 1 písm. d) InfZ – výše úhrady – stížnost namítající neoprávněnost úhrady nákladů z důvodu nehospodárného postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti možnost přezkoumat zákonnost sazby v sazebníku – předběžná otázka – stížnost při požadavku úhrady jen za poskytnutí části požadovaných informací žádost je nutné vnímat jako celek – rozhodnutí o stížnosti proti výši úhrady není rozhodnutím přezkoumatelným ve správním soudnictví ani dle části páté OSŘ žadatel se musí bránit soukromoprávně žalobou na vydání bezdůvodného obohacení (pokud úhradu provedl) nebo správní žalobou proti odložení žádosti podle § 17 odst. 5 InfZ (pokud úhradu neprovedl) 8

129 11.6.2013 129 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 2 InfZ: Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Způsob podání stížnosti – Písemně nebo ústně – Elektronicky – ačkoli tak InfZ nestanoví, podle NSS se užijí pravidla pro podání podle správního řádu (§ 37 SŘ), tj. musí být podána se zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být do 5 dnů doplněna Vyřízení stížnosti v případě žádosti podané pod smyšlenou identitou – v této fázi může konstatovat až nadřízený orgán, podání nutné předat Stížnost podaná osobou, která nebyla žadatelem a není oprávněna za žadatele jednat 8

130 11.6.2013 130 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 3 InfZ: Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne a)doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 InfZ, b)uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 InfZ. Povinnost podat stížnost u povinného subjektu Podání stížnosti u nadřízeného orgánu povinného subjektu Podání stížnosti u nepříslušného orgánu Lhůta pro podání stížnosti Povaha lhůty – prekluzivní nebo pořádková? – pořádková Vyřízení opožděné stížnosti – nadřízený orgán, neformální sdělení 8

131 11.6.2013 131 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti Počítání stížnostní lhůty při odložení žádosti – § 14 odst. 5 písm. c) InfZ – ode dne doručení sdělení X – § 14 odst. 5 písm. a) InfZ – ode dne uplynutí lhůty pro vyřízení žádostí o poskytnutí informací Vázanost nadřízeného orgánu rozsahem stížnostního přezkumu – rozsah, v němž je namítáno nesprávné vyřízení žádosti – po uplynutí lhůty pro podání stížnosti nemůže stěžovatel požadovaný rozsah stížnostního přezkumu rozšiřovat X – tvrzené důvody nezákonnosti postupu povinného subjektu – žadatel může svou skutkovou a právní argumentaci rozšiřovat i po lhůtě 8

132 11.6.2013 132 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 5 InfZ: Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Postup povinného subjektu po podání stížnosti Spisový materiál – obsah (žádost o poskytnutí informace, interní dokumenty dokládající způsob jejího vyřizování, dokumenty prokazující komunikaci se žadatelem, poskytované informace, předkládací zpráva, prokázání výše uplatněné úhrady nákladů) – jestliže spis není předán v kompletní podobě, pak je postup povinného subjektu nepřezkoumatelný, povede automaticky k příkazu znovu vyřídit žádost nebo ke snížení úhrady nákladů 8

133 11.6.2013 133 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti Možnost vyřízení stížnosti v autoremeduře – ano, pokud povinný subjekt stížnosti plně vyhoví tím, že buď poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (ne odložení) – vyřízení stížnosti takto v plném rozsahu – žadatel se může bránit jak stížností, tak odvoláním Vyřízení žádosti o informace před předáním stížnosti nadřízenému orgánu – po podání stížnosti povinný subjekt žádost dodatečně dovyřídí – povinnost předložit stížnost nadřízenému orgánu – nadřízený orgán rozhoduje podle skutkového a právního stavu v době rozhodování – postup povinného subjektu potvrdí, ale předchozí porušení vytkne v rámci odůvodnění 8

134 11.6.2013 134 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti § 16a odst. 6 InfZ: Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že a)postup povinného subjektu potvrdí b)povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo c)usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti. 8

135 11.6.2013 135 Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti §16a odst. 7 InfZ: Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že a)výši úhrady nebo odměny potvrdí b)výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo c)povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti. § 16a odst. 8 InfZ: Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 8

136 11.6.2013 136 9. Úhrada nákladů

137 11.6.2013 137 Úhrada nákladů Oprávnění povinného subjektu žádat úhradu nákladů za poskytnuté informace - § 17 odst. 1 InfZ: – Za pořízení kopií – Za odeslání informace žadateli – Za opatření technického nosiče dat – Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace Úhrada nákladů má povahu soukromoprávního plnění Povinný subjekt není povinen, jen oprávněn úhradu požadovat Je žadatel povinen sdělenou úhradu zaplatit? – uplatněním požadavku na úhradu nákladů nedochází bez dalšího ke vzniku soudně vymahatelného nároku na její provedení Může se povinný subjekt domáhat úhrady nákladů od žadatele soudní cestou? 9

138 11.6.2013 138 Úhrada nákladů Povaha jednotlivých úkonů povinného subjektu podle § 17 a možnost soudní ochrany žadatele proti výši úhrady – Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21.9.2010, č.j. 2 As 34/2008- 90: I.Sdělení požadavku na úhradu nákladů za poskytnutí informace a o výši této úhrady ani rozhodnutí o stížnosti žadatele, který nesouhlasí s výší úhrady jemu sdělené, nejsou rozhodnutími ve smyslu § 65 SŘS, ani rozhodnutími správního orgánu ve věci soukromoprávní. II.Rozhodnutím podle § 65 SŘS je však rozhodnutí, jímž povinný subjekt žádost o poskytnutí informace pro nezaplacení odložil. III.Uhradil-li žadatel i přes zamítnutí své stížnosti do výše úhrady požadovanou částku, může se domáhat vydání bezdůvodného obohacení žalobou podle třetí části OSŘ proti státu nebo jinému povinnému subjektu. 9

139 11.6.2013 139 Úhrada nákladů Sazebník úhrad jako podmínka pro uplatnění požadavku úhrady nákladů – jeho přijetí a zveřejnění před podáním žádosti o poskytnutí informace – na oprávnění žádat úhradu nákladů nemá vliv nesplnění povinnosti jeho aktualizace Obcházení úhrady nákladů žadateli – štěpení žádostí – možné spojit – žadatel po oznámení úhradu neprovede a tento žadatel, či jiná spřízněná osoba, následně požádá o poskytnutí totožných informací z hlediska úhrady nákladů je informace vyhledána až v okamžiku, kdy byly uhrazeny náklady vynaložené na její vyhledání, lze tedy opět požadovat úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 9

140 11.6.2013 140 Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací Výklad pojmu – které činnosti lze považovat za vyhledání informace – kdy bude možné takové vyhledání považovat za mimořádně rozsáhlé Vyhledání informace – identifikace, shromáždění požadovaných informací a navazující zpracování odpovědi na žádost – nelze zařadit dobu nutnou na posouzení, zda vyhledané informace lze nebo nelze poskytnout Mimořádně rozsáhlé vyhledání informace – shromáždění informací bude pro daný povinný subjekt představovat v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzato vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem 9

141 11.6.2013 141 Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací Možnost obecně vyčíslit mimořádnou rozsáhlost počtem hodin? – ne Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací vs. množství požadovaných a žadateli vydaných informací – jednou žádostí je požadováno poskytnutí velkého množství různorodých dokumentů – žadatel požaduje informace sice související, avšak vzhledem k jiným objektivním okolnostem bude poskytnutí informace vyžadovat rozsáhlou činnost povinného subjektu – žadatel sice požaduje poskytnutí jedné konkrétní informace nebo několika málo konkrétních informací, avšak s ohledem na objektivní okolnosti bude jejich vyhledání a poskytnutí vyžadovat mimořádně rozsáhlou vyhledávací aktivitu Povinnost povinného subjektu doložit do spisu, že poskytnutí informace vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání 9

142 11.6.2013 142 Úhrada nákladů § 17 odst. 3 InfZ: V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. § 17 odst. 4 InfZ: Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů. V jaké lhůtě musí být požadavek úhrady nákladů uplatněn? – nejpozději ve lhůtách podle§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ a odst. 7 9

143 11.6.2013 143 Úhrada nákladů Odůvodnění výše úhrady – uvést nejen celkovou požadovanou částku, ale i její podrobnější rozpis – sporná míra detailnosti rozpisu zaslaná výzva musí být dostatečným způsobem a dostatečně konkrétně odůvodněna – závisí na okolnostech každé žádosti – nedostatky v odůvodnění – jestliže byla výše správná a jestliže povinný subjekt tuto správnost ve stížnostním řízení dostatečně prokázal, pak nadřízený orgán potvrdí, neznamená vždy ztrátu nároku na úhradu nákladů Uplatnění úhrady jen vůči některým požadovaným informacím – je možné akceptovat, pokud povinný subjekt podmíní úhradou vydání všech informací 9

144 11.6.2013 144 Úhrada nákladů § 17 odst. 5 InfZ: Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží. Lhůta pro úhradu nákladů žadatelem – po dobu vyřizování stížnosti tato lhůta neběží (staví se doručením stížnosti povinnému subjektu) – pokud žadatel úhradu neprovede, povinný subjekt žádost odloží Uplatněním požadavku úhrady nákladů dochází k přerušení lhůty podle § 14 odst. 5 a 7 InfZ Lhůta pro poskytnutí informace po úhradě nákladů žadatelem - § 6 odst. 1 SŘ – bez zbytečných průtahů, v přiměřené lhůtě, ne déle než 15 dní od okamžiku, kdy se povinný subjekt o úhradě nákladů dozvěděl 9


Stáhnout ppt "11.6.2013 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google