Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 1 Odměňování, mzdy a platy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 1 Odměňování, mzdy a platy."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 1 Odměňování, mzdy a platy

2 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 2 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  Zaměstnanci –Hrubé mzdy  Ostatní závazky vůči zaměstnancům –Nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů (bez předchozího poskytnutí zálohy) –Nárok na náhradu škody (např. bolestné)  Pohledávky za zaměstnanci –Zálohy na drobné nákupy, na pracovní cesty, předpis manka a škody  Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění –Pojištění zaměstnanců, dávky nemocenského pojištění  Evidují se zde pohledávky a závazky plynoucí z pracovně- právních vztahů se zaměstnanci (pracovní smlouva).

3 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 3 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění platné pro rok 2008 Sociální pojištění Zaměstnavatel 26 % z objemu HM Zaměstnanec(srážka z HM)8 % z HM Zdravotní pojištění Zaměstnavatel 9 % z objemu HM Zaměstnanec(srážka z HM)4,5 % z HM Zákonné pojištění, které hradí zaměstnavatel je nákladová položka

4 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 4 Zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob ve znění pro rok 2008: 15% ze superhrubé mzdy Od zálohy se dále odečtou slevy na dani  Na poplatníka 24 800 Kč/rok ….2 070 Kč/měsíc  Na studenta 4 020 Kč/rok….. 335 Kč/měsíc  Daňové zvýhodnění na vyživované dítě …. 10 680 Kč/rok 890 Kč/měsíc

5 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 5 Pracovně-právní předpisy  Zákoník práce č. 262/2006 Sb. – vybraná ustanovení (novela č. 261/2007 od 1.1.2008)  NV č. 447/2000 Sb. o způsobu usměrňování platových prostředků  NV č. 289/2002 Sb. (akt. č. 514/2004 Sb.) – poskytování údajů do Informačního systému o platech  NV č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  NV č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě a ztíženém pracovním prostředí  NV č. 469/2002 Sb. kterým se stanoví kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě

6 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 6 Zákoník práce – vybraná ustanovení  Mzda, plat, odměny z dohod  Náhradní volno, práce přesčas, svátek, noční práce, příplatky  Platové tarify  Srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu  Náhrady mzdy při překážkách v práci  Odstupné  Cestovní náhrady

7 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 7 Zákoník práce § 33 Pracovní poměr  zakládá se pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem  jmenováním (vedoucí organizačních složek, příspěvkových organizací, státních fondů, ředitelů školské právnické osoby atd.) § 36 Vznik pracovního poměru  dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce § 34 - obsah pracovní smlouvy  druh práce  místo výkonu práce  den nástupu do práce § 35 Zkušební doba  max. 3 měsíce, nelze dodatečně prodlužovat  sjednána nejpozději v den nástupu  sjednána písemně

8 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 8 § 37 Informování o obsahu pracovního poměru  písemně informovat do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru zaměstnance Informace musí obsahovat např.:  označení druhu a místa výkonu práce  údaj o délce dovolené  údaj o výpovědních dobách  údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení  údaj o mzdě nebo platu § 38 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru Od vzniku pracovního poměru je povinen:  zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci, vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů atd.  zaměstnanec konat osobně práce podle pracovní smlouvy a dodržovat povinnosti plynoucí z pracovního poměru. Zákoník práce

9 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 9 Skončení pracovního poměru § 48 Pracovní poměr může být rozvázán jen  dohodou  výpovědí  okamžitým zrušením  zrušením ve zkušební době  uplynutím sjednané doby  smrtí Dohoda § 49  končí pracovní poměr sjednaným dnem  uzavírá se písemně  musí být uvedeny důvody – vyžaduje-li to zaměstnanec Zákoník práce

10 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 10 § 50 Výpověď  může dát zaměstnavatel i zaměstnanec  musí být písemná a doručena druhému účastníku  zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 ( zrušení zaměstnavatele )  zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu  důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn  výpovědní doba 2 měsíce Zákoník práce

11 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 11 §75 Dohoda o provedení práce  rozsah práce max. 150 hodin v kalendářním roce  neodvádí se sociální a zdravotní pojištění § 76 Dohoda o pracovní činnosti  není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby  uzavřena písemně  musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

12 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 12 § 79 Stanovená týdenní pracovní doba  max 40 hodin týdně  mladší 18 let 30 hodin týdně (délka 1 směny max 8 hodin) § 88 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka  po 6 hodinách přestávka v práci na jídlo a oddech nejméně 30 minut  mladistvému zaměstnanci nejdéle po 4,5 hodinách  může být rozdělena do několika částí, jedna část v trvání nejméně 15 minut.  neposkytují se na začátku a konci pracovní doby  nezapočítávají se do pracovní doby § 90 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  mezi koncem jedné směny a začátkem následující nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích  může být zkrácen na 8 hodin zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky Zákoník práce

13 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 13 § 93 Práce přesčas  práci přesčas jen výjimečně  zaměstnavatel může nařídit jen z vážných provozních důvodů  přesčas nesmí u činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce  zaměstnavatel může požadovat přesčas na základě dohody  max. 8 hodin týdně nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích § 123 Platové tarify zaměstnanců ve veřejné správě  zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen  zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhového vymezení prací v pracovní smlouvě  16 platových tříd, 12 stupňů v každé třídě. Zákoník práce

14 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 14 Mzda, plat, odměny z dohod Mzda – peněžité plnění a naturální mzda poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci ( podnikatelé, nadace, VŠ, pojišťovny, volnost smluvních vztahů) Plat – peněžité plnění poskytované:  Státem  USC  Příspěvková organizace Odměňování se řídí dohodou: Dohoda o provedení práce - do 150 hodin, neodvádí se sociální a zdravotní pojištění Dohoda o pracovní činnosti – nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby Minimální mzda 8 000 Kč

15 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 15 Zásady odměňování ve veřejných službách a správě 1.Odměňování dle vykonané práce 2.Odměňování v závislosti na dosaženém vzdělání a délky praxe 3.Odvětvová srovnatelnost – stejně náročné práce zařazeny do stejných platových tříd 4.Rozhodující podíl platu tvoří nárokové složky

16 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 16 Vymezení mzdových prostředků  mzdy a náhrady mzdy, poskytované na základě pracovního a obdobného poměru,  mzdy žákům za produktivní práci,  odstupné,  odměny za práci poskytované na základě jiného vztahu než pracovního (např. podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, za posudky znalců, závodním lékařům aj.),  částky, které organizace refundují jiným organizacím.

17 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 17 Odvody související s platem  pojistné na sociální zabezpečení (26%),  pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (9%),  příděly do FKSP (2%),  zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (0,45% z vyměřovacího základu pro sociální pojištění ) Odvody se nehradí z: odstupného, odměn žákům, dohod o provedení práce

18 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 18 Složky platu zaměstnanců ve veřejných službách Nárokové:  platový tarif (třída + stupeň),  příplatek za vedení,  příplatek za zastupování,  příplatek za noční práci (20% průměrného hodinového výdělku),  příplatek za práci v sobotu a neděli (25% prům.hod.výdělku),  plat za práci přesčas (25% prům.hod.výdělku; 50% jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu),  zvláštní příplatek,  příplatek za ztížené pracovní prostředí Nenárokové:  osobní příplatek (do výše 50% tarifu …), odměny

19 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 19 Platové tarify Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň do kterého je zařazen dle:  Do platové třídy dle po něm požadované nejnáročnější práce dle katalogu prací,  Do platového stupně podle dosažené praxe  (započitatelné praxe) 16 platových tříd 12 platových stupňů

20 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 20 Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů Platový tarif - určen platovou třídou a platovým stupněm.  Platová třída - stanoví nejnáročnější druh činnosti, který zaměstnavatel může na zaměstnanci požadovat v rámci sjednaného druhu práce.  Platový stupeň - stanoví počet započtených odpracovaných let. Je ovlivněn jednak dosaženým vzděláním (stupněm), jednak dosaženou praxí a dále také tzv. náhradními dobami.

21 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 21 Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon práce v jednotlivých platových třídách 1. a 2. třída- základní vzdělání 3,4,5. třída – výuční list 6,7,8. třída – maturita 9. třída – VOŠ nebo maturita 10. třída – VOŠ nebo Bc. 11, 12. – Mgr. nebo Bc. 13 – 16. – Mgr.

22 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 22 Příklady prací v jednotlivých třídách 1.uklízeč, manipulační dělník, 2.Vrátný, silničář 3.dělník, chovatel zvířat, plavčík, hrobník 4.Holič, kuchař, mechanik, čistič kanalizace 5.Fotograf, strážník, krejčí, nástrojař, zahradník 6.Montér, zámečník, nápověda, opravář,lesník 7.Sekretářka, mechanik, knihař, průvodce, zedník 8.Pyrotechnik, laborant, geodet, asistent, 9.účetní, organizační pracovník, referent, správce 10.Sociální pracovník, člen orchestru, učitel MŠ 11.porodní asistent, meteorolog, vychovatel 12.Učitel, lékař, policejní komisař, systémový inženýr 13.Projektant IT, psycholog, finanční kontrola 14.Správa výzkumu, vývoje, lékař, rotmistr, 15.Fiskální politik, inspektor, správa hospodářské soutěže 16.Společné práce ve státní správě

23 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 23 Zařazení do platového stupně Dle počtu let započitatelné praxe: př. pro učitele, sociální pracovníky tř. 10tř. 11tř.12tř. 1tř. 16 1.do 1 roku13 15014 28015 4706 32021 440 2.do 2 let13 65014 82016 0606 56022 250 3.Do 4 let 4.Do 6 let 5.Do 9 let 6.Do 12 let 7.Do 15 let 8.Do 19 let17 07018 51020 0608 21027 780 9.Do 23 let 10.Do 27 let 11.Do 32 let 12.Nad 32 let 19 81021 47023 2809 53032 220

24 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 24 Zařazení do platového stupně Dle počtu let započitatelné praxe: rozdíl jednotlivých tabulek tř. 8tř. 8tř. 8 1.do 1 roku9 60011 17012 660 2.do 2 let9 97011 75013 140 3.Do 4 let10 350 4.Do 6 let10 740 5.Do 9 let11 150 6.Do 12 let11 570 7.Do 15 let12 010 8.Do 19 let12 470 9.Do 23 let12 940 10.Do 27 let13 430 11.Do 32 let13 94016 20018 380 12.Nad 32 let 14 47016 81019 080

25 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 25 Rozpočet mzdových prostředků Hlavním nástrojem je:  platová inventura (sestavuje se vždy k určitému datu),  finanční rozvaha (plán MP podle jednotlivých složek platu + promítnutí očekávaných změn během kalendářního roku – jubilea, postupy, OPPP, aj.).  Přepočtený počet pracovníků


Stáhnout ppt "Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (mzdy, platy) 1 Odměňování, mzdy a platy."

Podobné prezentace


Reklamy Google