Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK (EME, EGT) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK (EME, EGT) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK (EME, EGT) SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03

2 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK OBSAH PREZENTACE 1. BOZP, FYZICKÁ OCHRANA, ŘÍZENÍ PRACÍ  Systém orientace v areálu a na zařízeních lokality  Dopravní řád lokality, vstupy/vjezdy  Kontaktní místa pro ohlášení/povolení prací  Specifické zákazy, příkazy lokality  Rizika a opatření spojená s pohybem v lokalitě, Registr rizik BOZP  Důležité kontakty – první pomoc, BOZP 2. PO A HP  Zajištění požární ochrany  Základní informace OJ EMĚ a EGT  Postup při požáru - Požární poplachová směrnice  Místa pro evakuaci a kouření  Povinnosti a zákazy  Činnosti s nebezpečím vzniku požáru  Důležité kontakty PO a HP 3. OŽP  Ovzduší, nakládání s odpady  Nakládání s kovovým odpadem  Vody, nakládaní s chemickými látkami a směsmi  Další info 1

3 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ORIENTACE V AREÁLU 2

4 EMĚ IIIEMĚ IIEMĚ I

5 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ORIENTACE V AREÁLU 4 EMĚ III 1 x 500 MW v provozu od roku 1981

6 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ORIENTACE V AREÁLU 5 EMĚ II 2 x 110 MW v provozu od roku 1971

7 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ORIENTACE V AREÁLU 6 EMĚ I (ENERGOTRANS, a. s.) V provozu od r. 1960, 4 TG, instalovaný el. výkon 240 MW, do 650 MW tepelných pro HV Praha.

8 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. VSTUPY, VJEZDY 7 Vstup i vjezd do areálu EMĚ  s platnou identifikační kartou (IK) Platí  zákon o provozu na pozemních komunikacích  místní provozní instrukce MPI EME – Dopravní řád EMĚ EME I EME II EME III nákladová

9 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. VSTUPY, VJEZDY P O Z O R ! na povinné označení vozidel dodavatelů v areálu EMĚ !!! Identifikace vozidla musí být provedena takovým způsobem, aby kontrolující osoba (příslušný zaměstnanec) byla schopna při vnější prohlídce vozidla zjistit číslo karty pro vjezd (jednorázový nebo trvalý). Režim návštěv:  zákaz práce na technologií s návštěvnickou kartu  zákaz práce na technologií na občanský průkaz  zákaz dlouhodobého opakovaného používání návštěvní karty 8

10 9 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL Zjišťovací protokol  platí v lokalitě EMĚ  slouží pro okamžitý záznam přestupku z oblasti BOZP, PO a OŽP  proviněný na lístek podpisem potvrzuje, že se přestupku dopustil  výstup do databáze neshod, dále řešeno se zaměstnavatelem

11 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. DOPRAVA 20 km/hod v celém areálu EMĚ.  Zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům  Vymezené plochy a parkoviště pro parkování jsou označeny dopravní značkou, parkujeme pouze na vyznačených místech a dodržujeme „barevná parkoviště“.  Pravidla silničního provozu (svislé a vodorovné dopravní značení, přednost vozidel zprava apod.)  Místní provozní instrukce EME Dopravní řád EMĚ  Návštěvní řád EMĚ – součást Řádu fyzické ochrany EMĚ  Zákaz stání vozidel mimo vyhrazená místa = zachovat průjezdnost pro hasiče  Povoleno používání jízdních kol – musí být řádně označena, evidována a kontrolována 10

12 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. PRVNÍ POMOC  První pomoc155 (popř. 112)  Hasiči EMĚ (z mobilního telefonu) 150 (z pevné linky EMĚ) Poskytování první pomoci řeší Traumatologický plán Adresa zdravotnického zařízení pro poskytnutí ZPP: Zdravotní středisko, EMĚ, Horní Počaply MUDr. Dana Peteráková (tel. č , mobil ) 11

13 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. OHLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ Nastanou-li mimořádné události: Dle potřeby přivolat pomoc - ohlašovna požárů PS PO EMĚ: z mobilu ; z pevné linky v EMĚ 150 Dále musí být události ohlášeny ČEZ: Požár technik PO, vel. PS POKarel Suchánekmob Úraz koordinátor BOZP lokalityMiroslav Müllermob KOO BOZP, tech. PO EGTDagmar Jansovámob Ekologická havárie ekolog lokality Leopold Slívamob Ivana Jirková mob vodohospodářMonika Markovámob Krádež, konflikty specialista ochranyJaroslav Březinamob

14 Přehled řídících pracovišť (VELÍNY) pro případ ohlášení prací (zahájení, přerušení, ukončení, vystavení příkazů B, B/S a S/V)  Velín bloku 9, 10objekt strojovny, kóta + 9,00 mtel.:  Velín bloku 11objekt strojovny, kóta +13,00 mtel :  Odsířenívelín odsíření SO 128, 2. NPtel.:  Chemická úpravna vody velín CHÚV - přízemí tel.:  Zauhlovánívelín zauhlování 2.NP, provoz SD KDtel.:  Elektrozařízení (provozní mistr elektro), elektrovelín 2. NPtel.:  Společné technologie velín míchacího centra, provoz SMOtel.: SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ INTERNÍ 13

15 Přehled řídících pracovišť (dozorny) pro případ ohlášení prací – zahájení, přerušení, ukončení, vystavení příkazů B, B/S a S/V. Proškolení požárního dohledu je nutno zajistit u KOO BOZP, PO a HP EGT.  Směnový inženýr EGT – EMĚ I  Společná dozorna EGT – mistr výr. bloků  Směnový mistr elektro EGT – EMĚ I  Elektrovelín EGT – EMĚ I  Velín zauhlování EGT – EMĚ I  Mistr zauhlování SD-KD (EGT - EMĚ I) SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK (ENERGOTRANS, a. s.) 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ INTERNÍ 14

16 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ 15 Zvýšená hladina hluku – poškození sluchu  strojovna, kompresorová stanice, odsíření (viz hluková mapa),  EGT – kotelna, strojovna Zvýšená hladina prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic  Objekty zauhlování (včetně EGT) – používání respirátorů a brýlí Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava  Objekty zauhlování - v okolí a nad hlubinným zásobníkem paliva  Objekt kotelny - zásobníky paliva (bunkry) Stabilní měření CO (kromě EGT) s přenosem na velín zauhlování – před každým vstupem se ohlásit na velín Výskyt zdrojů ionizující záření – nemoci z ozáření  Objekt odsíření - budovy absorbérů – zákaz vstupu do sledovaného pásma  Zauhlování – elektromagnetické odlučovače kovu PO (plánované opravy) a výstavba – mechanická poranění, pády do hloubky, poranění padajícím materiálem  Dodržovat zákaz neoprávněných vstupů na staveniště

17 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Přehled základních a zásadních dokumentů v systému řízení prací platném od : 16 poř. č. Název dokumentu 1ČEZ_ME_ Obsah, kompletace a vyhodnocení dokumentace spisu přípravy v KE 2ČEZ_ME_ Zásady realizačních činností v KE 3ČEZ_ME_ Zajišťování, předávání do opravy a přebírání z opravy v KE 4 ČEZ_ME_ Bezpečnost při práci na elektrických a strojně technologických zařízeních a při provádění požárně nebezpečných činností v KE 5PI EME Prováděcí předpis EME k metodice ČEZ_ME_0914 ČEZ_SD_0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s., KE, bod 2a) uvádí: „Smluvní partner je povinen řídit se vnitřními předpisy ČEZ, které mu byly prokazatelně předány“. Zavazuje se seznámit všechny zaměstnance (včetně zaměstnanců svých dodavatelů) s obsahem těchto dokumentů.

18 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pro lokalitu Mělník je vydána provozní instrukce (PI): EME Prováděcí předpis EME k metodice ČEZ_ME_0914 Zde je pro dodavatele důležitá zejména kap Přerušení prací 17

19 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Sociální zázemí zaměstnanců dodavatelů Pravidla chování ČEZ, a. s., KE, kap. 4.2, písm. g): Povinnosti smluvního partnera před zahájením činnosti Mimo jiné………….…“Smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem ČEZ stanovit a zajistit způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací“…………….. Také za toto zodpovídá vedoucí práce. 18

20 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELŮ Veřejné WC pro naše dodavatele jsou v EMĚ v objektu jídelny a kantýny EUREST Povinnost vedoucího práce = informovat své pracovníky ! 19

21 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Dodavatel (zhotovitel) pro naplnění povinností vyplývajících z dokumentu ČEZ_SD 0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s., KE  informuje KOO BOZP EME o vzniku pracovního úrazu svého zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, a to neprodleně  za účasti KOO BOZP EME objasňuje příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu  spolupracuje s KOO BOZP EME při zkoušce pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek a sám se jí na výzvu KOO BOZP podrobuje 20

22 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. DALŠÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Před zahájením prací na jednotlivých lokalitách si všichni proškolení zaměstnanci zhotovitelů / dodavatelů ZAJISTÍ VYDÁNÍ NEBO AKTIVACI IDENTIFIKAČNÍ KARTY Vezměte si s sebou:  Kopii Potvrzení o školení (VP a OO)/kopii Záznamu o školení (ostatní)  Žádost o identifikační karty Žádost o IK za ČEZ a EGT schvaluje odpovědná osoba za věci technické (popř. jiná pověřená osoba ČEZ a EGT). POZOR - Žádost o IK musí být podepsána koordinátorem BOZP lokality 21

23 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 1. KONTAKT Y - OBLAST BOZP 22 Koordinátor BOZP v lokalitě EME Miroslav Müller Tel Mob KOO BOZP, PO a HP EGT Dagmar Jansová Tel Mob Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách

24 23 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OJ EMĚ  v ČEZ, a.s., lokalita EMĚ zajišťuje požární ochranu jednotka hasičského záchranného sboru podniku v nepřetržitém provozu,  riziková pracoviště elektrárny Mělník jsou pod nepřetržitým dohledem elektrické požární signalizace (EPS),  v době sníženého provozu (plánované opravy) zajišťují požární ochranu určení zaměstnanci provozu prostřednictvím členů preventivních požárních hlídek,  v mimopracovní době zajišťují požární ochranu elektrárny Mělník pracovníci bezpečnostní agentury formou kontrolních obchůzek areálu. stanice HZS EMĚ

25 24 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. KONTAKTNÍ OSOBY ÚTVARU PO EMĚ Velitel PS PO EMĚ Karel Suchánek Tel.: Mob.: Koordinátor PO a HP Tel.: Mob.: Dispečink PS PO (HZS) EMĚ ohlašovna požáru tel.: tel.:

26 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ EMĚ  Skládka paliva – max tun uhlí  Zauhlování - nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu (např. zásobníky, přesypy, svodky), - požární přepážky, nezavodněné požární potrubí, vodní clony, skrápěcí zařízení - PHP vodní, CO 2, EPS.  Strojovna - nebezpečí výbuchu vodíku, - velké množství oleje, - PHP práškové, CO 2, EPS, hydranty, nezavodněné požární potrubí.  Kotelna - nebezpečí výbuchu uhel. prachu (např. podavače, sušky, mlýny, třídiče, práškovody) - nebezpečí výbuchu propan-butanu, mazutu (např. prostor kolem mazutových hořáků), - PHP práškové, hydranty, nezavod. požární potrubí, tlačítka EPS, protiexplozní klapky.  Chemické provozy - CHÚV, chemické laboratoře, hydrazínová stanice - přítomnost nebezpečných látek a přípravků, - nebezpečí výbuchu hydrazínu, čpavku (např. hydrazínová stanice), - PHP práškové, CO 2, hydranty, EPS, detektory hořlavých plynů.

27 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ EMĚ  Sklady hořlavých kapalin a technických plynů - nebezpečí požáru a výbuchu s následným požárem, - vodík (centrální vodíková stanice, rozvody vodíku), propan-butan (regulační stanice a rozvody P-B) - tlakové láhve s technickými plyny (kyslík, acetylén, propan-butan, atd. - sklad technických plynů), - PHP práškové, CO 2, hydranty, EPS, detektory hořlavých plynů (sklad technických plynů).  Mazutová stanice - nebezpečí požáru a výbuchu - PHP práškové, CO 2, EPS, parní hasicí zařízení (v nádržích s mazutem)  Elektrorozvodny, kabelové prostory, kanály - nebezpečí požáru a vývinu jedovatých látek při požáru - požární přepážky, PHP práškové, CO 2, EPS.  Transformátory chlazené olejem - nebezpečí požáru, velké množství oleje, - PHP, hasicí zařízení – vodní mlha (venkovní transformátory EMĚ III).  Dieselagregátory - nebezpečí požáru, velké množství oleje, nafty, - PHP práškové, CO 2, EPS.  Jídelna „Eurest“, Šatny „Elegán“, Provozní budova – složité podmínky pro hasební zásah, prostory určené pro shromažďování většího počtu osob ( Jídelna „Eurest“, Šatny „Elegán“), administrativní budova o 4 a více nadzemních podlaží bez chráněné ÚC (provozní budova), - požární dveře, PHP vodní, práškové, CO 2, hydranty, nezavodněné požární potrubí, EPS.

28 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O EGT - EMĚ I  Zauhlování EMĚ I - nebezpečí požáru a výbuchu uhelného prachu (např. zásobníky, přesypy, svodky) - požární přepážky, rozvod požární vody, nezavodněné požární potrubí, SHZ – Sprinklery, PHP vodní, CO 2, EPS.  Strojovna EMĚ I - velké množství turbinového oleje - PHP práškové, CO 2, EPS, rozvod požární vody.  Kotelna EMĚ I - nebezpečí požáru a výbuchu uhel. prachu (např. doprava paliva, sušky, mlýny, třídiče, práškovody) – ochranný systém ANTIDET SUPRESSOR, PHP CO 2, rozvod požární vody, tlačítkové hl. pož. EPS.  Sklad topného oleje lehkého (TOEL) – nebezpečí požáru - PHP práškové, CO 2, EPS.  El. rozvodny, kabelové prostory, kanály - nebezpečí požáru a vývinu jedovatých látek při požáru - požární přepážky, PHP práškové, CO 2, EPS. U KP vstupy pro TOTÁL.  Transformátory chlazené olejem - nebezpečí požáru, velké množství oleje - PHP práškové, CO 2. 27

29 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. OHLÁŠENÍ POŽÁRU V OJ EMĚ Ohlášení požáru: 150 z pevné linky v EMĚ volat 150, z mobilního telefonu Ohlašovna požárů v EMĚ - v objektu HZS EMĚ (SO 653/01): 

30 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE EMĚ Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob (pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe). Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo vykonat nezbytná opatření k zamezení jeho šíření. Ohlásit zjištěný požár na OHLAŠOVNU POŽÁRU – dispečink HZSp EMĚ Telefon č.: z pevné linky v EMĚ volat 150 z mobilního telefonu tlačítkovým hlásičem elektrické požární signalizace (EPS) V hlášení uvést: - kde hoří,- co hoří (stručný popis události),- kdo volá (jméno, tel. číslo) Způsob vyhlášení požárního poplachu VOLÁNÍM „HOŘÍ“ nebo TELEFONEM Postup osob při vyhlášení požárního poplachu Osoby se přemístí z místa ohroženého požárem do prostor určených pro evakuaci po vyznačených únikových cestách. Na výzvu velitele zásahu osoby poskytnou osobní a věcnou pomoc jednotce PO. Telefonní čísla: Ohlašovny požáru Tísňová volání, Pohotovostní a havarijní služby

31 30 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. MÍSTA PRO SOUSTŘEDĚNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB Shromaždiště pro evakuované osoby určí zaměstnanec řídící evakuaci na místě podle situace a to buď do okolních objektů nebo na volné prostranství. V případě velkých MU, při aktivaci havarijního štábu lze osoby přemístit dle rozhodnutí velitele zásahu na předem vytipované plochy: Park před administrativní budovou „Starý hrad“ Betonová plocha za provozní budovou Parkoviště za závodní jídelnou

32 31 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. VYHRAZENÁ MÍSTA EMĚ - KOUŘENÍ Zákaz kouření: - platí v celém areálu kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem (smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ)

33 32 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. POVINNOSTI VŠECH OSOB V OJ EMĚ  nahlásit na dispečink HZS EMĚ a vedoucímu pracoviště (mistr, blokař) zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu,  nahlásit na dispečink HZS EMĚ a KOO PO a HP používání a skladování požárně nebezpečných a výbušných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy)  nahlásit na dispečink HZS EMĚ činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS)  nahlásit na dispečink HZS EMĚ a směnovému inženýru změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil  nahlásit ihned na ohlašovnu požáru každý požár vzniklý při činnostech, které provozují.

34 33 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI  hydrantové vybavení (požární hadice + proudnice) se nesmí používat k úklidu pracoviště, ale pouze k účelům, ke kterým je určeno  žádný z výtahů v OJ není evakuační, při požáru se nesmí používat  v celém areálu OJ se nesmí parkovat mimo vyhrazená místa, obzvláště na vstupech do kabelových kanálů, hlavních vjezdech do objektů, před požárně bezpečnostními zařízeními jako např. nadzemními hydranty, požárními žebříky).  na označených nástupních plochách pro požární techniku se nesmí omezit nebo znemožnit jejich použití

35 34 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU  před zahájením požárně nebezpečných činností se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření = vystavení „S/V příkazu“) → tzn. Oprávněná osoba ČEZ a EGT rozhodne zda musí být vystaven „S/V příkaz“  „S/V příkaz“ musí být vystaven vždy zejména na těchto pracovištích: zauhlování EMĚ I, II a III; kotelna EMĚ I, II a III (mimo spalovací komoru); strojovna EMĚ I. II a III (u vodík. a olej. hospodářství); mezistrojovna EMĚ II; budova rozvoden EMĚ III; kobky transformátorů; rozvodny, kabelové prostory, kabelové kanály, vývodové prostory; v prostorách, kde nelze vyloučit vznik požáru skrytými cestami do sousedních požárních úseků; absorbéry odsíření – vnitřní pogumované prostory; sklad turbínových a transformátorových olejů; sklady hořlavých kapalin; Sklad TOEL EGT mazutové hospodářství; sklady plynů; vodíkové hospodářství; regulační stanice plynu (propan-butanu); spisovny, archivy; budovy a prostory z hořlavých hmot; v prostorách, kde nelze vyloučit přítomnost nebo vznik výbušné koncentrace (např. okolí TG); kdy nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace (např. natěračské práce s těkavými látkami).

36 35 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU Oprávněná osoba ČEZ vystavuje „S/V příkaz“ a stanovuje podmínky provádění práce, např.:  Pracoviště musí být uklizeno.  Hořlavé předměty musí být odstraněny nebo překryty nehořlavým materiálem.  Musí být zajištěna vzájemná koordinace prací.  Pracoviště musí být ohraničeno a označeno.  Před opuštěním místa sváření se musí prostor řádně uklidit a zkontrolovat, zda nemůže dojít ke vznícení – požáru.

37 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. ČINNOST S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU  Každý, kdo pracuje s nebezpečnou látkou musí mít u sebe bezpečnostní list nebezpečné látky, jehož pokyny musí dodržovat.  V případě, že provádí nátěry syntetickou barvou uvolňující těkavé složky musí s technologem zkonzultovat nutnost vystavení písemného příkazu „S/V“.  Všechny prostory s nebezpečím výbuchu jsou označeny výstražnou značkou.  Smluvní partner musí dodržovat Dokumentaci o ochraně před výbuchem OJ EMĚ. Nevstupovat do tohoto prostoru, nejste-li vybaveni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

38 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA OJ EMĚ A EGT   Ohlašovna požárů HZSp EMĚ  Dispečink HZSp EMĚ  Koordinátor PO a HP EMĚ  Velitel PS PO EMĚ  Směnový inženýr ČEZ - EMĚ  Směnový inženýr EGT – EMĚ I  Mistr elektro ČEZ - EMĚ  Směnový mistr elektro EGT – EMĚ I  Mistr zauhlování EMĚ II a III3513  Místr zauhlování EGT – EMĚ I (zam. SD KD)

39 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 3. OVZDUŠÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 38 Leopold Slíva, VO ekologie a ŽPIng. Ivana Jirková, ekolog  (+420)  (+420)  (+420)  (+420) Povinnosti dodavatelů  Hlásit veškeré informace o rizicích, ohrožení ŽP (mimořádná událost)  Hlásit předpokládané množství odpadů  Předložit platné IP při provozu zařízení dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Před podáním žádosti o IP projednat s příslušným zaměstnancem ČEZ. Pravomoc odd. ekologie a ŽP  Kontrolní činnost  Zastavit činnost smluvního partnera, pokud je v rozporu s ochranou ŽP

40 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 3. NAKLÁDÁNÍ S KOVOVÝM ODPADEM ŠROTIŠTĚ EMĚ (za el. EMĚ 3)ŠROTIŠTĚ EGT (vedle fy. TILIA) Provozní doba: středa, 10 – 14 hod.Provozní doba: 09 – 13 hod. Kontaktní osoba: Rudolf MelounekKontaktní osoba: Lubomír Košvanec Tel: Tel:  V mimoprovozní době a v případě prováděných rekonstrukcí s významnou produkcí kovového odpadu (šrotu) kontaktovat zástupce ve věcech technických a realizačních (Václav Vachek, tel: )  Veškerý kovový odpad je majetkem ČEZ, a. s., není-li ve smlouvě stanoveno jinak 39 Šrotiště EGT Šrotiště EMĚ

41 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 3. VODY, NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI Leopold Slíva, VO ekologie a ŽPMonika Marková, vodohospodář  (+420)  (+420)  (+420)  (+420) Povinnosti dodavatelů  Hlásit veškeré informace o rizicích, ohrožení ŽP (mimořádná událost) a únicích látek (kontaminace)  V případě havárií postupovat dle havarijního plánu EMĚ a EGT  Hlásit druh, množství a umístění nebezpečných chemických látek a směsí Pravomoc odd. ekologie a ŽP  Kontrolní činnost  Zastavit činnost smluvního partnera, pokud je v rozporu s ochranou ŽP 40

42 SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK 3. PŘEHLED DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ  Seznam příslušných zaměstnanců ČEZ a EGT (viz. příloha Pravidel chování)  V ostatních provozně – technických záležitostech se obracejte přímo na objednavatele práce (např. zapůjčení kontejnerů na odpad)  V případě vzniku odpadů lze jejich odstranění řešit přes odpadovou firmu TILIA Mělník spol. s.r.o, sídlící v areálu (kontaktní osoba pí. Marie Vavrušková, tel.: ) 41

43 KONEC PREZENTACE, DĚKUJEME ZA POZORNOST 42


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY MĚLNÍK (EME, EGT) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."

Podobné prezentace


Reklamy Google