Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí elektrické instalace ve stavbách občanské výstavby. Na deseti snímcích rozebírá základní problematiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí elektrické instalace ve stavbách občanské výstavby. Na deseti snímcích rozebírá základní problematiku."— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí elektrické instalace ve stavbách občanské výstavby. Na deseti snímcích rozebírá základní problematiku vnitřních rozvodů sítě nn. Snímky jsou doplněny animací otázek, odpovědi žáci doplňují do pracovních listů. Materiál je určen žákům k opakování učiva. Může být také použit při výkladu učiva, kdy žáci zapisují své postřehy do pracovních sešitů, které jim pak slouží k opakování látky. Součástí materiálu jsou pracovní listy, které slouží k zaznamenávání odpovědí žáků. Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Pokud je prezentace používána jako test, lze pomocí šipky (tlačítka akce) postupovat po snímcích, aniž by se rozkryla odpověď. Test je určen pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. Při ověřování tohoto materiálu jsem raději preferoval jednotlivé žáky s pracovními listy pro zápis odpovědí. Zde pak může vyučující zvýrazňovačem označit správně zapsané odpovědi jinou barvou pak upozornit na chyby. Zápis odpovědí v pracovních listech si žáci následně uchovají. všechny animace a obrázky - archiv autora

2 Elektrické rozvody ve stavbách občanské výstavby Od roku 1990 došlo k postupnému zavádění mezinárodních předpisů IEC (u nás v souboru norem 33 2000..): Nové instalační materiály Nový způsob pohledového zakrytí technických rozvodů podél stěn a pod okny Zavádění rozvodů v podlahách, nové technologické postupy, související se změnami dodavatelů el. zařízení… Česká technická norma Rok vydáníNázev ČSN 33 2000 – 4 – 411996 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000 – 4 – 471994 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000 – 5 – 541996 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000 – 6 – 611994 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi ČSN 33 2130*)1983 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2000 – 7 - 701 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Elektrické rozvody v prostorech s koupacími vanami, sprchami, ….., umývacích prostorech (zóny v koupelnách a sprchách) *) Tzv. národní norma – zůstává z důvodů nejednotného názoru v rámci činností technických komisí na uvedenou problematiku. Normy uvedené v horní tabulce a mnoho dalších patří mezi tzv. „harmonizované normy“ (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb.) – elektrické zařízení musí splnit požadavky na něj kladené těmito normami. (výrobek + elektroinstalace) 1.Co bylo příčinou postupného zavádění mezinárodních předpisů IEC v souboru našich norem? 2.Co vyjadřují číslice 33 v označení české technické normy? 3.Co vyjadřují číslice 2000 v označení české technické normy? 4.Co vyjadřuje pozice číslice 4, 5, 6 v označení české technické normy? 5.Co vyjadřuje pozice číslic 41, 47, 54, 61, … v označení české technické normy?

3 Elektrické rozvody v bytovém domě HDS HOP 1.P.P. 1.N.P. ER RB RO přípojka HDS …Hlavní domovní skříň HOP …Hlavní ochranná přípojnice RO …..Odbočná rozvodnice ER …Elektroměrový rozvaděč RB …..Bytová rozvodnice HDV …Hlavní domovní vedení HDV 1.Podle obrázku doplňte v tabulce pracovního listu názvy pro uvedené zkratky

4 Připojení objektu k síti dodavatele elektřiny, vnější vlivy Odběrné zařízení se připojuje k rozvodu dodavatele elektřiny přípojkou. Připojovacím místem odběrného zařízení je přípojková skříň nazývaná též hlavní domovní skříň (je součástí přípojky) SPP 0 3 x 63 A L1 L2 L3 PE PEN 3 + PEN 500V, 50 Hz Venkovní vedení – AlFe lana, izolované vodiče, závěsný kabel Kabelové vedení Vnější vlivy dle kapitoly 32 ČSN 33 2000 – 3, zásady při jejich určování: Stanovuje vliv působení prostředí na elektrické zařízení a naopak Optimalizuje základní podmínky bezpečnosti (osob, užitkových zvířat a majetku) s provozní spolehlivostí Rozdělení a označování vnějších vlivů: Kategorie vnějšího vlivu: A … prostředí B … využití C … konstrukce budovy Každý stupeň vnějšího vlivu je označen dvěma písmeny velké abecedy a číslicí: První písmeno vyjadřuje kategorii vnějšího vlivu Druhé písmeno vyjadřuje povahu vnějšího vlivu – teplotu okolí, vlhkost, nadmořskou výšku, přítomnost vodní masy, výskyt cizích pevných těles, výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, mechanické namáhání, výskyt flóry, fauny, … Třetí znak – číslice označuje třídu každého vnějšího vlivu Př.: A …prostředí, AC … prostředí – nadmořská výška,AC 2 … prostředí – nadmořská výška > 2 000 m 1.Do pracovního listu napište, jak se připojuje odběrné zařízení k rozvodu dodavatele elektřiny. 2.Do pracovních listů doplňte dvě základní zásady pro stanovení vnějších vlivů 3.Co vyjadřuje první písmeno stupně vnějšího vlivu? 4.Co vyjadřuje druhé písmeno stupně vnějšího vlivu? 5.Co vyjadřuje třetí znak stupně vnějšího vlivu?

5 Silnoproudý rozvod v bytových a administrativních budovách Je součástí elektrického zařízení v celé budově a skládá se z přívodního vedení, rozvaděčů a rozvodu za podružnými rozvaděči. Přívodní vedení: vedení za hlavní domovní skříní – hlavní domovní vedení - HDV - odbočky k elektroměrům - OKE - vedení od elektroměrů k podružným rozvaděčům nebo rozvodnicím - VOE HDS přípojka ER RB RO H D V O K E V O E Světelné obvody, zásuvkové obvody HDV – vedení od přípojkové skříně k poslední odbočce k elektroměru. Může mít odbočující větve. Jistí se v přípojkové skříni příslušně dimenzovanou pojistkou. Má obvykle stejný počet pracovních vodičů jako domovní přípojka. Vodiče HDV musí mít stejný průřez po celé délce vedení.*) *) Výjimku tvoří místa, kde jsou odbočky k větším spotřebičům (dílny, kotelny, strojovny,..), kde z kmenového HDV odbočují jednotlivé větve nebo se použijí vodiče jiné konstrukce (jednožilové vodiče v trubkách  kabel) 1.Do připravení tabulky v pracovním listu doplňte základní části přívodního vedení v budovách 2.Popište co znamená zkratka HDV a charakterizujte tuto část vedení

6 Ukázka pracovního listu

7 Provedení hlavního domovního vedení Má-li HDV větve, pak se od místa odbočení v odbočovacích skříních větve nebo odbočující HDV provede slabšími vodiči než má kmenové vedení, ale s průřezem odpovídajícím zatížení. Hlavní stoupací vedení nebo jednotlivá větev se jistí v místě změny průřezu. Ochranný vodič se musí vést po celé délce HDV společně s fázovými vodiči. HDV je obvykle u cihlových staveb vedeno v trubkách ve zdivu, v panelových stavbách v elektrorozvodných jádrech V bytových domech bývá obvykle HDV umístěno na veřejně přístupných místech (schodiště) K elektroměru lze z hlavního domovního vedení odbočovat elektroměrovými rozváděči nebo odbočnými rozvodnicemi Odbočná rozvodnice se umísťuje tak, aby její spodní okraj byl ve výši 1,8 až 2,5 m nad podlahou. Tyto rozvodnice se nesmějí umísťovat nad schody ani nemají být umístěny v jiném prostředí než normálním. HDV se zpravidla provádí jednožilovými izolovanými vodiči uloženými v trubkách nebo kabely. V šachtách pro hlavní domovní vedení se mohou trubky i kabely klást na povrchu. Dodržet barevné značení podle ČSN 34 0165 Výtahy se připojují buď samostatným přívodem z přípojkové skříně nebo k HDV co nejblíže k přípojkové skříni. V budovách s nejvýše třemi odběrateli lze odbočky k elektroměrům provést přímo z přípojkové skříně. (obvyklý případ rodinných domků) Úbytek napětí: a)Rozvod od přípojkové skříně a rozvaděč (rozvodnice) za elektroměrem (např. bytová rozvodnice) nemá přesáhnout – u světelného a smíšeného odběru 2%, u odběru jiného než světelného 3% b)Rozvod od rozvaděč (bytové rozvodnice) za elektroměrem ke spotřebičům nemá přesáhnout – u světelných vývodů 2%, u obvodů pro tepelné spotřebiče a topidla 3% a u ostatních obvodů 5% c)Pokud by při dimenzování vedení s ohledem na ostatní požadavky vznikly větší úbytky než je výše uvedeno, lze to připustit, nesmí se však připustit větší úbytky od přípojkové skříně až ke spotřebiči než tyto úbytky napětí: u vývodů světelných 4%, pro topidla a vařidla 6%, u ostatních 8% 1.Jak se zajistí odbočení z HDV? 2.Do jaké výše nad podlahu se obvykle toto zařízení umísťuje? 3.Kam se toto zařízení nesmí umísťovat? 4.Jak velké úbytky napětí od bytové rozvodnice ke spotřebičům předepisuje norma?

8 Konec prezentace © Ing. Václav Opatrný8 Všechny materiály a obrázky jsou z archivu autora.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí elektrické instalace ve stavbách občanské výstavby. Na deseti snímcích rozebírá základní problematiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google