Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okultismus a esoterika. Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okultismus a esoterika. Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v."— Transkript prezentace:

1 Okultismus a esoterika

2 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – co říká bible? Úvod Dt 18,9-12 Až vejdeš do země, kterou ti dává Jahve, tvůj Bůh, nebudeš se učit páchat tytéž ohavnosti jako tamní národy. Nenajde se u tebe nikdo, kdo by předal svého syna či svou dceru ohni, kdo by provozoval věštění, zaříkání, hadačství nebo čarodějnictví, nikdo, kdo by užíval kouzel, kdo by se dotazoval přízraků a věštců, kdo by vyvolával mrtvé. Neboť kohokoli, kdo dělá takové věci, si Jahve, tvůj Bůh, oškliví a právě pro tyto ohavnosti Jahve, tvůj Bůh, zahání před tebou ony národy. Dt 18,18 Vzbudím jim ze středu jejich bratří tobě podobného proroka, vložím mu do úst svá slova a on jim řekne vše, co mu přikáži. Veškerá přestoupení vůči výše uvedeným zákazům (Dt 18,9-12) jsou prohřešky proti prvnímu přikázání (jsou velice vážné). Člověk si nemůže na Bohu vymoct výše uvedené schopnosti. Pokud si je vymůže, nejsou od Boha. Příklad: Člověk se nemůže stát o své vůli věštcem, Bůh sám v případě potřeby pošle proroka (Dt 18,18). Fungování pohanské společnosti dobře popisuje film Apokalypto Mela Gibsona

3 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 3/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – vyvolávání duchů Vyvolávání duší Lv 19,31 Neobracejte se k přízrakům a nevyhledávejte věštce, poskvrnili by vás. Já jsem Jahve, váš Bůh. Lv 20,6 Proti člověku, který se bude obracet k přízrakům a věštcům, aby je následoval ve smilstvu, se obrátím a vyloučím ho ze středu jeho lidu. Průběh seáncí narušují posvěcené předměty !!!

4 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 4/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – vyvolávání duchů Vyvolávání duší Duše zemřelé osoby nemá v očistci ani v pekle svobodnou vůli, proto si nemůže z očistce ani pekla (ani z nebe) odejít, kdy se jí zachce. Opustit místo svého pobytu může jen s božím souhlasem. Jsou na světě lidé, kteří jsou ve styku s dušemi v očistci proto, aby jim pomáhali. Duše mohou tyto vybrané osoby navštěvovat jen na základě božího svolení. Zápis rakouské mystičky Marie Simmaové ze dne 21.11.1954: „Často jsem přemýšlela o tom, jak bych mohla některou duši poslat k někomu jinému a ptala jsem se, proč se nehlásily přímo u svých příbuzných. Bylo by to jednodušší, než když jim to musím já oznamovat. Nato přišla jedna duše a přísně mě napomenula: „Neprohřešuj se proti Božímu řízení. Bůh dává své milosti, komu chce. Nikdy nedostaneš moc, abys mohla poslat duši z očistce k jiné osobě. Bůh je k tobě neposílá pro tvé zásluhy.“ Z dekretu kongregace Svatého oficia (z 1.4.1898 a z 26.4.1917): „Praxe spiritismu je nedovolenou pověrou, protože není v Božím plánu, aby Bůh posílal dobré duchy pouze pro uspokojení lidské zvědavosti. Pokud nějak udílejí odpovědi, mohou to být pouze duchové zlí, kteří souhlasí se spojením za cílem lidi zmást, škodit jim a povzbuzovat ke zlému. Z toho důvodu církev absolutně zakazuje účast na těchto praktikách.

5 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 5/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – horoskopy Věštění Dt 4,19 Když pozdvihneš oči k nebi, když spatříš slunce, měsíc, hvězdy a veškeré nebeské vojsko, nedej se strhnout, aby ses před nimi klaněl a sloužil jim. Jahve, tvůj Bůh, je dal jako podíl všem národům, které jsou pod nebem.

6 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 6/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – horoskopy Věštění Iz 47,13 – 15 (Nářek nad Babylonem) Vyčerpala ses samými poradami, ať se tedy ukáží a zachrání tě, kdo podrobně popisují nebe, kdo pozorují hvězdy, kdo každý měsíc ohlašují, co se na tebe snese. Hle, jsou jako stébla slámy, oheň je spálí, neuchrání svůj život ze sevření plamene; a nebude to řeřavé uhlí na ohřátí, krb, k němuž by se usedlo! K tomu ti budou tví věštci, kvůli nimž ses od mládí lopotila, bloudili, každý rovnou za nosem, a ani jeden se nezachránil. Slunce nám dodává životodárnou energii a spolu s Měsícem působí na naši Zemi slapovými silami (příliv a odliv). Podle průchodů Slunce znameními zvěrokruhu a z postavení planet se budoucnost číst nedá. (Obrazce souhvězdí se mění – i hvězdy se pomalu pohybují).

7 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 7/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – věštění budoucnosti – převzato z www.vira.cz Věštění Součástí věštění je astrologie (hádání budoucnosti lidí z hvězd nebo z jejich uspořádání), kartomantie (hádání budoucnosti z karet, takzvaných „tarok“), chiromantie (luštění linií na ruce), a podobné formy. Nejhorší a nejzávažnější projev věštění je nekromantie neboli spiritismus; člověk se tu utíká k duchům zemřelých, aby s nimi navázal styk a odhalil budoucnost nebo některou její podrobnost. Při spiritistických seancích se účastníci a médium (moderní vydání starověkých nekromantů) usilovně snaží vyvolávat duše zemřelých (například údajně slyší hlasy ze záhrobí). Křesťan – pokorně uzná, že je pouhý tvor a požádá svého stvořitele o pomoc a ochranu. (Pokora) Okultista – myslí si, že má vše ve své moci a Boha nepotřebuje. (Pýcha) Příklad – kolegyně (hádání budoucnosti z karet)

8 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 8/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví Čarodějnictví Ex 22,17 Neponecháš na živu čarodějnici. Lv 20,27 Muž nebo žena mezi vámi, který by byl zaklínač duchů nebo věštec: budou vydáni na smrt, ukamenují je, jejich krev padne na ně. Gal 5,19-21 A je dobře známo, co vše působí tělo: smilstvo, nečistotu, prostopášnost, modloslužbu, čarodějnictví, nenávist, nesvár, žárlivost, prchlivosti, hádky, různice, roztržky, závistivost, hýření, nezřízené hodování a podobné věci – a upozorňuji vás, jak jsem to již učinil, že kdo se dopouštějí takových provinění, nezdědí Boží království. Zj 21,8 Ale zbabělci, odpadlíci, zvrhlíci, vrazi, nestoudníci, čarodějové, modláři, zkrátka všichni lháři, naleznou svůj úděl ve žhnoucím jezeře ohně a síry: to je druhá smrt. Zj 22,15 Venku zůstanou psi, čarodějové, nestoudníci, vrazi, modláři a všichni, kdo se zalíbením konají zlo!

9 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 9/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví Čarodějnictví Ve starém zákoně bylo čarodějnictví, stejně jako jiné prohřešky (např. smilstvo), trestáno smrtí. V novém zákoně již nikdo čaroděje ke smrti neodsuzuje, tento jev je však i v této části bible chápán jako velice závažný. Pokud se člověk opravdu tělem i duší oddá čarodějnictví (ne „moderní módní čarodějnice s živnostenským listem),“ jedná se o lidi, kteří svoji sílu nečerpají od Boha (dobré duchovní síly), ale odjinud. Vystavují tak velkému nebezpečí nejenom svoji duši, ale svým působením i duše jiných lidí. Zpravidla se nerozlišují dvě rozdílné skutečnosti: 1.Skutečné užívání čar a kouzel (těžký hřích) 2.Pověra o lidech, majících prý intimní styky s démony, kteří jim propůjčují zázračnou moc, aby škodili.

10 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 10/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví – Immaculata 4/2011 Čarodějnictví 1. Skutečné užívání čar a kouzel (těžký hřích) V každém pohanském náboženství existovalo mnoho osob, které se pokoušely pomocí tajemných rituálů dostat do kontaktu se zlými božstvy a duchy a získat od nich nadpřirozenou sílu. Pro tento jev se dnes vžil pojem „magie.“ Starý zákon rozuměl pod pojmem čarodějnictví provozování magie podle pohanských vzorů. 2. Pověra o lidech, majících prý intimní styky s démony Už ve starověku sv. Jan Zlatoústý i další církevní spisovatelé ostře odmítají názor, že je možno mít pohlavní styk s démony a získat tak od nich nadpřirozenou moc. Tato pověra byla v obrovském rozsahu rozšířena u pohanských Germánů, odkud se dostala i do starověkého Říma. Domnělé čarodějnice, jež prý „létaly na košťatech“ na setkání se svými „milými“ byly automaticky trestány, především upalováním na hranici. Církev tuto pověru usilovně potírala, císař Karel Veliký v 8. století trestal dokonce smrtí každého, kdo by ji šířil.

11 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 11/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví – Immaculata 4/2011 Čarodějnictví Díky neúnavné osvětové práci církve byla tato pověra v raném a vrcholném středověku téměř vymýcena. Pokud probíhaly procesy, tak jen kvůli užívání magie, jež ale většinou nekončily rozsudkem smrti. Teprve kontakty s Orientem ve 13. a 14. stol. rozšíření albigenského bludu, jenž zveličoval moc ďábla a renesanční oživení pohanství opět vzkřísily herezi o možnosti intimního styku s démonem. Dva němečtí dominikáni Jakob Spengler a Heinrich Institoris vydávají knihu „Kladivo na čarodějnice,“ kde líčí zrůdné fantasmagorie o škodách, které prý domnělé čarodějnice působí. Renesanční papež pochybného mravního života Inocenc VIII. vydává r. 1484 bulu „Summi desiderates,“ v níž ve zjevném rozporu s předchozí naukou Církve schvaluje čarodějnickou pověru, čímž bohužel dal zelenou protičarodějnické hysterii a smutně proslulým procesům, na nichž se podíleli i církevní inkvizitoři. Papež světec Pius V. (1566 – 1572) tyto procesy úplně zakázal. V katolickém Španělsku právě tolik napadaná španělská inkvizice proti čarodějnické pověře ostře vystupovala a zabránila upalování nevinných. Nejvíce popravených pro údajný intimní kontakt s ďáblem vykazuje Německo. Historikové vyčíslili celkový počet nevinných obětí čarodějnických procesů v Evropě na 55 tisíc, z toho dvě třetiny připadají na protestantské státy.

12 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 12/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví – Immaculata 4/2011 Čarodějnictví Teprve v současné době objevují historikové dokumenty římské inkvizice z 16. a 17. stol., které jasně dokazují, že tento ústřední orgán maximálně usiloval o zastavení čarodějnických procesů v katolických zemích. Římští inkvizitoři vycházeli z teze, že soudit čarodějnictví náleží jim a nikoli světským soudcům nebo biskupským inkvizitorům. Někde nechali římští inkvizitoři dokonce zatknoutpředchozí soudce za procesní podvody s následkem křivého obvinění, v severoitalském Bitontu i místního biskupa. Učebnice dějepisu ve většině evropských zemí téměř jednomyslně uvádějí, že teprve osvícenci v 18. stol. zahájili boj proti čarodějnickým procesům, zatímco katolická církev má na svědomí jejich rozšíření. Pravda je však taková, že čarodějnická pověra o možnosti intimního styku člověka se zlými duchy ke škodě druhých je pohanská a církev proti ní od prvopočátku vystupovala. Poslední čarodějnice na evropském kontinentu byla upálena v roce 1787.

13 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 13/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví Čarodějnictví Páter Koniáš Obecný omyl je však domněnka, že Koniáš ničil jenom umělecké skvosty Jednoty bratrské či z doby husitství. Ve většině případů se jednalo o pokleslou literaturu např.: kramářské sešitky nebo dobovou pornografii. Pálil i čarodějnickou literaturu. Z Wikipedie: V době národního obrození se z Antonína Koniáše stal symbol domnělého jezuitského tmářství a útlaku české kultury. Zdůrazňovalo se - zvláště zásluhou Aloise Jiráska - především jeho pálení knih, přičemž údaj o 30 000 zničených knihách byl vztahován jen na knihy jazykově české (které ve skutečnosti tvořily z celkové počtu zhruba čtvrtinu). Je jisté, že z dnešního hlediska patří tato část Koniášovy činnosti k nejproblematičtějším, přesto ji však nelze posuzovat bez zřetele k dobovému kontextu. V protestantském prostředí se sice knihy obecně pálily méně, zato však mnozí vyznavači nových konfesí prosluli obrazoborectvím, jehož příkladem může být např. zničení výzdoby katedrály sv. Víta lidmi z okolí Fridricha Falckého. Přesto se symbolem vypjaté religiozity 17. a 18. století stal právě Antonín Koniáš.

14 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 14/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví Čarodějnictví P. Gabriele Amorth (* 1925 Modena) je římskokatolickým knězem a jedním z nejznámějších žijících exorcistů. Vystudoval práva a je členem Společnosti svatého Pavla. Jako žurnalista je známý četnými články ve Famiglia Cristiana a řízením měsíčníku Madre di Dio. Je členem Mezinárodní papežské mariánské akademie a zakladatelem Mezinárodní asociace exorcistů. V současné době vykonává z pověření vikáře Uga Polettiho službu exorcisty v římské Diecézi. Gabriele Amorth, Roberto Italo Zanini: Mocnější než zlo (str. 41) Problematika zla se týká všech národů a všech epoch dějin lidstva. Víme dobře, že to vše závisí na zlém duchu. Tohle poznání máme díky Božímu zjevení. Je to právě ďábel, kdo plodí zlo. Jeho působení může mít běžnou nebo mimořádnou povahu. Běžné působení se obvykle projevuje v pokušeních. … Mimořádné působení zlého ducha se rozpoutává prostřednictvím takzvaných prokletí nebo výslovných zlořečení někomu druhému. Takové působení je ale mnohem méně časté.

15 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 15/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví Čarodějnictví Gabriele Amorth: Mocnější než zlo Jak si najmout zabijáka (str. 62) Zlořečení či prokletí představuje zlovolný čin nějakého člověka proti někomu jinému prostřednictvím vzývání zlého ducha. … Je to podobné jako najmout si na druhého zabijáka, tlupu násilníků a trýznitelů. Zlořečení a prokletí stojí na počátku 95 % případů posedlosti a útoků zlého ducha, které jsou daleko častější než zmíněná posedlost. Druhů zlořečení je mnoho. Tyto věci se užívají odnepaměti a i dnes se tyto temné záležitosti praktikují. Užívají se přitom pořád tytéž prostředky. … Stačí se porozhlédnout po výzbroji nějakého mága nebo čarodějnice, abychom si uvědomili, že nic z toho nevyšlo z módy. (str. 52) Fenomén infestace, čili strašení, případně zamoření, se týká domů, předmětů, někdy dokonce i obrazů svatých, zvířat a tak podobně. Bývají to velmi komplikované případy, které mají často co dočinění s nějakým zlořečením nebo určitou okultní praktikou. Vyjít z dané situace bývá možné jedině pomocí drastických opatření, jako je například zbavení se daného předmětu. 1 Jan 3,15 Kdokoli nenávidí svého bratra, je vrah; a vy víte, že žádný vrah nemá věčný život, jenž by v něm zůstával.

16 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 16/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví Čarodějnictví Gabriele Amorth: Mocnější než zlo; Jak si najmout zabijáka (str. 68) Zlý duch neustále hledá naše slabá místa, aby na ně mohl vší silou zaútočit. Když mu člověk neklade odpor, neprchá od pokušení, neutíká se k modlitbě a do Boží ochrany, když sympatizuje se zlem, pak se otevírá reálná možnost, že ďábel vstoupí do hry nejenom v tom smyslu, že bude inspirovat naše počínání, ale rovněž tak, že bude navenek působit zlo, které si člověk tvrdohlavě přeje. (str. 71) Něco docela jiného jsou mágové, kteří mají skutečnou moc, jež pochází z ďáblova zdroje. Vůbec při tom nezáleží, jestli se jedná o magii černou, nebo o takzvanou bílou magii. Člověk se musí tomu všemu jasně vyhýbat, protože moc, která nepochází přímo od Boha, nemá svůj původ nikde jinde než ve zlém duchu. Jejich jednání, gesta, používané materiály pocházejí z dávných dob, ba z nejhlubších vrstev dějin zvrácenosti. (str. 72) Jejich prostřednictvím zlý duch působí bezprostředně na osoby, na něž je takové zlořečení zaměřeno, pokud ovšem nevedou řádný život podle víry, pokud se denně nesvěřují pod ochranu Boží prozřetelnosti, pokud se pravidelně nemodlí, pokud nepřijímají pravidelně svaté přijímání, pokud nemají úctu k Panně Marii a svatým, pak mohou jen velmi obtížně takovým vlivům úspěšně čelit.

17 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 17/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví Čarodějnictví Gabriele Amorth: Mocnější než zlo Příklad zlořečení (str. 29) „Můj nastávající manžel se pohádal se svou matkou. On nesnáší lenost, a tak si dovolil kritizovat chování svého bratra, který měl pořád po ruce omluvu na to, že nepracoval. Můj manžel tvrdil, že jeho bratr vůbec není nemocný, ale že se mu prostě nechce pracovat. Moje tchyně se tedy rozzlobila: „To není pravda,“ tvrdila,“ jsi lhář a na vlastní kůži zakusíš, co znamená být nemocný!“ Někomu by to mohlo připadat podivné, že za pár dní můj manžel začal mít problémy s chůzí. Termín svatby jsme stanovili na únor. Vzali jsme se, i když se tak tak držel na nohou. Pak následovala jedna pohroma za druhou, nemělo to konce. Není snadné tomu všemu porozumět. Mnoho lidí nám odmítá uvěřit. Čekat pochopení od lékařů je marné. Považují vás za blázny. Jedno ze zlořečení ze strany mé tchyně, tedy to poslední, které zapůsobilo, nás postihlo v době, když jsme již znali otce Candida. Mému muži tenkrát řekla: „Ať se ti objeví rakovina na jazyku!“ Za několik hodin už se manžel začal cítit velmi špatně. Zjištění lékařů znělo: rakovina krku a kořene jazyka. … Provedl exorcismus nad krkem mého manžela. Lékaři poté zjistili kompletní uzdravení. I následná vyšetření zjistila, že všechno znenadání zmizelo.“

18 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 18/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví Čarodějnictví Gabriele Amorth: Mocnější než zlo Příklad zlořečení (str. 133) Druhý případ je dívka ze severní Itálie, kterou postihlo kruté prokletí ze strany určité satanistické skupiny, k níž patřily klauzurované sestry. Bylo to něco strašlivého, co člověk dokáže jen stěží pochopit a strávit právě kvůli kontextu, v němž k něčemu takovému došlo. Historie nám ale bohužel nabízí příklady řeholníků a řeholnic, kteří se oddali satanovi. Když k něčemu takovému dojde, pak se rozpoutá opravdu enormní zlo. Dívka ony sestry navštěvovala, jak to celkem normálně dělá spousta jiných lidí. Pomáhala jim a dokonce jim dávala i finanční podporu. … Ta žena je hudebnice nejvyšší úrovně, ale nemůže koncertovat, protože ďábel jí svazuje ruce. Stává se to zcela nečekaně a bez jakéhokoliv důvodu uprostřed vystoupení. … Po exorcismu je jí několik dní špatně, pak se celý týden zdá, jako by byla kompletně uzdravená. Následně pak vše upadá do předešlého neutěšeného stavu. … Již mnoho exorcistů se jí snažilo pomoci, jenomže výsledky jsou stále stejné.

19 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 19/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví Čarodějnictví Gabriele Amorth: Mocnější než zlo Síla víry (str. 135) Trpím, když nedokážeme osvobodit osoby od těchto strašných situací, v nichž jsou vystaveny přímému ďábelskému působení. Trpím, poněvadž velmi dobře vím, že to opravdu naléhavě potřebují. Chápu, že jsem ve své snaze limitován. Nemám dostatek víry. Někdy pociťuji dokonce trochu závisti vůči apoštolům, kteří vyháněli zlé duchy při jednom jediném setkání. Mnoho svatých dospělo až na tu úroveň sjednocení s Kristem, takže dokázali druhé osvobozovat od ďábla již svou přítomností. Když byl svatý Jan Bosco v pokročilém věku a už jen stěží se dokázal přemístit ze své cely do kaple, byl na tak vysokém stupni svatosti a měl takovou moc, že ďábel nedokázal snášet dokonce ani jeho pouhou přítomnost.

20 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 20/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – čarodějnictví – jak bude čarodějnictví odměněno? Čarodějnictví Mary K. Baxter: Boží zjevení pekla V těchto celách je mnoho duší, které byly zapojeny do čarodějnictví nebo okultismu. Někteří byli čarodějové, média, drogoví překupníci, uctívači model nebo lidé se zlými duchy, vyvolanými při seanci. Toto jsou duše, které činily největší ohavnosti proti Bohu a mnohé z nich tu jsou již stovky let. Toto jsou ti, kteří nechtěli činit pokání a zvláště ti, kteří sváděli lidi a odváděli je od Boha. … Z vnitřku cel se ozýval veliký křik. Ježíš se náhle zastavil u třetí cely. Vnitřek ozářilo jasné světlo. V této cele seděla stará žena v houpací židli, houpala se a plakala, jakoby jí mělo puknout srdce. … Najednou se přímo před mýma očima tato žena začala proměňovat, nejdříve do starého muže, pak do mladé ženy, do ženy středního věku a potom zpět do staré ženy tak, jak jsem ji spatřila na počátku. V šoku jsem sledovala, jak se proměňuje z jedné podoby do druhé. … Potom začala křičet hrůzou a já jsem uviděla, že jí něco začalo trhat maso z těla. „Ona není to, co se zdá, že je," řekl Pán. Žena se znovu posadila do židle a začala se houpat. … „Když byla na zemi," řekl Ježíš, „tato žena byla čarodějnice a uctívačka Satana. Nejenom že čarodějnictví praktikovala, ale učila je i další lidi. Od chvíle, kdy vyrůstala jako malé dítě, byla v její rodině černá magie. Milovali raději tmu než světlo. Mnohokrát jsem ji volal k pokání. Vysmívala se Mi a řekla, že má požitek z toho, že slouží Satanu a že mu bude sloužit i nadále. …

21 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 21/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – satanismu Satanismus Gabriele Amorth: Mocnější než zlo (str. 193) Poněkud jinou záležitostí je skutečný a nefalšovaný satanský rock, který bezostyšně a výslovně vzývá ďábla. V pozadí stojí heslo: „Dělej, co chceš, jedině tak můžeš být doopravdy sám sebou,“ které hlásal anglický okultista Aleister Crowley († 1974). Je považován za jednoho ze zakladatelů moderního satanismu, podle něhož platí, že „není boha kromě člověka a člověk má plné právo žít podle svých vlastních zákonů.“ Současný postoj katolické církve ke svobodnému zednářství je obsažen v deklaraci Kongregace pro nauku víry Declaratio de associationibus massonicis z roku 1983. Tato deklarace byla vydána v reakci na skutečnost, že nový Kodex kanonického práva výslovně svobodné zednářství nezmiňoval. Deklarace uvádí, že katoličtí křesťané náležející ke svobodnému zednářství se nacházejí ve stavu těžkého hříchu a nemohou přistupovat ke svatému přijímání.

22 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 22/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – satanismu Satanismus Lv 19,28 Nebudete si do těla dělat zářezy za mrtvého a nebudete provádět tetování. Já jsem Jahve. 1.Kor 3,16 Což nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží Duch? Zničí-li někdo Boží chrám, zničí Bůh jeho. Neboť Boží chrám je posvátný a tím chrámem jste vy. Výslovně bylo křesťanům tetování zakázáno v roce 787 papežem Hadriánem I. na Druhém nicejském koncilu. Pohané si nechávali vytetovat jména nebo symboly svých bohů a tím dávali najevo komu patří. Symbol područí, otroctví a podřízenosti Židovství – potetovaný Žid nesmí být pohřben na židovském hřbitově Islám – znak satana a symbol prokletí (p. Vojtěch Kodet Milujte se! č.33 str. 60)

23 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 23/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – satanismus v hudbě Satanismus Mezi Crowleyho následovníky patří také Anton LaVey, zakladatel Satanovy církve, jejímž knězem se stal Marilyn Manson, král satanistického rocku. Zpěvákovo umělecké jméno má určitý vztah k Marilyn Monroe, slavné herečce šedesátých 20. století, která spáchala sebevraždu. Především je to ale přímý odkaz na vraha Charlese Mansona, jenž je nyní ve vězení a je dobře znám tím, že se sám veřejně definoval jako následovník satana. Tento vrah založil satanistickou sektu, jejíž členové jsou zodpovědní za řadu vražd, z níž můžeme zmínit třeba masakr, k němuž došlo v roce 1969 v Los Angeles v domě režiséra Romana Polanského. Při tomto hrůzném incidentu zahynula také Sharon Tateová, Polanského manželka, která byla v osmém měsíci těhotenství.

24 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 24/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – satanismus v hudbě Satanismus K fanouškům Marilyna Mansona patřily také dvě dívky, které zavraždily řeholní sestru ve Val Chiavenna. Jejich deníky byly plné satanistických symbolů a vzývání zlého ducha. Nalézaly se zde také výroky připisované jejich oblíbenému zpěvákovi jako například: „Zabij svého otce, zabij svou matku a v opojení rockem pak zahub také sám sebe.“ Zdá se být nanejvýš vhodné připomenout v dané souvislosti také případy mladých chlapců, kteří spáchali sebevraždu bez jakéhokoli pochopitelného důvodu. Pak se zjistilo, jak to nacházíme v záznamech policejních vyšetřovatelů, kteří se zabývali případem, k němuž došlo v roce 2002 v provincii Lecce, že „v jeho pokoji karabiniéři nalezli desítky disků s nahrávkami proklatého zpěváka a stěny pokoje byly shora dolů polepeny plakáty rockových hvězd, které opěvují smrt.“ Ovlivněn Mansonovou hudbou byl také chlapec ze Sesto San Giovanni, který ve stejné době ve škole ubodal svou přítelkyni.

25 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 25/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – satanismus v hudbě Satanismus Když se na scéně objevil heavy metal, satanistické prvky se začaly objevovat častěji: Na jedné obálce skupiny Torr vidíme Kristovo tělo na kříži v hnilobném stavu Na obálce skupiny Deliverance je fotografie holčičky, která má na čele nápis „devil‘s meat“. Na obálce skupiny Celtic Frost je Kristus na kříži zobrazen ve formě praku. Smutně proslulo také pozvání k sebevraždě v písni Ozzyho Osbourna. Tématu propagování eutanazie je věnována deska nahraná skupinou Megadeth. Na deskách některých skupin jako například Queen nebo Led Zeppelin, se nachází poselství satanistického rázu, která jsou nahrána v opačném směru vzhledem k normální rotaci desky. Skupina Enigma vytvořila nahrávku obráceně zaznamenaného gregoriánského chorálu, v němž se původně spolu s dětmi a anděly opěvuje čistota víry v Krista. Do protisměrně zaznamenané nahrávky jsou pak přidány zvuky vzdychání a výkřiků při souloži.

26 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 26/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – léčitelství Léčitelství 1 Kor 12,7-12 Projev Ducha je každému dáván vzhledem ke společnému dobru. Jednomu je Duchem dávána řeč moudrosti; dalšímu řeč poznání podle téhož Ducha; jinému víra v témže Duchu; dalšímu zase dary uzdravování v jediném Duchu; dalšímu zase moc působit zázraky; dalšímu zase proroctví; dalšímu zase rozlišování duchů; jinému rozmanitost jazyků, dalšímu zase dar vykládat je. Ale všechno to působí jediný a týž Duch rozdělující své dary každému zvlášť a jak sám chce. Řím 12,6 Jsme však obdařeni rozdílnými dary podle milosti, která nám byla dána: je-li to dar proroctví, pěstujme jej úměrně ke své víře; Důležitá okolnost používání darů: Iz 11,2-3 Na něm spočine Jahvův duch, duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně z Jahva: v bázni z Jahva tkví jeho vnuknutí. Bude soudit ne podle zdání. Vysloví se, ale ne podle doslechu.

27 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 27/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – léčitelství Léčitelství Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek III. (PROBODENÍ) (Klíčem pro získání božích darů je úroveň osobní pokory. Opravdové a výjimečné Boží dary jako léčení, bilokace a podobně, vždy obdrželi velice asketicky a svatě žijící jedinci) 350. Blahoslavená Panna Marie se necvičila v pokoře jen sama pro sebe, ale byla také velkou Učitelkou pokory apoštolům a učedníkům, protože bylo zapotřebí, aby byli v této ctnosti dobře založeni a upevněni, aby mohli obdržet dar konat divy a zázraky a to nejen později při zakládání Církve, ale i v prvních začátcích jejich kazatelské povinnosti. Svatí evangelisté nám praví, že Pán poslal před sebou apoštoly (Lk.9,2) a později sedmdesát dva učedníků, a že jim dal moc vymítat ďábly z posedlých a uzdravovat nemocné. 352. … Tato nákaza pýchy vnikla do lidských schopností tak hluboko, že má účast skoro na všech činech člověka a stěží by se našel mezi nimi jeden, který by byl bez pýchy, právě tak jako růže nikdy neroste bez trní nebo zrní bez slupek. Proto si Nejvyšší tak velice váží vpravdě pokorných a ty, kteří úplně nad pýchou zvítězili, povyšuje a řadí mezi knížata svého lidu a pokládá je za své milované dítky a osvobozuje je od satanovy nadvlády. Tak se stává, že se k nim ďábel stěží odváží přiblížit, protože se pokorných i jejich vítězství nad ním bojí víc než pekelného ohně.

28 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 28/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – naši světci se schopnostmi léčení Léčitelství Svatá Hildegard von Bingen nebo Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179) byla německá mystička, přírodovědkyně, lékařka, hudební skladatelka a spisovatelka, členka benediktinskeho řádu a zakladatelka kláštera na Rupertsbergu u Bingenu. S jejím dílem jsou spojené počátky svébytného proudu německé středověké mystiky, tzv. Frauenmystik Hildegarda pocházela z urozené rodiny z Bermersheimu u Alzey (v blízkosti německé Mohuče v Porýní-Falcu) nebo také z Niederhosenbachu (o místo narození se vedou spory). Od dětských let mívala božská vidění. V osmi letech ji rodiče dali do péče kláštera Sv. Disiboda u Bingenu, kde se také ve svých 38 letech stala abatyší. Úřad převzala po smrti Jutty ze Spanheimu, která Hildegardu podporovala a nabádala, aby se svých vidění nebála. Ta v té době ještě nabyla na intenzitě a Hildegarda o nich začala psát. Hildegarda během života založila dva nové kláštery. Se svým kázáním procestovala mnoho míst v Německu i jinde v Evropě. Physica - encyklopedie léčivých bylin Causae et curae - encyklopedie znalostí z medicíny Léčila bylinami a modlitbou

29 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 29/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – naši světci se schopnostmi léčení Léčitelství Svatý Pio z Pietrelciny (někdy též jen Pater Pio či Otec Pio) (25. května 1887 – 23. září 1968) byl italský kněz a světec, který byl známý zejména pro svá stigmata. Je mu taktéž přisuzováno mnoho zázraků, např. jasnovidectví nebo bilokace Další podivnou příhodu vypráví dva manželé, učitelé, kteří našli po návratu ze školy svoje dítě doma v horečce. Bez úspěchu použili všecky obvyklé léčebné prostředky. Po půlnoci navrhl muž manželce, aby šla spát, že ráno budou vstávat do školy. Paní zůstala spát u dítěte a muž se uložil v pokoji. Vzpomenul si, že nedávno četl, že se někdo modlil ke strážným andělům, aby šli za Otcem Piem. Udělal to. Bylo 5 minut před jednou hodinou. Ve tři se šel podívat na dítě a zjistil, že je úplně zdravé!!! Manželka mu řekla: "Nediv se, než jsem usnula, prosila jsem svého anděla strážného, aby zašel k Otci Piovi." - Oba tedy udělali to samé. Muž šel za několik týdnů poděkovat Otci Piovi. Otec Pio byl právě obklopený hloučkem mužů. Když si všimnul přicházejícího učitele, přivítal ho slovy: "Od vás člověk nemá pokoj ani v noci. Poděkovat jdi k svatostánku anebo k Panně Marii." Učitel se ještě osmělil zeptat: "Otče, mohl byste ještě říci, který anděl byl u vás dříve - můj anebo manželčin?" Otec Pio mu řekl se smíchem: "Tvůj byl u mě 5 minut před jednou a ten druhý o něco později." Příklad: otec Tomáš – paní s darem léčení modlitbou

30 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 30/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – léčitelství Léčitelství Světcům katolické církve byl dar léčení Duchem svatým dán. Světci nešli do žádného knihkupectví, aby si koupili příručku léčitelství, ale prostě tento dar měli. V uvedených případech se jednalo o výjimečné, asketicky žijící jedince, kteří žili vzorným křesťanským životem. Mnozí dnešní lidoví léčitelé jsou podvodníci a šarlatáni (klub českých skeptiků Sysifos), kteří využívají důvěřivosti lidí k vlastnímu obohacení. U léčitelů, kteří skutečně léčitelské schopnosti mají (léčení energiemi), je třeba se zabývat otázkou, co je zdrojem těchto schopností. Jsou to síly dobra nebo zla? Zkušenosti mnoha lidí ukazují na to, že není dobré význam této otázky podceňovat. Příklad: Konflikt léčitele s lékařem

31 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 31/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – léčitelství Léčitelství Pokud se člověk při léčitelství na něco ptá neživé věci (kyvadélko, virgule), stává se tato věc modlou. To samozřejmě neplatí pro moderní diagnostické přístroje, které jsou zkonstruovány člověkem k tomuto účelu a jsou vybavené příslušnou inteligencí (rentgeny, ultrazvukové přístroje, tomografy apod.) Pokud člověk spolupracuje s modlou, stává se jednoznačně okultistou, který vstupuje do kontaktu se silami zla. To pak může mít pro osud duše okultisty i lidí, kteří se jím nechají ovlivňovat, fatální následky. Epileptik posedlý zlým duchem – jaká je obrana před zlem? Mk 9,17-18 Kdosi ze zástupu mu řekl: „Mistře, přivedl jsem ti svého syna, který má ducha němoty. Ten když ho popadne, srazí ho k zemi a on má pěnu u úst, skřípe zuby a ztuhne. A já jsem tvým učedníkům řekl, aby ho vypudili, a oni to nedokázali. Mk 9,29 Řekl jim: „Tenhle druh může vyjít jen modlitbou c.“ c) Var.: „modlitbou a postem.“

32 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 32/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – z knihy Maria Widl: Křesťanství a esoterika Nová hnutí „Máme se dobře, velmi dobře. Každodenní luxus se stal samozřejmostí. Blahobyt jako cíl života ztratil jako vize na přitažlivosti. Pracujeme stále více, ale víme stále méně proč.“ Pojmy: „New Age“ – přesvědčení, že v současnosti prožíváme přechod z „epochy Ryb“ do „epochy Vodnáře,“ která přinese celosvětový rajský mír. Tento astrologický výklad poprvé doložen na konci 19. stol. V sedmdesátých letech minulého století vyšla kniha Fergusonové a Capry – Doba obratu. Esoterika – odkazuje se na věroučný systém, který vznikl v antice vedle křesťanství. Měl své stoupence – více nebo méně veřejně známé a trpěné – ve všech dobách a má je i dnes. V současnosti je to souhrnný pojem pro všechny „tajné nauky“ napříč staletími a kulturami. Celkově však lze pozorovat rozmanitost kulturně relevantních iniciativ, proudů a prostředí, vyžadující širší pojem. Jde zde o vývoj životního stylu, který je práv výzvám a ohrožením našeho světa, zhýčkaného luxusem a ukonzumovaného k smrti.

33 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 33/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – z knihy Maria Widl: Křesťanství a esoterika Nová hnutí Pro moderní svět je charakteristické, že ztrácí jistotu tradice. To jak má člověk žít, udávaly dříve závazné principy společenského řádu, společenská pravidla a morální předpisy církve. Z toho vyplývala omezená osobní svoboda a kreativita, ale i vysoká míra všeobecné jistoty, že svůj život člověk žije správně. Dnes je tomu přibývající měrou jinak. Mnohé etické normy a pravidla jsou bez účinku, protože už nikdo není nucen je dodržovat. Roste společenská svoboda a jedinec si může život utvářet podle svého. Pokud se této šance chopí musí, stále hledat způsob, jak svůj život utvářet a organizovat a zároveň nebude mít nikdy takovou jistotu, že jeho život se ubírá správným směrem. Vznikají konflikty při zařazení moderního člověka do tradičních oblastí života: - mládež zdevastovaná blahobytem nemá cnosti požadované trhem práce - úspěšní pracovníci – upírání osobního rozvoje, volného času (vlastního života) - tužba po seberozvíjení vyhání do výše počet rozvedených manželství

34 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 34/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – z knihy Maria Widl: Křesťanství a esoterika Nová hnutí Hnutí hledajících: Jedná se o velice různorodou skupinu lidí, pro kterou je klíčovým pojmem „kvalita života.“ Tento pojem nahradil pojem „blahobyt,“ který ztratil svoji motivační schopnost (nákup pračky nebo televize již není smyslem existence ani pro lidi z nižších společenských vrstev). Co tito lidé hledají: 1. Pomoc k životu vzhledem k osobnímu přetížení a stoupajícím společenským očekáváním 2. Zaslíbení, vize, utopie lepšího světa, stranou moderních hrozeb pociťovaných jako všudypřítomné 3. Cesty zacvičování do „lepšího světa“ (předjímají první stopy „ráje“ nyní a zde). Silnou stránkou nových proudů jsou správné otázky. Vyjadřují touhu lidí, ale málo přispívají k jejímu uspokojování. Vytvářejí „náboženství touhy.“

35 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 35/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – z knihy Maria Widl: Křesťanství a esoterika Nová hnutí 1. Pomoc k životu První oblastí problémů moderního člověka je každodenní zvládání života. Mezi mlýnskými kameny tlaku na úspěch v oblasti životního štěstí a vysokým stupněm bezradnosti, která cesta k němu je ta nejlepší, vyrůstá touha po pomoci k životu. Dosvědčují to nejrůznější knižní rádci, nabídky různých kurzů a rubriky ve víkendových magazínech a denících: Příklady: Před obdobím dovolených – jak rychle zhubnout do plavek V období dovolených – sezóna rad k problémům partnerství Začátek pracovního roku – plánování času a kariéry Všední otázky běžného života se zbavují své banality a stávají se klíčem ke smyslu života: Když se na to spolehneš, pak tvůj život se už nebude skládat pouze z všedních hloupostí, ale najdeš nový střed, který ti dá smysl, oporu a perspektivu.

36 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 36/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě 1.4 Osud Bolest, utrpení a smrt patří k tabuizovaným tématům moderní společnosti, uznávající mládí a úspěch. Řešením není útěcha ale čin. - reinkarnační terapie,… 1.3 Úspěch Trend nového, uvolněného a úspěšného člověka - hudba jako „hlas duše,“ „kreativní uvolnění a sebepoznání s meditací znamení zvěrokruhu,“ „cvičení na bázi synchronizace hemisfér,“…. 1.2 Zdraví Poselství: uzdrav se jednoduše, přirozeně, božskými metodami a přitom autonomně - bylinné a postní kůry, léčitelé s kyvadélkem, homeopatie… Okultismus a esoterika – z knihy Maria Widl: Křesťanství a esoterika Nová hnutí 1. Pomoc k životu 1.1 Životní štěstí - lze si je koupit spolu s produkty, pokud tyto výrobky nejsou jednoduše banálně průmyslové, ale mají něco společného s tajemstvím života - štěstí je otázka pozitivního přístupu k životu, který může dělat divy Joseph Murphy (životní štěstí je jen otázkou pevné vůle) Člověk je přesným zrcadlovým obrazem toho, o čem po celý den přemýšlí. Jste opravdu sám strůjcem svého štěstí a budoucnosti. Změníte-li obsah svého myšlení a svých představ, změníte svůj osud. Studium a aplikace velkých kosmických pravd, které se ukazují a probírají v kapitolách této knihy, vám mohou přinést uspokojivější, plodnější a cennější zkušenosti, než jaké jste kdy měl. Začněte nyní sám utvářet a ovládat svůj život. Vykročte k výkonu, úspěchu a vítězství, veďte bohatší, plnější život – teď hned! (z reklamního letáku jednoho nakladatelství). Parapsychologičtí obšťastňovatelé (např. Hanussen) V brožuře o magickém prstenu se říká: Hanussen vám dnes prozradí, jak můžete i vy patřit k oněm 777 lidem, kteří s jeho osobním prstenem odvracejí hrozící neštěstí a chrání nově získané štěstí – jeho meditační prsten vám zjeví poslední tajemství parapsychologie. Můj prsten na vaší ruce – a už nemůžete své štěstí ani zastavit! Konečně se cítíte dobře … úplně šťastný… můžete hluboce a klidně spát, protože už vás netrápí starosti a soužení… Domácí lék (například extrakt ze švédských bylin od Fiat Lux) Fiat Lux se chápe jako řád, který jde cestami k pravému životu a ukazuje je druhým; byl založen jednou švýcarskou vizionářkou. Domácí prostředek je v jeho oblasti popisován následovně: Extrakt ze švédských bylin je universální léčebný prostředek, který může být použit takřka při všech nemocech a potížích… (Následuje 71 indikací od „angíny“ po „třas údů).“ Naši směs 22 švédských bylin nelze srovnávat s žádnou jinou, kterou lze koupit na trhu. Neobsahuje zdraví škodlivý kafr. Složení bylin a dávkování bylo přijato prostřednictvím média. Uvolněná kreativita (například synchronizace hemisfér) Cílem této série cvičení je rozvinout duševní a tělesné možnosti člověka a dát mu svobodu, aby se v životě vyjadřoval celostně, jak si to přeje a jak je mu to přirozené. V jednotlivých cvičeních je posluchač nejprve uveden do stavu hlubokého uvolnění, v němž tělo spí, vnímání však zůstává bdělým a člověk se může dostat do kontaktu se schopnostmi a energiemi svých hlubokých rovin vědomí. Podporován je tento proces zvukovou technikou HEMISYNC (hemisférové synchronizace), která synchronizuje aktivitu obou polovin mozku, a tím vytváří možnosti, jak se jednoduše a snadno uvolnit a vejít do stavu změněného vědomí. Reinkarnační terapie (Thorwald Dethlefsen) Vědomý život by se měl pokoušet karmu stále více napravovat a splácet, aniž by současně vytvářel novou. Osobní a neosobní aspekt viny tvoří onen bod obratu, v němž se nemoc proměňuje v uzdravení… Kdo je ochoten převzít zodpovědnost za svůj osud, prožívá, že je začleněn do zákonitostí tohoto universa a ztrácí všechen strach, protože nalezl zpětnou vazbu na svůj prazáklad. Pouze tato zpětná vazba je obsahem pravého religio. Teprve z vědění o svém původu může člověk poznat svůj cíl. Cílem je dokonalost. Dokonalost je výrazem jednoty. Jednotu nazýváme Bohem.

37 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 37/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – Homeopatie (www.vira.cz) Nová hnutí Homeopatie Zakladatelem této léčebné metody je německý lékař a esoterik Samuel Hahnemann (1755-1843), který byl zapojen do esotericko-iniciační tradice svobodného zednářství, byl silně ovlivněn gnostickým učením a měl pohrdavý vztah k Ježíši Kristu. On sám ve svém díle Organon tvrdí, že homeopatie je „božská“ metoda a označuje ji za „spásnou pravdu“, kterou mu prý zjevil samotný bůh, kterého nazývá „Velký duch“, „Stvořitel“ a „Pramen Lásky“. Tím ovšem nemíní Boha křesťanů. Ve svém díle deklaruje svoji blízkost s Konfuciem a Ježíše nazývá snílkem a fanatikem. Český propagátor homeopatie Jiří Čehovský na svých stránkách otevřeně píše, že právě religiózní podstata homeopatie je nejlepší zárukou toho, že se tato metoda bude dál šířit a zlepšovat život stále většího počtu lidí. Učení o ředění a potenciaci léku má také okultní pozadí. Do roztoku má při jeho přípravě vstupovat kosmická síla, která pak působí uzdravení. Mnozí homeopati často nezůstávají u samotné léčebné metody, ale připojují k ní i jiné okultní praktiky. Poněvadž je homeopatická typologie, podle níž se předepisují homeopatické konstituční léky, rozvinuta na základě astrologické a horoskopické symboliky, každý lékař, který předepisuje homeopatickou konstituční léčbu tím samým, používá astrologii. Také Jiří Čehovský uvádí, že homeopatie v mnohém připomíná astrologii.

38 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 38/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – z knihy Maria Widl: Křesťanství a esoterika Nová hnutí 2. Zaslíbení V oblasti pomoci k životu se klade řešení do rukou jedince. Jeho odvaha ke ztvárňování a zodpovědnost je masivně zpochybňována všudypřítomnými zkušenostmi krize a ohrožení. Jak mohu lidsky prožít nemoc a utrpení, když technizovaná medicína se mnou zachází jako s defektním strojem? Jak vůbec mohu zdravě žít, když můj život ohrožuje znečišťování životního prostředí, stres v práci a ztráta smyslu? Vede vůbec ještě osobní úsilí k cíli, nebo bude tak jako tak znehodnoceno odporem prostředí? Koho trápí podobné otázky, ten se nemůže spokojit s výzvami a podněty k odpovědnému životu. Musí mít možnost doufat, že jeho angažovanost bude mít nakonec smysl, třebaže se na dlouhých úsecích bude zdát, že tomu tak není. Kdo se cítí být ohrožen objektivními a systémovými tlaky, ten by rád zakotvil svůj život na horizontu zaslíbení, který jde hlouběji a dále. 1.New Age 2.Kosmický Kristus 3.Globální evoluce vědomí 4.Změna paradigmat v přístupu ke světu 5.Vědomí stvoření New Age Každý může přispět ke zrození Nového věku. Každá lidská bytost a každá skupina jsou potenciálně bodem víření, jímž mohou protékat spirituální kvality. Na počtu zde absolutně nezáleží. Malá trhlina v hrázi může způsobit velkou záplavu. Malá skupina může odvádět energie, které, jakmile byly jednou uvolněny, vydají se svou vlastní cestou, nakolik jsou naplněny inteligencí, životem a láskou. Naším úkolem je dát se k dispozici jako řečiště, vzývat vyšší energie a vzdávat díky.

39 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 39/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – z knihy Maria Widl: Křesťanství a esoterika Podíváme-li se souhrnně na zaslíbení nových proudů, pak se ukázalo: 1.V moderních společnostech existuje rostoucí vědomí krizových následků moderního způsobu života, které převáží a zničí všechno individuální úsilí. 2. K této skutečnosti se přistupuje různými postoji: hédonistickou ignorací a ostouzením těch, kdo varují, jako škarohlídů, potlačováním a až k zoufalství vyhnanými apokalyptickými náladami konce světa, hledáním zdrojů naděje a zaslíbení. 3.Všichni nositelé moderny – věda, hospodářství, politika – jakožto nositelé naděje vypadávají ze hry nejdříve, protože zavinili celé zlo a dále ho působí. Náboženství jsou odedávna předurčena k tomu, aby mohla zprostředkovat svá dávná zaslíbení. 4.Velká síla (přitažlivost) nových proudů spočívá v tom, že konstruktivně spojují stará náboženská zaslíbení a moderní vědecké myšlení. Dávají tak v krizových zkušenostech moderny naději, perspektivy a vizi. Nová hnutí

40 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 40/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – z knihy Maria Widl: Křesťanství a esoterika 3. Povznesení ducha Pomoc v každodenním životě a zaslíbení, že všechno bude lepší, jsou dvě základní dimenze nových proudů, jimiž jsme se doposud zabývali. K tomu přistupuje třetí, kterou nazveme „povznesení ducha.“ Doba, než se zaslíbení vnímatelně splní, může být dlouhá. Nelze ji strávit pouze tím, že těžce pracujeme na svém přínosu. Je zapotřebí i uvolněně radostného vcítění do životního pocitu tohoto lepšího světa. V křesťanské tradici je jím neděle: slavíme, že nebe není pouhou touhou, k níž se vzpíná náš život, a zaslíbením, za jehož uskutečnění jsme zodpovědní (neděle jako záloha na nebe). V nových proudech se aktuální předjímání slíbeného lepšího světa děje v různých oblastech: -Za prvé v oblasti bioproduktů: Příroda na talíři a v odívání, ve stavebním materiálu i využití volného času se stávají předjímáním zaslíbeného lepšího světa -Za druhé příběhy a hry zpřístupňují ony jiné životní poměry, od nichž se očekává ráj. -Za třetí skupiny a kurzy nabízejí informace, vhledy a zacvičení do nového životního stylu, který se očekává jako globální chování. Z reklamního textu jedné „plnohodnotné“ pekárny: Ukrojte z bochníku kus čerstvého samožitného chleba, vezměte jej vědomě do ruky. Posaďte se do pohodlné židle, ještě lépe do křesla. Přivoňte ke svému kousku chleba. Přijměte zcela vědomě tuto vůni. V tomto okamžiku pro vás nesmí existovat nic jiného na celém světě než tato vzácná vůně. Představte si: žitné pole se vlní v letním slunci; slyšíte, jak je vítr lehce hladí, projíždí milióny stébel… Odlomte kousek chleba. Uvědomte si tento obřadný, téměř kultický úkon. Jste-li věřící, připomeňte si tuto větu: „Toto je moje tělo!“ Pokud snad nejste křesťanem, pak si představte, že by všichni lidé tohoto světa měli jíst z tohoto vezdejšího chleba. Vidíte malého černouška na ulici ve čtvrti bídy v San Francisku? Děvče vpadlých tváří v New Dillí? Hlad všech lidí by bylo možné utišit chlebem. Spravedlivě rozdíleným chlebem. Vezměte jedno sousto do úst, velmi vědomě a velmi pomalu je žvýkejte. Docela, docela pomalu. Nechte si před svým vnitřním zrakem odvíjet jako film následující obrázky: rolníka, který seje zrno; okamžik, kdy z malého zrnka setby – viditelného znamení života – vyrazí rostlinka; růst stébla; vlnící se klas; sklizeň obilí; mlácení, mletí zrna ve mlýně; nově vznikající život v kvasu, vůni v pekárně… Nová hnutí

41 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 41/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – z knihy Maria Widl: Křesťanství a esoterika Nové náboženské kulturní proudy se orientují na kvalitu života, jíž se dosahuje pomocí k životu, zaslíbením a povznesením ducha. Lze je popsat čtyřmi klíčovými slovy: proměna vědomí, celostnost, spiritualita a síť. Tato čtyři klíčová slova lze pojmout křesťansky. Církev zdůrazňovala v uplynulých desetiletích ve svých ústředních textech zvěst o Božím království uprostřed světa, s přiznáním spoluviny žádala proměnu vědomí, v teologii stvoření zdůrazňovala celostnost, do středu své spirituality postavila radost ze stvoření a důvěru v Ducha svatého a zaměřila se na propojování lidí (heslo „síť“) důrazem na myšlenku církve jako Božího lidu. Co je Boží království? Řím 14,17-19 Neboť Boží království nespočívá v pokrmu anebo v nápoji, ono je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Právě ten, kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a vyhovuje lidem. Následujme tedy to, co napomáhá pokoji a vzájemnému nabádání k dobrému. Nová hnutí

42 Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 42/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v hudbě Okultismus a esoterika – kvalita života - štěstí Sestra Marie od Ježíše, z Agredy : MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ; Svazek III. (PROBODENÍ) 117. Dcero má, když Syn věčného Otce vyšel z jeho lůna a v mém životě přijal lidskou přirozenost, přišel osvítit ty, kteří chodí ve tmách a ve stínu smrti (Lk.1,79), a navrátit jim ztracenou blaženost. Aby tedy byl jejich světlem, cestou, pravdou a životem, bylo zapotřebí, aby jim dal zákon tak svatý, aby je ospravedlňoval, tak bezpečný, aby je povzbuzoval, tak mocný, aby jimi pohnul, tak účinný, aby jim pomáhal, tak pravdivý, aby přinášel radost a potěšení všem, kdo ho budou zachovávat. Neposkvrněný zákon evangelia má v sobě moc poskytovat všechny tyto i jiné, ještě obdivuhodnější účinky. A Bůh stvořil a ustanovil rozumné tvory tak, že všechno jejich štěstí, tělesné i duševní, časné i věčné, závisí úplně na zachovávání tohoto zákona. Proto nemůžeme odsuzovat slepou nevědomost, kterou zarputilí nepřátelé očarovali smrtelníky (Gal.3,1), když všichni lidé v nezřízené touze a honbě za štěstím, nedbají božského zákona, ve kterém jedině může být nalezeno, a proto jich tak málo dosahuje štěstí. Nová hnutí


Stáhnout ppt "Okultismus a esoterika. Čarodějnictví Vyvolávání duší 20.05.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/42 Úvod Léčitelství Nová hnutí a směry Věštění Satanismus v."

Podobné prezentace


Reklamy Google