Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

G ENTRIFIKACE KGE/URBIO Grygar Jan Západočeská univerzita v Plzni, 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "G ENTRIFIKACE KGE/URBIO Grygar Jan Západočeská univerzita v Plzni, 2016."— Transkript prezentace:

1 G ENTRIFIKACE KGE/URBIO Grygar Jan Západočeská univerzita v Plzni, 2016

2 Pojem gentrifikace  revitalizace degradovaných obytných čtvrtí v městských centrech způsobená příchodem ekonomicky silnějších obyvatel, tzv. gentrifierů  pochází z anglického slova „gentry“, které označuje aristokracii či obecně příslušníka vrstvy s vysokým sociálním statusem

3 Gentrifieři  původními obyvateli  převážně dělníci a zástupci tzv. modrých límečků  charakterizována nízkou úrovní dosaženého vzdělání  ve vysoké míře obývají tzv. obecní byty  typičtí gentrifieři  svobodní lidé či bezdětné páry s vysokým příjmem  nevyznávají tolik rodinný život, spíše profesní kariéru (vznik tzv. dvoukariérních domácností)  zajímavý, aktivní život s mnoha kulturními, sportovními a společenskými příležitostmi  jejich zaměstnavatelé mají většinou sídla v městském centru ► gentrifieři chtějí bydlet poblíž

4 Historické určení  Pojem se významně zapsal do naučných slovníků teprve v poslední třetině 20. století  Historici však tvrdí, že gentrifikace byla zakotvena už ve 3. století ve starém Římě, kde malé obchody nahradily velké vily  Proces gentrifikace poprvé popsán socioložkou Ruth Glass v 60. letech  „Jedna za druhou jsou mnohé dělnické čtvrti Londýna obsazovány střední třídou – vyšší a nižší. Ošuntělé, skromné příbytky a domky – dvě místnosti v přízemí a dvě v patře – jsou přebírány, když nájemní smlouvy vyprší, a stávají se z nich elegantní, drahé rezidence. Velké viktoriánské domy, poničené v předchozích obdobích – které byly využity jako ubytovny či byly jinak sdíleny více obyvateli – jsou znovu renovovány. Jakmile jednou tento proces „gentrifikace“ v oblasti začne, rychle pokračuje, dokud všichni nebo většina původních dělnických obyvatel není odsunuta a celý sociální charakter oblasti se nezmění.“ [Glass 1964]

5  Neil Smith – identifikoval tři zásadní gentrifikační vlny  První se odehrála v 50. letech  Druhá vlna spadá do 70. a 80. Let  Třetí, zatím poslední do let 90-tých  V začátcích bylo na gentrifikaci nahlíženo jako na hnutí „zpátky do města“  Jedná se tedy o opak suburbanizace, kdy se lidé naopak z měst stěhují do předměstí

6 Přístupy k pojmu  Definice Neila Smithe  Přístup Davida Ley  Syntéza Chrise Hamnetta

7 Definice Neila Smithe  Proces, při němž jsou chudé a dělnické části vnitřního města obnovovány přílivem soukromého kapitálu střední vrstvy  Kupují či najímají byt, který už před začátkem gentrifikace, je postižen nedostatkem investic  Gentrifikace spojena s existencí tzv. rent gap, umožňující její vznik

8 Rent gap  Do češtiny můžeme přeložit jako „mezera nájmu“  rozdíl mezi aktuální cenou nemovitosti a cenou při jejím „nejlepším využití“  Cenu při „nejlepším využití“ lze charakterizovat jako cenu dosažitelnou při „plném využití zdrojů místa“  Těmito „zdroji“ jsou míněny zejména:  kvalita a fyzický stav nemovitosti  pozemky, na nichž stojí  další podmínky specifické pro danou oblast, podmínky se v čase mění a působí na růst nebo pokles aktuální ceny

9  Může se tak stát, že stavby jednou zde postavené už neodpovídají změněným podmínkám a snižují aktuálně dosažitelnou cenu, čímž vzniká tzv. mezera nájmu

10 Přístup Davida Ley  vznikl v 80. letech  představuje určitou kritickou reakci na původní přístup Smithe  staví do popředí význam spotřebních faktorů  Ley se domnívá, že gentrifikace primárně souvisí s:  Přeměnou ekonomické struktury společnosti  vznikem nové střední třídy, jejíž spotřební chování a preference v bydlení vedly k růstu poptávky po bydlení ve vnitřním městě

11 Syntéza Chrise Hamnetta  sjednocení obou teorií  sociální a prostorový projev posunu od industriální k post-industriální městské ekonomice založené na finančních, obchodních a kreativních službách  změny v povaze a rozmístění práce, v třídní struktuře obyvatel, jejich příjmech a platech, životních stylech a ve struktuře trhu s nemovitostmi  Rozhodující význam podle Hamnetta:  přeměna ekonomické struktury směrem od průmyslové výrobní sféry k sektoru služeb  příchod nové skupiny, která zahrnuje tzv. „bílé límečky“ (manažeři, odborníci)

12 Příklady gentrifikace v USA

13

14

15

16

17 Související důsledky KladyZápory Vytlačení skrze navýšení nájmů/cen Druhotné psychologické náklady vytlačení Stabilizace upadajících oblastíKonflikt a rozpory v komunitě Zvýšení hodnoty nemovitostíÚbytek cenově dostupného bydlení Neudržitelný spekulativní nárůst cen nemovitostí Snížení míry nezaměstnanostiBezdomovectví Zvýšení místních fiskálních příjmůVětší podíl místních výdajů v důsledku lobbingu Povzbuzení a posílení budoucího rozvojeKomerční/průmyslové vytlačení Snížení rozpínání města v důsledku suburbanizace Zvýšené náklady a změny v místních službách Vytlačení a tlak zvýšené poptávky po bydlení v okolních chudých oblastech Zvýšený sociální mixPokles sociální diverzity (směrem od sociálně různorodého ke ghettům bohatých) Fyzická obnova nemovitostí (s přispěním či bez přispění státu) Růst počtu neobývaných bytů a úbytek obyvatel v gentrifikovaných oblastech

18  Klady a zápory můžeme shrnout do 3 skupin:  Fyzické prostředí  Obnova a zlepšení kvality  Zkvalitnění okolního prostředí (infrastruktury, veřejných prostor, …)  Funkční prostředí  Změny v oblasti služeb – více restaurací, kaváren, fitness center, obchodů, …  Sociální prostředí  Nahrazení původních obyvatel (příslušníci slabších sociálních vrstev a etnických menšin) obyvateli novými

19 Gentrifikace a související urbanizační procesy  Komercionalizace  Jev, který často gentrifikaci doprovází  Jedná se o změnu funkčního využití, tedy přeměnu bytového fondu v nebytový – komerčně využívané prostory  Především v městských centrech, z hlediska největší ziskovosti  Přispívá ke zvýšení atraktivity území  Revitalizace  Pod tento pojem je možné gentrifikaci zařadit  Jedná se o oživení či obnovu, kterou lze označit jako zlepšení o odstranění problémů města, zlepšení ekonomických, sociálních a enviromentálních podmínek  V gentrifikaci se jedná pouze o zlepšení podmínek/přeměnu z hlediska bytového fondu a zlepšení sociálního statusu obyvatel území

20  Revitalizace zahrnuje nejen bytový fond, ale také infrastrukturu, veřejné prostory, sociální síť služeb atd.  Polarizace, segregace, ghetoizace, citadelizace  Jedná se spíše o negativní projevy  Souvisejí hlavně s vytlačením původních obyvatel a nahrazení konkrétní skupinou lidí, izolující se do svých atraktivních čtvrtí

21 Protesty  Jak je vidět z důsledků, na proces je nahlíženo kladně např. z hlediska rozvoje města a zlepšení vlivu suburbanizace  z hlediska záporného hlavně v důsledku vytlačení původních obyvatel, tedy sociálně slabších nebo etnických menšin  Díky tomuto docházelo k mnoha protestům, narážející jak na chudobu nebo tradici města, tak na rasismus s ohledem na právě zmíněné menšiny

22

23

24 Gentrifikace v České republice  U nás poměrně neznámý pojem  Projevila se pouze na několika místech hlavně v Praze, Brně a Ostravě  Česká republika v současnosti zažívá ohromnou vlnu suburbanizace a lze říci, že je bezesporu současným nejvýraznějším urbanistickým procesem  Z toho vyplývá, že vlna gentrifikace, kdy se lidé budou chtít vracet „zpátky do města“ bude teprve nastávat

25  Praha  Zde se gentrifikace projevila hlavně v částech centra:  na Vinohradech, na Malé Straně, v Holešovicích a Karlíně  Ostrava  Zde se gentrifikace projevila hlavně v částech:  Jubilejní kolonie, Vítkovice nebo ulice Stodolní  Přelom nastal hlavně na počátku nového tisíciletí  Brno  Jde zatím spíše o ojedinělé pokusy v rámci např. jedhono bytového domu v ulici, ne celých čtvrtí  Rozdílem oproti zahraničí je, že gentrifikanty jsou z velké části cizinci a za přeměnu bytového fondu jsou odpovědni především developerské firmy

26 Zdroje  Textové zdroje  https://cs.wikipedia.org/wiki/Gentrifikace  https://web.natur.cuni.cz/~sykora/pdf/Sykora_1993_Gentrifikace.pdf  https://en.wikipedia.org/wiki/Gentrification  https://is.muni.cz/th/78887/fss_b/A_Novotna_Gentrifikace.pdf  is.muni.cz/th/42297/prif_m/592244/GENTRIFIKACE.ppt  http://www.scmagazine.cz/casopis/03-15/promena-ulice?locale=cs  Obrázkové zdroje  http://maddypelletierhistory.blogspot.cz/2016/02/ch-9-thoughts- ruminations-urban.html  https://www.indymedia.org.uk/en/2008/02/391341.html  http://www.rsvlts.com/2014/04/07/nyc-before-after-gentrification-of- new-york-over-10-years/  https://cleanupjamaicaqueens.wordpress.com/2014/02/28/gentrification -is-a-good-thing-ghettoization-is-not/


Stáhnout ppt "G ENTRIFIKACE KGE/URBIO Grygar Jan Západočeská univerzita v Plzni, 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google