Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavitelství 5 Schodiště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavitelství 5 Schodiště"— Transkript prezentace:

1 Stavitelství 5 Schodiště
Určeno pro GNIGE01-04 Přednáší ing Mareček Ph.D

2 Hlavní části schodiště v budově
1 – hlavní podesta – mezipodesta – nástupní rameno 4 – výstupní rameno 5 – podestový nosník 6 – schodišťová zeď

3 Půdorys schodiště 1 – hlavní podesta, – mezipodesta – nástupní rameno – výstupní rameno – schodišťová zeď – zábradlí 7 – zrcadlo – jalový stupeň – ukončující (případně jalový) stupeň, – výstupní čára

4 Rozdělení schodišť a ramp
Podle umístění: vnitřní - umístěná uvnitř budovy, chráněná proti povětrnostním vlivům vnější - umístěná vně budovy, nechráněná proti povětrnostním vlivům Podle funkce (použití): Hlavní - sloužící jako základní vertikální pěší spojení v objektu. Vedlejší (pomocná) - sloužící k občasnému použití pouze malým počtem osob z důvodů provozních, bezpečnostních apod. Únikové Vyrovnávací - spojující různé úrovně téhož podlaží Předložené - navazující na objekt Bezbariérové – bez bariér pro postižené na vozíčcích.

5 Schodiště podle umístění a funkce
1 – hlavní, – vedlejší, – vyrovnávací (uvnitř budovy), – předložené, – terénní (vně budovy)

6 Podle půdorysného tvaru ramene
přímá - schodišťové stupně mají v celé délce ramene stálou šířku stupnice (výstupní čára je přímka). Jsou nejpohodlnější a nejpoužívanější zakřivená - mají kosé stupně (šířka stupnice je proměnná), jsou méně bezpečná, ale zabírají menší prostor (výstupní čára je křivka) smíšená - obsahují stupně rovné i kosé. Střídáním šířek stupnice ztrácí chůze svůj přirozený rytmus. Provozně nejméně bezpečná.

7 Podle půdorysného tvaru ramene
1 – s přímými rameny 2 – se zakřivenými rameny – se smíšenými rameny

8 Podle smyslu výstupu přímá - výstupní čára je přímka
pravotočivá - výstupní čára se točí doprava (nejpoužívanější) levotočivá - výstupní čára se točí doleva

9 Podle počtu ramen jednoramenné (výška podlaží se překonává jedním ramenem) dvouramenné (výška podlaží se překonává dvěma rameny spojenými mezipodestou) víceramenná sdružená (výška podlaží se překonává několika rameny spojenými mezipodestami). Zvláštním druhem víceramenných schodišť jsou sdružená (větvená), u nichž jsou dvě výškové úrovně spojeny několika schodišťovými rameny nestejně širokými

10 Podle počtu ramen 1 – jednoramenné, 2 – dvouramenné – víceramenné (tříramenné) 4 – sdružené (větvené)

11 Podle sklonu překonání rozdílu výškových úrovní
rampová - se sklonem 7° až 20° mírná - se sklonem 20° až 25° běžná - se sklonem 25° až 35° strmá - se sklonem 35° až 45° žebříková - se sklonem 45° až 58° žebříky skloněné 58° až 80° žebříky svislé 80° až 90°

12 Podle konstrukčního uspořádání a způsobu podporování stupňů:
schodiště s plně podporovanými stupni (patří k nim pažená, předložená s plně podezděnými nebo podbetonovanými stupni, desková se stupni ukládanými na nosnou desku nebo tvořící s deskou společný konstrukční prvek) schodiště s oboustranně podporovanými stupni (patří k nim schodnicová se stupni ukládanými do schodnic a vřetenová se střední nosnou vřetenovou zdí) schodiště s jednostranně podporovanými stupni (patří k nim visutá vetknutá do nosné zdi) schodiště se zavěšenými stupni schodiště se zvláštními stupni (např. pohyblivými u pohyblivých schodišť)

13 Schémata podporování nebo zavěšování stupňů
1 – pažená schodiště – podezděná schodiště – desková schodiště 4a – schodnicová schodiště se dvěma schodnicemi b – schodnicová schodiště s osovou schodnicí – vřetenová schodiště 6 – visutá schodiště – zavěšená schodiště

14 Podle použitého stavebního materiálu rozeznáváme:
schodiště kamenná betonová a ŽB (monolitická nebo montovaná z prefabrikovaných dílců) ocelová dřevěná kombinovaná z různých stavebních materiálů

15 Schodišťové rameno Délka se měří jako vodorovná vzdálenost hran prvního a posledního stupně v ramenu. Šířku měříme jako vodorovnou vzdálenost: mezi schodišťovými zdmi mezi schodišťovou zdí a vnějším okrajem ramena mezi vnějšími okraji schodišťového ramena (u neobezděných) Schodišťová ramena téhož schodiště mají mít stejně široké stupně. Sklon schodišťových ramen v domech s výtahem nesmí být větší než 350 v domech bez výtahu 330. L – délka schodišťového ramena, B – šířka schodišťového ramena, b – šířka stupně, h – výška stupně

16 Průchodná šířka schodišťového ramene

17 Průchodná výška Je svislá vzdálenost hrany schodišťového stupně a podhledu konstrukce, která leží bezprostředně nad schodišťovým ramenem. Označujeme ji h1 a určí se v mm v závislosti na sklonu schodišťového ramena podle vzorce h1 = 1  /cos α (α je sklon schodišťového ramena) Je nejmenší vzdálenost spojnice předních hran stupňů od pohledu konstrukce nad schodišťovým ramenem. Označujeme ji h2 a je dána vzorcem h2 =  500 x cos α (α je sklon schodišťového ramena)

18 Nejmenší dovolená podchodná výška h1 v mm a průchodná výška h2 v mm

19 Schodišťové podesty Průchodná šířka podest se musí rovnat nejméně průchodné šířce přilehlých schodišťových ramen a nesmí být žádným zařízením snížena.

20 Hlavní podesty Mají být nejméně o 100 až 200 mm hlubší, než je průchodná šířka schodišťových ramen. Podesta vložená mezi dvě přímá ramena musí mít délku nejméně 630 mm, zvětšenou o jednu šířku schodišťového stupně.

21 Dveře na podestách schodišť (kromě schodišť v podzemních podlažích a schodišť pomocných), které se otevírají do prostoru schodiště, musí být vzdáleny od hrany nejbližšího stupně nebo zrcadla tak, aby dveřní křídlo v žádné poloze nezužovalo průchodnou šířku podesty

22 Dveře, které se otevírají mimo prostor podesty (kromě pomocných schodišť a schodišť v RD) mají vzdálenost vnitřní hrany zárubně od hrany nejbližšího schodišťového stupně min. 300 mm.

23 1- schodiště bez zrcadla, 2 – schodiště se zrcadlem, 3 – schodiště s výtahem v prostoru zrcadla

24 Požadavky při návrhu schodiště
Pro návrh rozměrů schodišťového stupně platí: 2 x h + b = 630 [mm] – optimálně ( 600 – 650 mm obecně) h...výška stupně b...šířka stupně 630 mm...průměrná délka kroku Podchodná výška se určí ze vztahu: h1 = 1  /cos α h1...podchodná výška na svislici od přední hrany stupně v mm α...sklon schodišťového ramene minimální podchodná výška je 2100 mm Průchodná výška se určí ze vztahu: h2 =  500 x cos α H2...průchodná výška minimální průchodná výška je 1900 mm Výška schodišťového ramene = součet všech výšek ve schodišťovém rameni Půdorysná délka schodišťového ramene = (počet výšek minus jedna) x šířka schodišťového stupně Šířka schodišťového ramene je dána typem budovy a požárními předpisy. Navrhuje se nejčastěji v násobcích komunikačních pruhů tj mm.

25 Tvar schodiště vyneseného podle výpočtu

26 Konstrukce schodišť schodiště s plně podporovanými stupni
pažená podezděná desková pilířová schodiště s oboustranně podporovanými stupni schodnicová vřetenová visutá zavěšená zvláštní

27 Pažená schodiště Pažená schodiště jsou schodiště se stupni vytvořenými úpravou a zapažením sklonitého terénu.. Nosnou konstrukcí stupňů a schodišť je rostlý, stupňovitě upravený terén. Podstupnice tvoří pažení (název schodiště), které zabraňuje, aby se stupně deformovaly při provozu a vlivem povětrnosti.

28 Desková schodiště Nejčastějším typem železobetonových schodišť. Deska je buď vetknutá do podesty a mezipodesty, nebo je spojitě zalomená. Výhodou tohoto typu schodiště je volnost prostoru, protože odpadají schodišťové zdi. 1 – deska je upnutá do podestových nosníků, – deska je zalomená a tvoří s podestovými deskami společnou lomenou desku upnutou do obvodových nosníků

29 Vetknutí desek Podrobnost vetknutí desek Podrobnost napojení desek do podestového nosníku schodišťových ramen na podestové desky a – rozdíl vzdáleností hran nástupního a výstupního stupně (zde a = b) b – šířka stupně, h – výška stupně, v – rozdíl výšek vetknutí hran desek ramen

30 ŽB panelová schodiště Dvouramenné typizované schodiště z prefa panelů pro bytové domy 1 – panel schodišťového ramena – podestový panel – prostor pro prostup instalací (dodatečně zabetonovaný)

31 Vřetenová schodiště Konstrukce vřetenových schodišť je jednou z nejstarších a původně se používala s kamennými stupni s přímými rameny i jako točitá schodiště. Byla charakterizována oboustranně podpíranými stupni (na jedné straně schodišťovou zdí a na druhé vřetenovou zdí). Konce stupňů se zazdívaly do obou zdí 80 – 150 mm (podle šířky ramen). Byla to schodiště velmi masivní a těžká. Střední vřeteno bylo ve vývoji nahrazeno nosnými pilíři s klenutými stoupajícími oblouky nesoucími stupně. Tím došlo k vylehčení konstrukce a ze schodišť vřetenových se stávají pilířová. 1 – vřetenová zeď tl. 300 mm, – madlo zakotvené do vřetenové zdi

32 Ukončení vřetenové zdi
Vřetenová zeď se v posledním podlaží vyzdívala až ke stropní konstrukci nad schodišťovým prostorem, nebo se ukončovala ve výšce mm nad úrovní posledního ramena a upravovala se jako zděné schodišťové zábradlí. 1 – vřetenová zeď je vyzděna až pod stropní konstrukci nad schodišťovým prostorem, – vřetenová zeď je ukončena v posledním podlaží jako zábradlí

33 Kamenné točité schodiště se sloupovým vřetenem
Dříve se často používala v provedení s kamennými stupni jako točitá schodiště. Stupně byly zkosené, stejné, širším koncem zazděné do schodišťové zdi. Užší konec měl válcovou hlavu (buben). Hlavy stupňů na sebe dosedaly a vytvářely sloupové vřeteno kruhového průřezu. Kamenné točité schodiště se sloupovým vřetenem A – svislý řez, B – půdorys, C – podrobnost stupně – sloupové vřeteno, 2 – buben

34 Schodnicová schodiště
Schodnice jsou šikmé nosníky, které jsou uloženy na podestové nosníky. nebo stropní konstrukce Schodišťové stupně se ukládají na schodnice schody mohou být vetknuty do jedné střední schodnice schody celoplošně podepřené schodnicovou deskou

35 Schodnicové schodiště příklad T02B
Schodnicová schodiště v blokopanelových stavbách se montovaly ze dvou schodnic a vylehčených stupňů. Schodnice měly průřez tvaru L a byly na koncích zakončeny ozuby pro uložení na podestové konstrukce. Jednotlivé stupně byly vylehčeny dutinami přes které se protahovaly táhla pro stažení schodnic se stupni. Tak bylo možno cele rameno sestavit v panelárně a montovat jeřábem. Povrch stupňů a schodnic byl pokryt teracem a vybroušen. Na souč. tření 0,5.

36 Visutá schodiště Visutá schodiště jsou charakterizována schodišťovými stupni jednostranně vetknutými do schodišťových stěn nebo schodnic. Stupně mají volné konce krakorcově vyložené Jalový nebo nástupní stupeň a stupeň ukončující se ukládaly do cementové malty na podestové nosníky. Visutá schodiště jsou pracná, neboť jednotlivé stupně se osazují současně s vyzdíváním schodišťových zdí, nebo dodatečně do vynechaných kapes. Stupně se zazdívaly na hloubku min. 300 mm. Volné konce stupňů se musely podpírat po celou dobu hrubé stavby. Dnes se prakticky nepoužívají (pracnost, zdlouhavost výstavby, potřeba lešení).

37 Visutá schodiště

38 Schématický řez zavěšeným schodištěm
1 – táhlo (závěs), – kotvení táhla do stropní konstrukce, – zakotvení stupňů matkou do závěsu, 4 – madlo, – stropní konstrukce

39 Zvláštní schodiště Konstrukce pohyblivých schodišť patří do technického vybavení budov. Pohyblivé schodiště se skládají ze šikmo uložené ocelové nosné konstrukce na níž jsou vodící kolejnice pro pohyblivé stupně. Jednotlivé stupně jsou taženy na každé straně nekonečným řetězem s plochými články. Řetěz je veden přes tažnou a napínací ozubenou růžici. Zřizují se v obchodních domech, nástupištích podzem. i nadzemních drah apod.

40 Schéma pohyblivého schodiště
1 – pohyblivé stupně, 2 – strojovna, – zábradlí, – pohyblivé madlo, 5 – kontrolní dvířka, 6 – vstup do strojovny Zábradlí je plnostěnné s rovným povrchem. Madlo je pohyblivé souběžně s pohybem stupňů. Pohon schodiště i madla zajišťuje elektromotor. Běžná rychlost je 0,5 m/s (doprava až 400 osob za hodinu).

41 Dřevěná schodiště 1 – kotva, 2 – izolace, 3 – nástupní stupeň – práh, 4 – stupnice, 5 – podstupnice, – schodnice, 7 – podestový nosník, – příčný trám, 9 –sloupek, 1é – svorník, 11 – úhelník, 12 – začepování sloupku do prahu, 1š – obklad prahu, 14 – ocelové táhlo

42 Ocelová schodiště Výhodou ocelových schodišť je jejich malá hmotnost, demontovatelnost a možnost úprav při rekonstrukcích objektů. Nevýhodou je malá odolnost proti účinkům požáru a hlučnost (pokud nejsou použity náležité úpravy). Stupně ocelových schodišť se obvykle provádějí z žebrovaných nebo rýhovaných plechů (popř. vyztužených na spodním líci), pro snížení hlučnosti provozu se stupnice obkládají, např. dřevěnými obklady nebo hluk tlumícími obklady z pryže, PVC, textilií apod.

43 Zábradlí Zábradlí musí být dostatečně pevné a stabilní, spolehlivě upevněné do stupňů nebo do schodnice. Schodišťové zábradlí se dimenzuje na svislou složku 1 kN/m a vodorovnou složku 0,8 kN/m, v obytných budovách Nejmenší dovolené výšky zábradlí jsou: základní výška = mm snížená výška = 900 mm (je-li hloubka volného prostoru nejvýše 3,0 m) zvýšená výška = mm (je-li hloubka volného prostoru větší než 12,0 m) zvláštní výška = mm (je-li hloubka volného prostoru větší než 30,0 m)

44 Příklad zábradlí A – zábradlí pro šikmá ramena, B – spojovací část zábradlí na podestě, L – vodorovná délka zábradlí, H – výška podlaží

45 Rampy Jsou šikmé komunikace, plynule vyrovnávající výškové rozdíly. Sklon ramp se udává v procentech, ve stupních nebo v poměru výšky rampy k její délce. Největší dovolený sklon ramp (dle ČSN ) Šikmé rampy 0-70 ( 12,3% ) rampy (délka menší než 3,0 m) - 1:8 (12,5 %, 7°8' ) rampy (délka delší jak 3,0 m) - 1:12 (8,3 %, 4° 45' ) U bezbariérových staveb rampy 1:16 (6,25%)

46 Rampy odolnost proti skluzu
Povrch ramp má odpovídat jejich provozu a umístění, musí být dostatečně drsný, aby na něm nedocházelo ke skluzu, protiskluzová úprava povrchu je důležitá zejména u ramp vnějších, vystavených dešti a námraze. Součinitel smykového tření 0,5+tgα

47 Příklad schodišťového ramena kombinovaného s rampou pro kočárky

48 Žebříky a stupadla Příklad ocelových svislých žebříků A – s přímým výstupem, B – s bočním výstupem 1 – štěřiny z oceli 50x 8 mm, – příčle Ø 18 mm, – zakotvení žebříku do stěny z úhelníků L 50x50x5 mm, – betonová patka s kotvícími šrouby

49 Jednoramenné schodiště

50 Dvojramenné schodiště

51 Zatočené schodiště

52 Zatočené schodiště alt.2
Nejproblematičtější stupeň ve schodišti vypočtená šířka stupně Minimální šířka stupně na vrcholu zrcadla je 130mm První rovný stupeň 400 800 Pozor! Výstupnicová čára má být umístěna v 1/3 šířky ramena

53 Porovnejte velikosti nutného prostoru pro umístění

54 Schodiště se těší na Vaši přízeň
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stavitelství 5 Schodiště"

Podobné prezentace


Reklamy Google