Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Psychika a zdraví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Psychika a zdraví"— Transkript prezentace:

1 Téma: Psychika a zdraví
PSFA2 Přednáška č. 8 Téma: Psychika a zdraví

2 MKN -10 Zdraví = biopsychosociální jednota
Existují nemoci psychosomatické, somatopsychické a žádné jiné Provázanost psychika – fyziologická stránka (humorální, nervový, imunitní systém) Psychická stránka: poznávací (kognitivní), pocitové, volní, motivační Psychofyziologie, neuropsychologie

3 Psychosomatika Vytěsňování pocitů a emocí moduluje metabolismus a imunitní a neurohumorální systém mnoho hodin Chronické vytěsňování – dlouhodobě Vyhraněné poruchy zdraví – specifický projev a prožívání pacienta Cirkulární kauzalita – vředová choroba, hypertenze, astma, atopický exém

4 Alexythimie U psychosomaticky nemocných – prožívání chudší, méně diferencované, obtížněji se v něm orientují, neřídí se jím Alexythimie – „citová slepota“, „emoční analfabetismus“ Menší sch. čl. své city vnímat, popisovat, vyjadřovat Při setkání s něčím, co se člověka osobně dotýká, s velkou subjektivní zátěží Primární, sekundární

5 Alexythimie Silnější sebekontrola, potlačování, odmítání vlastních emočních impulsů Chronická tenze – somatizace, rušivé projevy v tělesné oblasti Jednostranný životní styl (orientace na pracovní úspěch a výkon) Neschopnost odpočívat Nedbání pravidel psychohygieny Osobnostní svéráz Př. nepřiměřená ctižádost, podřídivost a neschopnost odmítat požadavky druhých

6 Nevědomá účelovost symptomů
O se jimi v pacientově životě změnilo? Co ztrácí a co získává? Co by nastalo, kdyby jich nebylo?

7 Kardiovaskulární choroby
Typ A: zvýšená ctižádost, orientace na výkon, konkurenční postoje, netrpělivost, častá podrážděnost, tenze, latentní, vytěsněná agresivita, hektický a hostilní životní styl, neumění odpočívat Typ B: uvolněnost, klidnost, vyrovnanost – výskyt IM méně pravděpodobný

8 Bolest Nejčastěji bolesti hlavy, zánětlivá onemocnění, bolesti související s degenerativními procesy kloubů a páteře. Svíravá, řezavá bolest: infarkt Tupá bolest: trauma Bodavá, pulzující bolest: zánět

9 Bolest Varovný signál, ochranná funkce
Došlo k poškození organismu nebo poškození může nastat Nepříjemný emoční doprovod – nutí k odstranění příčiny V některých případech se stává sama nemocí, vyžadující léčení Mírnění nebo odstraňování bolestí – součást terapie

10 3 stránky bolesti Smyslová – lokalizace, intenzita, kvalita (posouzení pacientem) Emoční - týká se hlavně motivace a tendencí bolest zmírnit Hodnotící – myšlení, jedinec srovnává současnou bolest s dřívějšími zkušenostmi

11 Bolest z hlediska odezvy
Subjektivní: vázána na prožívání, projevuje se hlasově a řečově Vnějškově pozorovatelný projev (chování): např. reflexní stažení ruky, změna výrazu obličeje, úlevná poloha těla Fyziologické a biochemické: např. větší produkce serotoninu

12 4 základní typy bolesti Akutní: vzniká na základě poškození mechanicky nebo nemocí Chronická: neodstranitelná příčina nebo příčina není známa Rekurentní bolest: epizodická, záchvatovitá, nevypočitatelná (např. útrobní); při spojení s jejím očekávání horší Procedurální: bezprostřední následek zákroků

13 Tolerance k bolesti Individuální
Nejdůležitější, jaký význam přikládá, jak ji hodnotí Očekávání velikosti nastávající bolesti Schopnost vlastního zvládnutí Sebepojetí Úzkost a strach Přítomnost reálné naděje na změnu Vztah k ošetřujícímu Vztah postiženého k okolí Přesvědčení o správnosti či nesprávnosti určitého jednání (např. muži vydržet bolest)

14 Ovlivňování akutní bolesti psych. prostředky
Přítomnost ošetřujícího mírní bolest Pokud se může pacient volně projevovat – svalové uvolnění Odvedení pozornosti (doptávání na jiné údaje) Empatie: dát najevo účast (vím,jak vám je, jak trpíte) Poukázání na přechodnost bolesti Komunikační kontakt slovně, dotykově: udržení psychické vazby V některých případech lze pacienta na bolest připravit předem

15 Ovlivňování bolesti psychoterapeutickými prostředky
Relaxační metody Biologická zpětná vazba: (EMG, pletysmograf)- regulace vegetativního nervového systému (teplota, tlak, dýchání) Imaginativní techniky KBT – odstranění pocitu bezmoci, vytvoření důvěry ve vlastní kompetenci Aktivita, odpovědnost pacienta

16 Cíle psychoterapie Změny navozené psychologickými prostředky v
Osobnosti: pravdivější sebepoznání a porozumění sobě – sebekaceptace, zvýšení frustrační tolerance, nalezení a překonání vnitřních rozporů. Změna hodnotového systému, názorů. postojů, vlastního chování

17 Žádoucí změny v projevu (chování): změna maladaptivních forem chování, které lidem komplikují život. Naučení se řešení problémových situací, praktické zvládání Změny v nejbližším sociálním prostředí pacienta: v rámci rodiny, společenství lidí, ke kterým má citově nejblíže

18 Cíle psychoterapie z hlediska lékaře
Mírnění a odstraňování psychopatologických fenoménů (úzkost, strach, deprese) Přímá regulace nežádoucích psychofyziologických stavů – např. relaxační postupy, biologická zpětná vazba: TK, svalová tenze, imunitní odpověď organismu

19 Formy a prostředky psychoterapie
Individuální, skupinová (uměle vytvořená skupina, rodinná), v rámci léčebného společenství = konkrétní způsoby a prostředky, jimiž dosahujeme stanovených cílů Verbální/neverbální

20 Prostředky psychoterapie
Psychoterapeutický rozhovor: nedirektivně empatické, interpretující, podpůrně uklidňující, přesvědčující; změna např. psych. stavu , postoje Relaxační a psychofyzické postupy: A-T, progresivní relaxace, meditace, biofeedback, vizualizace Focusing (zaostřování): koncentrativní a imaginativní cvičení, zaměření pozornosti na proud našeho prožívání ve stavu lehké relaxace

21 Prostředky psychoterapie
Expoziční terapie: postupná desenzibilizace Sugestivní postupy a hypnóza Psychodrama Psychogymnastika Arteterapie, muzikoterapie Hra

22 Psychologické vedení psychosomaticky nemocných
Vzbudit motivaci (pacienti neradi připouštějí souvislost zdravotního stavu s povahou, životním stylem, manželským životem atd.) Zařadit do léčby nejvýznamnější osoby Prožívání pacienta (věnovat se pocitům, nechat je promlouvat – nepřevádět vše na racionální rovinu)

23 V rozhovoru nejdříve nechat volbu tématu na pacientovi, navázat kontakt, dále témata, životní styl, povaha atd. Empatické vcítění, společně přemýšlíme, o řešení Vedení pacienta k dodržování zásad psychohygieny Umožnit nemocnému naučit se naslouchat svému prožívání a relaxovat

24 Sdělování nepříznivé informace
Bez přípravy sdělíme rovnou nepříznivou info Pomůžeme příjemci se s negativním dopadem info vyrovnat (nedirektivní empatický rozhovor), dostatek info uklidňujícího rázu Důsledky plynoucí z negativní informace

25 Sdělení extrémně nepříznivé informace
Informujeme se, co příbuzný ví Říkat pravdu, pravdivě informovat o závažnosti stavu s ohledem na prognózu Stručně, nebo dovedeme k pravdě rozhovorem Odpovíme co nejobsáhleji, konkrétně, použitelně na dotazy Netlumíme negativní emoce, empatičnost, autentičnost, soucítit, ale nespolutrpět Ujištění o spolehlivosti

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Téma: Psychika a zdraví"

Podobné prezentace


Reklamy Google