Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevRodinné právo AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePředložení základních pojmů z rodinného práva Přínos/cílové kompetenceZískání orientace v základních otázkách rodinného práva VY_32_INOVACE_53_10

2 RODINNÉ PRÁVO  Rodinné právo upravuje právní postavení člověka ve vztazích v rodinném kolektivu. člověka ve vztazích v rodinném kolektivu.  Upravuje osobní vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi a jejich prostřednictvím rodiči a dětmi a jejich prostřednictvím i vztahy mezi ostatními příbuznými. i vztahy mezi ostatními příbuznými.  Hovoří o tzv. náhradní rodinné výchově.

3 Oblasti rodinného práva Manželství 1. uzavření manželství 2. vztahy mezi manželi 3. zánik manželství Rodiče a děti 1. určování rodičovství 2. vztahy mezi rodiči a dětmi 3. náhradní péče 4. vyživovací povinnost

4 1. Uzavření manželství Manželství je harmonické, pevné a trvalé životní společenství, pro něž se muž a žena dobrovolně rozhodli. Zákon stanoví 4 překážky, které vylučují uzavření platného manželství: 1) překážka bigamie (dosud nezrušené dřívější manželství) 2) překážka příbuzenství 3) překážka nezletilosti (soud může výjimečně z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému, staršímu 16 let) důvodů povolit uzavření manželství nezletilému, staršímu 16 let) 4. překážka duševní choroby

5 Sňatek Sňatek  Neexistenci překážek snoubenci prokazují příslušnými doklady.  Pak mají na uzavření sňatku nárok.  Náš právní řád uznává dva způsoby uzavření sňatku - civilní a církevní.  Úřad, před kterým se sňatek uskutečňuje, je obecní úřad – pověřený vést matriku, nebo příslušný orgán registrované církve nebo vést matriku, nebo příslušný orgán registrované církve nebo náboženské společnosti. náboženské společnosti.  Sňatek je uzavřen souhlasným prohlášením obou snoubenců.  Musí být přítomni dva svědci, kteří zápis podepisují.

6 2. Vztahy mezi manželi Manželé mají povinnost žít spolu, být si věrni a pomáhat si. Manželé se mohou vzájemně v běžných záležitostech zastupovat. Uzavřením manželství vzniká komplex majetkových vztahů :  SJM (společné jmění manželů) je bezpodílové vlastnictví, které přestává platit zánikem manželství. přestává platit zánikem manželství.  POZNÁMKA: Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (patří do problematiky občanského zákoníku). problematiky občanského zákoníku).  § 43 Občanského zákoníku: „V bezpodílovém spolu. vlastnictví manželů je vše, co může být „V bezpodílovém spolu. vlastnictví manželů je vše, co může být předmětem vlastnictví a co bylo nabyto některým z manželů za předmětem vlastnictví a co bylo nabyto některým z manželů za trvání manželství“. trvání manželství“.

7 Výjimka ze SJM S výjimkou věcí získaných nebo použitých: 1) dědictvím nebo darem 2) jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě potřebě 3) výkonu povolání jen jednoho „ Z manželů... " Manželé mohou dohodou rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah: „Předmanželskou smlouvou“ bezpodílového spoluvlastnictví. spoluvlastnictví.  Potřebný je notářský zápis o dohodě.

8 3. Zánik manželství Existují tři způsoby zániku manželství: 1. smrtí jednoho z manželů 2. prohlášením jednoho z manželů za mrtvého mrtvého 3. rozvodem

9 Rozvod Rozvod probíhá před soudem a není na něj právní nárok. nevyslovuje vinu Soud nevyslovuje vinu, ale je povinen zjistit příčiny. Těmi může být:  nesoulad zájmů a povah  alkoholismus a toxikomanie  nevěra  nezájem o rodinu  opuštění společné domácnosti  neshody v intimním soužití Při rozvodu se musí v případě, kdy manželé mají nezletilé děti, rozhodnout o výchově a výživě!!! Pokud se nedohodnou bývalí manželé o rozdělení majetku: musí vyhledat pomoc soudu!

10 Rodiče a děti 1. Určování rodičovství 1. Určování rodičovství Římané měli zásadu: "Mater semper certa est, pater incertus" (Matka je vždy jistá, otec nejistý.) Určování otcovství je založeno na existenci tří právních domněnek: 1) Otcem dítěte provdané ženy je její manžel. 2) Otcem je ten, kdo toto otcovství uzná prohlášením před matrikou nebo před soudem. 3) Otcem je ten, kdo s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo od narození dítěte méně než 180 a více než 300 dní, pokud to nevylučují jiné okolnosti. Jestliže je dítě počato umělým oplodněním, je otcem ten muž, který k tomuto početí dal souhlas.

11 Vztahy mezi rodiči a dětmi  Rodičovská práva - souhrn práv a povinností, které mají rodiče vůči svému nezletilému dítěti. nezletilému dítěti.  Rodič má právo dítě vychovávat, zastupovat, spravovat jeho záležitosti, určit zastupovat, spravovat jeho záležitosti, určit mu jméno a vyživovat je. mu jméno a vyživovat je.

12 Náhradní péče nárok na zabezpečení své výchovy. Dítě má nárok na zabezpečení své výchovy. Pokud ji rodiče nemohou zajistit, musí ji zabezpečit náhradní výchovné prostředí. To má následující formy: 1. Osvojení 1. Osvojení - rodiče přijmou za vlastní cizí dítě. Vzniká tedy přímý příbuzenský vztah se všemi důsledky. 2. Pěstounská péče 2. Pěstounská péče - je buď individuální nebo kolektivní. Pěstoun má omezená rodičovská práva. U původních rodičů nezaniká vyživovací povinnost. Pěstounům je vyplácena odměna za výkon pěstounské péče státem. 3. Opatrovnictví (poručenství) 3. Opatrovnictví (poručenství) - jestliže rodiče dítěte zemřeli nebo byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům nebo zbaveni rodičovských práv, soud určí opatrovníka. Ten má nárok na finanční zabezpečení. 4. Ústavní výchova 4. Ústavní výchova - v případě nařízení soudu.

13 Vyživovací povinnost Zákon stanoví vzájemnou vyživovací povinnost mezi:  manželi  rodiči  prarodiči  dětmi – navzájem

14 Pokus se odpovědět 1. Jaké jsou tři základní způsoby zániku manželství? 2. Mezi kým stanovuje zákon vyživovací povinnost? 3. Jmenuj formy náhradní rodinné péče. 4. Vysvětli pojem SJM a uveď výjimky, co se do SJM nezahrnuje.

15 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google