Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPŽP ZS 2013/14 - ř íjen 2013 Nástroje ochrany životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPŽP ZS 2013/14 - ř íjen 2013 Nástroje ochrany životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 ZPŽP ZS 2013/14 - ř íjen 2013 Nástroje ochrany životního prostředí

2 Osnova přednášky - nástroje 2 Nástroje ochrany ŽP - p ř ehled Administrativní nástroje (I.) Dobrovolné nástroje (II.) Institucionální nástroje (III.) Sank č ní nástroje (IV.)

3 Nástroje - definice podle SPŽP prost ř edky a metody, kterými stát dosahuje cíl ů státní politiky ŽP nástroje ochrany ŽP metody ovliv ň ování chování lidí ve vztahu k ŽP prost ř edky ochrany ŽP, které v sob ě zahrnují právní, v ě cné i technické aspekty nástroje p ř ímého p ů sobení na stav ŽP nástroje nep ř ímého p ů sobení na stav ŽP

4 Nástroje dle SPŽP Environmentální výchova a osv ě ta Právní nástroje Ekonomické nástroje Dobrovolné nástroje Informa č ní nástroje Nástroje strategického plánování Nástroje zapojování ve ř ejnosti Výzkum a vývoj Mezinárodní spolupráce Institucionální nástroje

5 Nástroje dle MŽP Environmentální výchova, vzd ě lávání a osv ě ta Ekonomika životního prost ř edí Financování životního prost ř edí Spolupráce s neziskovými organizacemi Politika a vývoj EIA/SEA IPPC Dobrovolné nástroje Udržitelný rozvoj Místní agenda 21

6 Nástroje – pro účely výuky Nástroje p ř ímého p ů sobení Administrativní (správn ě -právní) Institucionální Sank č ní Dobrovolné Koncep č ní Nástroje nep ř ímého p ů sobení Ekonomické

7 I. Administrativní nástroje Z hlediska právní formy: právní p ř edpisy opat ř ení obecné povahy správní akty faktické pokyny donucovací opat ř ení jiné úkony Z hlediska efektu: pozitivní negativní Z hlediska obsahu: ukládání povinností (zákazy, p ř íkazy, omezení) správní akty (povolení, souhlasy, stanoviska, vyjád ř ení) standardy kvality (limity, meze) kategorizace objekt ů ochrany kontrola, dozor právní odpov ě dnost (odpov ě dnostní/sank č ní nástroje) výkon rozhodnutí

8 I. Administrativní nástroje a) ukládání povinností forma - zákazy, p ř íkazy, omezení povinnost v zájmu ochrany ŽP: n ě co konat (nap ř. oznamovací povinnost, povinnost provést PO/NO) n ěč eho se zdržet n ě co strp ě t stanoveny: zákonem individuálním aktem orgánu ve ř ejné správy (pln ě ní podmínek – nap ř. souhlas s vyn ě tím pozemku ze ZPF, povolení k vypoušt ě ní odpadních vod) následek protiprávního chování – nap ř. povinnost splnit uložené nápravné opat ř ení spo č ívající v odstran ě ní odpadu z nelegální skládky povinnost p ř edcházet vzniku odpadu nebo zne č iš ť ování ovzduší – morální (ne právní), nelze vynutit (nepln ě ní není sankcionováno)

9 I. Administrativní nástroje b) správní akty - povolení, souhlasy, stanoviska, vyjádření vydávají orgány VS (viz. institucionální nástroje) p ř edpoklad zákonem ozna č ené č innosti s podmínkami pro její uskute čň ování (povolení), podmínka pro vydání povolení (souhlas, stanovisko) nebo požadovaný podklad pro vydání rozhodnutí (vyjád ř ení) povinné vyhodnocování stavu ŽP – p ř edpoklad pro povolení č innosti (p ř. povinnost provést biologický pr ů zkum), povolování výjimek z n ě kterých zákaz ů stanovených zákonem závaznost, forma správního rozhodnutí (povolení, souhlas) č i jiná (stanovisko, vyjád ř ení) – správní ř ád funkce – zajiš ť ování prevence v ochran ě ŽP (neud ě lení povolení v p ř ípad ě rozporu se zájmy ochrany ŽP, podmínky – vylou č ení nep ř íznivých dopad ů na ŽP)

10 I. Administrativní nástroje c) standardy kvality ŽP (limity, meze) vyjad ř ují r ů zné druhy požadavk ů na zachování ur č itého (nezbytného/únosného/dosažitelného) stavu ŽP právo EU - Environmental Quality Standards (EQS) emisní a imisní limity v ochran ě ovzduší p ř ípustné stupn ě zne č išt ě ní vod a p ů dy technické parametry staveb a za ř ízení jiné ukazatele (nap ř. ur č ení doby obnovy a výchovy lesních porost ů )

11 I. Administrativní nástroje d) kategorizace objektů ochrany objekty ochrany + zdroje zne č išt ě ní odstup ň ování ochrany – význam a stupe ň ohrožení objektu, závažnost zdroje ohrožení kategorizace ohrožených druh ů živo č ich ů a rostlin (ZOPK) kategorizace územní ochrany p ř írody – NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP (ZOPK) kategorizace les ů (LesZ) kategorizace zdroj ů zne č iš ť ování ovzduší kategorizace odpad ů

12 I. Administrativní nástroje e) kontrola a dozor prosazování právního režimu ochrany ŽP Parlament Č R Č IŽP + p ř íslušné orgány VS soudy (správní soudnictví) neformální kontrola - ve ř ejnost (NGO) Obecný p ř edpis (ZoSK) + zvláštní povinnosti ve složkových p ř edpisech (nap ř. umožnit vstup do objekt ů, oznamovací povinnost, vedení evidence, poskytování informací)

13 I. Administrativní nástroje f) právní odpovědnost 13 Odpov ě dnost za zp ů sobené ztráty na ŽP náhrada škody (Ob č Z) náprava ekologické újmy – ukládání NO Deliktní odpov ě dnost odpov ě dnost za správní delikty (p ř estupky, jiné správní delikty) odpov ě dnost za trestné č iny

14 I. Administrativní nástroje g) výkon rozhodnutí vynucování práva – rozhodnutí není pln ě no dobrovoln ě vymáhání uložených NO vymáhání sank č ních rozhodnutí – uložených pokut nebezpe č í z prodlení – hrozba dalších škod na ŽP

15 II. Dobrovolné nástroje 15 Ve ř ejnoprávní (administrativní) smlouvy dohody o ochranných podmínkách (§ 39 ZOPK) – OOP a vlastník pozemku, z ř ízení EVL, PR, PP, PS a jejich ochranných pásem Registrace v programu EMAS systém ř ízení podniku z hlediska ochrany ŽP na ř ízení (ES) č. 1221/2009 Provozování ekologického zem ě d ě lství na ř ízení (ES) č. 834/2007 + zákon č. 242/2000 Sb. registrace MZe – povinnosti a práva (ozna č ování BIO výrobk ů )

16 III. Institucionální nástroje Evropská unie Evropská komise Evropský parlament Evropská rada Hospodá ř ský a sociální výbor/Výbor region ů Soudní dv ů r EU Č eská republika ministerstva úst ř ední orgány státní správy specializované správní ú ř ady s celostátní p ů sobností ve ř ejné stráže obce/kraje

17 III. Institucionální nástroje a) ministerstva Financí Zahrani č ních v ě cí Školství, mládeže a t ě lovýchovy Kultury státní památková pé č e Práce a sociálních v ě cí Zdravotnictví Ochrana lidského zdraví (v č. hluk, vibrace, neionizující zá ř ení), láze ň ství, lé č ivé zdroje, hygiena Spravedlnosti Vnitra Pr ů myslu a obchodu surovinová a energetická politika, využívání nerostného bohatství Pro místní rozvoj Územní plánování a stavební ř ízení, cestovní ruch Zem ě d ě lství Vodní hospodá ř ství, ekologické zem ě d ě lství, lesy, rybá ř ství a myslivost (mimo NP), veterinární pé č e, ochrana zví ř at proti týrání, rostlinoléka ř ská pé č e Obrany Dopravy Životního prost ř edí

18 III. Institucionální nástroje Ministerstvo životního prostředí - kompetence Ochrana ovzduší Ochrana p ř írody a krajiny Ochrana ZPF Ochrana p ř irozené akumulace vod, vodních zdroj ů a jakosti povrchových a podzemních vod Ochrana horninového prost ř edí (v č. ochrany nerostných zdroj ů ) Výkon státní geologické služby, geologické práce Ekologický dohled nad t ě žbou Odpadové a obalové hospodá ř ství Posuzování vliv ů č inností a jejich d ů sledk ů na ŽP (EIA/SEA) Myslivost, rybá ř ství a lesní hospodá ř ství v národních parcích Státní ekologická politika Systém zna č ení ekologicky šetrných výrobk ů a služeb Program podporující dobrovolnou ú č ast podnik ů v systému ř ízení a auditu z hlediska ochrany ŽP (Program EMAS) Provozování ZOO/Antarktida/GMO

19 III. Institucionální nástroje b) Ústřední orgány státní správy Č eský bá ň ský ú ř ad H Č / Č PHZ, výbušniny, t ě žební odpady, ukládání CO2 do p ř írodních horninových struktur Č eský ú ř ad zem ě m ěř ický a katastrální Státní ú ř ad pro jadernou bezpe č nost jaderná energie, ionizující zá ř ení Energetický regula č ní ú ř ad využití zdroj ů energie (OZE)

20 III. Institucionální nástroje c) Specializované správní úřady s celostátní působností Č eská inspekce životního prost ř edí Státní rostlinoléka ř ská správa Státní veterinární správa Státní zem ě d ě lská a potraviná ř ská inspekce Úst ř ední kontrolní a zkušební ústav zem ě d ě lský Č eská plemená ř ská inspekce Č eský inspektorát lázní a z ř ídel Č eská energetická inspekce Č eská obchodní inspekce Státní plavební správa Ú ř ad civilního letectví Drážní ú ř ad

21 III. Institucionální nástroje Česká inspekce životního prostředí z ř ízena zákonem č. 282/1991 Sb. pod ř ízena MŽP ( ř editele jmenuje ministr ŽP) úst ř edí a oblastní inspektoráty funkce – kontrolní, sank č ní, nápravné p ů sobnost – ovzduší, vody, odpady, p ř íroda a krajina, lesy, IPPC, chemické látky, GMO, prevence havárií, ekologická újma

22 III. Institucionální nástroje Státní rostlinolékařská správa zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinoléka ř ské pé č i organiza č ní složka státu – pod ř ízená MZe ochrana rostlin a rostlinných produkt ů opat ř ení proti zavlékání a rozši ř ování škodlivých organism ů rostlinoléka ř ský dozor ř ízení ve v ě cech rostlinoléka ř ské pé č e (v č. na ř izování mimo ř ádných opat ř ení, ř ešení krizových situací, ukládání pokut) sleduje výskyt škodlivých organism ů vyhodnocuje informace o nežádoucích ú č incích registrovaných p ř ípravk ů vydává odborné posudky a stanoviska

23 III. Institucionální nástroje Státní veterinární správa orgán státní správy v rezortu MZe z ř ízena podle zákona č. 166/1999 Sb. jejím úkolem je: ochrana spot ř ebitel ů p ř ed p ř ípadnými zdravotn ě závadnými produkty živo č išného p ů vodu monitorování a udržování p ř íznivé nákazové situace zví ř at veterinární ochrana státního území Č R ochrana pohody zví ř at ochrana zví ř at p ř ed jejich týráním

24 III. Institucionální nástroje d) Veřejné stráže lesní stráž myslivecká stráž rybá ř ská stráž stráž p ř írody Podmínky: V ě k nejmén ě 21 let Trvalý pobyt na území Č R Bezúhonnost Zp ů sobilost k právním úkon ů m Prokázání znalosti práv a povinností stráže a znalost právních p ř edpis ů na daném úseku Složení slibu Písemný souhlas s ustanovením do funkce

25 III. Institucionální nástroje Práva a povinnosti veřejné stráže Práva Požadovat prokázání totožnosti Zadržet osobu, u níž nelze zjistit totožnost, a p ř edvolat Policii Č R Požadovat pomoc nebo sou č innost orgán ů Policie, pop ř. obecní policie, pokud nem ů že pln ě ní povinností zajistit svými vlastními silami a prost ř edky Ukládat a vybírat pokuty v blokovém ř ízení za p ř estupky Vstupovat na pozemky vlastník ů v obvodu své územní p ů sobnosti Povinnosti Prokázat se pr ů kazem stráže a nosit služební odznak (stejnokroj) Dohlížet na dodržování právních p ř edpis ů v dané oblasti Oznamovat zjišt ě né závady, nedostatky a škody podle jejich povahy vlastníkovi pozemku nebo orgánu, který stráž do funkce ustanovil, v neodkladných p ř ípadech i orgán ů m policie nebo p ř íslušným orgán ů m státní správy

26 III. Institucionální nástroje e) obce/kraje obecní ú ř ady I., II. a III. zákon o obcích ( č. 128/2000 Sb.) p ř enesená p ů sobnost (složkové p ř edpisy) samostatná p ů sobnost (ochrana zdraví a ve ř ejného po ř ádku) krajské ú ř ady zákon o krajích ( č. 129/2000 Sb.) p ř enesená/samostatná p ů sobnost újezdní ú ř ady vojenské újezdy (Boletice, Brdy, B ř ezina, Hradišt ě, Libavá)

27 Místní agenda 21 program obcí, m ě st a region ů zavádí princip trvale udržitelného rozvoje do praxe p ř i zohled ň ování místních problém ů 1992, Rio de Janeiro, Summit Zem ě P ř ínosy V ě tší spokojenost obyvatel Lepší spole č enská atmosféra Zlepšení kvality života obyvatel Zachování a zlepšení kvality ŽP Aktivní zapojení ve ř ejnosti do ř ešení lokálních problém ů Zachování místních hodnot (kulturních, spole č enských, p ř írodních) Posílení pocitu sounáležitosti s obcí nebo regionem

28 IV. Sankční nástroje Pokuty Ochranná opat ř ení (nap ř. zabrání v ě ci) Opat ř ení k náprav ě

29 Internetové prameny – institucionální nástroje http://www.mzp.cz http://www.cbusb.cz http://www.mze.cz http://www.mdcr.cz http://www.cizp.cz http://www.cbusbs.cz http://www.eru.cz 29


Stáhnout ppt "ZPŽP ZS 2013/14 - ř íjen 2013 Nástroje ochrany životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google