Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Krátkodobý finanční majetek Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Krátkodobý finanční majetek Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Krátkodobý finanční majetek Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA2.1504 Datum vytvoření: 14. 2. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: druhý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika krátkodobého finančního majetku. Ocenění krátkodobého finančního majetku. Členění finančních účtů. Charakteristika a schéma účtování pokladny. Charakteristika a schéma účtování valutové pokladny. Charakteristika a schéma účtování cenin.

3 Metodické pokyny Učební materiál slouží k vysvětlení krátkodobého finančního majetku, zvláště účtů pokladny a cenin. V učebním materiálu jsou zařazena cvičení, které lze použít k ukázce účtování krátkodobého finančního majetku nebo k samostatné práci žáků s následným hodnocením.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2014. Praha: Grada, 2014, sv. ISBN 978- 80-247-5171-9.

5 Krátkodobý finanční majetek- pokladna, ceniny

6 Charakteristika krátkodobého finančního majetku V účtové osnově je pro krátkodobý fin. majetek většinou vyhrazena 2. účtová třída. Jedná se o rozvahové účty aktivní, pasivní. Nacházejí se zde účty pro majetek, který je vysoce likvidní (tj. možnost rychlého disponování s majetkem, rychlá přeměna majetku na peníze). Krátkodobý finanční majetek je majetek s držením kratším jak jeden rok či s výpovědní lhůtou do jednoho roku.

7 Členění finančních účtů finanční účty členíme AKTIVNÍPASIVNÍ 211 pokladna231 krátkodob. bank.úvěry 213 ceniny232 eskontní úvěry 251,253,255 cenné papíry 249 ostatní krátkodobé finanční výpomoci 261 peníze na cestě může mít aktivní i pasivní zůstatek

8 Oceňování krátkodobého finančního majetku Peněžní prostředky a ceniny se oceňují v nominální hodnotě. Jedná se o hodnotu, která je na peněžních prostředcích a ceninách uvedena. Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou, jejíž součástí jsou i náklady s pořízením související, např. provize makléřům.

9 Pokladna a inventarizační rozdíly v pokladně Na účtu 211 pokladna se zaznamenává stav a pohyb peněz v hotovosti. Pokladnu vede pracovník, který má hmotnou odpovědnost. Na účet 211 se účtuje na základě PPD a VPD. O pohybu hotovosti se vedou záznamy v pokladní knize. Alespoň jednou za účetní období se provádí inventarizace pokladní hotovosti, což je srovnání skutečného stavu se stavem účetním. Výsledkem je případný inventarizační rozdíl: - -manko – skutečný stav je nižší než účetní569 / 211 - -přebytek – skutečný stav je vyšší než účetní211 / 668

10 Zálohy poskytnuté zaměstnancům Zálohy poskytnuté zaměstnancům z pokladny jsou považovány za pohledávky 335. Nejčastěji se vyplácí zaměstnancům na služební cesty. Po skončení služební cesty se na základě cestovního příkazu provádí vyúčtování. Schéma účtování: 1. 1.VPD Vyplacena záloha na služeb. cestu335 / 211 2. 2.Vyúčtování služební cesty512 / 335 3. 3.Doplatek zaměstnanci 3. Vrácení zálohy VPD 335 / 211 PPD 211 / 335

11 Zálohy poskytnuté zaměstnancům cvičení Společnost X, s.r.o., vyslala zaměstnance pana Nováka na služební cestu do Prahy. Zálohu na služební cestu pan Novák obdržel 2 500 Kč, podle cestovního příkazu byly vyčísleny náklady ve výši 1 898 Kč. Vypočítejte, zda-li společnost panu Novákovi doplatí nebo peníze vrátí a zaúčtujte. Účtování: 1. 1.VPD Záloha na služeb. cestu2 500Kč335 / 211 2. 2.VÚD Vyúčtování služeb. cesty1 898Kč512 / 335 3. 3.Doplatek cestovného 602Kč211 / 335

12 Valutová pokladna Účtování je stejné jako v korunové pokladně, jen se vede ve valutách – cizí měna. Peněžní údaje musí být vyjádřeny v domácí i zahraniční měně. Cizí měna se přepočítává na koruny pomocí kurzů, které stanoví ČNB. Pro účtování ve valutové pokladně se používá účet 211, od korunové pokladny jej odlišíme tzv.analytikou, např. 211. 1. Valutová pokladna se přepočítává ke dni účetní uzávěrky kurzem ČNB platným k 31. 12. a výsledkem je: kurzový zisk 663kurzová ztráta 563

13 Valutová pokladna - cvičení Stav valutové pokladny ve společnosti je ke dni účetní uzávěrky 1 560 EUR, 42 900 Kč. Předpokládejme, že kurz ČNB k 31.12. 2014 bude 27,60 Kč. Vypočítejte kurzový rozdíl a zaúčtujte jej. Výpočet: stav valut. pokladny dle účetnictví 42 900 Kč stav valut. pokladny k 31.12.201443 056 Kč jedná se o kurzový zisk 156 Kč Účtování: VÚD kurzový rozdíl 156Kč 211.1 / 663

14 Ceniny Na účtu ceniny 213 se účtuje stav a pohyb cenin. Ceninami rozumíme např. poštovní známky, kolky, stravenky, dálniční známky. Nejdříve zaúčtujeme nákup cenin na účet 213 a při spotřebě účtujeme na účet 5. účtové třídy. Účtování stravenek je specifické: - -účetní jednotka prodává stravenky zaměstnancům, kteří se na jejich úhradě podílí - -55 % z ceny stravenek je náklad daň. uznatelný, účet 527 - -nad tuto hranici je náklad daň. neuznatelný, účet 528 - -hradí-li si sám zaměstnanec, jde o pohledávku, účet 335

15 Ceniny – cvičení Zaúčtujte nákup stravenek společností, pokud 70 % platí společnost a zbytek si hradí zaměstnanci. Účtování: 1. 1.FAP za stravenky 100 kusů po 70 Kč7 000 Kč 213 / 321 2. 2.55 % hradí společnost3 850 Kč 527 / 213 3. 3.15 % hradí společnost1 050 Kč 528 / 213 4. 4.30 % hradí zaměstnanci2 100 Kč 335 / 213

16 Použité zkratky PPD – příjmový pokladní doklad VPD – výdajový pokladní doklad VÚD – vnitřní účetní doklad FAP – faktura přijatá


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Krátkodobý finanční majetek Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google