Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morálka a mravnost Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morálka a mravnost Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 Morálka a mravnost Mgr. Michal Oblouk

2 MORÁLKA/MRAVNOST z latiny moralitas = správné chování
celková představa správného jednání ve společnosti souhrn mravních zásad a názorů na to, co je dobré a co zlé od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce (tresty) způsob jednání, který je většinou lidí vnímán jako dobrý, správný, vhodný mravné je takové jednání, jehož záměrem je dobro „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“

3 MRAVNOST již od počátku si lidé vytvářeli určitá pravidla, která vymezovala jejich jednání: v antice bylo pojetí mravnosti založeno na ctnostech (statečnost, moudrost, uměřenost, spravedlnost) judaismus – Desatero božích přikázání (soubor nařízení a zákazů) křesťanství – zdůrazňuje úctu k lidské důstojnosti, sedm základních ctností islám – mravní život muslimů určuje korán (posvátná kniha)

4 SEDM CTNOSTÍ POKORA – víra, skromné chování, nesobeckost, mající respekt, mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe ŠTĚDROST - láska, charita, velkorysost, ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů PŘEJÍCNOST - laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a bez příčiny MÍRUMILOVNOST - trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost CUDNOST - zahrnuje přísnou mravní čistotu, prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého zdokonalování, zdrženlivost, bezúhonnost STŘÍDMOST - sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání ČINORODOST - úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa

5 SEDM HŘÍCHŮ PÝCHA - touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní, projevuje se nadřazeným chováním LAKOMSTVÍ - vyznačuje se touhou samoúčelně navyšovat majetek a realizování této touhy ZÁVIST - vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku (nebo vlastnostech) druhé osoby HNĚV - projevuje se nekontrolovatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě SMILSTVO - označuje jakoukoliv přemrštěnou touhu po sexuálním uspokojení OBŽERSTVÍ - přespřílišné požívání nápojů i potravin LENOST - malomyslnost, duchovní znechucenost, nevěříte v nic, rezignujete

6 DESATERO PŘIKÁZÁNÍ Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Pamatuj na den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

7 ETIKA z řeckého ethos = mrav
věda o morálce - zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy je disciplínou praktické filozofie zabývá se teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit

8 MRAVNÍ ROZHODOVÁNÍ rozhodování o tom, zda je něco dobré nebo špatné – pomáhá nám naše SVĚDOMÍ vnitřní instance, „mlčenlivé volání“, které vede soudy člověka o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit vnitřní hlas každého z nás nejčastěji k nám promlouvá jako výčitka – upozorňuje nás na to, že jsme něco udělali špatně

9 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Mravnost


Stáhnout ppt "Morálka a mravnost Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google