Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský program Culture a podpora mezinárodních kulturních projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský program Culture a podpora mezinárodních kulturních projektů"— Transkript prezentace:

1

2 Evropský program Culture a podpora mezinárodních kulturních projektů
Praha 9. června 2011

3 Eva Žáková Praha 9. června 2011
evropská kulturní agenda přehled programů EU pro podporu kulturních projektů Eva Žáková Praha 9. června 2011

4 Česká kancelář programu Culture
poskytuje informace a konzultace o programu Culture a dalších programech EU, které lze využít k podpoře kulturních projektů součást mezinárodní sítě kulturních kontaktních bodů (tzv. CCP)

5 evropská kulturní agenda
politické pozadí – strategie programů a fondů EU základní informace o programech a fondech

6 evropská kulturní politika
základem evropské kulturní politiky je čl. 167 Lisabonské smlouvy (dříve čl. 151 Smlouvy o ES) čl. formuluje základní východiska a kritéria společné evropské politiky v oblasti kultury kulturní spolupráce je důležitým cílem EU ve smyslu sblížení občanů na evropském území

7 článek 167 podpora kulturní rozmanitosti
podpora rozvoje kultur členských států při respektování jejich národní a regionální rozmanitosti a zdůraznění společného kulturního dědictví povzbuzování spolupráce čl. zemí, podpora oblastí: zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů, nekomerční kulturní výměny, umělecká a literární tvorba včetně audiovizuálního sektoru podpora spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

8 článek 167 EU ve své činnosti podle ostatních ustanovení Smluv přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur

9 evropský program pro kulturu
Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizujícím se světě, květen 2007 první strategický dokument jedinečná role EU v podpoře svého kulturního bohatství a rozmanitosti kultura jako nezbytný prvek při dosažení strategických cílů EU – prosperita, solidarita, bezpečnost, upevnění pozice na mezinárodní scéně užití kultury horizontální charakter kultury

10 3 cíle evropského programu pro kulturu
podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus) podpora kultury, která je katalyzátorem tvořivosti, v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost (tvořivost ve vzdělání, vzdělávání v oblasti uměleckého managementu, partnerství mezi kulturou a dalšími odvětvími – ICT, cestovní ruch, sociální oblast) podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů Evropské unie (zapojení kulturní dimenze a přístupu ke kultuře do vnějších a rozvojových politik)

11 1. kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog
podpora mobility (umělců a odborníků, uměleckých děl), zlepšení evropské koordinace týkající se mobility zaměstnanců) podpora mezikulturního dialogu – Evropský rok mezikulturního dialogu 2008

12 2. kultura jako katalyzátor kreativity
Ekonomika kultury v Evropě - studie, 2006 2003 – obrat: 654 miliard € (výroba aut miliard €, výrobci ICT miliard €); podíl na HDP: 2,6 % (chemický průmysl - 2,3 %, obchod s nemovitostmi - 2,1%) Zelená kniha 2010, Uvolnění potenciálu kulturních a kreativních průmyslů Evropská strategie 2020, inovace včetně netechnologických, vlajkové iniciativy: Digital Agenda, Innovation Union….

13 vymezení odvětví kulturních a kreativních průmyslů
umění: výtvarné umění (řemesla, malířství, sochařství, fotografie); scénická umění (divadlo, tanec, cirkus, festivaly); kulturní dědictví (muzea, knihovny, archeologická naleziště, archivy) kulturní průmysly: film a video; TV a rozhlas; videohry; hudba (hudební nahrávky i živá vystoupení); knihy a tisk (vydávání knih a tisku) kreativní průmysly: design (módní návrhářství, grafický design, design interiérů, design produktů); architektura; reklama příbuzná průmyslová odvětví: výrobci PC; výrobci MP3 přehrávačů; odvětví mobilních telefonů atd.

14 témata zelené knihy Jak financovat tyto průmysly?
Jak zvyšovat odborné znalosti a dovednosti? Jak ochraňovat duševní vlastnictví a jak zacházet s autorskými právy (digitalizace)? Jak využít informační a komunikační technologie pro nové modely podnikání? Jak stimulovat soukromé investice do této oblasti? Jak zahrnout tuto oblast do místních a regionálních strategií? Jak posílit mobilitu umělců a uměleckých děl? Jak stimulovat partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi?

15 3. kultura v rámci mezinárodních vztahů
Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, 2005

16 priority pracovního plánu 2011 - 2014 Evropské komise
priorita A: kulturní rozmanitost, mezikulturní dialog a přístup ke kultuře podporující začlenění priorita B: kulturní a kreativní průmysly priorita C: kompetence a mobilita priorita D: kulturní dědictví, včetně mobility sbírek priorita E: kultura ve vnějších vztazích priorita F: statistiky v oblasti kultury

17 mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR
projekt Institutu umění v rámci programu aplikovaného výzkumu podpořený Ministerstvem kultury ČR výstupy: institut umění, výzkum facebook: kreativní česko

18 přehled programů a fondů EU
několikaleté programy, průběžně se modifikují a vznikají nové, každý má svou koncepci a pravidla výběrového řízení komunitární programy – programy podpory především mezinárodních projektů určené členským zemím a spravované Evropskou komisí, jsou otevřeny i pro kandidátské země B. strukturální fondy – programy podpory především národních projektů určené členským zemím a spravované na národní úrovni

19 A. program Media 2007-2013 www.mediadesk.cz
podpora činností ve fázi přípravy audiovizuální výroby (vzdělávání, vývoj) a ve fázi následující po ní (distribuce, propagace), granty jsou určeny nezávislým evropským společnostem z oboru audiovize do výše 50% nákladů

20 A. program celoživotního učení
2007 – 2013 čtyři hlavní podprogramy Comenius - předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání (včetně aktivit eTwinningu) Erasmus - vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni Leonardo da Vinci - zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou přípravu Grundtvig - zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní učení Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)  Dům zahraničních služeb MŠMT

21 Grundtwig – příklady projektů s kulturním rozměrem
Border Less (2009–2011) koordinátor: God´s Entertainment (DE); partneři: Divadlo Archa (CZ – Praha), International Culture, Fabrique (DE), Art in Action Association (RO), KC Stanica (SK) záměr projektu: překračování hranic sociální nerovnosti a předsudků prostřednictvím umění v ulicích (zapojení nejen umělců, ale také lidí z okraje společnosti) Challenging History (2010–2012) koordinátor: Museums Libraries and Archives London (UK), partneři: Památník Lidice (CZ), Zeitgeschichtliches, Forum Leipzig (DE) záměr projektu: postmoderní svět a vyrovnání se s minulostí Evropy (semináře pro veřejnost, sympózium → sborník)

22 A. mládež v akci 2007 – 2013 www.youth.cz
mládež (13-30 let) a pracovníci s mládeží, podpora a rozvoj neformálního vzdělávání   pět akcí 1 Mládež pro Evropu: výměny mládeže, iniciativy mládeže, projekty participativní demokracie Evropská dobrovolná služba: vysílání jednotlivců nebo skupin do zemí EU a partnerských zemí, aktivity zaměřené na ekologii, umění Mládež ve světě: výměny mládeže se sousedními zeměmi EU a zeměmi, se kterými jsou podepsány dohody 4 Systémy na podporu mládeže: školení, semináře, stáže pro mládež a pracovníky s mládeží 5 Podpora evropské spolupráce: semináře k evropským tématům; výzkumy, spolupráce s mez. organizacemi

23 A. Evropa pro občany 2007-2013 www.euroskop.cz
budování demokracie, společné Evropy, aktivní zapojení občanů do veřejného života čtyři akce 1 Aktivní občané pro Evropu: partnerství měst, projekty občanů 2 Aktivní občanská společnost v Evropě 3 Společně pro Evropu Aktivní evropská paměť: ochrana hlavních míst a archivů spojených s deportacemi a připomínání památky obětí

24 A. věda a třetí země 7. rámcový program sociálně-ekonomické a humanitní vědy, informační a komunikační technologie programy vnější spolupráce EuropeAid

25 B. strukturální fondy 2007−2013 strukturalni-fondy.cz
26 OP, 7 regionálních OP, 8 tematických OP (Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program), Cíl Evropská územní spolupráce: programy přeshraniční spolupráce, program rozvoje venkova – Leader (MAS)

26 informace www.culturenet.cz Podpora - granty, dotace programculture.cz
programculture.cz/cs/seminare newsletter IU

27 děkuji za pozornost Česká kancelář Culture, Celetná 17, 110 00 Praha 1
T , 119,134


Stáhnout ppt "Evropský program Culture a podpora mezinárodních kulturních projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google