Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická náročnost budov-Pasivní domy Od 1.1.2009 sledujeme v ČR energetickou náročnost budov -skupina A- pasivní domy -skupina B- pasivní domy s klimatizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická náročnost budov-Pasivní domy Od 1.1.2009 sledujeme v ČR energetickou náročnost budov -skupina A- pasivní domy -skupina B- pasivní domy s klimatizací."— Transkript prezentace:

1 Energetická náročnost budov-Pasivní domy Od 1.1.2009 sledujeme v ČR energetickou náročnost budov -skupina A- pasivní domy -skupina B- pasivní domy s klimatizací apod. -skupina C- běžný dům -skupiny D-G- domy staré nevyhovující

2 Sleduje spotřebu energie během roku Roční bilance Monitors energy consumption during the year Annual balance

3 Na výstavbu domů se spotřebou energie menší než 55kWh/(m3.rok), stát přispívá dotací z Evropských fondů až 85% celkových nákladů. The construction of houses with energy consumption less than 55kWh / (m3. Year) is subsidized by the State, up to 85% of the total cost, from the European funds.

4 - příjemná teplota v horkých letních dnech i v těch největších mrazech - stálý pocit čerstvého vzduchu, ale bez průvanu - téměř stejné pořizovací náklady jako u běžné novostavby - úspora až 90 % nákladů na vytápění od běžné novostavby - vytopení celého domu vám v pohodě zajistí teplo od lidí, domácích spotřebičů a slunečního záření Co je to pasivní dům?

5  pleasant temperature in hot summer days as well as severe winter  the costs are almost equal to common new building costs  constant sense of fresh air without a draught a draught What does passive house mean?

6  body and sun heat, as well as household appliances ensure the household appliances ensure the warming of the whole house warming of the whole house  heating cost saving up to 90 of the cost in a common new of the cost in a common new building building What does passive house mean

7 - vyšší komfort života - extrémně nízké náklady na vytápění - stálý přívod čerstvého vzduchu - netvoří se průvan - vysoká tepelná pohoda v místnosti - příjemné teploty v zimě i v létě Pasivní dům má spoustu výhod:

8  higher standard of life comfort  extremely reduced heating costs  continual fresh-air supply  no draught  high standard of temperature comfort in rooms  pleasant temperature both in winter and summer Passive house has a lot of advantages:

9 -Všechny neprůhledné obvodové konstrukce by měly být izolovány tak, aby součinitel prostupu tepla U byl nižší než 0,15 W/(m2K). U konstrukcí střechy je lépe dosáhnout i hodnot nižších (0,12 W/(m2K). - Abychom mohli do pasivního domu dodávat jen tak málo energie, je třeba teplo úzkostlivě chránit. Základem je silná vrstva tepelné izolace, která je upevněna na nosné části konstrukce kolem celého vytápěného vnitřního prostoru. Nejlepší tepelnou ochranou je omezení tepelných ztrát objektu. Nejjednodušším způsobem je zmenšení ochlazovaných konstrukcí na minimum. Tento způsob přináší rovněž finanční úspory - čím méně konstrukcí, tím nižší jsou náklady na stavbu. Tepelné izolace

10  To supply such a small amount of energy to passive houses, it is necessary to keep the heat inside. The base is a thick layer of thermal insulation fixed on the bearing parts of the construction around the whole heated interior. The best prevention is reduction of the heat loss. The simplest way is reduction of cooled constructions to minimum. This measure also brings costs saving - the less cooled constructions the lower construction costs.  All the opaque peripheral constructions should be insulated so that heat passage coefficient is under 0,15 W/m2K). Concerning the roof passage coefficient is under 0,15 W/m2K). Concerning the roof construction, the achieved values should be even lower (0,12 W/m2K). construction, the achieved values should be even lower (0,12 W/m2K). Thermal insulation

11 -Slámou se zpravidla vyplňuje dřevěná konstrukce, stěny se pak omítají hlínou. Balíky musí být spojeny např. kolíky, závitovými tyčemi, táhly a podobně, aby mohly být stlačeny a fixovány k základové konstrukci. Z hlediska produkce CO 2 jsou neutrální, tak jako dřevo a při omítnutí hlínou pode výsledků testů dělaných v Německu splňují atest požární odolnosti devadesát minut. -Toto stavění má v sobě nenahraditelné kouzlo ve spojení s dotekem s přírodními materiály. -Největší výhodou balíků je jejich cena. -Slaměné balíky mají výborné izolační vlastnosti, které téměř dosahují kvality klasických izolací. Přírodní materiály

12  Straw is usually used as the packing of the wooden construction. The walls are faced with clay. Straw bales must be joined e.g. dowel pins, threaded rods, draw rods and so on, to be pressed and fixed to the foundation construction. With respect to CO 2 production they are neutral, just like wood, and faced with clay, according to the tests done in Germany, they meet fire resistance certificate ninety minutes.  The irreplaceable magic of this way of construction is in its connection with natural materials.  The biggest advantage of straw bales is their price.  Straw bales have great insulating properties comparable to standard insulation.. Natural materials

13 -Základ systému MEDMAX tvoří tvárnice z expandovaného polystyrénu (EPS) nebo nového materiálu Neopor. Tímto systémem se staví jednodušše a rychle po celý rok. Proces tuhnutí betonu není pro oboustrannou izolaci stěny narušený ani po období mrazů. Stavební práce probíhají bez námahy. Stavební prvky jsou přesné a lehké, na stavbě není potřebná těžká technika a ani klasické zednické profese. -Stavební systém MEDMAX dosahuje při velmi malé šířce stěny maximální hodnotu tepelné ochrany. Vnitřní a vnější povrchy stěn se upravují klasickými způsoby jako jsou omítky, obklady, sádrokarton. Systém MEDMAX, Durisol, MFC

14  The base of the system MEDMAX is expanded polystyrene block (EPS) or new material Neopor. This system enables simple and fast construction all year round. The process of concrete setting is not disrupted for double- sided wall insulation even during frosts. Construction works run with ease. Construction components are precise and light. Neither heavy machinery nor classic brickwork is needed on the construction site.  Construction system MEDMAX reaches maximum value of heat preservation with minimum thickness of the wall. Interior and external walls are finished in the standard ways such as plastering, tiling, plasterboard. System Medmax, Durisol, MFC

15 Pasivní domy prožívají v poslední době v Evropě obrovský boom. V době vzrůstající poptávky po kvalitním bydlení se odborné veřejnosti nabízí příležitost využít zahraničních zkušeností a znalostí a vyvarovat se tak dřívějších omylů V Rakousku a Německu již mají pasivní domy výrazný podíl na počtu novostaveb. Každým rokem se počet pasivních domů zdvojnásobuje. Součastný vývoj Pasivních domů v Evropě

16  There has been a passive house boom in Europe recently.Due to increasing demand for quality housing, the experts have the opportunity to draw on the experience and knowledge of other countries and avoid previous mistakes. In Austria and Germany passive houses already account for a large part of new buildings.Every year the number of passive houses doubles. Contemporary development of Passive houses in Europe

17 Organizace zabývající se osvětou a vzděláváním: Hostětín-Centrum slouží ke vzdělávání a osvětě nejen veřejnosti (veřejná správa, podnikatelé,žáci a studenti).Napomáhá environmentální výchově ekologie, úspory energie a zdravý styl.

18 Organizations dealing with education and training: Hostetin-Center is used for training and education of the general public and professional groups (public administration,entrepreneurs, craftsmen and students) in sustainable regional development and how to reach it.

19 Informuje, předvádí a školí: Venkovská krajina- Countryside Pasivní domy- Passive houses Výtopna na biomasy- heating plant on biomass

20 Solární kolektory-Solar collectors Kořenová čistírna-Root cleaning Sušírna ovoce-Fruit dry kiln

21 Sluňákov - Areál má sloužit pro seznámení veřejnosti s přírodou a procesy v ní probíhajícími a přiblížit ekologické myšlení a úlohu člověka v přírodě. Dům je navržen jako obydlená terénní vlna, která je plynule zapojena do okolního terénu. Jeho architektura se uplatňuje směrem na jih prosklenou fasádou s terasou a barevným mobilním stíněním, na východ a na sever dvěma zářezy vstupů

22 Slunakov - Campus is designed to acquaint the general public with the nature and the processes in it and clarify ecological thinking and the role of humans in the nature. The house is designed as a cross-inhabited wave which is steadily integrated into the surrounding terrain. Its architecture is distinguished by glass facade with a terrace and a colorful mobile shielding to the south, and two entrance nothes to the east and partly to the north.

23 Rostoucí zájem o informace o tomto v zahraničí rozšířeném standardu inspiroval vznik projektu Síť center pasivního domu: - Centrum pasivního domu, Jihomoravský kraj -ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, Středočeský kraj -Ekoinfocentrum, kraj Vysočina -Energy Centre České Budějovice, Jihočeský kraj -Vita - občanské sdružení, Moravskoslezský kraj -Ekodům, Středočeský kraj -Sigmareal, Olomoucký kraj -ATREA s.r.o., Liberecký kraj -Veronica – ekologický institut

24 The growing interest in information about this standard, widespread abroad, has given rise to the network of passive house centres: - Passive house centre, Jihomoravský kraj -ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, Středočeský kraj -Ekoinfocentrum, kraj Vysočina -Energy Centre České Budějovice, Jihočeský kraj -Vita – citizen´s association, Moravskoslezský kraj -Ekodům, Středočeský kraj -Sigmareal, Olomoucký kraj -ATREA s.r.o., Liberecký kraj Veronica – environmental institute -Veronica – environmental institute


Stáhnout ppt "Energetická náročnost budov-Pasivní domy Od 1.1.2009 sledujeme v ČR energetickou náročnost budov -skupina A- pasivní domy -skupina B- pasivní domy s klimatizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google