Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Víra a náboženství Víra
= přesvědčení o nějaké skutečnosti, vyjádření naděje a důvěry v něco nebo někoho, přesvědčení o základních pravdách a hodnotách světa a života (víra v dobro, spravedlnost, štěstí, lásku, …) pomáhá nám zvládat těžké životní situace, vede nás k tomu, že život má nějaký smysl

3 Náboženství je součástí kultury a tradic (kostely, oslavy svátků) představuje základní mravní hodnoty (Desatero) = vztah člověka k vyšší, nadlidské moci - ukazuje, jak pochopit svět a vlastní život, dává životu smysl, pomáhá vyrovnat se s vlastní smrtelností Základní podoby náboženství: monoteismus = víra v jediného boha (křesťanství, judaismus, islám) polyteismus = víra ve více bohů (staré Řecko a Řím, hinduismus)

4 Ateismus = světový názor, který neuznává a popírá existenci boha Agnosticismus = filozofický názor, který tvrdí, že existenci čehokoli, co nelze poznat zkušeností, nemůžeme ani dokázat, ani vyvrátit = na otázky o smyslu bytí nedokážeme odpovědět Teologie nauka o bohu - usiluje o rozbor a výklad konkrétního náboženského učení Religionistika zabývá se vědeckým zkoumáním náboženství - popisuje a srovnává jednotlivá náboženství (neřeší, jestli jsou pravdivá a jestli bůh existuje)

5 Hlavní světová náboženství
Rozdělují se podle tradic, ze kterých vycházejí: západní tradice - založena na tradici proroků a vyznávání jediného Boha (judaismus, křesťanství, islám) východní tradice - snaha vysvobodit se z koloběhu životů, do kterých se bytosti opakovaně rodí (hinduismus, buddhismus)

6 Hlavní světová náboženství:
Podle analýzy z roku 2005 vyznává křesťanství 33 % světové populace, islám 20 %, hinduismus 13 %, čínská národní náboženství 6,3 % a buddhismus 5,9 %. Ateisté a lidé bez náboženství tvoří asi 14 % populace světa, domorodá kmenová náboženství vyznává 4 % lidstva.

7 Křesťanství nejrozšířenější náboženství
počátek našeho letopočtu (1.-2. stol.) na území Izraele své učení odvozuje od Ježíše Krista Bible - Nový zákon křesťanem se člověk stává po křtu věří v posmrtný život - očekávají, že jednoho dne se Kristus vrátí na zem - bude následovat konec světa a poslední soud = každý bude souzen podle svého jednání - dostane se buď k Bohu do nebe, nebo do věčného zatracení pro křesťanská společenství se používá označení církev

8 Cyril a Metoděj - zasloužili se o zavedení křesťanství na Moravu
Velehrad

9 Definitivní záchranu (spásu) přinesl člověku Ježíš Kristus, Boží Syn, který se stal se člověkem, žil náš život, trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. Jméno „Ježíš“ znamená „Bůh zachraňuje“. Ježíšova oběť je stále znovu nekrvavým způsobem zpřítomňována při slavení mše svaté.

10 Do společenství s Bohem člověk vstupuje vírou, kterou potvrzuje přijetím křtu. Tím získává účast na Kristově smrti a vzkříšení a Bůh ho přijímá za svého adoptivního syna a dědice.

11 Křesťanství se r. 1054 rozdělilo:
pravoslavná církev - na Východě (Rusko, Řecko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Gruzie), každá církev je samostatná (národní) = nemá společné centrum katolická církev - centrum v Římě (papež + sbor poradců kardinálů), celibát protestantská církev - protest proti římskokatolické církvi (16. stol.) - ve středověku církev neodolala pokušení majetku a moci, vzdálila se od křesťanských myšlenek - snaha o reformaci církve Martin Luther - lutherská církev (Německo a severské země) Jan Kalvín - kalvínská církev (Švýcarsko) Mistr Jan Hus, Petr Chelčický - jednota bratrská J. A. Komenský - českobratrská církev evangelická

12 Pravoslavná církev Pravoslavný kněz oblečený do liturgického oděvu
Věže pravoslavného chrámu v Moskvě

13 Moskevská Katedrála Krista Spasitele

14 Ruský patriarcha

15 Katolická církev Bazilika sv. Petra ve Vatikánu

16 Současný papež Benedikt XVI.
Papežský znak

17 Katedrála svatého Víta

18 Katolické kostely Paříž Liberec

19 Protestantská církev Bývalý kostel Jednoty bratrské v Lešně
Českobratrský kostel v Praze-Braníku

20 Husův sbor - Olomouc Sbor Prokopa Holého - Olomouc

21 Judaismus nejstarší - náboženství hebrejských kmenů (židovské) tisíciletí př. n. l. zakladateli národa = praotcové Abraham, Izák a Jákob vznik judaismu souvisí s událostmi po odchodu Židů z egyptského zajetí ve 13. st. př. n. l. - bůh dal prostřednictvím proroka Mojžíše židovskému národu Zákon = 10 přikázání (vyryté do dvou kamenných desek) od této doby se datují dějiny Izraele - Židé osídlili území Palestiny - později zde vytvořili jednotné království

22

23 centrem judaismu - Chrám v Jeruzalémě - pozůstatek Chrámu - Zeď nářků (židovské poutní místo)
Bible - Starý zákon (Pět knih Mojžíšových) rabíni - vysoká náboženská autorita

24 synagogy (uložen svitek s textem Tóry)
Velká synagoga v Budapešti - největší v Evropě

25 Velká synagoga v Plzni je druhou největší v Evropě
Synagoga - Turnov Ženská galerie

26 Obřady a tradice šabat - slaví se každou sobotu (sváteční jídlo, návštěva synagogy, klid od práce, soustředění se na duchovní život) Velikonoce (Pesach), Nový rok (Roš ha-šana), den smíření (Jom Kipur), slavnost stánků (Sukkot), slavnost světel (Chanuka) očistné rituální koupele v lázni mikve košer kuchyně (vymezena povolená jídla, ne „nečistá“ zvířata - vepřové)

27 Stará mikve - Dobruška Moderní mikve
Mikve - židovská rituální lázeň = nádrž s přírodní vodou, která slouží k rituálnímu očištění. Mikve by měla pojmout nejméně 762 litrů vody a měla by být dost hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření. Ve starověkém Izraeli používali mikve kněží k rituální očistě před službou v Jeruzalémském chrámu. V současné době mikve slouží pro očistu ženy po menstruaci, po porodu či jiném krvavém výtoku. Ponoření do mikve je také nezbytnou součástí konverze k judaismu (musí jej podstoupit jak mužští, tak ženští konvertité). Stará mikve - Dobruška Moderní mikve

28 Judaismus se dělí do proudů:
ortodoxní - zachovávají tradice reformovaní - přizpůsobují se současnosti chasidové - osobní vztah k Bohu Židé očekávají příchod Mesiáše (dědice krále Davida) - nastolí vládu míru a spravedlnosti

29 Islám = „podřízení se vůli boží“
nejmladší monoteistické náboženství - 7. st. - Arabský poloostrov zakladatelem je Muhammad - z města Mekka - r. 622 nucen přesídlit do Medíny stoupenci islámu = muslimové věří v jednoho boha = Alláha (Muhammad je jeho prorok; Alláh je stejný bůh, jako mají Židé i křesťané - Abrahám, Mojžíš, Ježíš = proročtí předchůdci Muhammada)

30 Dvě hlavní větve islámu:
sunnité - váží si tradice, respektují, že Muhammadovi nástupci nebyli zvoleni z řad jeho rodiny ší´ité - za legitimní islámské vůdce považují jen potomky Muhammadovy rodiny

31 Pět základních pilířů islámu:
víra v jediného boha - Alláha modlitba - pětkrát denně, tváří obrácenou k Mekce a na místě zbaveném nečistoty, v pátek společné shromáždění v mešitě dávat potřebným almužnu (část ze svého majetku chudým) alespoň jednou v životě navštívit posvátnou Mekku dodržovat ramadán = postní měsíc (připomíná měsíc, kdy prorok Muhammad obdržel první boží zjevení) - každý muslim musí od východu do západu slunce držet půst = vzdát se jídla, pití, kouření, žvýkání a sexu

32 Korán - základní text islámu - veršovaná sbírka božích sdělení, kterou Muhammadovi nadiktoval sám bůh mešity - uvnitř je výklenek ve zdi, obrácený směrem k Mekce, ženy sem nemají přístup

33 Faisal Masjid, mešita dokončená v roce 1986, Pákistán
Hliněná mešita v Mali

34 Zajímavosti o islámu: důraz na sociální cítění a pomoc chudým dobrý rodinný život polygamie (mnohoženství) - umožňuje muži, aby měl až 4 manželky postavení ženy (z pohledu muslimů): mnoho lidí si myslí, že muslimka je slabá, utiskovaná, téměř nesvéprávná bytost, které je třeba pomoci - islám zaručuje ženě množství práv, o kterých se ženám-nemuslimkám ani nesnilo:

35 Žena před svatbou má právo na předmanželskou smlouvu, kde je přesně stanovena výše jejího obvěnění a veškeré požadavky na manžela. Budoucí manžel má povinnost zajistit bydlení a zafinancovat svatbu. Muslimský manžel má povinnost svoji ženu a děti živit, šatit a starat se o jejich blaho a vzdělávání, co jen je v jeho moci. Přičemž manželka může pracovat a veškerý výdělek náleží jen a pouze jí. Pokud z toho dá něco do rodinného rozpočtu, je to chvályhodné, nikoliv však povinnost. Žena v islámu má povinnost starat se o děti, nikoliv dělat služku. Je ctností manželky, pokud pečuje o domácnost a manžela, ale není to její povinnost. Žena má právo vyžadovat pomocnici do domácnosti, pokud to finanční situace rodiny dovoluje Jak běžný obraz je v Čechách, že žena dře v práci, vysype celou svoji výplatu do rodinného rozpočtu a manžel si nechává většinu platu na své zábavy a ještě si hraje na pana živitele. Automaticky očekává od ženy, že zastane veškeré domácí práce a postará se o děti, přestože ona v zaměstnání pracuje mnohdy tvrději než manžel, ale donese menší výplatu. To je diskriminace a ponižování! A funguje na celém světě... Muž nemusí nic a žena se nemůže dovolat svých práv, když ji podvádí s milenkami a kolegyněmi v práci.

36 Jak se na postavení muslimských žen díváme my?
muslimské ženy se stávají obětí (pro nás) nesmyslných obvinění – ať už je to kvůli snahám vést moderní život, emancipačním tendencím, výběru jiného partnera nebo proto, že ženy jsou znásilněny, to všechno je považováno za zostuzení rodiny. A to je prohřešek, který se dle islámského práva musí trestat (= vraždy ve jménu cti). přizná-li se žena, že byla znásilněna, chce soud čtyři svědky, kteří byli přítomni – nemůže-li je doložit, bývá znásilnění chápáno jako přiznání k cizoložství a za to je trestem smrt vykonavateli práva dle islámského výkladu přitom nejsou soudy nebo jiné odpovědné orgány, nýbrž mužští členové rodiny či nejbližší přátelé – nejčastěji otcové a bratři muslimské ženy se proti těmto obviněním nemohou prakticky vůbec bránit, zásady islámu musí respektovat, to je součástí jejich výchovy. Proto jsou často pod tlakem událostí donuceny spáchat sebevraždu – situaci tak nakonec vyřeší samy.

37 v opačném případě jsou ukamenovány, uškrceny či jinak chladnokrevně zavražděny. A to vše za to, že poškodily „dobré jméno rodiny“, za což musí nést odpovědnost. cítit výčitky a třeba i uznat svou chybu (ač pro to není důvod), prostě nestačí, podobné činy konzervativní islám ženám neodpouští Některá další „práva“ muslimek: kolik mladých dívek je ročně v Evropě zavražděno jen proto, že odložilo závoj nebo si našlo neislámského přítele? kolik žen zemře, když chce opustit svého tyranského manžela a nenechat se dál bít? Když manžel zavrhne ženu, je to v pořádku, ale žena musí snášet cokoli. Nemá podle islámu duši a je tedy jen chodícím inkubátorem na další muslimy, a – jaksi navíc – užitečným pracovním nástrojem. ženám je podle islámu zakázáno řídit motorová vozidla

38 Oblečení muslimek

39 Šaty na běžné nošení Nátepníky - na ruce Plavky

40 Buddhismus pochází z Indie, je rozšířené po celé jihovýchodní Asii (více než 300 milionů lidí na Zemi) zakladatel = Siddhártha Gautama (6.-5. st př. n. l.) - je nazýván čestným titulem Buddha (Probuzený) byl synem bohatého šlechtice, ale zřekl se světa (zapůsobila na něj pomíjivost světa a lidská bolest), začal žít asketickým životem (hledal řešení všech problémů) a nakonec při meditaci dosáhl probuzení víra v koloběh životů a snaha vymanit se z něj - dosáhnout nirvány (stavu naprostého neulpívání a vyvanutí)

41 Buddhova nauka = učení o čtyřech vznešených pravdách a osmidílné stezce k nim: pravda = vše na tomto světě je utrpení pravda = příčinou utrpení je „žízeň“ = touha po životě, potěšení a vášni pravda = potlačíme-li žízeň - zanikne strast pravda = k potlačení žízně vede osmidílná stezka

42 Osmidílná stezka - dá se rozdělit do tří okruhů:
usilovat o správné myšlení (moudrost) = pochopení čtyř pravd správně žít a jednat (mravnost) = nezabíjet živé bytosti, nekrást, necizoložit, nelhat, neužívat alkohol ani drogy dokázat se soustředit (meditace) = porozumět sobě, naučit se soustředit, ovládat se a dobře žít

43 Další proudy buddhismu:
tibetský buddhismus - rozvinul techniky meditace, snažil se proniknout k tajemství znovuzrození, nejvyšší autoritou je dalajláma zenbuddhismus - rozvinul se v Japonsku

44 Hinduismus označuje náboženství celé indické civilizace - formovalo se od 2. tisíciletí př. n. l. čerpá z véd = posvátných spisů - nejstarší náboženské představy o světě a životě (jazyk - sanskrt) duchovní učitelé = guru známým vůdcem - Gándhí hinduisté vycházejí z koloběhu zrození, smrti a opětovného zrození (reinkarnace), v němž jsou uvězněny všechny bytosti, dokud se jim nepodaří z tohoto procesu osvobodit - kam se znovu zrodí, závisí na jejich činech v předchozím životě (karma)

45 uctívá stovky bohů - nejvýznamnější jsou Brahma (stvořitel), Višnu (udržovatel), Šiva (ničitel)
Višnu - původně bohem slunce - proniká vším, je odpovědný za celý vesmír - převtěluje se do lidské podoby - nejznámější jsou Krišna a princ Ráma višnuisté - mají ostříhané hlavy s copánkem na Západě - hnutí Hare Kršna - navazují na višnuistickou tradici Šiva - tančící postava v kruhu - tanec dává rytmus světu - jeho stoupenci chodí s dlouhými vlasy a žijí přísným životem

46 Brahma - stvořitel (základ všeho)
Višnu - udržovatel (ztělesňuje soucit a lásku) Šiva - ničitel vesmíru (aby mohl být znovu stvořen) Šakti - ženská energie (dárkyně úrody a plodnosti)

47 Hinduismus nemá soubor přikázání - mluví o ctnostech a hodnotách, které mají utvářet člověka:
neubližovat živým tvorům nelpět na majetku být štědrý usilovat meditací o hloubku života být si vědom odpovědnosti, která vyplývá z každého jeho skutku a myšlenky

48 bohoslužby - modlitby ráno a večer doma nebo v chrámu
náboženské svátky - víc než např. očišťovací obřady v řece Ganze

49 jóga - pomocí tělesných a duchovních cvičení má člověka vést k hlubokému duchovnímu životu

50 Lotosový chrám v Novém Dillí, Indie

51 Náboženské směry Konfucianismus
Čína - 5. st. př. n. l., zakladatelem Konfucius důraz na správné chování a disciplínu, lidé mají žít v harmonii jeden s druhým a s přírodou

52 Čína - 6.-4. st. př. n. l., zakladatelem Lao-c´
Taoismus Čína st. př. n. l., zakladatelem Lao-c´ důraz na dobrý život, umírněnost a život v harmonii s přirozeným během věcí - dá se toho dosáhnout rituály a úctou k předkům Taoismus je založený na působení dvou nejzákladnějších sil, jimiž se projevuje Tao - principu jang (pozitivního), sdružovaného se světlým, silným a mužským, a principu jin (negativního), sdružovaného s tmavým, slabým a ženským.

53 Náboženská hnutí vznikají ve 2. polovině 20. stol. - podněty čerpají z křesťanství nebo orientálních náboženství některé jsou označované jako sekty: všechny náboženské společnosti, které nejsou na našem území vnímány jako tradiční církve z politického hlediska je to skupina odtržená od nějakého hnutí a uplatňující odlišné názory „Lidé, kteří vstoupí do nějaké sekty, mohou být svobodni, když do ní vstupují, ale nejsou informováni, a když jsou pak informováni, obvykle už nejsou svobodni.“

54 Negativní prvky: důraz na poslušnost, potlačování svobody myšlení utajování informací o svém učení před veřejností, uzavřenost, nezájem o život vnější společnosti, pocit nadřazenosti upevňování strachu, omezování svobody jedince, vyžadování obětí od členů izolace člena od příbuzných a přátel, dřívějších zájmů uzavřenost organizace vůči kritice, nemožnost důstojného odchodu z organizace

55 Důvody vstupu lidí do sekty:
potřeba sdílení a porozumění, které jinde nenacházejí potřeba získat ztracenou rovnováhu, nalézt oporu po nějaké ztrátě, neúspěchu potřeba nebýt sám rozpor mezi učením a způsobem života církve potřeba ocenění potřeba výměny stávajícího řádu řádem lepším potřeba přenést svá rozhodnutí na někoho jiného a podřídit se potřeba najít jasnou odpověď na složité otázky světa

56 Dělení sekt do skupin (podle původu):
z křesťanství - Církev sjednocení - moonisté, Děti boží z islámu - Bahá´í z hinduismu a dalších východních náboženství - Haré Kršna, Oshovo hnutí, Transcendentální meditace, Sri Chinmoy psychokulty - mluví víc o psychice a inteligenci - Scientologická církev okultní a magické sekty - satanismus, novopohanství

57 Příklady náboženských sekt
Svědkové Jehovovi Jehova (bůh) - Jehovisté nejznámější sekta - vznik v polovině 20. stol. v USA považují se za viditelnou Boží organizaci, věří, že jsou jedinou pravou náboženskou společností učení - v nejbližší době přijde Kristus a nastane poslední válka mezi Kristem a Ďáblem (armagedon) - v ní zahynou všichni lidé kromě dobrých jehovistů odmítají vojenskou službu, transfuzi krve, neslaví mnohé svátky (narozeniny, Vánoce, Velikonoce – vše označují za pohanské výmysly a tradice)

58 Společnost pro uvědomování si Kršny (Hare Kršna)
staví se záporně ke konzumnímu, západnímu světu, zdůrazňují zvrácenost jeho systému a nutnost chránit své členy před společností formou nového a lepšího životního stylu v oddělené komunitě hinduistický způsob života - nosí bílé roucho, jedí vegetariánskou stravu, dbají na ekologický vztah k přírodě nebezpečí - slabší povahy si naruší psychický život, odvede je to od normálních vztahů k lidem a společnosti (každý člen dostane nové jméno, vzdá se svého povolání) klad - mnoho lidí se dostalo ze závislosti na drogách a alkoholu

59 Církev sjednocení (moonovci)
je řízena absolutní autoritou svého zakladatele Korejce Moona - on a jeho žena jsou „praví rodiče“, jejichž potomstvo a následovníci obnovují lidstvo mají i velké politické ambice, vlastní velký majetek, banku, podniky Moon vybírá svým stoupencům životní partnery (aniž by se předtím znali - chce tím založit dokonalé lidstvo), pořádá hromadné svatby - vytrhuje mladé lidi z rodinných, studijních i národních vazeb - stávají se ekonomicky i psychicky závislí na sektě způsoby náboru se nazývají „bombardování láskou“ - člověk cítí, že je o něj zájem, že se může svěřit, že je milován

60 moonovci ovládají způsoby, jak narušit psychiku člověka
brainwashing (vymývání mozku) - člověk nemá prostor pro vlastní úsudek, myšlení, je zahlcen péčí členů sekty - neustále na něj hovoří, lichotí mu, nenechají ho ani na chvíli samotného

61 Mormoni (Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů) jsou přesvědčeni, že jejich společenství víry nevzniklo odštěpením od nějaké již existující církve, ale že je k životu povolal sám bůh pro mormony platí, že Bůh nebyl od počátku dokonalý, ale že to byl vyvýšený člověk, „který sám byl jednou tím, čím jsme teď my“ Amerika je podle mormonů svatá země, „země zaslíbená“. Důležité je božské zjevení „stavět chrám“, neboť skrze chrám získává člověk „vstup do nebe“ a přístup k Otci. mohou mít i více žen, projevuje se u nich rasismus (proti lidem černé pleti)

62 Scientologická církev
nabízí lidem pomoc při řešení jejich problémů snaží se je psychicky ovládnout tvrzením, že zvýší jejich duševní schopnosti, inteligenci a vitalitu x postupně u nich buduje pocit silné závislosti cílem je vyčištěný, optimální člověk, který prožívá svou existenci s elánem a uspokojením. Má být volně nad mentálními skutečnostmi, dokonce i nad prostorem a časem. upravuje životosprávu včetně stravování, joggingu a saunování. Dále se praktikují různé kurzy s individuálním studiem a konzultacemi (kurz komunikace, kurz vzestupu a pádu v životě, kurz o etice).

63 Hnutí grálu Svatý Grál se nechápe jako nádoba, do níž byla zachycena krev ukřižovaného Krista, ale jako duchovní sídlo pravdy, lásky a skutečného bytí věří v reinkarnaci New Age hnutí, které směšuje prvky různých náboženství

64 Satanismus okultní sekta (svým zaměřením jsou nebezpečné) podle křesťanského pojetí je satan (ďábel) závistník, nepřítel a svůdce člověka - zosobňuje zlo, špatnost, destruktivitu, hřích, lež a je považován za padlého anděla v latinském překladu bible byl přeložen jako Lucifer (světlonoš) v černé magii je satan uctíván jako „dobrý bůh“, zatímco Bůh a Ježíš Kristus jsou ztělesněním zla v satanismu jde o popírání nebo převrácení křesťanských morálních hodnot

65 Ochrana vůči náboženským sektám
člověk má právo na vlastní názor, sám se může dobrovolně rozhodnout - důležité je poznat podrobně učení náboženského hnutí nesmí být omezována osobní svoboda - právo odejít ze sekty právo respektovat lidské vazby - s rodinou, přáteli neohrožovat duševní zdraví - brainwashing, nenutit k něčemu, co bychom jindy neudělali (odevzdání majetku, sexuální vztah s vůdcem, otrocké práce, ohrožení vlastního zdraví, sebevražda)

66 Související pojmy Fundamentalismus
ultrakonzervativní hnutí uvnitř daného náboženství - vyznačuje se doslovným, někdy až nesnášenlivým lpěním na náboženské doktríně Náboženská tolerance svoboda vyznání je jedním ze základních lidských práv, je chráněna zákonem každý člověk má právo svobodné volby

67 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: wikipedia.cz Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2003 Dudák, V.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2004 Dudák, V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 2. stupeň ZŠ, SPN Praha 1998


Stáhnout ppt "SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google