Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní světová náboženství a církve

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní světová náboženství a církve"— Transkript prezentace:

1 Hlavní světová náboženství a církve
4. květen 2013 VY_32_INOVACE_140219_Hlavni_svetova_nabozenstvi_a_cirkve_DUM Hlavní světová náboženství a církve Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 „ Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
„ Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobě volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováním obřadů.“ Všeobecná deklarace lidských práv, 1948

3 Náboženství označuje projevy lidského vztahu k vyšší, nadlidské moci
Náboženství označuje projevy lidského vztahu k vyšší, nadlidské moci. Náboženství v různých podobách je součástí kultury od počátků existence lidstva a provází jej v celých dějinách. Je cestou, jak pochopit vesmír a svou existenci, a také způsobem, jak dát životu cíl a význam, jak se vyrovnat s vlastní smrtelností.

4 Základní podoby náboženství
Panteismus – ztotožňuje boha s přírodou. Polyteismus – věří ve více bohů (antické římské a řecké náboženství). Monoteismus – uznává jediného boha (křesťanství, islám, judaismus). Deismus – podle něj bůh sice stvořil svět, ale do jeho chodu dále nezasahuje.

5 Ateismus – neuznává a popírá existenci boha.
Teologie – nauka o bohu (z řeckého theos = bůh, logos = slovo). Usiluje o rozbor a výklad náboženské doktríny, vychází z předpokladu, že bůh existuje. Religionistika (z latinského religio = náboženství) se zabývá vědeckým zkoumáním náboženství, aniž by rozhodovala o pravdivosti.

6 Společné rysy náboženství
Vztahuje se k vyššímu řádu, k bohu či božstvu. Dělí svět na 3 patra (nebe, zem, peklo). Posvátné texty. Důraz na etické (morální) chování a požadavek odpovědnosti za své činy. Tvrdí, že je možné navázat duchovní kontakt s bohem. Má kult (náboženské obřady).

7 Judaismus Monoteistické náboženství židovského národa. Vznikl jako náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. pol. 2. tisíciletí př. n. l. Tehdy dal bůh prostřednictvím proroka MOJŽÍŠE židovskému národu Zákon (10 přikázání vyrytých do kamenných desek). Centrem náboženského kultu Židů byl Chrám v Jeruzalémě (založen králem Šalomounem).

8 Základním posvátným spisem Judaismu je Tóra (Pět knih Mojžíšových), která spolu s Proroky a Spisy tvoří Tanach = hebrejskou bibli. K modlitbám, studiu či společenským událostem se Židé scházejí v synagogách (v každé je uložen svitek s textem Tóry). Židovští učitelé se nazývají rabíni. Sedmiramenný svícen – symbol židovství.

9 Židovské svátky: Šabat – sobota je dnem oddechu. Pesach – židovské velikonoce, připomínají si vysvobození z egyptského otroctví. Sukot – svátek stánků, připomínka na putování pouští a poděkování za úrodu. Chanuka – svátek světel, oslava znovu vystavění izraelského chrámu.

10 Židé byli pro odlišnost své víry a způsob života po celou historii terčem útoků ze strany většinové společnosti. Náboženská a později rasová nenávist k Židům se nazývá antisemitismus. Vyvrcholil ve 20. století holocaustem = systematickým vyvražďováním Židů nacisty za 2. světové války.

11 Křesťanství Nejrozšířenější světové náboženství. Kořeny tohoto monoteistického náboženství, navazujícího na judaismus, lze hledat na počátku našeho letopočtu na území dnešního Izraele. Své učení odvozuje od historické postavy JEŽÍŠE Z NAZARETU, který kolem roku 30. n. l. veřejně působil jako kazatel a reformátor židovství.

12 Křesťané považují Ježíše za Božího syna
Křesťané považují Ježíše za Božího syna. Věří, že třetí den po své smrti vstal z mrtvých a vystoupil k Bohu - Otci (Hospodinu, Stvořiteli) na nebesa. Svou smrtí tak vykoupil hříchy člověka (Spasitel, Kristus, Mesiáš). Svatou Trojici, kterou křesťané vyznávají, doplňuje Duch svatý. Na „trojjediného“ Boha se obracejí prostřednictvím modlitby.

13 Základním spisem je Bible, skládající se ze Starého a Nového zákona
Základním spisem je Bible, skládající se ze Starého a Nového zákona. Starý zákon sdílí křesťanství s judaismem. Nový zákon hovoří o životě a působení Ježíše z Nazaretu (4 evangelia). Křesťanem se člověk stává přijetím křtu vodou – symbolizuje vzkříšení do nového života. Vrcholem křesťanské bohoslužby je eucharistie (přijímání chleba či vína jakožto těla Kristova).

14 Křesťané věří v posmrtný život
Křesťané věří v posmrtný život. Očekávají, že jednoho dne se Kristus vrátí na zem. Poté bude následovat konec světa a poslední soud, při němž bude každý člověk souzen podle svého jednání a dostane se buď do nebe nebo do věčného zatracení.

15 Symbolem prvních křesťanů byla ryba, později se stal symbolem křesťanství kříž.
Křesťané se scházejí k modlitbám do kostelů. Svátečním den křesťanů je neděle – tento den vstal podle Bible Kristus z mrtvých. Velikonoce – připomínka Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Vánoce – oslava Kristova narození.

16 Pro křesťanská společenství se používá označení církev
Pro křesťanská společenství se používá označení církev. Zpravidla patří k jednomu ze tří směrů, které se v průběhu křesťanství vytvořily: katolická (západní) pravoslavná (východní) protestantská (evangelická)

17 Islám Nejmladší velké monoteistické náboženství. V 7. století jej na Arabském poloostrově založil MUHAMMAD (Mohamed), který pocházel z města Mekka. Stoupenci islámu, muslimové, věří v jednoho boha – Alláha – a v Mohameda jako jeho proroka. Dvěma hlavními větvemi islámu jsou ší´ité a sunnité.

18 Hlavní pilíře: Vyznávat jediného boha. Modlit se předepsaným způsobem. Dávat potřebným almužnu. Alespoň jednou v životě navštívit posvátnou Mekku. Dodržovat ramadán (postní měsíc).

19 Základní náboženskou knihou je Korán – veršovaná sbírka božích sdělení, kterou podle islámské nauky nadiktoval Mohamedovi sám bůh. K modlitbám se muslimové scházejí v mešitách. Muslimské země mají znak – půlměsíc.

20 Hinduismus Souhrnné označení pro náboženství celé indické civilizace. Čerpá z posvátných spisů, tzv. véd. Na ně navazují filozoficko-náboženská vyprávění zvaná upanišady. Uctívají stovky bohů, do popředí vystupují Brahma (stvořitel), Višnu (zachovatel) a Šiva (ničitel).

21 Duchovní učitelé hinduismu si říkají guru.
Společnou vírou indických náboženství je sansára – koloběh zrození, smrti a opětovného zrození. Kam se každá bytost zrodí, závisí na jejích činech v předchozích životech. Tento princip se označuje jako karma.

22 Buddhismus Světové náboženství pocházející z Indie a rozšířené po celé jihovýchodní Asii. Jeho zakladatel SIDDHÁRTHA GAUTAMA je nazýván čestným titulem Buddha (Probuzený). Nejstarším textem je Tripitaka (Tři koše rozprav). Pro buddhismus je charakteristická víra v koloběh životů a snaha vymanit se z něj – dosáhnout nirvány (stavu neulpívání a vyvanutí).

23 Konfucianismus Zakladatelem je KONFUCIUS. Zdůrazňuje pojem Li – správné chování a disciplínu. Taoismus Založen na učení knihy Tao-te-t´ing, jejíž autorem je LAO-C´. Taoismus zdůrazňuje niternost, umírněnost a život v harmonii.

24 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Hlavní světová náboženství a církve"

Podobné prezentace


Reklamy Google