Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XVI. Seminář energetiků, Jelenovská 18. 1. 2006 Rejstřík obchodování s povolenkami na skleníkových plynů Ing. Igor Chemišinec, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XVI. Seminář energetiků, Jelenovská 18. 1. 2006 Rejstřík obchodování s povolenkami na skleníkových plynů Ing. Igor Chemišinec, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 XVI. Seminář energetiků, Jelenovská 18. 1. 2006 Rejstřík obchodování s povolenkami na skleníkových plynů Ing. Igor Chemišinec, Ph.D.

2 Strana: 2 Operátor trhu s elektřinou Nezastupitelné místo na trhu s elektřinou: Vyhodnocování a zúčtování odchylek Zajišťování finančního systémového rizika Zpracování bilancí nabídek a poptávek na dodávku a odběr elektřiny na základě smluv o dodávce elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu Organizování trhu s elektřinou –OKO –VDT –VT

3 Strana: 3 Operátor trhu s elektřinou Nezastupitelné místo na trhu s elektřinou: Zpracování zprávy o dlouhodobých bilancích elektřiny Zpracování podkladů pro návrh pravidel trhu s elektřinou Informování o neplnění platebních povinností účastníků trhu Zprostředkování prodeje elektřiny z výroben kombinované výroby elektřiny a tepla

4 Strana: 4 Operátor trhu s elektřinou Od 1. 1. 2005 ze zákona č. 695/2004 Sb. další činnost: Správce rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Správce rejstříku podle právních předpisů Evropského společenství, zákona a prováděcích předpisů, provozuje za úplatu rejstřík s povolenkami na emise skleníkových plynů. Smluvní vztah s MŽP - za účelem stanovení podmínek správy rejstříku, zejména přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek a Výbor rejstříku.

5 Strana: 5 Trocha historie a legislativy… 1997 – Kjótský protokol k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 2003 – Směrnice 2003/87/ES dává za povinnost členským státům zajistit založení a udržování rejstříku za účelem zajištění přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek. 2004 – Nařízení Komise č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků (dále jen Nařízení) podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a Rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady popisuje jak mají být rejstříky implementovány

6 Strana: 6 Trocha historie a legislativy… 2004 – Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, č.695/2004 Sb.(dále jen Zákon). 2004 – vyhláška č. 696/2004 Sb. stanovující postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů

7 Strana: 7 Trocha historie a legislativy… 5. 8. 2005 – Nařízení vlády č. 315/2005 o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007 2006 (?) – novela Zákona (v současné době projednávána v parlamentu ČR)

8 Strana: 8 Podíl jednotlivých sektorů na NAP

9 Strana: 9 Důležité pojmy Povolenka ve smyslu Zákona (emise) je majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny CO 2 Povolenka ve smyslu Zákona o účetnictví je dlouhodobým nehmotným majetkem, který je obsahově vymezen v §6 odst.1 Vyhl.397/2005 Sb.

10 Strana: 10 Důležité pojmy První obchodovací období tříleté období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007 –Obchodování v rámci EU Další obchodovací období pětileté období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2012 včetně a všechna pětiletá období po něm následující –Celosvětové obchodování v rámci Kjótského protokolu

11 Strana: 11 Technický popis Rejstříku http://www.povolenky.cz Veřejně přístupná část Vstup do zabezpečené části pro držitele účtu

12 Strana: 12 Účty Držitel vkladního účtu –Provozovatel zařízení s právoplatným povolením vydaným MŽP. –Smlouva se správcem rejstříku o zřízení a vedení účtu(ů) v rejstříku. –Založení vkladního účtu(ů) podle počtu zařízení. Držitel osobního vkladního účtu –Smlouva se správcem rejstříku o zřízení a vedení účtu(ů)v rejstříku. –Založení osobního vkladního účtu(ů) podle požadavku. –Osobní vkladní účet může mít i držitel vkladního účtu.

13 Strana: 13 Aplikační SW zvolen systém Seringas TM od francouzské banky Caisse des dépôts et consignations (CDC) Stejný SW si zvolili: –Francie –Německo –Slovensko –Belgie –Španělsko –Portugalsko –Lucembursko

14 Strana: 14 Technické schéma Požadavky legislativy –Požadavky na technické vybavení a na architekturu rejstříku definuje Nařízení komise 2216/2004 –Článek 3 bod 2 nařizuje zřízení rejstříku přístupného přes Internet za použití HW a SW podle Přílohy I. –Příloha I. - webový a aplikační server, oddělený databázový server, prostředky na ochranu sítě –Článek 71 nařizuje vytvoření testovacího prostředí sloužícího k testování nových verzí jak národního tak centrálního rejstříku

15 Strana: 15 Grafické schéma Internet Firewall Aplikační část SERINGAS MS IIS Windows 2003 server CITL WEB prohlížeč INTERNET Databázová část SERINGAS MS SQL Server 2000 Windows 2003 server Interní uživatel DATA Produkční prostředí Testovací prostředí Evropská komise Externí uživatel Certifi kát http https Aplikační část SERINGAS MS IIS Windows 2003 server Databázová část SERINGAS MS SQL Server 2000 Windows 2003 server Certifi kát http https

16 Strana: 16 Komunikace s CITL CITL = Community Independent Transaction Log (Nezávislá evidence transakcí společenství)  http://europa.eu.int/comm/environment/ets Jaké národní rejstříky jsou v provozu Vyhledání účtu (v libovolném národním rejstříku)

17 Strana: 17 Komunikace s CITL s CITL je automaticky synchronizováno zejména: –Aktivace účtů –Alokace povolenek –Transakce s povolenkami CITL Národní rejstřík země EU

18 Strana: 18 Transakce prováděné účastníkem Mezi základní transakce prováděné účastníkem patří: –Vnitrostátní převody převod povolenek v rámci jednoho rejstříku (platí i pro převody mezi vlastními účty účastníka). –Mezinárodní převody převod povolenek na účet, který se nachází mimo rejstřík ČR (v současnosti v rámci EU) –Zrušení povolenek jedná se o transakci, kdy se rozhodne účastník dobrovolně zrušit určité množství povolenek. Veškeré časové značky a operace jsou prováděny v GMT (Greenwitch Mean Time)

19 Strana: 19 Transakce prováděné účastníkem Pro transakční operace platí tyto podmínky: –Převod je vždy iniciován stranou, která je majitelem odchozího účtu (prodávající) –Převáděné povolenky jsou vždy vybrány dle principu LIFO (Last In, First Out) v závislosti na časové značce připsání povolenek na účet. –Dokončení transakce musí být ověřeno rejstříkem CITL. Pro tuto operaci existuje 24 hodinový limit.

20 Strana: 20 Provoz rejstříku z hlediska Správce 1-10/2005 –Technická a organizační příprava na spuštění rejstříku (OTE, MŽP, Orgány EU) 13.10.2005 –Start rejstříku 14.10.2005 –První aktivace účtů pro společnosti, které již měly s OTE uzavřenou smlouvu –První alokace povolenek na aktivované účty provozovatelů zařízení 18.10.2005 –První mezinárodní transakce 10/2005-1/2006 –Aktivace účtů pro společnosti s vydaným povolením MŽP a s uzavřenou smlouvou s OTE

21 Strana: 21 Počet účtů v rejstříku (stav k 9. 1. 2006) Účty zařízení –Počet aktivních účtů: 266 (pro 160 provozovatelů s podepsanou smlouvu s OTE) –Počet neaktivních účtů: 46 (vydané povolení MŽP, není smlouva s OTE) –Chybí v Rejstříku: 114 (čekáme na informace z MŽP a od jednotlivých provozovatelů) Celkem NAP: 426 Osobní vkladní účty –Počet aktivních účtů: 49

22 Strana: 22 Alokované povolenky Aktuální počet alokovaných povolenek: 91 178 613 / 97 100 000 (NAP) Alokace povolenek = „připsání“ povolenek na aktivní účty zařízení

23 Strana: 23 Statistika – Národní alokační plán v Rejstříku

24 Strana: 24 Statistika – Transakce prováděné v Rejstříku

25 Strana: 25 Charakteristika provozu Rejstřík: –Přístupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu –Reaguje v řádu vteřin na uživatelská zadání, o úspěšnosti realizace zadání bude uživatel seznámen nejpozději do 24 hodin –Pravidelně zálohován HelpDesk –Telefonicky každý den od 6:00 do 22:00 –Emailem 24x7  Splňuje požadavky legislativy (Článek 68 - Nařízení komise 2216/2004 definující dostupnost a spolehlivost Rejstříku)

26 Strana: 26 Co nás čeká a nemine… Nejbližší budoucnost –do 28.2 => alokace povolenek jednotlivým zařízením na rok 2006 –do 31.3. => odevzdávání vykázaných emisí provozovateli za předcházející rok a jejich verifikace –do 30.4. => vyřazení povolenek provozovateli odpovídající množství vykázaných emisí za předchozí kalendářní rok  Kontrola plnění povinností jednotlivých provozovatelů

27 Strana: 27 Co nás čeká a nemine… do konce roku 2007 –Příprava na zapojení do obchodování v rámci Kjótského protokolu –Testování provozu a spojení s ITL (Independent Transaction Log) Sekretariátu UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu) ~ obdoba CITL

28 Strana: 28 Co nás čeká a nemine… Od 1. 1. 2008 CITL Národní rejstřík země EU ITL Národní rejstřík země EU CITL Národní rejstřík země mimo EU CDM rejstřík  CITL – Kontroluje transakce mezi státy EU  ITL – Rejstřík Sekretariátu UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu) kontroluje transakce v rámci celosvětového obchodování  CDM – Rejstřík vydávající kredity v rámci mechanismu čistého rozvoje

29 Strana: 29 Seznam zemí EU provozujících Rejstřík (18 zemí /25 ) Velká Británie Německo Nizozemí Španělsko Česká republika Belgie Estonsko Portugalsko Litva Slovensko Francie Švédsko Finsko Irsko Rakousko Dánsko Lotyšsko Slovinsko

30 Strana: 30 Děkuji za pozornost ! Igor Chemišinec Operátor trhu s elektřinou, a.s. IChemisinec@ote-cr.cz http://www.ote-cr.cz http://www.povolenky.cz


Stáhnout ppt "XVI. Seminář energetiků, Jelenovská 18. 1. 2006 Rejstřík obchodování s povolenkami na skleníkových plynů Ing. Igor Chemišinec, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google