Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE – TÉMA 1 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE – TÉMA 1 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE – TÉMA 1 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

2 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
CO VÁM HODLÁM SDĚLIT Komunikace jako systém Tři prvky pozorovacích systémů 1. jazyk 2. kolektivní mentalita 3. struktura společnosti 4 epochy vývoje EPOCHA MLUVENÍ EPOCHA PSANÍ EPOCHA MASOVOSTI EPOCHA NETVAROVOSTI TŘI ZÁKLADNÍ RYSY JAZYKA MLUVENOSTI Přirozený jazyk Magický jazyk Globální jazyk P Í S M O – vznik, vývoj Divadlo doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

3 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
KOMUNIKACE JAKO SYSTÉM – abychom si rozuměli SYSTÉM – soubor vzájemně se ovlivňujících a účelně koordinovaných prvků, které zároveň vstupují do vztahů se svým okolím Jean Lohisse KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY – SOCIOANTROPOLOGICKÝ POHLED, Praha Karolinum 2003, ISBN Studujeme vzájemnou závislost a součinnost mezi jednotlivými částmi a prostředím, do něhož jsou zapojeny. TŘI PRVKY POZOROVANÝCH SYSTÉMŮ: 1. jazyk 2. kolektivní mentalita 3. struktura společnosti doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

4 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
TŘI PRVKY POZOROVANÝCH SYSTÉMŮ JAZYK – všechny pozorovatelné jevy vyjadřování myšlenek a vztahů mezi lidmi v daném civilizačním kontextu. Tedy nejen lingvistické pohledy ( jen pro mluvený či psaný projev), ale veškeré užití znaků – verbálních, gestikulačních, čichových a také rituály postoje, chování. KOLEKTIVNÍ MENTALITA – způsob vnímání, který bez dalších informací vede k posouzení určitého činu, postoje, chování, jako normálního, nevyhnutelného apod. SPOLEČENSKÁ STRUKTURA – rozložení, uspořádání součástí podle společných idejí, symbolů a hodnot. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

5 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
ČTYŘI EPOCHY KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ EPOCHA MLUVENÍ EPOCHA PSANÍ EPOCHA MASOVOSTI EPOCHA NETVAROVOSTI doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

6 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
EPOCHA MLUVENÍ A TRADIČNÍ SPOLEČNOSTI TŘI ZÁKLADNÍ RYSY JAZYKA MLUVENOSTI Přirozený jazyk Magický jazyk Globální jazyk Skupina mluvenosti je primární skupinou – charakteristické rysy- je spojena pokrevní příbuzností, bezprostřední fyzický styk členů, prostorová blízkost členů. Počet členů skupiny je omezen – prvky solidarity je sjednocují PŘIROZENÝ JAZYK – blízkost a vazby mezi jazykem a přírodou – obraznost, přirovnání, slovní zásoba je chudá na abstrakta, ale bohatá při pojmenování přírodních projevů. Gesta a tance – velmi často spojena s napodobování pohybů zvěře – Oblečení, ozdoby, malování na tělo – projevy jazyka blízkého přírodě. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

7 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
Barvy a jejich symbolika – je blízka naší? Typické – bílá - kaolin, červená – z rostlin a minerálů, černá z popela nebo bylin. Grafické stopy a předměty – figuríny, sochy a kresby v jeskyních. Nelze ze zjednodušení kreseb v jeskyních dovodit počátky písma? Postupné abstrahování a vznik písma? Co myslíte, studenti? MAGICKÝ JAZYK - magie je víra čerpající ze tří dogmat: všechno se vztahuje ke všemu, tato totalita má duši, nebo ji může nabýt, tato magická síla je využívána člověkem Malování zvěře na stěnu jeskyně není projev umění, ale snaha zajistit úspěch při lovu – nakreslené = téměř ulovené. Při přechodu hospodářství od lovu k chovu – vznik složitějších předmětů – propracovanější úrovně magie – totemismus: mystický předek zobrazený na totemu – složitá plastika. V magickém jazyce řada tabu – o některých jevech jen v opisech doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

8 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
Afrika – těhotenství – být chycena do lian, u nás – být v očekávání, v naději - víra v magickou sílu vyslovené myšlenky, která se může zhmotnit. Vzpomenete si na Vinetoua a jeho vzletný jazyk? Některé kmeny – vážná prohlášení vsedě, vestoje jsou tatáž slova méně hodnotná a závazná. Maska – jako výraz magické komunikace – maska a oděv – komplexní výpověď. Maska se nenosí, do masky se vstupuje, vžívá. Masky a kmenové rituály – zasvěcování do tajemství kmene, vzorců chování, kontaktů s přírodou atd. Trvalé znaky – tetování a skarifikace – trvalý signál okolí – příslušenství ke kmeni, stav – vdaná, vdova, svobodná atd. GLOBÁLNÍ JAZYK - je mnohosmyslový – dominuje zrak a sluch. Oblečení, ozdoby, masky, malby postoje, tetování apod. Mluvní projev doprovázen gestikulací, mimikou,pohyby těla. viz ukolébavky, tanec, naléhavost promluvy v rytmice pohybu doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

9 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
Jazyk mluvenosti je komplexní jev - tedy nejen jeho artikulovaná, verbální složka, ale i mytografie – vizuální prvky, posunky, hmatové stopy, vůně. Uveďte příklady mytografických prvků – z běžného života. V epoše mluvení mluví všechno – země, vzduch, les, voda apod. Všechno je znak. SKUPINOVÁ STRUKTURA Řád pospolitosti – snahy o emancipaci jedince formují zákony klanové solidarity. Základní je příslušnost ke kmeni, osobní zájem se uplatňuje jen tehdy, když splyne s obecným – ukázka č. 1 – str. 23 , str.26, 29 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

10 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
MLUVENOST – typologicky je definována jako komunikační systém, v němž přirozený jazyk upřednostňuje společnost s globalizační mentalitou a skupinovou strukturou a je jí zároveň také upřednostňován. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

11 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
P Í S M O – vznik, vývoj Vedle klasické vesnice, která žila svým každoročním rytmem, se k původním obyvatelům postupně přidávaly skupiny, které se nezabývaly získáváním potravy, ani výrobou nezbytných předmětů. První města na světě – v době neolitu – mezi 3500 – 2000 př.K. podél velkých řek – Nil, Tigrid, Eufrat, Indus, Žlutá řeka, Jang-fc-tiang, Si-tiang. Obchodní stezky Koncentrace a růst počtu obyvatelstva Nezbytnost dělby práce Diferenciace vesnice a města – místa výroby a místa skladování a spotřeby Města jako sídla politické a náboženské, posléze i ekonomické moci Přivlastňování půdy světskou a církevní mocí – z kolektivního vlastnictví - soukromé doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

12 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
BOHATSTVÍ – ZDROJ NEROVNOSTÍ – JEHO OCHRANA PŘED VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM NEPŘÍTELEM Obranné systémy měst, vznik obchodních stezek, vznik tržišť. Města původně podél vodních toků, nyní podél obchodních stezek. Prestiž stáří ztrácí svou opodstatněnost – důležitější je iniciativa, dynamika, moc. Rozvoj hutnictví, řemesla, kultura a umění. Městské civilizace – kolébka písma, konec epochy mluvenosti. Rozvoj zemědělství, řemesel vyžaduje písemné záznamy – účetnictví, smlouvy apod. Rodinné hierarchie – majetkové držby – písemné rodokmeny. Zrod vizuální představy mluveného slova – písmo. Písmo – vytváří jazyk přenositelný a uchovatelný v čase. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

13 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
Písmo se rodilo velice dlouho Psané dokumenty již 3000 l.př.K, ale teprve řecká abeceda jako poslední etapa utváření moderního písma až ze 4. stol.před K. Písmo se vyvíjí z konkrétního zobrazení k abstrakci. Z figurativní podoby k přepisu hlásek. Rozhodující vliv - ekonomických, kulturních, sociálních, politických a jiných faktorů na podobu písma. Požadavek funkčnosti a maximálního zjednodušení. Zpočátku znaky, které vyjadřují slova jako významové jednotky. Písmo morfémické – tvořeno piktogramy – ikonografický kreslený motiv ideogramy – abstraktní kreslený motiv Obé však vyjadřuje slovo. Slovo jako základní jazyková jednotka. Významnější je ovšem zrod písmene, které označuje hlásku doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

14 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
ČÍNA A JEJÍ PÍSMO Nejstarší psané dochované dokumenty v Číně– 1500 – 1000 př.K. ale písmo již 4000 let př.K. Šest způsobů tvorby čínského písma- obrázkový znak, oznámení události, kombinace představ, zvukový tvar, posun smyslu, falešná výpůjčka. Slovník z roku 100 obsahoval 9353 znaků. MEZOPOTÁMIE A JEJÍ PÍSMO v údolí Eufratu a Tigridu – velká civilizace, kolem 4000 př.K. zemědělství, počátky hutnictví, vznik měst, kolem 3500 s příchodem Sumerů – vznik městských států. Vzniká klínové písmo – kamenné nebo hliněné tabulky, př.K. Počátky písma = vznik malých městských států, úředníci potřebují písmo ke správě území a účetnictví. Tedy ekonomické a politické důvody. Teprve později – kolem 1000 př.K. v Ninive – nástroj poznání – Asurbanipalova knihovna. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

15 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
2. tisícletí př.K – Chamurabiho zákoník. Vznik profese – písař. Vznik škol, kde se vyučuje psaní. Aramejci – písmo hláskové, abecední. 7. stol. př.K. – přechod na aramejštinu E G Y P T Písmo obrázkové, nejznámější hierogyifické – cca 3000 př.K – je ozdobné Snaha zkrotit Nil – nutnost centralizace moci, vytvoření jasné struktury státní správy. Vznik profese písař, svitkové knihy na papyru. Zhruba 500 l. př.K písmo demotické – lidové. Řekové jej pojmenovali hieratické – posvátné pro kněžský stav. Na Blízkém východě snahy o zavedení slabičného písma. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

16 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
9. stol. př.K – Řekové kontakty s Féničany. Athény – r.403 př.K – přijata řecká abeceda, návazně expanze Říma – vliv latiny dominantní, zánik některých písem.Latina a její vliv na vznik psané civilizace. Princip zachycení myšlenky a její uchování pro budoucno Písmo a jeho vznik – legendy – připisují jej bohům. Kněží – pravidla liturgie, ale také správa Egypta. Dva směry práce s jazykem – kultura mluvenosti – pro vrstvu nevzdělanou, analfabetickou Kultura psaného textu – pro vládnoucí menšinu, učence a majetné vrstvy. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

17 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
EVROPA A RUKOPISY Na co se psalo – kámen, vosk, papyrus, pergamen Destičky s nánosem vosku, do nějž se rylo. Papyrus – tenké proužky, kolmo na sebe – plocha pro psaní- Egypt V Řecku svitky papyru v průměru 6-7 metrů Pergamen – 150 l. př.K. velmi drahý, proto se používal vícekrát, smyto, oškrábáno předchozí písmo. Vznik profese opisovač – často otroci Institut hlasitého čtení- pro bohaté vrstvy, posléze i pro veřejnost r.39 př.K. doložena první knihovna v Římě! Upoutávky na veřejná čtení – nápisy na sloupech Plakátky vylepované na veřejných místech – acta – acta diurna, acta populis, urbana, urbis, publica – kdo je vytvářel – neznámo cca 130 př. K doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

18 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
VEŘEJNÁ KOMUNIKACE Od 5. stol. př.K v Řecku a od 4. st.v Římě – hlavní forma občanského života – projev. Lectio divina – čtení při bohoslužbě – setkání s Bohem. Zejména kláštery – zakládání knihoven, vznik opisovacích dílen – scriptoria 5. stol. Již existence škol, kde se učí psaní. Vznik rodů písem – Karolina, Romana, Scripotoria – kaligrafie, iluminace, výzdoba rukopisů doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

19 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
12. STOLETÍ –MĚSTA A PENÍZE MĚSTA MAJÍ VYSPĚLOU STRUKTURU. Paříž, Milano, Neapol, Benátky – kolem obyvatel Velkoměsta té doby obyvatel Papír – Čína od 1. století našeho letopočtu. Kolem 8. století pak v Evropě 1276 v Itálii – první mlýn na papír, Francie 1338, Německo – konec 14. stol., Anglie a Holandsko 15. století. Písmo se diferencuje podle účelu užití – univerzitní rukopisy, luxusní knihy, sepisování listin – každý typ své formy písma - ukázka str. 83 Vznik vrstvy administrativních úředníků Písmo vstupuje do všech forem společenského života Nízká gramotnost - až do konce 17. stol. 4/5 Evropanů neuměly číst a psát Negramotnost jako spol. handicap doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

20 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
Struktura společnosti a způsoby užívání písma se navzájem posilují - písmo napomáhá segmentaci společnosti – třídy a vrstvy Zřejmá je hierarchizace politické, intelektuální a ekonomické moci Prosazování písma ve 12. století – Evropa rozdrobena na království, ta ještě na knížectví. Správa věcí veřejných prostřednictvím písma – je proti skupinovému vědomí epochy mluvení. Etapa čtení nahlas, etapa čtení očima – čtení pouze očima – až kolem 1100, proces zvnitřnění – součást dobrých mravů Písmo se tak prosazuje jako všeobecná metoda vyjadřování lidského života a písemný text jako uznávaný a oficiálně potvrzený prostředek mezilidských vztahů doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

21 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
MASOVÉ ROZŠÍŘENÍ TISKU Papír v Evropě – masovější rozšíření koncem středověku – italští kupci Do té doby požadavek kvality, posléze kvantita a užitkovost – předpoklad vzniku masového tisku Mechanické principy otisku – známy – tisk znali Egypťané, Asyřané, Číňané, Korejci Číňané kolem r.800 n.letopočtu vytiskli první knihu z celostránkové dřevěné desky - DIAMANTOVÁ SÚTRA Gutenberg – slitina olova, cínu a antimonu – ten zabraňuje deformaci písma při chladnutí písmoviny První tiskoviny – snaha napodobit rukopisné podání – proto i písmo zdobné, snaha zastírat strojový původ První lisy – z vinařských – arch max. 60x80 cm doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

22 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
DIVADLO JAKO FORMA KOMUNIKACE Řecky theátron – místo, odkud je vidět Původně otevřená architektura pro řecké divadlo – tři části: Orchestra – kruhová plocha pro sbor Teatron – stupňovité, zpravidla obloukové hlediště, Skéné – obdélná budova uzavírající pohled z hlediště Uzavřená forma divadelní budovy se rodí v Itálii – 1585 Vicenza Anglie – Shakespearovské divadlo – otevřené hlediště, za pódiem budova s hlubokým prostorem – jevištěm Pol. 18. století rozkvět dvorních divadel 6.-5. s.p.K – Dionýsovo divadlo v Athénách Marcellovo divadlo v Římě – 1. stol.n.l. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

23 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
DIVADELNÍ HRA JAKO KOMUNIKAČNÍ PROCES PRINCIP – zobrazování nějaké postavy živým hercem v určeném časoprostoru a podle dohodnutých konvencí Drama – různé žánry v historickém vývoji Měšťanské drama – zabývá se sociálními a morálními problémy epochy Historické drama – děj s historickou tématikou Romantické drama - sleduje to, co je příznačné a pitoreskní Aristotelovská struktura dramatu – 5 fází: Expozice Kolize Krize Peripetie Katastrofa doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

24 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
Rozkvět divadla 5. – až 4. stol. př. K. – starověké Řecko. Prvním žánrem byla tragédie – zejména s mythologickým obsahem Navazuje lidová zábava - komedie Předchůdci divadelních her – dionýsie Obsazení rolí – původně jen 2 herci, Kostýmy s maskami – maska charakterizuje postavu – dnes např. japonské a čínské divadlo Změna masky, nikoliv kostýmu = změna postavy Hráli pouze muži (i ženské role) Divadlo nezastřešené doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

25 POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE 1
Co jsme si řekli ? K čemu nám to je ? doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::


Stáhnout ppt "POČÁTKY LIDSKÉ KOMUNIKACE – TÉMA 1 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google