Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem)"— Transkript prezentace:

1 Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem)
Ladislav Novák, Martin Šilhan Svaz chemického průmyslu ČR RESPONSIBLE CARE

2 Obsah Koncept a členové TP Financování TP
Česká TP pro udržitelnou chemii, cíle, členové Výstupy ČTP SusChem: VIZE, IAP Proč podporovat transfer technologií? Úspěšné příklady z praxe

3 Technologické platformy
iniciativa Evropské komise, cíl = efektivní využití prostředků 7. rámcového programu na podporu evropského výzkumného prostoru a dalších finančních zdrojů (Strukturální fondy) Podpora transferu technologií z laboratoře do průmyslové sféry v daném oboru Lídrem TP musí být průmyslová sféra. Jedině ta může určit, jaké obory aplikovaného výzkumu mají být prioritně podporovány pro zajištění konkurenceschopnosti EU. TP je tedy jedním z nástrojů, jak ovlivnit podobu a obsah aplikovaného výzkumu a 7. RP.

4 Evropská technologická platforma
Potřeby inovací v průmyslu Národní strategie a strategie EU Náměty ostatních významných účastníků Evropská technologická platforma Spolupracující organizace Rozvoje a výzkumu Inovace Přispívání k pracovnímu programu EU soukromé veřejné Základní koncept technologické platformy

5 V EU založeno 31 TP v různých oborech
Zrcadlově k Evropským TP byly založeny národní TP, které aplikují témata Evropských TP na národní možnosti a příležitosti

6 „Hráči“ technologické platformy
Průmyslové podniky, malé a střední podniky Instituce základního výzkumu Instituce aplikovaného výzkumu Finanční instituce Orgány veřejné správy (Ministerstva, kontrolní a inspekční orgány) Sdružení uživatelů a spotřebitelů další organizace podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích  v daném průmyslovém odvětví … jedná se o určitý „klastr“

7 Financování TP Dotace z veřejných zdrojů
příprava vzniku TP: % uznatelných nákladů 2. fáze – definice priorit, praktické využití, informační kampaň 100 % uznatelných nákladů další fáze – samotný R&D, podpora inovací: státní dotace + princip PPP (50:50, 25:75 ?) využívání Strukturálních fondů Srovnání: SusChem ve Francii – Chimie Durable podpora celkem 8.5 mil. EUR, stejné v SRN

8 Dostupné veřejné prostředky
1. příprava vzniku TP - OPPI, program Spolupráce 2. fáze – definice priorit, praktické využití, informační kampaň - OPPI, program Spolupráce 3. další fáze – samotný R&D, podpora inovací: státní dotace + princip PPP (50:50, 25:75 ?) využívání Strukturálních fondů

9 Dostupné veřejné prostředky – 3. fáze, SF

10 Dostupné veřejné prostředky – 3. fáze, 7.RP

11 Dostupné veřejné prostředky – 3. fáze
7. RP - Spolupráce

12 Česká TP pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem)
Založena 12/2005, první TP v ČR VH, ŘV, KK – zástupci státní správy Deklarace  Stanovy Součást SCHP ČR, do budoucna - vlastní právní subjektivita Členství v ČTP SusChem je otevřené pro každého zájemce! Řídicí výbor SEKRETARIÁT HORIZONTÁLNÍ SKUPINA PRŮMYSLOVÁ BIOTECHNOLOGIE MATERIÁLOVÁ TECHNOLOGIE REAKCE, PROCESY INŽENÝRSTVÍ

13 Členové ČTP SusChem Průmysl 9 Základní výzkum 5 Aplikovaný výzkum 5
Ostatní 3 ∑ = AGROFERT Holding, a.s. RECETOX BorsodChem MCHZ, s.r.o. Sigma-Aldrich, s.r.o. ČTCAP, a.s. SPOLCHEMIE, a.s. DEZA, a.s. SCHP ČR Ekora, s.r.o. SP ČR FCHT UPCE TC AV ČR Hexion Specialty Chemicals, a.s. ÚOCHB AV ČR ICPF AV ČR VÚAnCh, a.s. LINDE Gas, a.s. VÚOS, a.s. PIB, s.r.o. VŠCHT Praha PřF UK Zentiva, a.s.

14 Cíle ČTP SusChem a použití výstupů
Tvorba dlouhodobé vize a směru výzkumných záměrů ve vzájemné koordinaci s evropským chemickým průmyslem Aktivní účast v evropských technologických platformách a začlenění expertů do pracovních skupin evropské platformy Účast na projektech 6. a 7. Rámcového programu Příprava Národního rámcového programu pro českou technologickou platformu ve vazbě na potřeby českého chemického průmyslu a vyjednáváním se státními orgány Podpora inovací cestou podpory výzkumné činnosti zaměřené na oblasti výzkumu nových technologií a materiálů Získat podíl na přípravě programů Strukturálních fondů v ČR s cílem směřovat investice do vybavení výzkumných institucí

15 Výstupy TP Vize české chemie
15 letý výhled, formulován členy ČTP SusChem Vize definuje oblasti, které budou za 15 let klíčové pro další rozvoj a prosperitu oboru. Hlavní oblasti: Nové materiály Chemické inženýrství Průmyslové biotechnologie

16 Vize ČTP SusChem Zachování a zvyšování konkurenceschopnosti chemického průmyslu založené na moderních technologiích a inovacích. Lepší využívání chemických procesů umožní zvýšit ekologickou efektivnost průmyslu. Chemický průmysl získá reputaci schopného, bezpečného a odpovědného partnera ve společnosti. Vyvíjet trvalé úsilí o to, aby Česká republika poskytovala podporu pro chemické inovace, a aby posilovala svou znalostní základnu. Podpora rozvoje aplikovaných výzkumných pracovišť jako významného mezičlánku mezi základním výzkumem a realizací jako zdroje inovačních podnětů a významné mezioborové styčné plochy. Na základě iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti chemie. Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v chemickém průmyslu.

17 Vize ČTP SusChem Zvyšování konkurenceschopnosti hlavních zpracovatelů ropy (jako zdroje hlavních petrochemických komodit) na základě důsledného využití dovážených surovin, minimalizace energetické náročnosti a rozvoje bezodpadových technologií s minimálním dopadem na životní prostředí. Prohloubení využití primárních vstupů v oblasti petrochemie s cílem získávat látky s vyšší přidanou hodnotou a vytváření prostor pro jejich další využití především pro malé podniky. Důsledné snižování vlivu jednotlivých výrob na životní prostředí. Zvládnutí molekulárních měřítek (např. nanotechnologie) povede ke zlepšení vlastností nových generací produktů a k inovacím aplikací v řadě průmyslových odvětví.

18 VIZE - Nové materiály Intenzivní podpora výzkumu a inovací v oblasti nanotechnologií, nanokompozitů a dalších materiálů s vysokou přidanou hodnotou. Použití nanomateriálů v nátěrových hmotách, keramice, stavebních materiálech a elektronice umožní dosáhnout lepších či nových vlastností nových produktů. Vývoj nových plastických hmot na bázi kopolymerů a kompozitů povede k materiálům s novými, zlepšenými vlastnostmi. Moderní katalyzátory umožní výrazné zlepšení katalytických procesů, snížení spotřeby energií a odpadů. Širší využívání obnovitelných zdrojů surovin přispěje k omezení spotřeby tradičních surovin a jejich negativních vlivů.

19 Vize - chemické inženýrství
Projekcí bezpečnějších zařízení a aplikací nejmodernějších informačních technologií a nástrojů zpracování dat důsledně monitorovat stávající provozy a předem indikovat možná rizika a nebezpečí. Zvládnutí mezifázových procesů přispěje k excelenci v oblasti nanotechnologií, katalyzátorů a dalších technologiích. Flexibilní výrobní závody a nové, efektivních postupy v oblasti chemických reakcí a chemicko-inženýrských procesů přinesou výrazné snížení energetické a materiálové náročnosti, přispějí k minimalizaci tvorby odpadů, budou umožňovat maximální recyklaci a umožní výrobu tradičních výrobků z obnovitelných zdrojů surovin. Intenzivně podporovat chemicko-inženýrské obory zaměřené především na ekonomickou optimalizaci průmyslových procesů, zvýšení jejich bezpečnosti a zkrácení inovačních cyklů. Důsledně rozvíjet obory druhotného využití odpadů, především recyklaci plastů a jejich neenergetické využití.

20 Vize - Průmyslové biotechnologie
Podpora a rozvoj technologických procesů využívajících zemědělských produktů, včetně zpracování dřevní hmoty Podpora a rozvoj metod a postupů výživy a ochrany průmyslových plodin Rozvoj těchto aktivit v souladu s výsledky genetického inženýrství Výstupy: Biopaliva první generace Biopaliva druhé generace Bioplasty a další biomateriály Další technologické a energetické využití zemědělských produktů DALŠÍ VÝVOJ V TĚSNÉ SPOLUPRÁCI S ČTP BIOSLOŽKY !!!

21 Výstupy TP II Implementační akční plán (IAP) rozvíjí Vizi.
IAP definuje konkrétní projekty a jejich praktické výstupy. Dále přesně popisuje požadavky na finance, trvání, lidské zdroje Naplnění IAP - ustaveny Pracovní skupiny Průmyslová biotechnologie – chemické zpracování zemědělských produktů Reakční & Procesní design - syntéza chirálně aktivních isomerů aktivních farmaceutických ingrediencí Process Engineering – účinný nástroj budoucích technologií Materials Technology – zaměřeno na nanotechnologie Horizontal issues group - problémy společné celému chemickému průmyslu, přesahy do jiných TP Pro naplnění cílů pracovních skupin je potřebná aktivní účast partnerů, hlavně z průmyslové sféry!

22 Výstupy TP III Materials Technology - výzkum se ubírá:
Samočisticí nátěry pro externí aplikace (BaL Praha,Teluria Srchov,HET Ohníč) UV absorbérů ( Tiger Coatings Wels,Rakousko) Dekontaminace bojových chemických látek (partner Výzkumný ústav techniky obrany Brno) Stavební materiály nové generace (Presbeton,Vápenka Čebín) Perspektivně – hledají se partneři pro vývoj solárních článků nové generace na bázi dopovaného TiO2

23 Úspěšný příklad transferu technologií - Vývoj a výroba katalyzátorů
Spolupráce ČTPCA a Eurosupport Manufacturing Bohemia: TiO2 (anatas) - využití např. pro: Claus proces; DeNOx; Epoxidace olefinů; Fisher-Tropsh syntéza; Konverze o-xylenu na ftalanhydrid; Konverze toluenu na benzaldehyd; Parciální oxidace CH4 na formaldehyd; Oxidace SO2 na SO3; Fotooxidace; Hydrodesulfurizace;

24 Katalyzátory typové řady MIRKAT
směs anatasu a amorfního TiO2 se středně vyvinutou porézní strukturou a obsahem S v rozmezí 0,15 – 0,40 hm. %; MIRKAT 300 směs anatasu a amorfního TiO2 s vysoce vyvinutou porézní strukturou a obsahem S v rozmezí 0,12 – 0,30 hm. %; MIRKAT 400 směs anatasu a amorfního TiO2 s vysoce vyvinutou porézní strukturou, zvýšenou termostabilitou a obsahem S v rozmezí 0,10 – 0,12 hm. %; MIRKAT 500 (nízkosirný anatas) s obsahem anatasu min. 90% a obsahem S v rozmezí 0 až 200 ppm; MIRKAT 600 (stabilizovaný, nízkosirný anatas) Anatas s malou příměsí amorfní fáze s vysokým povrchem a objemem pórů, zvýšenou termostabilitou a obsahem S v rozmezí 15 – 40 ppm.

25 Úspěšný příklad transferu technologií II
SPOLCHEMIE - čtvrtý největší výrobce epoxidových pryskyřic na světě První společnost, která zavedla výrobu epichlohydrinu z glycerinu. Glycerin je vyroben z obnovitelných zdrojů, tzp. Repoilů. „zelený epichlorhydrin“ Produkce začala v r. 2007, MT / rok. Ostatní výrobny epichlorhydrin  propylen  ropa

26 Od nápadu k licenci - anilín
1. ~1960, nápad v laboratoři prof. Paška (VŠCHT) 2. Výrobní kapacity v BorsodChem MCHZ (Ostrava): 2.5  10  110  150 kT / rok (150 kT v přípravě) 3. V r byla licence na výrobu anilinu prodána japonské společnosti TOSOH. BorsodChem zvítězil nad společností DuPont, která nabízela také licenci. Technologie byla vyvinuta českými výzkumníky a průmyslem. Výroba anilinu v TOSOH, Japonsko

27 Od nápadu k lékům Prof. Antonín Holý objevil virostatické vlastnosti mnoha látek Výsledky jeho výzkumu byly komerciolizovány společností Gilead a jsou známy jako: Vistide (žaludeční vřed) Viread (HIV virus) Hepsera (hepatitis B) Testování jedné látky obvykle trvá 8 years a stojí 500 milionů USD. Gilead dnes sponzoruje výzkumné aktivity Prof. Holého částkou 1,1 millionu USD / rok. Prof. Holému byla udělena Descartesova cena

28 Webové odkazy Podpora vědy a výzkumu v EU: http://www.cordis.lu
TP v EU: ETP SusChem: TP v ČR: _1594.pdf ČTP SusChem

29 Svaz chemického průmyslu České republiky
Děkujeme za pozornost! Svaz chemického průmyslu České republiky Dělnická Praha 7 Tel RESPONSIBLE CARE


Stáhnout ppt "Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem)"

Podobné prezentace


Reklamy Google