Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skokan hn ě dý Rana temporaria. Popis Skokan hn ě dý má velký areál rozší ř ení, ž ije v Evrop ě od Pyrenejí a ž k Uralu v č etn ě Č R. Je rozší ř en.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skokan hn ě dý Rana temporaria. Popis Skokan hn ě dý má velký areál rozší ř ení, ž ije v Evrop ě od Pyrenejí a ž k Uralu v č etn ě Č R. Je rozší ř en."— Transkript prezentace:

1 Skokan hn ě dý Rana temporaria

2 Popis Skokan hn ě dý má velký areál rozší ř ení, ž ije v Evrop ě od Pyrenejí a ž k Uralu v č etn ě Č R. Je rozší ř en i na Britských ostrovech. Tato ž ába je v Č R nejb ěž n ě jší. Zbarvení tohoto druhu je extrémn ě variabilní, nej č ast ě ji v r ů zných odstínech hn ě dé. S touto ž ábou se m ůž ete setkat v ě tšinou na vlhkých místech nap ř.v lese, tento druh se vyhýbá pouze vylo ž en ě teplým oblastem. P ř irozené prost ř edí#1 P ř irozené prost ř edí#2

3 Hibernace Tyto ž áby za č ínají spát zimním spánkem od ř íjna do listopadu a zimování kon č í č asn ě na ja ř e. Mohou zimovat i více ne ž 4 m ě síce. Zimování probíhá bu ď p ř ímo na souší nebo ve vod ě, která nezamrzá. Bohu ž el n ě kdy p ř ezimování v zahradních rybní č cích kon č í smrtí. Nedostate č ná hloubka a malá plocha hladiny rybní č k ů umo žň uje tvorbu ledu a proto se ž áby nemohou nadechnout. Ž áby mohou p ř ijímat kyslík z vody i k ůž í, a tak nahromad ě né hnilobné plyny, které díky ledu nemohou z vody unikat, na n ě p ů sobí negativn ě, zvlášt ě proto, ž e jsou oboj ž ivelníci velice citliví na vn ě jší prost ř edí. Po p ř ezimování se skokani st ě hují k vodním nádr ž ím. Toto období m ůž e nastat ji ž b ě hem února, kdy teplota vody nep ř esahuje ani 4°C.

4 Rozmno ž ování Same č ci svým sk ř ehotáním vymezují rozmno ž ovací teritorium, do n ě ho ž lákají sami č ky s ji ž dozrálými pohlavními bu ň kami. P ř í samotném pá ř ení se same č ek dr ž í v amplexu na samici, která tlakem samce na t ě lní dutinu uvol ň uje vají č ka. M ůž e jich být b ěž n ě 500 - 3500 (Kocourek et Král uvád ě jí a ž 4000 ks). Ž áby v amplexu

5 Vývoj vají č ek Rosolovitá vají č ka ve velkých shlucích krátce na to bobtnají a vyplouvají k hladin ě, kde jsou více oh ř ívána- a ž o 10 C, tímto se urychluje vývoj, pulci se líhnou po 8dnech a ž 4 týdnech. Vají č ka#1

6 Vývoj pulc ů Pulci jsou hn ě dí a ž č erní a zdr ž ují se na okrajích nádr ž í, kde je vyšší teplota vody a vyšší šance na získání potravy nap ř. ř asy. Po 1,5 a ž 3 m ě sících mladé metamorfované ž abky houfn ě opoušt ě jí vodu, a to p ř i velikost asi 1,5 cm. Pohlavní dosp ě losti dosahují ve 3 roce ž ivota.Pulci mají krátce po vylíhnutí vn ě jší ž ábry. Pulec s vn ě jšími ž ábrami

7 Potrava Skokani ž erou larvy, pavouky, pl ž e, korýše, stono ž ky, slimáky, ž í ž aly a myšata. Pulci skokan ů se ž iví ř asami, masem ( jejich zdechlí sourozenci), v zajetí i krmivy pro rybi č ky.

8 Odkazy Použité obrázky www.osel.cz www.naturephoto-cz.com


Stáhnout ppt "Skokan hn ě dý Rana temporaria. Popis Skokan hn ě dý má velký areál rozší ř ení, ž ije v Evrop ě od Pyrenejí a ž k Uralu v č etn ě Č R. Je rozší ř en."

Podobné prezentace


Reklamy Google