Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Postup při výběru dodavatele Ing. Soňa Řezáčová Seminář pro příjemce podpory z JPD 3 26. června 2006 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Pro dodávky v ceně nad 100 000 Kč bez DPH je nezbytné uzavřít s dodavatelem písemnou smlouvu  Smlouva musí obsahovat zejména specifikaci: Předmětu dodávky Ceny Termínu dodání Sankcí za neplnění smlouvy  Na dodávky v ceně pod 100 000 Kč bez DPH stačí využít objednávku Objednávku je možné poslat elektronicky, faxem nebo poštou; doporučujeme záznam o objednávce uchovávat spolu s ostatními doklady (např. vytištěný email) Smlouva x objednávka

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Při výběru dodavatele je příjemce (nebo partner) povinen respektovat pravidla transparentnosti a nediskriminace, a to bez ohledu na cenu dodávky  Rozhodující pro výběr postupu je předpokládaná cena zakázky bez DPH, přičemž adekvátně se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je zakázáno účelově rozdělit předmět dodávky tak, aby bylo zadáno více zakázek za nižší ceny Zásady výběru dodavatele

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Cena dodávky pod 100 000 Kč bez DPH  Cena dodávky od 100 000 Kč do 500 000 Kč (bez DPH)  Cena dodávky od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč (bez DPH)  Cena dodávky nad 2 000 000 Kč (bez DPH) Přehled typů zadávacích řízení v JPD 3

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Předpokládaná cena dodávky do 100 000 Kč bez DPH Příjemce (nebo partner) může vybrat dodavatele dle svého uvážení, musí respektovat zásady transparentnosti a efektivity Cena dodávky do 100 tis. Kč

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předpokládaná cena dodávky od 100 000 do 500 000 Kč bez DPH  Povinnost oslovit poptávkou 3 až 5 potenciálních dodavatelů  Oslovení musí obsahovat: Jasný popis předmětu poptávky a požadovaného množství Limitní cena (bez DPH nebo včetně DPH) a způsob zpracování nabídkové ceny, např. maximální cena položky Požadavky na dodavatele – reference, zkušenosti atd. Lhůta k předložení nabídek Doporučujeme rovněž zahrnout do oslovení kritéria (včetně váhy jednotlivých kritérií), podle kterých budou předložené nabídky vyhodnoceny  Oslovení musí příjemce (nebo partner) provést buď písemně poštou nebo elektronicky; o provedených osloveních musí existovat záznam Cena dodávky od 100 do 500 tis. Kč

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předpokládaná cena dodávky od 500 000 do 2 000 000 Kč bez DPH  Povinnost zveřejnit poptávku na internetových stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz  Minimální povinná doba zveřejnění je 15 dní (Případně je možné zveřejnit poptávku i jiným způsobem)  Pro zveřejnění existují 3 formuláře: Žádost o zveřejnění poptávky Zadávací podmínky Žádost o zveřejnění výsledku zadávacího řízení Jsou k dispozici ke stažení na www.praha-mesto.cz/jpd3 v sekci Pro příjemce v článku Zveřejnění poptávky po dodavateli na www.esfcr.cz Cena dodávky od 500 tis. do 2 mil. Kč I

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předpokládaná cena dodávky od 500 000 do 2 000 000 Kč bez DPH  Žádost o zveřejnění spolu s vyplněnými Zadávacími podmínkami je třeba zaslat emailem na kontaktní adresu kamila.davidova@mpsv.cz, a to nejpozději 2 dny před požadovaným datem zveřejnění  Příjemce (nebo partner) musí po výběru dodavatele zajistit zveřejnění výsledku výběrového řízení na www.esfcr.cz. K tomu použije připravený formulář žádosti o zveřejnění Cena dodávky od 500 tis. do 2 mil. Kč II

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Pro všechna výběrová řízení s předpokládanou cenou dodávky od 100 tisíc do 2 milionů korun je pro výběr mezi nabídkami nutné jmenovat hodnotící komisi  Hodnotící komise musí mít nejméně 3 členy  Hodnotící komise posoudí předložené nabídky a vyhodnotí je podle hodnotících kritérií obsažených v zadávacích podmínkách  Hodnotící komise o výsledku výběrového řízení vyhotovuje zápis, který obsahuje: Popis výběru dodavatele Způsob hodnocení Pořadí nabídek Výsledné stanovisko Hodnotící komise

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Je povinnost informovat všechny dodavatele, kteří předložili do výběrového řízení svou nabídku, o výsledku řízení  Sdělení může proběhnout elektronicky či písemně; je třeba o něm mít záznam Vyrozumění o výsledku řízení

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Dokumentace o uskutečněném výběrovém řízení by měla obsahovat:  A) Výběrové řízení pro dodávku od 100 do 500 tisíc Kč Záznam o oslovení dodavatelů Jmenování hodnotící komise Přijaté nabídky Záznam z jednání hodnotící komise Vyrozumění dodavatelů o výběru Smlouva uzavřenou s vybraným dodavatelem  B) Výběrové řízení pro dodávku od 500 tisíc do 2 milionů Kč Záznam o zajištění zveřejnění poptávky na www.esfcr.cz Jmenování hodnotící komise Přijaté nabídky Záznam z jednání hodnotící komise Zajištění zveřejnění výsledku řízení na www.esfcr.cz Vyrozumění dodavatelů o výběru Smlouva uzavřenou s vybraným dodavatelem Povinnost archivace

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předpokládaná cena dodávky od 2 000 000 Kč bez DPH výše  Příjemce (nebo partner) je povinen aplikovat pravidla pro zadávání zakázek, která stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Typy výběrového řízení dle zákona: Otevřené výběrové řízení Užší výběrové řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Soutěžní dialog Zjednodušené podlimitní řízení  Zákon také stanoví počty členů výběrové komise, povinnou dokumentaci k výběrovému řízení aj. Předpokládaná cena dodávky nad 2 mil. Kč

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  U dodávek zboží je jediným kritériem hodnocení dle Příručky pro příjemce: Cena  U dodávek služeb není povinná kombinace kritérií, je možno nastavit je dle charakteru služby; doporučená kombinace je: Kvalita nabízených služeb (váha 40 %) Kvalita realizačního týmu (váha 40 %) Cena (váha 20 %) Kritéria hodnocení a jejich váhy

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Uzavírá se při ceně dodávky nad 100 000 Kč bez DPH  Musí minimálně obsahovat: Druh dodávaného zboží nebo služby Cena, resp. přehled uznatelných nákladů Lhůta dodání nebo harmonogram plnění Sankce za neplnění smlouvy Závazek dodavatele k archivaci po dobu 10 let Součinnost s kontrolními orgány Smlouva s dodavatelem

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Sona.Rezacova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google