Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní vzdělávací program Čechtice Platnost od 1. 9. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní vzdělávací program Čechtice Platnost od 1. 9. 2008."— Transkript prezentace:

1 Školní vzdělávací program Čechtice Platnost od 1. 9. 2008

2 Obor vzdělání: 79-01-C/01 č.j. 4058/2007-21

3 Učební plán 2. stupeň – 6. – 9. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 29 hodin 32 hodin

4 Celkem povinně hodin29 32 122 Oblasti předměty6. roč.7. roč.8. roč.9. roč.Součet Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a lit.444416 1. cizí jazyk anglický jazyk 333312 Matematika a její aplikaceMatematika444416 Informační a komunikační technologie 11-13 Mediální výchova---11 Člověk a společnost Dějepis22228 Občanská výchova11114 Člověk a příroda Fyzika12227 Chemie--224 Přírodopis11114 Zeměpis22217 Umění a kultura Hudební výchova11114 Výtvarná výchova22116 Člověk a zdraví Tělesná výchova22228 Rodinná výchova1-113 Člověk a svět práce Pracovní výchova11114 Volitelné Zde je nutný výběr 335415

5 Volitelné předměty - 6. ročník Sportovní hry – 1 hodina týdně Sportovní hry – 1 hodina týdně Rozvoj jazykových dovedností – 1 hodina týdně Rozvoj jazykových dovedností – 1 hodina týdně Speciální matematika – 1 hodina týdně Speciální matematika – 1 hodina týdně Společensko-vědní seminář – 1 hodina týdně Společensko-vědní seminář – 1 hodina týdně Další cizí jazyk (2. cizí jazyk) – 3 hodiny týdně Další cizí jazyk (2. cizí jazyk) – 3 hodiny týdně

6 Volitelné předměty - 7. ročník Sportovní hry – 1 hodina týdně Sportovní hry – 1 hodina týdně Rozvoj jazykových dovedností – 1 hodina týdně Rozvoj jazykových dovedností – 1 hodina týdně Speciální matematika – 1 hodina týdně Speciální matematika – 1 hodina týdně Společensko-vědní seminář – 1 hodina týdně Společensko-vědní seminář – 1 hodina týdně Další cizí jazyk (2. cizí jazyk) – 2 hodiny týdně Další cizí jazyk (2. cizí jazyk) – 2 hodiny týdně

7 Volitelné předměty - 8. ročník Rětorika – 1 hodina týdně Rětorika – 1 hodina týdně Rozvoj jazykových dovedností – 1 hodina týdně Rozvoj jazykových dovedností – 1 hodina týdně Speciální matematika – 1 hodina týdně Speciální matematika – 1 hodina týdně Zeměpisný a přírodopisný seminář – 1 hodina týdně Zeměpisný a přírodopisný seminář – 1 hodina týdně Další cizí jazyk (2. cizí jazyk) – 3 hodiny týdně Další cizí jazyk (2. cizí jazyk) – 3 hodiny týdně Konverzace v prvním cizím jazyce – 1 hodina týdně Konverzace v prvním cizím jazyce – 1 hodina týdně

8 Volitelné předměty - 9. ročník Rétorika – 1 hodina týdně Rétorika – 1 hodina týdně Rozvoj jazykových dovedností – 1 hodina týdně Rozvoj jazykových dovedností – 1 hodina týdně Speciální matematika – 1 hodina týdně Speciální matematika – 1 hodina týdně Zeměpisný a přírodopisný seminář – 1 hodina týdně Zeměpisný a přírodopisný seminář – 1 hodina týdně Další cizí jazyk (2. cizí jazyk) – 3 hodiny týdně Další cizí jazyk (2. cizí jazyk) – 3 hodiny týdně Konverzace v prvním cizím jazyce – 1 hodina týdně Konverzace v prvním cizím jazyce – 1 hodina týdně

9 Sportovní hry V různých sportovních odvětvích (odbíjená, kopaná, V různých sportovních odvětvích (odbíjená, kopaná, košíková, florbal, sportovní gymnastika aj.) si žáci zdokonalují své pohybové činnosti. košíková, florbal, sportovní gymnastika aj.) si žáci zdokonalují své pohybové činnosti.

10 Rozvoj jazykových dovedností Jeho hlavními úkoly jsou formování pozitivního vztahu k rodnému jazyku, tříbení jazykového citu v souvislosti s různými komunikačními situacemi. Jeho hlavními úkoly jsou formování pozitivního vztahu k rodnému jazyku, tříbení jazykového citu v souvislosti s různými komunikačními situacemi. Obsah výuky je zaměřen na řešení zajímavých jazykových úkolů prostřednictvím tvořivých činností. Obsah výuky je zaměřen na řešení zajímavých jazykových úkolů prostřednictvím tvořivých činností. Jedná se zejména o slovní hrátky, výklad a tvorbu dialogů v běžných komunikačních situacích, pověsti rodného kraje, moderní poezii, napětí v literatuře. Jedná se zejména o slovní hrátky, výklad a tvorbu dialogů v běžných komunikačních situacích, pověsti rodného kraje, moderní poezii, napětí v literatuře. Předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Předmět klade důraz na přípravu žáků do života. Předmět klade důraz na přípravu žáků do života. Předmět umožňuje žákům upevnit si základní učivo. Předmět umožňuje žákům upevnit si základní učivo.

11 Speciální matematika Ve volitelném předmětu Speciální matematika žáci procvičují a řeší zajímavé úlohy, číselné řady, číselné doplňovačky, magické čtverce, úlohy ze stereometrie, úlohy ze soutěží aj. Ve volitelném předmětu Speciální matematika žáci procvičují a řeší zajímavé úlohy, číselné řady, číselné doplňovačky, magické čtverce, úlohy ze stereometrie, úlohy ze soutěží aj. Osvojují si svůj postřeh, pohotovost a správné zvolení vhodné metody. Osvojují si svůj postřeh, pohotovost a správné zvolení vhodné metody. Rozšiřují si svůj obzor v oblastech funkcí, rovnic, nerovnic. Rozšiřují si svůj obzor v oblastech funkcí, rovnic, nerovnic. Seznamují se se základy správného rýsování. Seznamují se se základy správného rýsování.

12 Společensko-vědní seminář Obsahem tohoto semináře je učivo PŘÍRODOPISU, ZEMĚPISU A DĚJEPISU, které je vhodně rozděleno podle potřeb žáků. Obsahem tohoto semináře je učivo PŘÍRODOPISU, ZEMĚPISU A DĚJEPISU, které je vhodně rozděleno podle potřeb žáků. Přírodopis Součástí našeho okolí je příroda živá a neživá i výtvory člověka. Na přírodě, vztazích v přírodě a vlivech člověka je mnoho zajímavých věcí a souvislostí ovlivňujících náš nynější i budoucí život na Zemi. S pomocí mikroskopu objevíme svět mikroorganismů. Staneme se vědeckými pracovníky v oboru biologie. Budeme sledovat nepříznivé vlivy člověka na naši planetu a učit se o organismech, které žijí v našem blízkém okolí. Protože jen zdravý člověk je spokojený, součástí výuky je poznávání způsobů zdravé výživy. Připravíme si jednoduché recepty vycházející ze zásad zdravé výživy. Pro výuku využijeme učebnu přírodopisu, počítačovou učebnu i školní kuchyňku. Budeme také spolupracovat s lesním pedagogem, který nás zasvětí do tajů života rostlin a živočichů v lese.

13 Zeměpis a dějepis: Zeměpis a dějepis: Chceš lépe poznat svůj kraj, město, okolí? Chceš pozvat svého kamaráda nebo kamarádku ze zahraničí na prázdniny, nevíš si rady s programem? Máš chuť si zahrát na cestovní kancelář a připravit třeba pro své rodiče a známé zájezd k moři nebo do Alp za lyžováním? A co takhle připravit pro svou třídu školní výlet? Co k tomu potřebuješ? Mít především zájem, projít městem, navštívit zajímavá místa ve městě a okolí, mít k dispozici informace, internet, encyklopedie a jiné materiály, mít chuť prezentovat výsledky své práce.

14 Další cizí jazyk Náplní předmětu jsou základní konverzační témata se slovní zásobou a užitečnými frázemi. Témata a slovíčka jsou vybrána podle nejběžnějších potřeb a situací, ve kterých je možno se ocitnout v kontaktu s cizincem (pozdravy a oslovení, představení se, poděkování, omluva, osobní údaje, souhlas, nesouhlas, žádost, lítost, rady, upozornění, rodina, zájmy, stravování, ubytování, nakupování, cestování, povolání, počasí, zdraví, zábava…). Důraz je kladen na schopnost dobře porozumět a aktivně komunikovat.

15 Rétorika Jeho hlavními úkoly jsou formování pozitivního vztahu k rodnému jazyku, tříbení jazykového citu v souvislosti s různými komunikačními situacemi. Jeho hlavními úkoly jsou formování pozitivního vztahu k rodnému jazyku, tříbení jazykového citu v souvislosti s různými komunikačními situacemi. Obsah výuky je zaměřen na řešení zajímavých rétorických úkolů prostřednictvím tvořivých činností. Obsah výuky je zaměřen na řešení zajímavých rétorických úkolů prostřednictvím tvořivých činností. Jedná se zejména o mluvní cvičení, slohové a komunikační dovednosti Jedná se zejména o mluvní cvičení, slohové a komunikační dovednosti Předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Předmět klade důraz na přípravu žáků do života. Předmět klade důraz na přípravu žáků do života. Předmět umožňuje žákům vštípit si základní pravidla mluveného projevu. Předmět umožňuje žákům vštípit si základní pravidla mluveného projevu.

16 Etika Jeho hlavními úkoly jsou formování morálky mladého člověka, socializace. Jeho hlavními úkoly jsou formování morálky mladého člověka, socializace. Obsah výuky je zaměřen na řešení životních situací. Obsah výuky je zaměřen na řešení životních situací. Jedná se zejména o modelové situace, vštípení morálních zásad... Jedná se zejména o modelové situace, vštípení morálních zásad... Předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. Předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. Předmět klade důraz na přípravu žáků do života. Předmět klade důraz na přípravu žáků do života. Předmět umožňuje žákům vštípit si základní pravidla společenského styku. Předmět umožňuje žákům vštípit si základní pravidla společenského styku.

17 Konverzace v 1. cizím jazyce Náplní předmětu jsou základní konverzační témata se slovní zásobou a užitečnými frázemi. Témata a slovíčka jsou vybrána podle nejběžnějších potřeb a situací, ve kterých je možno se ocitnout v kontaktu s cizincem. Důraz je kladen na schopnost dobře porozumět a aktivně komunikovat.

18 Výběr volitelných předmětů Otevření volitelného předmětu je podmíněno zájmem alespoň 9 žáků o předmět. Otevření volitelného předmětu je podmíněno zájmem alespoň 9 žáků o předmět. Pokud si žák vybere předmět CIZÍ JAZYK, předpokládá se, že bude pokračovat do 9. ročníku. Pokud si žák vybere předmět CIZÍ JAZYK, předpokládá se, že bude pokračovat do 9. ročníku. Další volitelné předměty jsou určené pro děti bez volby 2. cizího jazyka. Pokud by dítě chtělo další předmět navštěvovat nepovinně, je to možné po dohodě. Další volitelné předměty jsou určené pro děti bez volby 2. cizího jazyka. Pokud by dítě chtělo další předmět navštěvovat nepovinně, je to možné po dohodě.

19 Počet hodin volitelných předmětů V 6. ročníku si dítě musí zvolit povinně 3 hodiny volitelných předmětů. V 6. ročníku si dítě musí zvolit povinně 3 hodiny volitelných předmětů. V 7. ročníku si dítě volí ze 3 volitelných předmětů. V 7. ročníku si dítě volí ze 3 volitelných předmětů. V 8. ročníku si dítě volí z 5 volitelných předmětů. V 8. ročníku si dítě volí z 5 volitelných předmětů. V 9. ročníku si dítě volí ze 4 volitelných předmětů. V 9. ročníku si dítě volí ze 4 volitelných předmětů.

20


Stáhnout ppt "Školní vzdělávací program Čechtice Platnost od 1. 9. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google