Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 11. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 11. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 11. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 15. zasedání dozorčí rady 30. 10. 2013 Projednání rezignace Ing. Marie Kousalíkové – dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti projednala rezignaci Ing. Marie Kousalíkové na funkci členky dozorčí rady a schválila zánik její funkce ke dni 31. 10. 2013 Stav přejímek tramvají 15T ForCity – dozorčí radě byl předložen materiál informující o aktuální stavu přejímek tramvají 15T ForCity v roce 2013. Vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje seznámil členy dozorčí rady zejména se smluvními povinnostmi Škoda Transportation a. s. pro tento rok a s popisem vad, které nejčastěji DP při přejímce nejčastěji vytýká Pražská strojírna a. s. – generální ředitel Pražské strojírny a. s. prezentoval dozorčí radě společnosti informace o historii společnosti, výrobkovém portfoliu, referencích společnosti, tržbách za posledních 5 let a o výhledu do roku 2015 Modernizace veřejných toalet – v návaznosti na velký mediální zájem o tuto problematiku se dozorčí rada nechala vedoucím jednotky Dopravní cesta Metro informovat o aktuálním stavu veřejných WC v metru a o návrhu na jejich opravy a modernizaci

5 20. zasedání představenstva 11. 11. 2013 Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za I. – III. čtvrtletí 2013 – představenstvo vzalo na vědomí zprávu, která mimo jiné konstatovala, že Dopravní podnik hl. m. Prahy oproti plánu dosáhl zisku vyššího o 76 576 tis. Kč (úspora plánovaných nákladů a překročení plánovaných výnosů) Návrh 2. změny investičního plánu pro rok 2013 – představenstvo společnosti schválilo znění návrhu druhé změny v IP pro rok 2013; změny reagují na možnosti čerpání prostředků u jednotlivých akcí, přičemž např. dochází k navýšení plánu u akce Komplexní bezpečnostní systém o 400 mil. Kč Koncepce péče o autobusy v jednotce Správa Vozidel a Autobusů – představenstvo společnosti se seznámilo s koncepcí rozdělenou do tří základních částí péče historická, současná a budoucí; představenstvo též přijalo doplňující informace ke koncepci obnovy vozového parku autobusů, která byla projednávána v létě tohoto roku Pravidelně předkládané informace – představenstvo přijalo periodicky předkládané informace o průběhu stavby metra V.A či o čerpání dotací z fondů EU

6 Provozní informace

7 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Evropská: do 25. listopadu 2013 Výluka TRAM Trojská: do dubna 2014 Krátkodobé výluky TRAM Výluka TRAM Kubánské nám. – Průběžná: od 4. 11. do 21. prosince 2013 Výluka BUS Čakovice: ul. Oderská – do konce roku Výluka BUS Záběhlice: do konce listopadu 2013

8 130000 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen - prázdninový JŘ

9 130000 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen 2013 - prázdninový JŘ trvalý stav je bez posily linky 112 (2 - 4 vozy – linka 782 v provozu březen – říjen)

10 Finanční sumář za 1– 9/2013

11 Výsledek hospodaření za období 1-9/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 199 890 tis. Kč, tj. o 76 576 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 123 314 tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -1 930 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 74 646 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 629 580 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 7 978 764 tis. Kč Na základě usnesení RHMP č. 1305 ze 30. 7. 2013 byla po vyhodnocení smluvního vztahu za 1. čtvrtletí 2013 navýšena roční plánovaná provozní část kompenzace o 26 304 tis. Kč Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

12 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 9/2012 a 2013

13 Přehled tržeb PID za 1-9/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

14 Financování V průběhu sledovaného období od začátku roku měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. stále dostatek finančních prostředků, takže nečerpal kontokorentní úvěr Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 7 952 457,6 tis. Kč, dotace na výstavbu metra V.A a přípravu metra I.D v celkové výši 1,4 mld. Kč a vrácené částky nadměrných odpočtů DPH ve výši 724 mil. Kč V dubnu byla na účet připsána bonifikace od pojišťovny vypočtená dle průběhu škodních událostí r. 2012 ve výši 33,9 mil. Kč Dne 27. srpna byly na účet DP připsány dividendy za rok 2012 od Rencar, a. s. ve výši 9,24 mil. Kč Velkým investičním výdajem byla záloha na dodávku tramvají 15T v r. 2013 ve výši téměř 690 mil Kč. Tato záloha byla zaplacena převážně z vlastních zdrojů vč. DPH (421 mil. Kč), zbytek ze směnečného programu. Dne 30. 8. 2013 uhradil DP směnky z prvního směnečného programu ve výši 4 mld. Kč. V souladu se smlouvou o směnečném programu podepsanou mezi DP, Českou spořitelnou a. s. a ČSOB, a. s. byly směnky nahrazeny novými ve stejné výši. Splatnost těchto směnek je 20. 12. 2013 a předpokládá se jejich nahrazení novými směnkami. Výše dalšího čerpání ze směnečného programu závisí na dodávkách nových tramvají

15 V investiční oblasti byly další vysoké výdaje na výstavbu metra V.A (Metrostavu, a. s. bylo uhrazeno cca 2,11 mld. Kč bez DPH) a dalším dodavatelům investic (IDS a. s., SOR Libchavy s. r. o., CSC s. r. o.) V oblasti předpokládaných příjmů byla k 30. 9. 2013 zaúčtována pohledávka z kompenzace za rok 2012 ve výši 321 mil. Kč (Usnesení ZHMP č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013 pohledávku uznalo, vyrovnána však nebyla) a dále pohledávky vůči Pražské strojírně, a. s. (61,6 mil. Kč) a prodejcům cenných kupónů a jízdenek Další pohledávkou je příslib dotace ve výši 150 mil. Kč z operačního programu Praha - konkurenceschopnost (podpora ekologicky příznivé dopravy - výtah Můstek) Dlouhodobé závazky tvoří převážně odložený daňový závazek (3,5 mld. Kč), dále závazek vůči Ahold Czech Republic, a. s. za technické zhodnocení vestibulu ve stanici Můstek (cca 87,9 mil. Kč) a pozastávky Metrostavu, a. s. související s výstavbou metra V.A (46,6 mil. Kč) Krátkodobé závazky tvoří převážně 4 mld. Kč závazek ze směnečného programu, dále pak závazek vůči Metrostavu, a. s. ve výši 381 mil. Kč

16 Předpokládaný vývoj Zůstatek na hlavním účtu DP je vysoký (2 459 mil. Kč), přitom má ale DP vysoké závazky Výše uvedený závazek z druhého směnečného programu na nové tramvaje je splatný 20. 12. 2013, kdy bude nahrazen novými směnkami na další rok Směnečný program je podepsán do výše 8 mld. Kč s tím, že pokryje dodávky nových tramvají v letech 2013 a 2014. Dle schválené změny investičního plánu na rok 2013 se na nákupu nových tramvají bude DP podílet i vlastními zdroji, a to částkou 421 mil. Kč. To znamená, že nedojde k výraznému snížení finančních prostředků na hlavním účtu DP, ale dojde k dalšímu zvýšení závazků a zadlužení DP. Směnečný program začne být splácen v r. 2015, a to ve výši 800 mil. Kč ročně Výstavba metra má být hrazena z dotace HMP, ale vyfakturováno a dokonce i zaplaceno bylo k 30. 9. 2013 více, než činila dotace. Bude tedy záležet, kdy DP dotace obdrží

17 Personální úsek

18 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 12. 11. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM 1.500040odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista) 25. 6. 2012zrušenoxx 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2. 1. 2013ukončeno 1. 5. 2013 3.500310odd. Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení9. 1. 2013ukončeno1. 2. 2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25. 1. 2013zrušenoxx 5.310000jednotka Informační technologieprojektový manažer4. 2. 2013ukončeno11. 3. 2013 6.241000služba Elektrotechnikavedoucí služby6. 2. 2013ukončeno1. 6. 2013 7.900300odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) 26. 3. 2013ukončeno1. 7. 2013 8.310100odbor Aplikacevedoucí odboru27. 3. 2013ukončeno1. 5. 2013 9.310020odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení4. 4. 2013ukončeno1. 7. 2013 10.400010Sekretariát EŘzástupce odborného ředitele 2. 5. 2013ukončeno1. 7. 2013 11.600310odd. Vnitřní kontrolareferent VII21. 5. 2013ukončeno1. 10. 2013 12.100740odd. Střediska dopravních informací vedoucí oddělení19. 6. 2013zrušenoxx 13.900700odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru19. 6. 2013ukončeno2. 7.2013 14.900000Vedení společnostiprojektový manažer19. 6. 2013ukončeno3. 7.2013

19 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 12. 11. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM 15. 500020odd. Vzdělávání a rozvojové programy referent VIII26. 7. 2013ukončeno1. 10. 2013 16.900000Vedení společnostiprojektový manažer5. 8. 2013ukončeno1. 9. 2013 17.600010Sekretariát BŘzástupce odborného ředitele7. 8. 2013ukončeno1. 9. 2013 18.310020odd. Strategie a rozvoj ITprojektový manažer15. 8. 2013ukončeno1. 11. 2013 19.900300odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor compliance 23. 8. 2013probíhá 20.900300odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor pro procesní řízení, risk management a projekty EU 23. 8. 2013ukončeno2. 10. 2013 21.900300odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor ICT 23. 8. 2013ukončeno 3. 10. 2013 22.900120odd. Oborové vztahyreferent VII2. 9. 2013ukončeno1. 11. 2013 23.310020odd. Strategie a rozvoj ITprojektový manažer25. 10. 2013probíhá 24.400540odd. Provozní účtárnavedoucí oddělení25. 10. 2013probíhá

20 Počty zaměstnanců 2013 KategoriePlán prac. míst k 1. 10. 2013Evidenční počet zaměstnanců k 31. 10. 2013 z toho absolventi Ř MHD4 2324 146 z toho Metro579574 Tramvaje1 3691 343 Autobusy2 2842 229 D vč. POP3 6733 606 z toho D3 2603 190 z toho 303 2173 15010 314340 z toho POP413416 z toho 70328330 718586 TH2 8352 805 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS1 9091 883 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS9269221 absolventi19 11 Celkem DP10 75910 557

21 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-10/2013 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,86 % NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci2712246356 POP2327918 TH1441585879 ŘMHD2562036542 z toho Metro1691520 Tramvaje104622917 Autobusy136132215 Rozdíl nárůstem82

22 Celková míra fluktuace za období 1-10/2013 1-10/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 61210 5085,82 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 2243 1877,03 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 274176,47 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1311 8607,04 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 279172,94 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 95701,58 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 621 3284,67 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1322 2295,92

23 Mzdy v DP

24 Plnění KS v bodě 2.8 přílohy Bod 2.8 přílohy ke KS – nárůst mzdových tarifů (bod 2.1) a středů mzdových tarifů (body 2.2, 2.3 a),b) a 2.4 k 1. 1. 2014 o polovinu součtu ročních CPI let 2012 a 2013 plus 0,7 % a v roce 2015 o 1 % nad roční inflaci roku 2014 Roční inflace je známa vždy po 10. dni v následujícím měsíci, tj. po 10. lednu 2014 (2015) Není možné zrealizovat úpravu tarifních mezd k datu 1. 1., jak to ukládá KS a předat mzdové výměry před datem účinnosti Návrh, který byl by použit pro rok 2014 i 2015: Vzít v úvahu roční inflaci tak, jak stanoví KS a úpravu tarifů realizovat až od 1. 3. 2014 Na jednání s OO v lednu 2014 by byly předloženy přepočítané tabulky mzdových tarifů V únoru 2014 by se celý proces rozdělení mzdových prostředků zrealizoval tak, aby zaměstnanci obdrželi mzdové výměry před jejich účinností Mzdy za leden a únor 2014 by byly doplaceny Doplatek by se týkal tarifní mzdy za odpracovanou dobu a výkonnostních odměn

25 Vývoj inflace Roční míra inflace 2012 3,3 % Míra inflace za 10/2013 1,6 % Roční prognóza MF ČR a ČNB pro rok 2013 1,6 %

26 Navýšení plánu přesčasových hodin v roce 2013 Dopravní úsek Technický úsek

27 Termíny pravidelných jednání zaměstnavatele se zástupci OO v roce 2014 23. 1. 20. 2. 20. 3. 17. 4. 22. 5. 19. 6. 24. 7. 21. 8. 18. 9. 23. 10. 20. 11. 18. 12.

28 Navrhované termíny podání informací a projednávání OZ s OO v r. 2014 Podání informací o OZ Projednávání OZ (po PJ zaměstnavatele a OO) 9. 1.23. 1. 6. 2.20. 2. 6. 3.20. 3. 3. 4.17. 4. 7. 5.22. 5. 5. 6.19. 6. 10. 7.24. 7. 7. 8.21. 8. 4. 9.18. 9. 9. 10.23. 10. 6. 11.20. 11. 4. 12.18. 12.


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 11. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."

Podobné prezentace


Reklamy Google