Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformátory – E3A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformátory – E3A."— Transkript prezentace:

1 Transformátory – E3A

2 Zásady kreslení fázorových diagramů
Obecné zásady pro kreslení fázorů: * označení fázorů: napětí proudu * výkon zdroje je vždy záporný, výkon spotřebiče je vždy kladný (spotřebitelský systém) . Û Î Û ÎG ÎS Z pohledu svorek je: * výkon zdroje záporný * výkon spotřebiče kladný Platí: PS = -PG

3 Zásady kreslení fázorových diagramů
reálná osa I1 - spotřebič, R I2 - spotřebič, RL I3 - spotřebič L I7 - spotřebič, C I8 - spotřebič, RC Û PS I1 I8 I2 I7 I3 imaginární osa I4 I6 I5 PG I6 - zdroj, RL I7 - zdroj, L I3 - zdroj, C I4 - zdroj, RC I5 - zdroj, R

4 Konstrukce jednofázového transformátoru
A Magnetický obvod * výkonové transformátory - vzájemně izolované transformátorové plechy * vf transformátory - magneticky měkké ferity plášťový obě vinutí na prostředním sloupku, magnetický obvod obklopuje vinutí jádrový na každém sloupku je vinutí B Primární (vstupní) vinutí - měď, hliník (pro velké výkony) C Sekundární (výstupní) vinutí - měď, hliník (pro velké výkony) D Štítek transformátoru - vstupní a výstupní napětí, zdánlivý výkon E Mechanické části konstrukce

5 Ukázky jednofázových transformátorů

6 Princip transformátoru Na principu elektromagnetické indukce
Na jakém principu pracuje ? Na principu elektromagnetické indukce ?

7 Princip transformátoru
1. Vstupním vinutím protéká střídavý proud I1 2. V magnetickém obvodu se vytvoří střídavý magnetický tok -  3. Na první cívce se indukuje napětí Ui1 ? I1 Ui1 U1 Ui1 = 4,44*N1*f* I2 4. Indukční tok prochází druhou cívkou 5. Na druhé cívce se indukuje napětí Ui2 ? U2 Ui2 Ui2 = 4,44*N2*f* 6. Na výstupním vinutí se objeví napětí U2 7. Po připojení zátěže protéká proud I2 (spotřebitelský systém)

8

9 Převod transformátoru
- patří mezi základní parametry transformátoru Rozdělení podle převodu snižovací p > 1 zvyšovací p < 1 Při zanedbání ztrát platí: S1 = S2  U1*I1 = U2*I2 oddělovací p = 1

10 Prvky (parametry) náhradního schématu
Transformátor lze nahradit a analyzovat pomocí náhradního schématu, ve kterém musí být zahrnuty všechny vlivy, které ovlivňují chod transformátoru. Náhradní schéma slouží k rozboru provozních stavů transformátoru. Prvky (parametry) náhradního schématu: - vinutí – podélné parametry * činný odpor vstupního a výstupního vinutí Rv () * rozptylová reaktance vstupního a výstupního vinutí X () respektuje magnetický tok, který se uzavírá mimo magnetický obvod - magnetický obvod – příčné parametry * magnetizační reaktance X () respektuje konečnou magnetickou vodivost magnetického obvodu * odpor, který respektuje ztráty v železe RFE () zahrnuje ztráty vířivými proudy a ztráty hysterézní

11 Ideální transformátor Toto zapojení nedává fyzikální smysl - PROČ
Předpoklady: vinutí – podélné parametry * činný odpor vstupního a výstupního vinutí Rv = 0 * rozptylová reaktance vstupního a výstupního vinutí X = 0 magnetický obvod – příčné parametry * magnetizační reaktance X   * odpor, který respektuje ztráty v železe RFE   U1 I1 I2 U2 Ui1 Ui2 X I1 I2 U1 U2 Ui1 Ui2 Toto zapojení nedává fyzikální smysl - PROČ

12 Ideální transformátor
Dané náhradní schéma popírá Kirchhoffovy zákony … I1  I2, Ui1  Ui2 a U1  U2 (s výjimkou transformátoru s převodem 1). Proto je třeba přepočítat obecný transformátor na transformátor s p = 1 U1 I1 Ui1 I2 I21 Ui2 Ui21 U2 U21

13 Fázorový diagram ideálního transformátoru
Ui1 Ui21 U1= Ui1= Ui21= U21 I1 Předpoklad – zátěž RL ? I21 Úkol: Nakreslete fázorový digram pro R zátěž

14 Transformátor naprázdno
Jak definujeme chod naprázdno a jaké jsou výstupní veličiny ? Výstupní svorky jsou rozpojeny, výstupním vinutím neprochází žádný proud  parametry, které se vztahují k výstupnímu vinutí, se neprojeví. UX1 U1 X1 Rv1 RFE X I1= I0 I21 = 0 UR1 UX1 UR1 IFE I Ui Ui = U210 U1 U210 I1= I0 0 IFE I

15 Transformátor naprázdno
Proud naprázdno I0 je v porovnání s jmenovitým proudem velmi malý  vliv podélných parametrů je zanedbatelný  s výjimkou nejmenších transformátorů lze podélné parametry zanedbat. U1 = Ui = U210 I21 = 0 RFE X I1= I0 I IFE Ui U1 U210 I1= I0 0 IFE I

16 Rozbor transformátoru naprázdno
1. Proud naprázdno - I0 jeho velikost je dána kvalitou magnetického obvodu a velikostí transformátoru * velmi malé transformátory (jednotky až desítky VA) I0 = až 40% In * malé transformátory (stovky VA) I0  10 % In * střední transformátory (desítky kVA) I0  (4-6) % In * velké transformátory (stovky kVA a více) I0 < 1% In 2. Účiník naprázdno - cos 0 u různých typů a velikostí transformátorů je značně rozdílný. Závisí především na ztrátách naprázdno (PFE) a velikosti proudu naprázdno (I0). Pohybuje je se přibližně v rozsahu od 0,1 do 0,7. Účiník je malý, odběr jalové energie zatěžuje síť, způsobuje ztráty na vedení a úbytky napětí  provoz transformátoru naprázdno by se měl co nejvíce omezit.

17 3. Ztráty naprázdno - P0 = PFE
A) ztráty hysterézní - Ph jsou dány: materiálem - plochou hysterézní smyčky. Jelikož indukci nelze snižovat, závisí plocha smyčky na koercitivní intenzitě, která je dána použitým materiálem a technologií výroby: * plechy válcované za tepla – univerzální plechy (EI, M, U). Jsou nejlevnější, ztráty jsou ale nejvyšší. * pásy válcované za studena – magnetické obvody jsou navinuty na šablonu a poté se mechanicky zpevní impregnací. Speciální transformátory s požadavkem nízkých ztrát * amorfní plechy – mají nejnižší ztráty, používají se na transformátory největších výkonů frekvencí - lineární závislost indukcí - přibližně kvadratická závislost

18 3. Ztráty naprázdno - P0 = PFE
B) ztráty vířivými proudy - Pv jsou dány: elektrickým odporem magnetického obvodu Vířivé proudy vznikají při střídavém magnetování elektricky vodivých látek, proudy způsobují tepelné ztráty (Pz = ?) Zvýšení elektrického odporu: * měrným odporem – do klasickým obvodů příměs křemíku (až 5%), u vf transformátorů se používají feritová jádra (ferit je izolant). * snížením průřezu – magnetický obvod je sestaven ze vzájemně izolovaných plechů (tl. 0,5 nebo 0,35 mm) frekvencí - kvadratická závislost indukcí - kvadratická závislost Ztráty v železe lze určit: a) výpočtem – udávají se měrné ztráty (W/kg), jsou vztaženy na tloušťku plechu, kmitočet 50 Hz a danou indukci (například 1,5 T). PFE = P0 = p50* mFE (W, W/kg, kg) b) měřením naprázdno (wattmetr)

19 Transformátor nakrátko
Jak definujeme chod nakrátko a jaké jsou výstupní veličiny ? Výstupní svorky jsou zkratovány, výstupním vinutím prochází maximální možný proud, proud naprázdno je vzhledem ke zkratovému proudu zanedbatelný  vliv příčných parametrů lze zanedbat. I1= Ik1 X1 Rv1 X21 Rv21 I1= Ik1 Xk Rk I21k = -Ik1 UXk URk U1 U1 Ui U21=0

20 Rozptyl transformátoru
Rozptylový tok  je tok, který se uzavírá mimo magnetický obvod transfomátoru. Způsobuje „úbytek“ indukčního toku pro vytvoření indukovaného napětí  má vliv na velikost napětí  patří mezi podélné parametry.

21 Transformátor nakrátko
Lze měřit přímo transformátor nakrátko ? Měříme při sníženém napětí – napětí nakrátko Uk. Je to napětí, při kterém prochází transformátorem jmenovitý proud. UXk Xk Rk Ik = I1n Uk URk UXk URk I1n= Ik k Uk I21k

22 Rozbor transformátoru nakrátko
1. Procentní napětí nakrátko transformátoru - uk% patří mezi základní parametry transformátoru a jeho velikost lze určit výpočtem. Velikost uk% * malé transformátory  10 % * střední transformátory (stovky kVA) (4 a 6) % * velké transformátory 11 % 2. Procentní impedance nakrátko - zk%

23 Rozbor transformátoru nakrátko
3. Zkratový proud transformátoru - Ikz Čím je dána jeho velikost ? zejména impedancí transformátoru Zk. Při výpočtu předpokládáme lineární závislost napětí a proudu (nedojde k nasycení obvodu). 1. způsob 2. způsob Izk je j rozsahu (10 – 20) násobek jmenovité proudu  požadavek jištění.

24 Rozbor transformátoru nakrátko
4. Účiník nakrátko - cos k jeho velikost je dána zejména podílem činné a jalové složky impedance transformátoru Zk. Zejména u velkých transformátorů je projeví vliv rozptylu. Hodnota cos k je značně rozdílná, pohybuje se v rozsahu 0,7 – 0,95 5. Ztráty nakrátko (ztráty ve vinutí) - Pk = Pj jsou dány proudem a odporem vinutí. Ztráty lze vyjádřit pomocí Jouleova zákona  Pj = R*I2 Pro transformátor platí: Pk = Pj1 + Pj2 = R1*I12 + R21*I212 pro jmenovitý proud: Pkn = Pj1 + Pj2 = Rk*In12 Ztráty nakrátko lze určit měřením (wattmetr) nebo výpočtem Pro porovnání ztrát P0 / Pk = 1 /(2,4 – 4)

25 Transformátor při zatížení V jakém rozsahu lze měnit zatížení ?
X1 Rv1 X21 Rv21 X Z RFE I21 UX1 UR1 UR21 UX21 I0 I IFE Ui U1 U21 ÛR21 = R21 * Î21, Û X21 = jX21 * Î 21 Û i = Û 21 – (Û R21 + Û X21) Î FE = Û i / RFE Î  = Û i / jX Î 1 = (Î FE + Î I) – Î21 Û R1 = R1 * Î 2, Û X1 = jX1 * Î 1 Û 1 = Û i + (Û R1 + Û X1)

26 Výpočet parametrů transformátoru
1. Příčné parametry - RFE, X Vstupní hodnoty pro výpočet: Sn, U1n, i0% (I0), P0 a) výpočet účiníku naprázdno b) výpočet činné a jalové složky proudu c) výpočet příčných parametrů Příklad: Vypočítejte příčné parametry transformátoru s výkonem 500 VA, převodem 230/48 V, proudem naprázdno 7% a výkonem naprázdno 12 W

27 Výpočet parametrů transformátoru
2. Podélné parametry - Rk, Xk Vstupní hodnoty pro výpočet: Sn, U1n, uk% (zk%,Uk), Pk a) výpočet účiníku nakrátko b) výpočet impedance nakrátko c) výpočet podélných parametrů Příklad: Vypočítejte podélné parametry transformátoru s výkonem 500 VA, převodem 230/48 V, napětím nakrátko 8% a výkonem nakrátko 36 W

28 Provedení trojfázového transformátoru
1. Tři jednofázové transformátory Výhoda: nezávislý magnetický systém, jednodušší doprava Nevýhoda: velká spotřeba materiálu, cena Použití: transformátory největších výkonů

29 Provedení trojfázového transformátoru
2. Trojfázový transformátor Výhoda: menší celková hmotnost, nižší cena Nevýhoda: nesymetrie v magnetickém obvodu, transformátory největších výkonů - doprava Použití: běžné trojfázové transformátory Jádrový na každém sloupku je vinutí Plášťový krajní sloupky jsou bez vinutí

30 Vytvoření jádrového magnetického obvodu trojfázového transformátoru
3 samostatné transformátory, součet okamžitých hodnot toků na prostředním sloupku je nulový  sloupek lze odstranit.

31 Konstrukce distribučního transformátoru nádoba transformátoru s olejem
průchodky – strana vn průchodky – strana nn zásobník oleje nádoba transformátoru s olejem vinutí vn vinutí nn magnetický obvod

32

33 Ukázky trojfázových transformátorů

34 Regulace napětí na transformátoru
V praxi požadujeme konstantní hodnotu výstupního napětí podle určení spotřebitele. Základní rozdělení: a) podle principu regulace - změna počtu závitů na vstupní straně - změna počtu závitů na výstupní straně b) podle způsobu regulace - regulace naprázdno - regulace při zatížení c) podle plynulosti změny - skoková regulace - plynulá regulace Princip regulace: Změna počtu závitů na vstupní straně  jemná regulace  menší přepínací proudy  změna magnetického toku (změna počtu závitů na vstupní straně)  horší využití magnetického obvodu

35 Možnosti a provedení regulace
Nejčastěji se provádí regulace na vstupní straně transformátoru Regulace distribučních transformátorů: - je skoková a provádí se ve vypnutém stavu zpravidla podle rozvodu za transformátorem a místních podmínek - rozsah regulace je ± 2 x 2,5 % (celkem 5 výstupních hodnot) nebo ± 5 % (3 výstupní hodnoty) Regulace přenosových transformátorů - je plynulá nebo skoková a provádí se za provozu podle zatížení sítě - přepínají se konce vinutí (jednodušší) nebo výstupy ze středu vinutí (technicky výhodnější) Příklady: Transformátor 16 MVA, 35±8x2% / 6,3 kV Olejový transformátor 150 MVA, 220 ± 8 x 1,25% / 145 / 12 kV

36

37 Připojení transformátoru naprázdno na síť
Při připojení transformátoru na síť vzniká přechodový děj, který má za následek nárůst proudu  vliv na jištění. Předpoklady: * transformátor je v okamžiku připojení naprázdno * proud naprázdno má čistě indukční charakter (I0 = I, IFe = 0) Připomenutí: * indukční tok potřebný k vytvoření magnetického pole je ve fázi s magnetizačním proudem * magnetizační proud (proud naprázdno) je zpožděn za napětím o 900. * proud na cívce se nemůže měnit skokem Základní úvaha: Proud před připojením transformátoru k síti je nulový, po připojení musí být okamžitě zpožděn za napětím o 900. Protože nemůže dojít ke skokové změně proudu, vytvoří se stejnosměrná složka, která zvýší amplitudu proudu naprázdno  vznikne proudová ráz.

38 Na čem závisí velikost proudového rázu ?
Na okamžité hodnotě napětí při připojení transformátoru k síti ! průběh napětí průběh střídavé složky indukčního toku Je znázorněný indukční tok výsledný ? Ne. Došlo ke skokové změně toku, což není možné

39 výsledná počáteční hodnota indukčního toku je nulová.
průběh napětí průběh střídavé složky indukčního toku průběh stejnosměrné složky indukčního toku Indukční tok musí vycházet z počátku, proto se vytvoří stejnosměrná složka toku. Počáteční hodnota stejnosměrné složky je stejně velká jako střídavé složky, má však opačné znaménko  výsledná počáteční hodnota indukčního toku je nulová.

40 průběh napětí průběh střídavé složky indukčního toku výsledný indukční tok průběh stejnosměrné složky indukčního toku Je-li při připojení transformátoru okamžitá hodnota napětí nulová je maximální stejnosměrná složka a tím i maximální amplituda výsledného indukčního toku. Jaká je maximální hodnota výsledné amplitudy ? Téměř dvojnásobná !

41 Počáteční hodnota proudu naprázdno I0max = (20 – 60)I0n
I0 Magnetizační křivka 0max I0max Velikost proudu naprázdno při připojení transformátoru k síti - mezní stav In0 n0 Počáteční hodnota proudu naprázdno I0max = (20 – 60)I0n Absolutní hodnota je dána proudem jmenovitým naprázdno. Je-li i0% = 10 %, je maximální proudový ráz I0max = 6*In  Pro jištění transformátoru se používají jističe s charakteristikou D

42 Převod transformátoru ?
Autotransformátor je transformátor, který má pouze jedno vinutí s odbočkou  vstupní a výstupní strana je galvanicky spojena. Část vinutí je společná pro vstupní a výstupní vinutí a vinutím N2 prochází rozdíl proudů I1 – I2 (menší průřez)  úsporný transformátor. Čím menší je rozdíl obou napětím, tím je úspora vyšší. I1 Rozdělení: - snižovací (U1 > U2) - zvyšovací (U1 < U2) - regulační (zpravidla U2 = 0 – U1) I2 N1 U1 Převod transformátoru ? Z U2 N2

43 Autotransformátor Protože je část autotransformátoru společná pro vstupní a výstupní vinutí, liší se průchozí (vnější) - Sp a typový (vnitřní) - Si výkon. ? Průchozí výkon Z I1 U2 U1 I2 N2 N1 ? Typový výkon

44 Autotransformátor Proč má autotransformátor omezené využití ? Jaká porucha na autotransformátoru je nebezpečná ? Z I1 U1 I2 N2 N1 Při přerušení výstupního vinutí dojde k výraznému nárůstu výstupního napětí !!! ? Jaké bude výstupní napětí U2’ Pro I2=0 … U2’ = U1 Pro I2 > 0 … U2 < U2’ < U1 ? U2’ U2 Použití autotransformátoru: * v soustavě vvn pro nejvyšší výkony, například 400/110 kV * regulační transformátory (při návrhu ochran je z pohledu bezpečnosti směrodatné napájecí napětí! )

45 Přístrojové transformátory – transformátor napětí
a (m) L1 N n A (M) U2=100 V U1 Přístrojové transformátory napětí a proudu se používají ke snížení měřených veličin na hodnoty vhodné pro měřící přístroje a k napájení ochran. * nové označení svorek - vstup - A, B (N) - výstup - a, b (n) staré označení - vstup - M, N - výstup - m, n * na výstup se připojují přístroje s velkým vnitřním odporem * jedná se o tvrdý zdroj napětí  nutnost jištění * výstupní napětí je vždy 100 V * chyba úhlu – fázový posun mezi U1 a U21 - U * chyba napětí – poměrný rozdíl napětí U1 a U21 - U

46 Přístrojový transformátor proudu
I1 – vnucený proud Přístrojový transformátor proudu I1 A L1 N P1 (K) I2=1(5) A P2 (L) S1 (k) S2 (l) * chyba úhlu - fázový posun mezi I1 a I21 * chyba proudu - poměrný rozdíl proudu I1 a I21 * nadproudé číslo - násobek jmenovitého vstupního proudu, při kterém dosáhne chyba proudu 10% * třída přesnosti - celkový vliv chyb na přesnost měření (%) ZK * nové označení svorek - vstup - P1, P2 - výstup - S1, S2 staré označení - vstup - K, L - výstup - k, l * na výstup se připojují přístroje s malým vnitřním odporem * jedná se o tvrdý zdroj proudu  výstupní svorky se nesmí rozpojit * výstupní proud je pro měření 5A, pro ochrany 1A

47 Tlumivky mají podobnou konstrukci jako transformátor s jedním vinutím. Zvyšuje indukčnost obvodu, vlivem přerušeného magnetického obvodu zůstává indukční reaktance přibližně konstantní Rozdělení podle konstrukce: a) železné jádro má nemagnetické mezery b) cívka je bez jádra (reaktor) Rozdělení podle zapojení: a) sériové b) paralelní Parametry tlumivek: a) izolační napětí (U) – napětí sítě b) reaktanční napětí (Ux) – úbytek napětí na tlumivce při jmenovitém proudu c) jmenovitý proud (In) d) jalový výkon (Q) e) indukčnost tlumivky (L) f) činné ztráty (P)

48 Charakteristika tlumivky
Ux s plným jádrem XL s přerušovaným jádrem s přerušovaným jádrem s plným jádrem In I Cívka s plným jádrem – vlivem nasycení se výrazně mění indukční reaktance Cívka s přerušovaným jádrem – do jmenovitého proudu zůstává indukční reaktance přibližně konstantní


Stáhnout ppt "Transformátory – E3A."

Podobné prezentace


Reklamy Google