Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č. 14 – Ukazatele ekonomické výkonnosti Autor Ing. Kateřina Smejkalová Tematická oblast Makroekonomie Anotace DUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v ročnících 1., 2., 3. OA Ročník Ročníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a3. Datum tvorby Leden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Ukazatele ekonomické výkonnosti
HDP, národní důchod, disponibilní důchod, atd.

3 OSNOVA ÚVOD HDP Metody výpočtu HDP Nominální a reálný HDP Čistý domácí produkt Hrubý národní důchod Disponibilní důchod Hrubý domácí produkt a ekonomický blahobyt Shrnutí a závěr Cvičení Seznam použitých zdrojů

4 Hrubý domácí produkt „HDP“ (GDP)
= celková peněžní hodnota (tržní hodnota) všech finálních statků a služeb, které se vyprodukují na území určitého státu a za dané časové období ať již tuzemskými nebo zahraničními subjekty. Celková peněžní hodnota (tržní hodnota) = finální statky a služby jsou vyjádřeny v tržních cenách = cenách, které platí kupující Tržní ceny obsahují i nepřímé daně (DPH a spotřební daň). Hodnoty některých statků a služeb, běžně neobchodovaných na trhu, statistikové odhadují (př. práce doma, kutilství…).

5 Finální statky a služby = statky a služby určené ke konečné spotřebě, investicím nebo vývozu! (nepatří sem meziprodukty) Jde o statky a služby, které jsou statisticky zachytitelné, tedy např. bez produkce stínové ekonomiky (černé a šedé = nelegální). Území určitého státu bez ohledu na to, ze kterého státu je vlastník! Vlastník může/nemusí být rezidentem (má/nemá sídlo) dané země. Dané časové období – zpravidla rok, případně čtvrtletí (tedy sem nepatří statky a služby vyrobené dříve než v roce, pro který HDP stanovujeme!)

6 Hlavními složkami HDP jsou:
výdaje domácností na nákup zboží a služeb, čili vše co občané utratí v obchodech a za služby hrubé soukromé domácí investice, což jsou zejména investiční nákupy firem, jak za suroviny, tak na rozšíření i obnovu tzv. kapitálových statků (tj. i škody po hurikánu) vládní nákupy zboží a služeb, tj. vše co nakoupí vlády čisté exporty, rozdíl exportů a importů

7 Příklad nedokonalosti HDP
…“HDP nezapočítává hodnotu volného času – je třeba si uvědomit, že v uplynulých desetiletích došlo v západních ekonomikách k podstatnému snížení délky pracovní doby, což jistě vyústilo ve zvýšení kvality života. Ovšem ohodnocení volného času je čistě subjektivní a těžko porovnatelné. Přesto, ideální ukazatel by měl brát nárůst volného času v potaz. V HDP také není zachycena kvalita zboží a služeb, což je jistě podstatné, neboť srovnáme-li např. televizi před deseti lety a dnes, vidíme nezanedbatelný rozdíl. Totéž platí pro auta a podobně. Navíc jsme často svědky toho, že spolu s rostoucí kvalitou dochází k růstu ceny, čehož zářným příkladem je například elektronika. O růst kvality a volného času by měl být tedy HDP zvýšen.“… Citace:

8 Metody výpočtu hrubého domácího produktu
Výdajová metoda Výrobní metoda Důchodová metoda

9 Výdajová metoda výpočtu HDP
= součet všech výdajů vynaložených na finální statky a služby A/ Výdaje domácností na spotřebu „C“ Statky krátkodobé spotřeby Statky dlouhodobé spotřeby Služby B/ Výdaje na investice „I“ Jako přírůstek zásoby kapitálu během daného časového období Hovoříme o reálných investicích, tedy sem neřadíme finanční investice Reálné investice jsou: investice do fixního kapitálu (= výdaje podniků na nové závody, stroje…); investice do zásob (změny v zásobách finálních statků určených k prodeji a do materiálu určeného pro další využití)

10 Výdaje vlády na nákupy výrobků a služeb „G“
NEřadíme sem vládní výdaje na transfery!!! Naopak řadíme“ výdaje na školství, zdravotnictví, platy státních zaměstnanců, výdaje na stavbu dálnic a železnic, apod. Čistý export „NX“ = celkový export (X) – import (M)

11 Výdajová metoda shrnutí:
HDP = C + I + G + NX Hrubý domácí produkt = spotřební výdaje domácností + investiční výdaje + vládní výdaje na nákupy výrobků a služeb + čistý export

12 Příklad: Položka: mld. Kč Výdaje na spotřebu domácností 700 Přímé daně
Z údajů dané ekonomiky za jeden rok uvedených v tabulce určete výši HDP (GDP): Položka: mld. Kč Výdaje na spotřebu domácností 700 Přímé daně 350 Transfery 200 Export 260 Import Vládní výdaje na statky a služby 210 Hrubé investice 170 Amortizace 60

13 Řešení: a/ vybereme z tabulky hodnoty, které používáme při výpočtu hodnoty agregátního ukazatele HDP: Výdaje domácností na spotřebu „C“…………………………700 Výdaje vlády na nákup statků a služeb „G“ ………………...210 Import „IM“ …………………………………………………….200 Export „EX“ …………………………………………………….260 Hrubé investice „ 𝐼 𝐺 „……………………………………………170 b/ zjistíme hodnotu čistého exportu (vývozu): NX = EX – IM NX = 260 – 200 NX = 60 c/ Pro výpočet HDP využijeme výdajovou metodu: HDP = C + 𝐼 𝐺 + G + NX HDP = mld. Kč Za pomoci výdajové metody se nám podařilo z udaných hodnot vyčíslit HDP na mld. Kč.

14 Cvičení: Zkuste odpovědět na otázku: Proč při výpočtu HDP nezapočítáváme vládní výdaje v podobě transferů?

15 Odpověď: Transferovými platbami označujeme např. sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti, apod.. Stát transferové výdaje poskytuje bez protihodnoty (nic za ně nedostává). Přesto je hlavní důvod ještě kousek „vedle“. Dávky, které domácnosti dostávají od státu, uplatňují při svém spotřebitelském chování – vydávají je na svou spotřebu. Transfery jsou tedy v HDP výdajové metodě zohledněny a to jako spotřební výdaje domácností.

16 Výrobní metoda: Finální statky a služby jsou vyprodukovány výrobci. HDP lze proto zjistit součtem přidaných hodnot na jednotlivých stupních výroby všech odvětví v ekonomice. (číst příklad str PAVELKA, Tomáš a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. České dějiny (Daranus). ISBN ) HDP je v tržních cenách. HDP = Produkce - Mezispotřeba + Daně z produktů - Dotace na produkty

17 HDP výrobní metodou Zdroj: http://www. czso. cz/csu/2012edicniplan
v mil. Kč, běžné ceny Položky 1990 2000 2010 Produkce Mezispotřeba Hrubá přidaná hodnota Daně z produktů 75 669 Dotace na produkty (-) Hrubý domácí produkt

18 Zdroj: http://www. czso. cz/csu/2012edicniplan

19 Důchodová metoda výpočtu HDP
HDP = Mzdy (včetně dalších nákladů na zaměstnance) + renty + úroky + zisky + znehodnocení kapitálu + nepřímé daně zmenšené o dotace Všemi způsoby výpočtu HDP musíme dostat stejný výsledek!

20 Ekonomové používají HDP jako ukazatel pro srovnání životní úrovně v zemi a zjištění stupně jejího ekonomického rozvoje (v procentech). Výši HDP našeho státu porovnáváme: S výší HDP ostatních států S výší HDP uplynulého období Za příznivý vývoj považujeme růst HDP o 2-3% ročně. Za velmi příznivý vývoj považujeme růst HDP o 4-5% ročně.

21 Cvičení: Využijte statistických údajů ČSÚ a porovnejte HDP ČR s HDP vybraných zemí světa. Těmito zeměmi jsou: Dánsko Německo Řecko Španělsko Norsko Nizozemsko Švédsko Maďarsko Rakousko Slovensko Spojené království Spojené státy Litva

22 Nominální a reálný hrubý domácí produkt
HDP vyjádřený v cenách běžného období (sledovaného období) = nominální HDP Při porovnání HDP mezi jednotlivými roky se ptáme: Čím je způsobena změna HDP? Na změnu HDP při porovnání mezi jednotlivými obdobími může mít vliv: - změna objemu produkce statků a služeb - změna cen statků a služeb - kombinace obého HDP zachycující POUZE změnu fyzického objemu produkce = reálný HDP

23 Pro vyjádření reálného HDP se používají stálé ceny = ceny výchozí (základního) roku!
Rozdíl mezi reálným a nominálním HDP v jednotlivých letech je způsoben ZMĚNOU CEN Výjimkou - výchozí rok, reálný i nominální HDP jsou totožné Eliminace cenové změny pomocí DEFLÁTORU HDP

24 Deflátor HDP 𝒅𝒆𝒇𝒍á𝒕𝒐𝒓 𝑯𝑫𝑷= 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏á𝒍𝒏í 𝑯𝑫𝑷 𝒓𝒆á𝒍𝒏ý 𝑯𝑫𝑷 * 100
= cenový index 𝒅𝒆𝒇𝒍á𝒕𝒐𝒓 𝑯𝑫𝑷= 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏á𝒍𝒏í 𝑯𝑫𝑷 𝒓𝒆á𝒍𝒏ý 𝑯𝑫𝑷 * 100

25 Aktuální informace zveřejněné 4. 12. 2013
HDP 3. čtvrtletí 2013 – meziroční růst (pokles) v % -1,3 Zdroj: Zajímavost: Číst text:

26 Čistý domácí produkt „ČDP“
V průběhu sledovaného období dochází k fyzickému opotřebení existující zásoby kapitálu a fakticky klesá jeho hodnota. Část z investic využita na obnovu opotřebeného kapitálu. Tyto investice = investice obnovovací Zbývající část investic, která skutečně zvyšuje zásobu kapitálu = čisté investice Hrubé investice = čisté investice + znehodnocení kapitálu Hrubý domácí produkt = čistý domácí produkt + znehodnocení kapitálu Čistý domácí produkt = hrubý domácí produkt – znehodnocení kapitálu

27 Hrubý národní důchod HND
= přidaná hodnota vyprodukovaná výrobními faktory v držení REZIDENTU (obyvatel) určitého území. Není podstatné, zda je produkce vyrobena na území daného stánu nebo v zahraničí. Podstatný je status REZIDENTA dané ekonomiky! Statistický výpočet: HND = HDP - důchody výrobních faktorů ve vlastnictví nerezidentů, které získali na dotčeném území + důchody z výrobních faktorů ve vlastnictví rezidentů, které získali v zahraničí

28 Národní produkt a národní důchod jako shodné veličiny
Předpoklad: Všechny domácnosti okamžitě utratí své příjmy za výrobky a služby firem. Firmy prodávají veškerou svou produkci a služby domácnostem. Z toho vyplývá, že částka, kterou na trhu získají prodávající = částce zaplacené kupujícími Tedy: Národní důchod (ND) = národní produkt (NP) NP = tok výrobků a služeb ND = příjmy domácností Domácnosti Firmy Domácnosti utratí všechny příjmy za výrobky a služby firem Firmy prodávají veškerou svou produkci domácnostem

29 Zajímavost: _na_obyvatele

30 Disponibilní důchod „YD“
= důchod, který výsledně dostávají domácnosti YD = všechny důchody (mzdy, renty, úroky, vyplacené dividendy) + transfery od vlády – daně domácností Disponibilní důchod domácnosti mohou využít dvěma způsoby: spotřeba nebo úspory

31 Hrubý domácí produkt a ekonomický blahobyt
U konstatování ekonomického blahobytu vycházíme z HDP. Dále ovšem musíme zhodnotit: Hodnotu volného času – čas věnovaný rodinám, zálibám, vzdělávání, apod.. Volný čas přispívá ke kvalitě života! Nemá však tržní vyjádření a proto chybí v HDP. Připočítáváme také hodnotu např. práce doma, kutilství, apod. Připočítáváme stínovou ekonomiku (http://www.investicniweb.cz/ekonomika/2010/8/2/zebricek-zemi-s-nejvetsim- podilem-sede-ekonomiky/) Odečítáme škody na životním prostředí, které mají negativní dopad na kvalitu života člověka

32 Příklady a cvičení: 1/ Daná ekonomika vykazuje následující údaje:
Spotřební výdaje domácností: 1350 mil. Kč Vládní nákupy statků a služeb: 650 mil. Kč Znehodnocení kapitálu (odpisy): 120 mil. Kč Hrubé soukromé investice: 990 mil. Kč Důchody rezidentů dané země dosažené v cizině: 355 mil. Kč Důchody nerezidentů dané země dosažené v tuzemsku: 310 mil. Kč Import: 590 mil. Kč Export: 580 mil. Kč Vypočtěte: A/ hrubý národní důchod B/ čisté soukromé investice

33 Řešení: Ad A/ HND = HDP – důchody nerezidentů získané na území dané ekonomiky + důchody rezidentů získané v cizině HDP = C + I + G + NX HDP = (580 – 590) HDP = mil. Kč HND = – = mil. Kč Hrubý národní důchod činí mil. Kč. Ad B/ Čisté soukromé investice = hrubé investice – znehodnocení kapitálu (odpisy) Čisté soukromé investice = 990 – 120 = 870 mil. Kč Čisté soukromé investice činí 870 mil. Kč.

34 Použité zdroje: BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ: základní kurz. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. České dějiny (Daranus). ISBN PAVELKA, Tomáš a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. České dějiny (Daranus). ISBN sede-ekonomiky/) byvatele


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google