Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ CZ.1.07/1.1.10/03.0008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ CZ.1.07/1.1.10/03.0008."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“
CZ.1.07/1.1.10/

2 Opadavé listnaté lesy

3

4 lesní ekosystém mírného pásu severní polokoule
støídání období rùstu (neboli vegetaèní sezóna) a období zimního klidu. pøizpùsobení na støídání roèních období. jednovrstevné lesy s køovitým patrem

5 Hlavní rozšíøení: Ve tøech významných oblastech: Vìtšina Evropy mimo Skandinávii (Norsko, Švédsko, Finsko) a Støedomoøí, kde jsou zastoupeny Støedozemní tvrdolisté lesy. Dále na východì Severní Ameriky a na jihovýchodì Asie. Pøirozený výskyt i v Èeské republice v Evropì zastoupeny hlavnì doubravami a buèinami

6 Klimatické podmínky: Støídání ètyø roèních období. Prùmìrná teplota 10°C. Velký vliv má umístìní u moøe nebo ve vnitrozemí. Období rùstu nad 0°C pøibližnì dní v roce. Zimní období 3-4 mìsíce. Srážky celoroèní, bez období sucha. Množství srážek mm. Nejvíce v období rùstu (jaro, léto podzim). V zimì ve formì snìhu.

7 Edafické podmínky: opadavé lesy se vyskytují v rovinách až podhùøí do nadmoøské výšky až 1000 m n.m relativnì hluboká humusová vrstva pùdotvorným substrátem jsou zvìtraliny všech typù hornin a jejich sedimenty pùdní typy: hnìdozemì a  illimerizované pùdy

8 Dominantní druhy rostlin
dominantní životní formou jsou stromy s opadavými listy V rámci opadavých širokolistých lesù je význaèný i výskyt nìkterých jehliènanù, zejména rodù a druhù s nižší schopností konkurence (borovice, tis, jedle bìlokorá, jedlovce) stromy tohoto biomu dosahují vesmìs velkých výšek m.

9 Živoèichové listnatého lesa:
Pùdní fauna k promíchávání vrstev pùdy a dekompozici odpadu Hmyz vázaný na døevo Obojživelníci, plazi, ptáci, pozemní a korunoví savci Jelen, vaèice, mýval, liška, medvìd, vlk, rys, zmije, výr…

10 Ohroženost a vliv èlovìka
Vysazování nepùvodních døevin a vznik monokultur (napø. èistì smrkový les se stejnì starými stromy), vysoký stav zvìøe, imise, zneèišování (okyselování) pùdy Tyto èinnosti vedou ke snižování druhové diverzity

11 Zdroje obrázkù:


Stáhnout ppt "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ CZ.1.07/1.1.10/03.0008."

Podobné prezentace


Reklamy Google