Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz Aplikovaná klinická farmacie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz Aplikovaná klinická farmacie"— Transkript prezentace:

1 Kurz Aplikovaná klinická farmacie
Přednášky a odborné exkurze pro studenty 5. ročníku Brno – Faf VFU Brno – FNUSA Praha – Nemocnice Na Homolce

2 Odborný program na farmaceutické fakultě VFU Brno
Pondělí - Farmaceutická fakulta VFU Brno, Seminární místnost v suterénu pavilonu farmacie 13:00-14:30 MUDr. Jarmila Kissová – Anémie, diferenciální diagnostika anémií a anémií z chronických onemocnění 15:00-15:45 PharmDr. Veronika Műller Závalová – Antikoagulace Úterý - Farmaceutická fakulta VFU Brno, 8: :00 MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková PhD. - Deprese a psychosomatická onemocnění z pohledu lékaře první linie . 10:00 – 11:45 Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. – Antidepresíva 12:15-13:15 PharmDr. Dagmar Jankovská, PhD. – Role klinického farmaceuta v NNH

3 Odborný program v Nemocnici u svaté Anny Brno
Středa ARK, budova P, 3. Patro Sraz v 8:45, začátek 9:00 – 12:00 PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. Název přednášky: Role klinického farmaceuta na jednotce intenzivní péče, Kazuistiky – lékové inkompatibility Návštěva JIP - ARK Mgr. Milan Juhás Název přednášky: Klinická farmacie na koronární jednotce Návštěva JIP – I. interní kardioangiologické kliniky Mgr. Adriana Ruzsíková: Název přednášky: Farmakoterapie myasthenia gravis Kazuistiky – lékové interakce

4 Čtvrtek - Nemocnice Na Homolce 12.9.2013
7:00 vizita neurochirurgie, 8:00 cévní chirurgie 9:00-12:00 PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. – kancelář – interaktivní seminář PharmDr.Dalibor Černý, Ph.D. - oddělení – interaktivní seminář Mgr. Helena Šťastná - kancelář – interaktivní seminář PharmDr.Dagmar Jankovská, Ph.D./ Mgr. Jana Gallusová – seminární místnost – interaktivní seminář 12:00-13:00 oběd 13:00-14:30 prof. Jan Bultas – Antiagregancia, antikoagulancia 15:00-16:30 PharmDr. Šárka Erbanová – Inkompatibility léčiv podávaných nasogastrickou sondou Pátek - Nemocnice Na Homolce Praha 8:45-9:30 PharmDr. Lucie Hromádková –Role klinického farmaceuta na oddělení neurologie 9:45-10:30 MUDr. Jana Tichá – Terapeutické monitorování léčiv 10:45-12:00 Mgr. Jana Gallusová – Léčiva ovlivňující QT interval 13:00-14:30 MUDr. Skopová – Deliria 14:45-15:30 hodnocení s krátkým testem

5 Ukázky prezentovaných přednášek
MUDr. Alena Kissová – Anémie, diferenciální diagnostika PharmDr. Veronika Muller Závalová Ph.D. - Antikoagulace MUDr. Zdeňka Nováková – Deprese – psychosomatika Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.- Antidepresiva PharmDr. Lenka Součková Ph.D.- Role klinického farmaceuta na jednotce intenzivní péče Mgr. Adriana Ruzsikova – Farmakoterapie myasthenia gravis Mgr. Milan Juhas– Klinická farmacie na koronární jednotce

6 Ukázky prezentovaných přednášek
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.- Antiagregancia, antikoagulancia PharmDr. Šárka Erbanová – Inkompatibility léčiv podávaných nasogastrickou sondou PharmDr. Lucie Hromádková – role klinického farmaceuta na oddělení neurologie Mgr. Jana Gallusová MUDr. Jana Tichá - TDM MUDr. Jaroslava Skopová - Deliria

7 Antitrombotika - co nového?
Jan Bultas Farmakologický ústav 3. LF UK

8 Ideální antitrombotikum
účinné a bezpečné – ↑ poměr efekt/riziko orální (ev. též parenterální) podání rychlý nástup účinku s dostatečnou dobou účinku (aplikace 1-2x denně) prediktivní farmakokinetické vlastnosti s fixním dávkováním i ve spec. situacích bez nutnosti monitorace, ale s možností sledování antikoagulačního účinku dostupné antidotum k ukončení efektu bez interakcí s potravou a léky ekonomicky výhodné a dostupné

9 ANTIKOAGULANCIA

10 Inhibice koagulace v přírodě
XIa VIIa/TF TF IX IXa IX VIIIa Xa VIII Va Va/Xa V protrombin trombin fibrinogen fibrin XIIIa fibrinová síť

11 LMWH – rozdíly v indikacích
enoxaparin (Clexane) bemiparin (Zibor) dalteparin (Fragmin) nadroparin (Fraxiparine) profylaxe TEN v chir. oborech (akutně ležící) ano profylaxe TEN v int. oborech (chron. ležící) ne profylaxe srážení krve při hemodialýze léčba flebotrombózy a plicní embolie léčba akutních koron. příhod non-STEMI léčba akutních koron. příhod typu STEMI

12 Delirium a jeho léčba Jaroslava Skopová

13 Definice, klinický projev
akutní nespecifické globální dysfunkce mozku nespecifická reakce mozku na různé noxy organická porucha náhlý začátek, kolísavý průběh široké spektrum příznaků forma hypoaktivní - hyperaktivní 10-15% pac. na somat. odd., JIP (často nedg.)

14 Rizikové faktory individuální
věk preexistující kognitivní deficit úraz mozku, delirium v anamnéze závažná tělesná onemocnění obecně – čím vyšší vulnerabilita, tím slabší noxa

15 Rizikové faktory perioperační
typ operace akutní operace – minimální příprava délka trvání operace, resp. celk.anestezie průběh pooperačního období specif. podmínky (hypoxie, metabol.poruchy, dehydratace,infekce apod.)

16 Deprese a její léčba antidepresivy 10. 9. 2013 Češková E
depresivní porucha současné trendy v léčbě vývoj antidepresiv antidepresiva fáze a cíle léčby algoritmy farmakoterapie deprese volba AD - dle faktorů souvisejících s léčbou - dle faktorů souvisejících s pacientem budoucnost léčby deprese

17 Depresivní porucha závažná porucha nálady spojená s významnou morbiditou a mortalitou postihující jedince všech věkových kategorií a etnických skupin velmi heterogenní skupina onemocnění vedoucí příčinou neschopnosti ve vyspělých zemích a čtvrtou vedoucí příčinou na světě

18 Depresivní porucha:Etiopatogeneze
5HT Genová transkripce NE  CRH glukokortikoidy DA BDNF Postsynaptické receptory Vzájemná interakce nervových okruhů Růst a přežití neuronů Duman RS, et al , Lowe-Ponsford, et al

19 Depresivní porucha: Etiopatogeneze
Deprese - multifaktoriální , ke změnám chemismu mozku a dysfunkci neuronálních faktorů přispívají: Genetické faktory příbuzní 1. stupně 2-3x vyšší riziko deprese polymorfismus (tj variace v sekvencích DNA) genů souvisejících s neurotransmisí a neuroplasticitou. Stres biologický efekt stresu zprostředkován osou HPA ↑ sekrecí CRF , ACTH a glukokortikoidů chronický stres souvisí se změnami imunity a zánětlivými změnami Psychologické a sociální faktory životní události ↑riziko deprese u predisponovaných Porucha cirkadiánních rytmů

20 Depresivní porucha: Epidemiologie
celoživotní prevalence 17% u žen riziko vyšší (přibližně 2:1) 10% pacientů v primární péči trpí depresí 25% splňuje kritéria depresivní poruchy a polovina z nich prezentuje převážně somatické příznaky neléčená deprese trvá 6 měsíců ≥ 50% nemocných, kteří prodělají jednu epizodu, dostanou epizodu další Prognóza pacientů: při adekvátní léčbě prognóza dobrá, většina funguje normálně 20-30% není remise kompletní a depresivní příznaky přetrvávají

21 Role klinického farmaceuta v péči o kriticky nemocné pacienty
Lenka Součková Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu

22 Agenda Zhodnocení farmakoterapie Analýza lékových chyb
definice a kategorie lékových inkompatibilit Analýza lékových chyb Nastavení standardů pro podávání ATB pro parenterální podávání léků pro enterální podávání léků Představení studie Podávání klopidogrelu u kriticky nemocných pacientů

23 FASTHUG - MAIDENS Mnemotechnická pomůcka pro klinické farmaceuty
Pomáhá identifikovat lékové chyby na jednotkách intenzivní péče Přihlíží na všechny aspekty péče o kriticky nemocné pacienty

24 Léková inkompatibilita
Je proces měnící nežádoucím způsobem původní předpokládané nebo požadované vlastnosti léčiva: Jev, který může vést k nevhodnému použití léčiva či poškození pacienta lékem Ovlivňuje morbiditu, mortalitu pacientů a náklady na léčbu pacientů farmakokinetické farmakologické fyzikálně-chemické technologické farmakodynamické

25 Léčiva ovliňující QT interval
Mgr. Jana Gallusová Nemocnice Na Homolce

26 Syndromy dlouhého QT vrozené syndromy dlouhého QT
Klinický obraz: prodloužení QT intervalu komorová tachykardie synkopa náhlá srdeční smrt – prvním příznakem syndromu dlouhého QT intervalu až u 13% vrozené syndromy dlouhého QT získané syndromy dlouhého QT LÉKY ELEKTROLYTOVÉ ABNORMALITY BRADYKARDIE častější normální základní EKG, po vystavení specifickým podmínkám se QT prodlužuje

27 Na Antiarytmika IA chinidin
účinek antiarytmik je založen na prodloužení refrakterity dnes ustupují pro evidenci zvýšené mortality po IM chinidin blokáda Na kanálů - závislá na koncentraci, při vyšší dávce blokáda K kanálů – na konc. nezávislá, blok i při nízké dávce sérová koncentrace nekoreluje s incidencí Tdp, výskyt při poklesu sérové koncentrace Tdp v terapeutických i subterapeutických koncentracích ,,chinidinová synkopa,, při léčbě fis výskyt Tdp (synkopy) v prvních hodinách po konverzi na sinusový rytmus, ne v průběhu arytmie prokainamid aktivní metabolit NAPA s aktivitou skupiny III – výskyt Tdp dávkově závislý při akumulaci metabolitu (riziko ren. selhání)

28 Na buněčné úrovni Prodloužení akčního potenciálu
zesílení proudů dovnitř buňky redukcí proudů ven z buňky Mezi draslíkovými proudy je Ikr nejnáchylnější k farmakologickému ovlivnění

29 Myasthenia gravis Mgr. Adriana Ruzsikova

30

31

32

33

34

35

36 Organizace práce na oddělení klinické farmacie NNH
PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D. Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha

37 Farmakoterapeutické doporučení

38 Cíle Příjmová medikace pacienta Zápis doporučení KF
primární sekundární Příjmová medikace pacienta Zápis doporučení KF Začlenění doporučení do NISu Statistika - jednoduchá Zdokonalení doporučení Statistická data získaná z doporučení Odborné stáže Odborné semináře Edukace pacienta před propuštěním do domácí péče přesah služby do ambulantní sféry

39 Příklady intervencí A - DRP – farmakologické A3 – podávání naftidrofurylu u pacientů s klaudikacemi A5b – cholestatické poškození jater po podání amoxycilinu s klavulanátem, elevace JT po kvetiapinu A7 – TDM B – DRP – dávkování B4 – léková forma – antiparkinsonika do NGS B5 – délka infúze vankomycinu D – bez komentáře F – lékový perioperační management - moclobemid Strand L et al. Drug related problems. Their structure and function. DICP Ann Pharmacother. 1990, vol.24,

40 LASA léčiva v NNH look alike/sound alike
Účinná látka: sufentanyl Odlišnost: jiný obsah účinné látky, objemová odlišnost Účinná látka: sufentanyl Odlišnost: jiný obsah účinné látky, objemová odlišnost

41 Závěrem Kurz Aplikované klinické farmacie je ukončený písemným testem
Celkový zisk je jeden kreditní bod Přednášející jsou lékaři nebo praktikující kliničtí farmaceuti Každý z účastníků se podívá na klinické oddělení a seznámí se s chodem klinického oddělení V průběhu kurzu se setká s příkladem řešených lékových problémů a sám se může na řešení reálného lékového problému podílet


Stáhnout ppt "Kurz Aplikovaná klinická farmacie"

Podobné prezentace


Reklamy Google