Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požáry v topné sezóně Weis Milan SDH Hrušovany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požáry v topné sezóně Weis Milan SDH Hrušovany"— Transkript prezentace:

1 Požáry v topné sezóně Weis Milan SDH Hrušovany
Použité zdroje: Nařízení vlády 91/2010 Sb.

2 Požáry komínů Zejména na počátku topné sezóny zaznamenávají hasiči zvýšené množství požárů komínů a topidel. Většina příčin těchto požárů je způsobena zanedbáním preventivních opatření. Stanovená preventivní opatření v oblasti komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv určuje nařízení vlády 91/2010 Sb.

3 Požáry komínů v Jihomoravském kraji

4 Požáry topidel v Jihomoravském kraji

5 Příčiny požárů komínů Z uvedených statistik je zřejmé, že nejčastější příčiny požárů v posledních letech jsou špatný stav komínu, zejména používání stávajících, léta nepoužívaných komínových těles bez potřebné kontroly, a dále pak požáry sazí v komíně způsobené zanedbáním pravidelného čištění komínového tělesa.

6 Příčiny požárů od topidel
Nejčastější příčinou vzniku požárů od topidel je v posledních letech jejich nesprávné umístění, jedná se zejména o nedodržení odstupové vzdálenosti od hořlavých materiál.

7 Následky zanedbání předpisů

8 Nařízení vlády 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vydané k provedení zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění platných předpisů. Účinnost od

9 Podmínky požární bezpečnosti NV 91/2010 Sb.
Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz komína a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující, jestliže kontrola, čištění a revize se provádí způsobem a ve lhůtách stanoveným tímto nařízením a nejsou shledány závady. Toto nařízení se nevztahuje na komíny o vnitřním průměru 800 mm a větší, o výšce 60 m a vyšší a spotřebičů o výkonu nad 1 MW.

10 Kontrola spalinové cesty NV 91/2010 Sb.
Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Splnění požadavku o kontrole podle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se považuje za splnění požadavku podle tohoto nařízení.

11 Čistění spalinové cesty NV 91/2010 Sb.
Čistění provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, u spotřebičů na pevná paliva do jmenovitého výkonu 50 kW je možné čištění provádět svépomocí. Čištění spalinové cesty je zaměřeno především na odstranění pevných usazenin, vybírání pevných znečišťujících částí v neúčinné výšce komína nebo kondenzátů.

12 Lhůty kontrol a čištění NV 91/2010 Sb.
Výkon spotřebiče Činnost Druh paliva Pevné Kapalné Plynné Celoroční provoz Sezónní provoz Do 50 kW Čištění spalinové cesty 3x 2x 1x Kontrola spalinové cesty Výběr pevných částí Nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty Čištění spotřeniče Podle výrobce

13 Doplňující pravidla NV 91/2010 Sb.
Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv p o dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

14 Revize spalinové cesty NV 91/2010 Sb.
Revizi provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Revize se provádí: před uvedením do provozu, při změně druhu paliva, před instalací spotřebiče, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě.

15 Zpráva o provedení kontroly, čištění, revizi NV 91/2010 Sb.
Odborně způsobilá osoba provádějící kontrolu, čištění nebo revizi vydá o tom písemnou zprávu. Pokud provádí čištění právnická nebo podnikající fyzická osoba svépomocí učiní o tom záznam do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace.

16 Vypalování komína NV 91/2010 Sb.
Jedná se o odstranění pevných usazenin spalin. Lze provádět pouze pokud není možné odstranit pevné usazeniny jiným způsobem. Vypalovat může pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Vypalování oznamuje majitel stavby příslušnému HZS kraje nejméně 5 pracovních dnů předem.


Stáhnout ppt "Požáry v topné sezóně Weis Milan SDH Hrušovany"

Podobné prezentace


Reklamy Google