Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní rámec PPP a koncesí v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní rámec PPP a koncesí v ČR"— Transkript prezentace:

1 Právní rámec PPP a koncesí v ČR
JUDr. Jaroslav Král, CSc Srovnání legislativy v ČR a EU Koncesní zákon a koncesní smlouva Rozdíly mezi veřejnou zakázkou, tzv. kvazikoncesí a koncesí Úloha MMR (Rejstřík koncesních smluv, Portál, e-learning aj.) Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru

2 Pojetí a typy PPP Veřejně soukromá partnerství (Public Private Partnership) v širším smyslu Právní (smluvní) typy PPP Ostatní typy PPP Veřejné obstarávání (Public Procurement) Institucionální PPP Strukturální fondy Veřejné zakázky (Public Contracts) Koncese (Concessions) PPP v užším smyslu

3 Struktura právního rámce veřejných zakázek a koncesí:
PPP a legislativa Struktura právního rámce veřejných zakázek a koncesí: Primární právo – smlouvy členských států o zřízení a dalším fungování ES/EU (koncese na služby čl. 43 a 49 Smlouvy) Sekundární právo – Směrnice 2004/17/ES, Směrnice 2004/18/ES(pouze koncese na stavební práce) Rozsudky Evropského soudního dvora Koncepční a výkladové dokumenty - příklady tzv. soft law Zelená kniha o PPP (2004) Interpretační sdělení Komise o koncesích podle práva Společenství (2000) Best Practice

4 Vztah zákona o VZ a koncesního zákona
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách věcně univerzální může být používán samostatně jak hmotněprávně, tak i procesně právně Koncesní zákon č. 139/2006 Sb. není věcně univerzální (chybí např. koncese), komplementární úprava k zákonu o VZ především procesně právní speciální právní úprava má přednost před tímto zákonem

5 Základní pojmy koncesního zákona
veřejný zadavatel (koncedent) – Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek, jím zřízená příspěvková organizace a jiná právnická osoba splňující koncesním zákonem stanovené podmínky koncesní řízení – postup, v němž koncedent vybere koncesionáře pro uzavření koncesní smlouvy koncesní smlouva – smlouva, kterou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a koncedent se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla v penězích koncesionář – dodavatel, jehož nabídka byla v koncesním řízení koncedentem vyhodnocena jako nejlepší pro uzavření koncesní smlouvy a byla s ním tato smlouva uzavřena

6 Veřejná zakázka versus koncese
zakázka, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací může být zadána pouze podle zákona o VZ a realizována pouze na základě písemné smlouvy koncese (různé definice v právu ES) realizace veřejných investic nebo zabezpečení veřejných služeb prvotně financované soukromým subjektem, zpravidla na let povolení jednostranným aktem nebo koncesní smlouvou brát za to užitky (protiplnění) od třetích stran, spojené někdy s částečnými platbami od koncedenta přenos rizik zcela nebo z podstatné části na koncesionáře tzv. kvazikoncese (§ 156 ZVZ, § 1 odst. 2 a 3 KZ) nadlimitní veřejné zakázky, nejméně na dobu 5 let přenos některých ekonomických rizik na dodavatele

7 Novela koncesního zákona
A – potřeba reagovat na vývoj v EU v listopadu 2007 oznámí EK svým sdělením nové limity pro veřejné zakázky a koncese, na podzim 2007 má EK publikovat nové sdělení o institucionálních PPP, v příštím roce by měla být vydána nová samostatná směrnice o koncesích, B – potřeba reagovat na vývoj v ČR úkol podle usnesení vlády č.536/2007 analyzovat KZ a ZVZ do , navrhnout případně jejich novely a předložit je vládě,

8 Působnost MMR podle právních předpisů
Podle kompetenčního zákona č.2/1969 Sb. MMR je ústředním orgánem státní správy pro „investiční politiku“ (§14) informačně a metodicky pomáhá VÚSC, městům a obcím (§ 14) plní úkoly uložené právními předpisy (§ 20) připravuje návrhy právních předpisů (§ 24) Podle koncesního zákona č. 139/2006 Sb. MMR vede Rejstřík koncesních smluv (§ 32) vydává prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu (§ 34) Poznámka: „kompetence“ podle usnesení vlády

9 Působnost MMR podle vlastní činnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj: připravuje koncepce a metodiky zejména pro kraje, města a obce připravuje návrhy právních předpisů pro koncese/PPP poskytuje konzultace a stanoviska v ČR/EU vytváří a spravuje Portál o veřejných zakázkách a koncesích zabezpečuje vzdělávání veřejného sektoru (semináře, školení, e-learning) vede Rejstřík koncesních smluv pečuje o terminologii, včetně překladů právních předpisů Poznámka: na MMR toto zabezpečuje odbor veřejného investování (oddělení koncesí a veřejně-soukromých partnerství)

10 E-learning pro veřejné zakázky a koncese
Charakteristika: bezplatný studijní program o znalostech právních předpisů metodický návod k zadání veřejné zakázky či uzavření koncesní smlouvy, proto se člení podle jednotlivých úkonů veřejného zadavatele či udělitele koncese (koncedenta) součástí každého modulu i celého studijního programu je soubor testových otázek možnost praktického vyzkoušení zadání veřejné zakázky prostřednictvím statických a dynamických demonstrátorů hypertextové odkazy na právní předpisy jsou provázány přímo do dalších webů

11 Portál o veřejných zakázkách a koncesích
spuštěn 30.června 2006 přístup k národním a evropským předpisům o veřejných zakázkách a koncesích přístup k metodikám a a formulářům přístup k Informačnímu systému o veřejných zakázkách –ISVZ uveřejňovací subsystém IS VZ US seznam kvalifikovaných a certifikovaných dodavatelů statistiky veřejných zakázek klasifikace a číselníky Rejstřík koncesních smluv informace o vzdělávání bezplatný přístup k e-learningu s interaktivními prvky Info-forum: možnost výměny názorů

12 Rejstřík koncesních smluv
Jak se do rejstříku koncesních smluv dostat? Informační systém o veřejných zakázkách Rejstřík koncesních smluv (je zde také Metodický postup pro Rejstřík koncesních smluv a formulář pro zápis) Vstup do IS VZ – Rejstřík koncesních smluv Poznámka: možný také přístup přes

13 Důležité odkazy www.portal-vz.cz www.mmr.cz www.mfcr.cz www.compet.cz
ted.europa.eu httpeuropa.eu.int/eur-lex/en/index.html

14 Kontakty Děkuji za pozornost! Ministerstvo pro místní rozvoj
Jméno: JUDr. Jaroslav Král, CSc. Ředitel odboru veřejného investování Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1 Tel.:


Stáhnout ppt "Právní rámec PPP a koncesí v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google